Ordin 125/1990

author
1
19 minutes, 22 seconds Read

Comisia Națională pentru Protecția Muncii

Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadrează in grupele I si II de muncă în vederea pensionarii, pentru perioada lucrată dupa 1 martie 1990
În vigoare de la 05 mai 1990 până la 31 martie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 19/2000.
Publicat în Broșură din 05 mai 1990. Formă aplicabilă la 31 martie 2001.

In baza Legii -nr. 3/1977- privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistenta socială si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-Lege -nr. 68/1990- pentru înlaturarea unor inechitați in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul sănătății si Comisia Naționala pentru Protecția Muncii emit prezentul Ordin, prin care se precicizează locurile de muncă, activitățile si categoriile de personal care lucrează in conditii deosebite, ce se încadrează in grupele I si II de muncă în vederea pensionării.

1. In grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1.

2. In grupa II de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2.

3. Ministerele, celelalte organe centrale, primăriile județene și a municipiului București, centralele industriale, intreprinderile și instituțiile au obligația să intreprindă măsuri pentru îmbunătățirea radicală a condițiilor de lucru la locurile de muncă prevăzute în prezent in grupele I si II de muncă, astfel ca la finele anului 1993, acestea sa fie prevăzute, corespunzător rezultatelor obținute, față de prevederile „Normelor republicane de protecția muncii”, in scopul apărării vieții si sănătății salariaților.

4. Metodologia, pe baza căreia unitățile efectuează încadrarea in grupele I si II de muncă, este cea prevăzută in Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerului sănătății si Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii cu completările făcute prin Ordinul -nr. 100/1990- și care se aplică în continuare.

5. Prezentul ordin se aplică pentru perioada lucrată dupa 1 martie 1990.

MINISTRUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE
Mihnea Marmeliuc

MINISTRUL sănătății
Dan Enachescu

p. PRESEDINTELE COMISIEI PENTRU PROTECȚIA MUNCII MINISTRU SECRETAR DE STAT
Dan Andreescu

ANEXA Nr. 1

GRUPA I de muncă

Lista locurilor de muncă, activităților si categoriilor profesionale stabilita conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990

1. Stațiile pilot cu activități similare celor prevăzute in grupa I de muncă.

2. Fabricarea varului in unitați industriale.

3. Dozarea manuală a antioxidantilor, acceleratorilor și a agentilor de vulcanizare; prepararea amestecurilor de materii prime de cauciuc in malaxoare.

4. Forjarea si presarea la cald cu ciocane si prese de cel putin 200 kgf.

5. Fabricarea pulberilor metalice sau de carburi metalice, precum și a amestecului de pulberi metalice cu carburi metalice.

Fabricarea pastelor de aluminiu.

Fabricarea din pulberi metalice sau nemetalice, prin sinterizare, a diferitelor piese si prelucrarea mecanică a pieselor sinterizate.

Fabricarea sinterocorindonului și a produselor sinterocorindonice.

6. Emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rășini sintetice inclusiv operațiile de topire, turnare, laminare si trefilare.

7. Activitatea permanenta din cadrul atelierelor sau laboratoarelor cu lasere de mare putere, neecranate.

8. Activitatea in termocamera Voetsch.

9. Punerea in funcțiune, testarea finală si efectuarea probelor la magnetroanele in undă continuă.

10. Experimentarea, recepția si verificarea explozivilor, pulberilor, munițiilor si elementelor de muniții, precum și a produselor pirotehnice.

11. Sudura sub microscop in industria electronică.

12. Tratarea grafitului la secția Baia de Fier din cadrul Intreprinderii miniere Rîmnicu-Vîlcea.

13. Forajul sondelor de țiței și gaze.

Interventii, probe de producție, reparații capitale sonde, combustie subterană, exploatarea țițeiului in subteran, detubări sonde și săparea puțurilor pentru repararea coloanelor la sonde.

14. Montarea si demontarea turlelor petroliere (cu excepția turlelor rabatabile).

15. Topitorii de la cuptoarele pentru determinarea metalelor prețioase prin metode pirometalurgice (docimazie).

16. Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate.

17. Unitați nucleare de gradul III si IV.

18. Vopsitorii speciale in spații inchise din centralele nuclearo-electrice precum si pregătirea suprafețelor suport.

19. Cuptoarele vană si cubilou pentru vată minerală si baghete de sticlă.

20. Operațiile de încălzire, tratament termic si emailarea prin pudrare a pieselor din fontă aflate in stare incandescentă.

21. Activitatea de termoformare a croglasului în cuptoare electrice.

22. Operațiile de sudura efectuate in spații inchise: nave (secții si bloc secții), cazane, rezervoare și alte recipiente asemanatoare.

23. Atelierul de acoperiri metalice pe cale galvanică de la IREMOAS BUCUREȘTI, inclusiv operațiile de pregătire a suprafeței suport.

24. Prepararea nisipurilor și a amestecurilor de formare și miezuire.

Activitatea din bazele de uscare centralizată a nisipurilor de turnătorie.

25. Confecționarea elicelor de nave.

26. Fibrilizarea topiturii din vata minerala prin suflare cu abur supraîncălzit prin duze de platină.

27. Lucrari de instalații, ventilație și automatizari executate in subteran, la construcția metroului.

28. Mecanicii de locomotiva, automotoare si fochistii de locomotiva (din Ministerul Transporturilor), la drum sau manevra.

29. Activitatea desfasurata in subteran: lucrari de construcții, intretinere si reparații tunele căi ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adincimi mai mari de 8 m.

30. Vopsirea in interior a grinzilor casetate inchise, la poduri metalice si viaducte (deschideri peste 30 m, intre pile).

31. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou, precum si personalul care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii, la revizia, întreținerea si reparația caii tunelului și a instalațiilor.

32. Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini semiautomate si prese.

33. pregătirea materiilor prime și a amestecului pentru sticlă si geamuri in turnuri de amestec.

34. Prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile prin suflare cu gura, la confecționarea aparaturii tehnice si de laborator.

35. Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă. Cuptoarele pentru topirea sticlei.

36. Prelucrarea cuartului si obtinerea sticlei de cuart; prelucrarea manuală si mecanică a sticlei de cuart.

37. Instalațiile de regenerare a sarurilor sodice din lesiile negre de fierbere (evaporare, caustificare, cazane de regenerare, cuptoare de var).

38. Albirea cu perhidrol și amoniac a pieselor finite din lemn.

39. Foraje si injecții in galerii perimetrale din corp baraj beton.

40. Fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticlă.

41. Eculotarea, tratarea chimica si slefuirea produselor de sticlă.

42. Scoaterea produselor ceramice din cuptoarele Hoffman.

43. Fabricarea sirmelor de wolfram si molibden din sarurile respecțive, prin metalurgia pulberilor.

44. Prepararea amestecului depolarizant, la fabricarea elementelor galvanice.

ANEXA Nr. 2

GRUPA II de muncă

Lista locurilor de muncă, activităților si categoriilor profesionale stabilita conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990

1. Fabricarea spumelor poliuretanice in sistem continuu si in forme.

Injectarea spumelor poliuretanice.

2. spălarea si denocivizarea echipamentului de protecție utilizat in locurile de muncă incadrate in grupele I sau II.

3. Incarcarea, descarcarea si manipularea produselor petroliere, a produselor toxice, caustice – corosive, pulverulente sau granulare, cit și a celor electroizolante, (alte categorii de personal decit cele prevăzute in Ordinul -nr. 50/1990-, anexa nr. 1 poz. 59).

4. Vulcanizarea anvelopelor, a camerelor de aer și a altor articole tehnice-de-cauciuc (incaltaminte, talpi, tocuri, placi, etc).

5. Stațiile industriale de frig in care se utilizează amoniac.

6. Arderea, sortarea si insacuirea samotei.

7. Fabricarea și ambalarea prafurilor de curatat.

8. Stațiile pilot cu activități similare celor prevăzute in grupa II-a de muncă.

9. Fabricarea, comprimarea si imbutelierea oxigenului, hidrogenului, azotului, argonului, fosfinei și arsinei. Stații industriale de aer comprimat.

10. Activitatea de injecție a reperelor din mase plastice cu sau fara insertie de fibre de sticlă sau carbon (grafit).

11. pregătirea si fabricarea benzii bimetal pe baza de aluminiu – staniu cupru – nichel si fabricația de cuzineti. pregătirea si fabricarea benzilor si tablelor din metale neferoase.

12. Confecționarea prin bataie la rece si tubuirea bilelor, rolelor, acelor și coliviilor pentru rulmenți, precum și a cuzinetilor.

13. Tratamente termice in cuptoare in care se utilizează pentru protecția suprafeței pieselor mediu reducător de oxid de carbon și atmosfera controlată tip exoterm și endoterm.

Calire in bai de saruri.

14. Preîncălzirea diferitelor piese si subansamble, inclusiv a sapelor de foraj si sudarea acestora in stare fierbinte, precum și prelucrarea prajinilor de pompare.

15. Tratamente termice in flux de electroni sau termomagnetice.

16. Rodajul aeronavelor militare sau civile fabricate sau reparate (probe la sol, pregătirea și încercarea in zbor).

17. Deservirea tehnică a aeronavelor și încercarea la sol a acestora.

18. Activitatea prestată la instalații, utilaje sau aparate care funcționează cu radiații electromagnetice: infraroșii, ultraviolete, microunde, de medie sau înaltă frecvență și lasere, cu excepția laserelor de mare putere, neecranate, care sînt prevăzute in grupa I de muncă.

19. Lucrul la mașinile de sudat cu fascicul de electroni.

20. Recuperarea argintului. Fabricarea pulberii și a electrozilor de zinc – argint; incarcarea bateriilor; prepararea electrolitului.

21. Fabricarea bateriilor termochimice.

22. Prelucrarea mecanică, lipirea placilor antiradiante cu continut de plumb si cobalt ce se montează pe mașini speciale.

23. Controlul nedistrucțiv cu lichide penetrante sau prin alte procedee fizico – chimice al pieselor forjate, turnate sau laminate; controlul nedistrucțiv al materialului tubular in cimp electromagnetic.

24. Degrosarea pieselor brute turnate din fonta la Intreprinderea „23 August” București, pina la 31.XII.1991, data pînă la care se vor asigura conditii normale de muncă.

25. Operațiile tehnologice efectuate la înălțime de peste 7 m pe instalațiile de foraj.

26. Ascutirea sculelor cu polizorul.

27. Activitatea de poleire a filierelor din carbura de wolfram si diamant pentru tragatoriile de sirma de cupru.

28. Executarea transformatoarelor: alimentarea stației cu faină de cuart, rășină epoxidică, anhidridă ftalica, turnarea in cochile, polimerizarea și finisarea după turnare.

29. Slefuirea si lustruirea pieselor din materiale plastice cu perii metalice, de pisla, fetru, tesaturi textile, fibre vegetale sau par de animal, folosind diverse paste.

30. Prelucrarea mecanică a talerelor, nacelelor si matritelor din grafit.

31. Vopsirea manuală (cu pensula sau prin pulverizare) cu lacuri, vopsele, emailuri si grunduri pe baza de rășini sintetice, in spații inchise.

32. Standurile de probe pentru locomotive, mașini de luptă, motoare si mașini electrice.

33. Fabricarea tonerului – developer, pastarea rezistentelor, injectarea bachelitei și a PVC.

34. Spumare dulapi și uși de frigider cu spume poliuretanice.

35. Fabricarea circuitelor imprimate (cablaje imprimate) din materiale stratificate placate, prin procedee de corodare.

36. Lipirea cu pastă conținând plumb a bobinelor de curent continuu, subansamblelor de manometre, a tubului Bourdon, la aparate de masură și control, inclusiv incărcarea cu nisip a tubului Bourdon.

37. Călirea, sinterizarea si brazarea cu ajutorul instalațiilor DF.

38. Aplicarea peliculei de nitrolac prin pulverizare, la mașina de turnat lac pentru mobila si mobilier.

39. Ambalarea munițiilor.

40. Slefuirea si polizarea umedă a cuarțului cu abraziv.

41. Polizarea manuală si mecanică a ecranelor, recuperări tub cinescop, incărcarea si descărcarea cuptoarelor de recoacere a tubului cinescop; spălarea cu acid clorhidric a interiorului baloanelor cinescop; sudura con ecran; pulverizarea lacului de rășini sintetice si grafitarea exterioară a tubului cinescop.

42. Confecționarea la mașini automate a lantului fermoar metalic prin bataie la rece a dintilor de alama.

43. Activitatea de gelifiere si pictură la Intreprinderea „Aradeanca” Arad.

44. Vitrarea soclurilor corpurilor electrice de iluminat.

45. Impregnarea balasturilor pentru corpurile electrice de iluminat.

46. Debitarea materialelor stratificate (pertinax, sticlotextolit, etc).

47. Fabricarea tronsoanelor suport ceramice pentru rezistente utilizate in tehnica de calcul si electronică.

48. Activitatea de service pe platformele de foraj marin.

49. Activitatea de implantare ionică, epitaxie LED, neutralizare ape reziduale pentru apa deionizata, difuzie si procesări chimice, fotogravura, incapsulare în rășini si depuneri electrochimice în industria electronică.

50. Activitatea de turnare a pieselor de schimb din plastudom sau din cauciuc, pe suport metalic.

51. Încărcarea si descărcarea cărbunelui sau a minereurilor în și din corfele funicularelor.

52. Sortarea si clasarea cărbunilor in stații.

53. Focarele de la instalația de măcinare a subsțantelor nemetalifere de la Intreprinderea Miniera Harghita.

54. Extracția materialului util sau steril cu utilaje de peste 3 mc cupa sau peste 400 tone/oră producțivitate. Transportul utilului sau sterilului din fronturile carierei (cu excepția transportului cu autobasculante de pîna la 20 tone capacitate), cînd aceste activități se desfășoară continuu (neocazional).

55. Analize probe din fronturile de lucru ale unitaților miniere, probe geologice sau din uzinele de preparare, cu utilizarea surselor de radiații nucleare, raze X sau alte procedee.

56. Tăierea rocilor din marmură, piatră și granit cu mașini si instalații de tăiat și șlefuirea mecanică a plăcilor.

Concasarea marmurei și a pietrei.

Fabricarea corpurilor abrazive de șlefuit și lustruit pentru piatră, marmură și granit.

57. Salariații din activitatea de extracție a țițeiului și a gazelor: operatori extracție, lăcătuși întreținere instalație la sonde, sudori, electricieni si tehnologi care lucrează efecțiv la sonde, montări și demontări conducte transport țiței, gaze și apa; montări si demontări instalații petroliere; încarcări și descărcări scule si material tubular la și de la sonde ; injectarea în zăcămint a apelor tehnologice și reziduale.

Operații speciale la sonde; depozitarea, tratarea si transportul țițeiului si gazolinei; comprimarea și transportul gazelor naturale și a aerului; degazolinarea și deetanizarea gazelor de sondă.

58. Personalul de pe navele care execută lucrări legate de forajul marin.

59. Montarea și demontarea instalațiilor de foraj; revizii și reparații de teren ale utilajelor și instalațiilor aferente activităților de foraj. Intervenții, punere în producție și reparații capitale sonde.

60. Sortarea manuală (sub microscop) a diamantelor, plantarea diamantelor (sub lupa) pe molduri din grafit, în tehnologia de confecționare a sculelor diamantate.

61. Dezinsertarea pe cale electrochimică sau chimică a diamantelor, cărburilor și lianților din sculele diamantate.

62. Elaborarea, sinterizarea și infiltrarea lianților în tehnologia de confecționare a sculelor diamantate.

63. Stațiunile meteorologice de pe platformele marine.

64. Operatorii de pe sistemele de generare a energiei seismice prin metoda vitroseiss.

65. Polizarea termică și mecanică a produselor din sticlă.

66. Tăierea, sortarea și ambalarea geamului, după faza de rupt de pe liniile de fabricat geam.

67. Prelucrarea si tăierea termica și mecanică a produselor din sticlă.

68. Activitatea de exploatare în carierele de nisip cuartos și extragerea nisipului cuartos prin procedeul airlift.

69. Instalația de recoacere a sticlei, inclusiv securizarea geamurilor.

70. Decalotarea produselor din sticlă.

71. Executarea coșurilor de fum, a turnurilor de răcire, a silozurilor, precum și a altor construcții industriale de înălțime mare asemănătoare.

72. Lucrări de comprimare la poziție a rezervoarelor, silozurilor de ulei precum și alte construcții prefabricate similare; precomprimarea grinzilor din beton armat precomprimat.

73. Extracția agregatelor minerale pentru construcții din lacuri sau din albia minora a rîurilor.

74. Arderea produselor ceramice in cuptoare cu foc continuu. Fabricarea de produse din ceramica brută și fină sau electroceramice.

75. Fabricarea ipsosului, agrocalcarului și dolomitei.

76. Centrifugarea tuburilor precomprimate.

77. Confecționarea blocurilor și a foilor de plută aglomerată cu urolit.

78. Oxidarea și prepararea bitumului.

79. Instalații de fabricat celuloza micronizată.

80. Tocarea mecanică a lemnului, stufului și paielor.

81. Șlefuirea în alb, umedă sau uscată, mecanică sau manuală, a pieselor din lemn sau placaj și a peliculei de lac poliesteric, la fabricarea mobilei.

82. Emailarea PFL.

83. Fabricarea tapetului din PVC pe suport de hîrtie.

84. Fabricarea foliilor hidroizolatoare din PVC calandrat.

85. Fabricarea covorului din PVC pe suport textil sau pe suport din PVC expandat.

86. Exploatarea și întreținerea cazanelor producătoare de abur tehnologic alimentate cu deșeuri de lemn.

87. Fasonator manual sau mecanic la doborîrea si secționarea arborilor in parchete.

88. Mecanicii agricoli care efectuează lucrări în cîmp cu tractoare de cel putin 65 CP si combine autopropulsate, precum și cei care efectuează tratamente fitosanitare prin stropire și prăfuire cu MET si MPSP (pentru perioada lucrărilor în cîmp).

89. Aplicarea substanțelor pentru dezinfecție sau dezinsecție prin pulverizare sau gazare.

90. Îngrijitorii de vaci pentru lapte, precum și îngrijitorii de porcine și păsări în sectoarele industriale ale unitaților agricole de stat.

91. Depozitele de brînzeturi amplasate în subteran, în saline.

92. Muncitorii care lucrează permanent la încarcarea și descărcarea cu tutun a camerelor de fermentare și alimentarea manuală a instalațiilor hedrayng pentru condiționarea tutunului.

93. Muncitorii care lucrează permanent la alegerea și ambalarea tutunului și a zobului de tutun;

Formarea loturilor de tutun;

Umezirea, alesul, desfăcutul, amestecatul și tăiatul tutunului.

94. Muncitorii care lucrează permanent in ciupercării de tip industrial.

95. Muncitorii care lucrează permanent în activități de manipulare în vrac a materiilor prime de oleaginoase, în silozuri, magazii și vagoane închise (floarea – soarelui, soia, etc).

96. Personalul din activitatea de stereorestitutie (fotogrammetrie), fototriangulație (aerotriangulație), fotoredresare și teledetecție.

97. Impiegat de mișcare, impiegat de mișcare șef tura și dispozitor din stațiile de grad special I, II si III.

98. Operatorii de la compunerea, descompunerea și conducerea circulației trenurilor și de la instalațiile de bloc dispecer de linie, mișcare, tractiune și vagoane din regulatoarele de vagoane gradul I.

99. Sef manevra stație sau secție, manevrant vagoane, frinar (tura sau turnus) – toate stațiile.

100. Acar, revizor ace, veghetor de încarcare, magaziner tranzit și comercial, magaziner șef tură si legător de sarcină din stații C.F. si secții de expediție, camionaj, marfuri (E.C.M.).

101. Salubrizarea vagoanelor de călători, curățirea, spălarea si dezinfectarea vagoanelor de marfă care au transportat animale, minereuri radioactive, substanțe toxice sau petroliere, precum și curățirea reziduurilor din interiorul cisternelor, bazinelor de păcură, tenderelor de locomotiva, cutiilor de foc, camerelor și tevilor de fum, cenusarelor de locomotivă, curățarea si repararea canalelor pentru scurgerea reziduurilor.

Curățarea reziduurilor petroliere și a gunoaielor din bazinele portuare si de pe nave, vidanjarea manuală sau mecanică a aeronavelor și a vagoanelor de călători.

102. Asternerea mixturilor asfaltice.

103. Repararea, revizia, întreținerea si rodajul locomotivelor, automotoarelor, ramelor electrice, vagoanelor, utilajelor si parcul auxiliar (macarale E.D.K., pluguri de zăpadă) din depouri, remize de locomotive, I.M.M.R., revizii de vagoane, ateliere de zonă și secții, precum si repararea, întreținerea mașinilor grele de cale din I.M.M.R. si secții de intretinere mecanizată a căii.

104. Activitatea in sectoarele de demontări, decapări si degresări din intreprinderile de reparații auto, tractoare si utilaje, în vederea reparării.

105. Activitatea de lipire si sudură cu cositor si plumb in atelierele de confecționat si reparat radiatoare pentru autovehicule din intreprinderile specializate și din cele de reparații auto.

106. Sudarea în capete și șlefuirea șinelor de cale ferată.

107. Ajutorii mecanici de locomotivă și automotoare la drum si manevră, mecanicii instructori depou de teren care efectuează instructajul practic prin insotire pe locomotivă, precum și revizorii de locomotivă și șefii de tură din depouri si remize.

108. Muncitorii incărcători – descărcători, macaragii, transcontainere din stațiile de cale ferată.

109. întreținerea, repararea si modernizarea căii ferate și a instalațiilor SCB, TTR, IFTE, fara intreruperea traficului feroviar (muncitori si personal operațiv din activitatea de baza care concură la siguranța circulației).

110. Muncitorii si personalul operativ din stațiile de cale ferată uzinală, forestieră și de garaj, care concură la siguranța circulației.

111. Activitatea de exploatare, intreținere și reparații din centralele subterane, baraje, tunele, galerii, castele de echilibru.

112. Activitatea de exploatare din camerele de comandă din centralele electrice conectate la sistemul energetic național.

113. Electricienii și alt personal din formațiile de revizii si reparații ale LEA de 110 kv si mai mari care lucrează sub tensiune sau la potențial.

114. Personalul de tură din instalațiile de 750 kv care desfașoară activitate la pupitrul de comandă și in restul instalației.

115. Montarea, exploatarea, întreținerea si repararea stîlpilor și a liniilor electrice de inaltă tensiune, la inălțimi peste 15 m.

116. Filaturi, țesătorii și finisaje textile: destramator, desprăfuitor, scuturător, pregătitor amestec, dublator, răsucitor, bataj curățitor filtre, tăietor fuior de in sau cînepă, zdrobitor, cardator, curațitor, slefuitor garnituri carde, laminator benzi din fibră, pieptănător, puitor, filator-bobinator, țesător, gazator, albitor, fierbător, mercerizator, vopsitor si imprimeur textile.

117. Prepararea pastelor și a lacurilor pentru încaltaminte de cauciuc.

118. Pulverizarea cu latex de cauciuc a plăcilor din păr cauciucat.

119. Activitatea de recuperare a staniului de pe ștraifuri de tablă cositorită si cutii de conserve.

120. Personalul de la disciplina de anatomie din cadrul facultaților de medicină.

121. Metalizarea chimică sau electrochimică a maselor plastice.

122. Gumarea hîrtiei în sul.

123. Gravarea mecanică si manuală sub lupă sau microscop.

124. Unitațile nucleare de gradul I si II.

125. Activitatea permanenta in cadrul atelierelor sau laboratoarelor cu lasere de mică și medie putere neecranate.

126. Acoperirea metalelor prin rilsanizare.

127. Asamblarea bateriilor și elementelor galvanice.

128. Construcții de stații și galerii de metrou ce se execută cu planseu turnat pe pamînt, la cota minus 18 m.

129. Activitatea de colectare și transport a reziduurilor menajere și stradale (inclusiv incinerarea gunoaielor).

130. Curățirea coșurilor de fum ale instalațiilor casnice de încălzire (coșării aparținînd intreprinderilor de gospodărie comunală).

131. Fotografi, fotocolor (fotolaboranți, laboranți color și alb-negru).

132. Retușuri fotocolor.

133. Sortare, egalizare, presare, prelucrare pene, fulgi și păr uman.

134. Laboratoare ți compartimente de chimie sanitară și analize medicalehematologice, imunologice, citologice, bacteriologice și biochimice.

135. Personalul Televiziunii Române care lucrează în emisie, precum și personalul care, pe lînga emisie, efectuează și alte activități. Personalul de la carele de reportaj și radiorelee.

136. Prepararea soluțiilor, developarea, copierea, etalonarea și recondiționarea peliculei, pregătirea peliculei în vederea copierii și montajul negativ.

137. Manipularea în vrac a cerealelor, a produselor finite și a subproduselor de morărit, în silozuri.

Scuturarea sacilor, însăcuirea produselor finite (făină, mălai, tărîțe); manipularea si stivuirea sacilor in depozite si in mijloace de transport; activitatea morarilor ciurari.

138. Muncitorii brutari de la frămîntare, coacere și ambalare a produselor de panificație la preluarea din cuptor.

139. Activitatea șoferilor care deservesc următoarele categorii de autovehicule, pe perioada cît lucrează în aceste condiții:

a) Autoremorchere cu greutatea totală de remorcare de 40 tone și mai mare, care nu utilizează ajutor de șofer;

b) Autobasculante cu capacitatea de încarcare de 40 tone și mai mare;

c) Autovehicule cu două remorci cu capacitatea de încarcare în autotren de peste 20 tone;

d) Autovehicule care transportă gaze lichefiate și produse petroliere foarte inflamabile, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Transporturilor.

140. Activitatea din cadrul atelierului de confecționare a macazelor, limbilor pentru macaze, tirfoanelor, traverselor si sudarea cap la cap a sinelor de cale ferata, de la Intreprinderea de producție Industriala pentru Construcții căi ferate Buzau.

141. Andocarea navelor, reparații corp, mașină și instalații de guvernare si de propulsie a navelor.

142. Stații centralizate de produs acetilena din carbid, pentru utilizare in rețea sau pentru îmbuteliere recipienți.

Confecționarea, ștantarea și asamblarea prin bătaie directă pe presăa, a vranelor și capacelor de la butoaiele metalice, confecționarea pe linie automată de fabricație a butoaielor metalice.

Operații de sudură la aliaje de magneziu și aluminiu, precum și operațiile de lipire cu alamă la intreprinderile de avioane (activitate continuă).

Probe de rodaj și control de recepție ale tractoarelor în cazul cînd se probează sau se rodează concomitent motoare a căror putere totală însumată, depășește 1000 C.P. (activitate continuă).

www.pensii.ro

Similar Posts

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *