ORDIN nr. 1064/2007

author
30 minutes, 57 seconds Read

ORDIN nr. 1064 din 23 octombrie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.

În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prezentul ordin se aplică de către persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații care decurg din Legea nr. 223/2007 și din normele metodologice menționate la art. 1.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

București, 23 octombrie 2007.


NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic
civil navigant profesionist din aviația civilă din România

NORME METODOLOGICE din 23 octombrie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

Articolul 1

(1) Prezentele Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, denumită în continuare Lege, se aplică tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, denumit în continuare personal aeronavigant.
(2) Perioada în care o persoană are calitatea de personal aeronavigant este perioada în care este angajată cu contract de muncă de către o persoană fizică sau juridică română şi este remunerată pentru prestarea activităţilor aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor nominale individuale de certificare, autorizare, licenţă, atestat, brevet şi altele asemenea, emise sau recunoscute de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, denumită în continuare AACR, sau, înainte de înfiinţarea acesteia prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, de către instituţia care avea atribuţii de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile în România, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Prin angajator, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege orice persoană fizică sau juridică română, indiferent de forma de organizare, care are sau a avut personal aeronavigant angajat cu contract de muncă pentru prestarea activităţilor aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor prevăzute la alin. (2).
Articolul 2
În documentele pe care le emit în temeiul Legii, toţi angajatorii au obligaţia de a menţiona categoria de personal aeronavigant din care face sau a făcut parte fiecare persoană, aşa cum este denumită la art. 4 din Lege, precum şi calificarea/calificările şi funcţia/funcţiile la bordul aeronavelor civile, conform licenţei deţinute.
Articolul 3
(1) Atribuţiile AACR, prevăzute de Lege, sunt exercitate de către aceasta în mod direct ori prin persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop, conform legilor şi reglementărilor specifice în vigoare.
(2) Revocarea prevăzută la art. 33 lit. b) din Lege reprezintă retragerea documentelor nominale individuale de certificare şi licenţiere ale personalului aeronavigant, exclusiv pentru acţiunile sau inacţiunile sale în executarea sarcinilor de serviciu, care au determinat ori pot determina producerea de accidente.
Articolul 4
Cuantumul drepturilor cuvenite personalului aeronavigant, prevăzute la art. 17, 42 şi 55 din Lege, se acordă:
a) prin negociere între angajator şi reprezentanţii personalului aeronavigant prin contractele colective şi/sau individuale de muncă, pentru societăţile comerciale/regiile autonome;
b) prin acte normative specifice, pentru unităţile bugetare.
Articolul 5
(1) Prin salariu, în sensul prezentelor norme, se înţelege salariul de încadrare lunar/salariul tarifar lunar/salariul de bază lunar/salariul de bază negociat sau altfel denumit, aşa cum este definit şi stabilit prin contractele colective şi/sau individuale de muncă, pentru societăţile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative, pentru unităţile bugetare.
(2) Prin salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, în sensul prezentelor norme, se înţelege salariul prevăzut la alin. (1) la care se adaugă sporurile specifice, sporul de vechime şi, după caz, indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6).
(3) Sporurile specifice care se acordă tuturor categoriilor de personal aeronavigant de către angajatori, indiferent de forma de organizare juridică a acestora, sunt: spor de aviaţie, spor pentru condiţii speciale de muncă, spor pentru condiţii grele de muncă, spor de periculozitate şi spor de stres.
(4) Sporurile specifice care se acordă diferenţiat personalului aeronavigant sunt: spor de radiaţii, pentru piloţii care îşi desfăşoară activitatea la bordul aeronavelor civile de transport; spor de radiaţii cosmice, pentru personalul care efectuează zboruri la altitudini de peste 8.000 m; spor de cască radio, pentru piloţi; spor de condiţii nocive, pentru personalul care efectuează zboruri la orice altitudine, având la bord substanţe nocive/toxice, şi pentru personalul care efectuează zboruri la altitudini de peste 3000 m; spor de ecran, pentru piloţii care execută zboruri pe aeronave civile care sunt dotate cu aparatură de bord cu ecran cu afişaj electronic al datelor şi parametrilor de zbor; spor pentru zborul la joasă înălţime, pentru piloţii care execută zboruri la joasă înălţime, conform reglementărilor aeronautice specifice; spor de tratamente aviochimice, pentru personalul care execută zboruri de tratamente aviochimice; spor de acrobaţie, pentru piloţii care execută zboruri acrobatice; spor pentru condiţii deosebite de muncă, pentru categoriile de personal stabilite prin contractele colective şi/sau individuale de muncă.
(5) Indemnizaţia orară de zbor cuprinde drepturile băneşti privind plata fiecărei ore de zbor efectuate cu aeronavele civile, fiecărui start efectuat cu planorul şi fiecărui salt efectuat cu paraşuta. Timpul privind plata orelor de zbor reprezintă timpul scurs din momentul în care o aeronavă civilă începe procedura de pornire a motorului/motoarelor în scopul executării unui zbor sau se pune în mişcare pentru prima dată în vederea decolării şi până în momentul în care aceasta se opreşte în poziţia desemnată pentru parcare şi are toate motoarele oprite.
(6) Indemnizaţia pe ora de serviciu pentru zbor cuprinde drepturile băneşti privind plata fiecărei ore de serviciu efectuate în perioadele de timp în care personalul aeronavigant, în calitate de membru de echipaj, este solicitat să execute o misiune/misiuni de zbor care conţine/conţin unul sau mai multe zboruri. O perioadă de timp pentru executarea unei misiuni de zbor începe din momentul în care membrul de echipaj se prezintă la locul stabilit de angajator, în vederea începerii unui serviciu care cuprinde unul sau mai multe zboruri, şi se termină la sfârşitul ultimului zbor, după efectuarea tuturor activităţilor şi procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor. Această perioadă de timp cuprinde: timpul necesar pregătirii zborului/zborurilor; timpul necesar executării zborului/zborurilor; timpul cuprins între zboruri, dacă acesta nu reprezintă timp de odihnă conform reglementărilor specifice aplicabile; timpul de după ultimul zbor, alocat efectuării tuturor activităţilor şi procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor.
(7) Sporurile specifice prevăzute la alin. (3) şi (4) se aplică la salariul prevăzut la alin. (1) şi pot fi evidenţiate separat sau pot fi incluse în acesta, fapt stabilit prin negociere între angajator şi reprezentanţii personalului aeronavigant, pentru societăţile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative specifice, pentru unităţile bugetare.
Articolul 6
(1) Cheltuielile aferente concediului de odihnă suplimentar, prevăzut la art. 42 lit. d) din Lege, necesar pentru refacerea capacităţii de zbor şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale ca urmare a activităţii de zbor, respectiv plata concediului de odihnă suplimentar, transportul, tratamentul, cazarea şi masa, se suportă integral de angajator.
(2) Concediul de odihnă suplimentar se efectuează în staţiuni balneoclimaterice care să asigure tratamentul necesar pentru refacerea capacităţii de zbor şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale ca urmare a activităţii de zbor.
(3) Staţiunile balneoclimaterice de tratament se stabilesc de angajator cu consultarea reprezentanţilor personalului aeronavigant.
Articolul 7
(1) Costurile aferente încheierii asigurărilor prevăzute la art. 42 lit. f) şi art. 55 din Lege se suportă de angajator.
(2) Compensaţia bănească acordată în urma decesului unei persoane care deţine calitatea de personal aeronavigant se acordă beneficiarului poliţei de asigurare, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
Articolul 8
(1) Alimentaţia de întărire şi protecţie a organismului, necesară desfăşurării activităţilor aeronautice civile în mediul aerian, se asigură de către angajator, la nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege, prin masă/mese servită/servite la bordul aeronavei sau într-o locaţie stabilită de angajator, la locul de muncă.
(2) În situaţia în care masa/mesele nu poate/pot fi asigurată/asigurate în locaţiile prevăzute la alin. (1) sau nivelul caloric al acesteia/acestora nu acoperă nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege, angajatorul va acorda alimente care să asigure nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege sau care să asigure completarea până la nivelul caloric zilnic prevăzut de Lege.
(3) Conţinutul caloric al alimentaţiei acordate se stabileşte, prin grija angajatorului, de către nutriţionişti specializaţi în domeniu, iar alimentele se stabilesc cu acordul personalului aeronavigant.
(4) Angajatorul poate acorda contravaloarea în tichete de masă a alimentelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), cu acordul reprezentanţilor personalului aeronavigant, situaţie în care responsabilitatea procurării alimentelor necesare şi corespunzătoare desfăşurării activităţilor aeronautice civile în mediul aerian revine personalului aeronavigant.
Articolul 9
(1) Diurna prevăzută la art. 42 lit. h) din Lege se acordă pentru fiecare zi calendaristică şi pentru fiecare misiune. În cazul misiunilor de zbor a căror durată nu însumează 12 ore, diurna se calculează şi se acordă conform reglementărilor specifice în vigoare.
(2) Diurna prevăzută la alin. (1) se acordă în mod diferenţiat, pe categorii de personal aeronavigant, iar cuantumul acesteia pentru fiecare categorie se stabileşte:
a) prin negociere între angajator şi reprezentanţii personalului aeronavigant, pentru societăţile comerciale/regiile autonome;
b) prin acte normative, pentru unităţile bugetare.
Articolul 10
Angajatorii vor întocmi bugetul anual de venituri şi cheltuieli ţinând seama de sumele necesare acordării tuturor drepturilor cuvenite personalului aeronavigant prevăzute de Lege.
Articolul 11
În sensul Legii, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfăşurat activitate ca personal aeronavigant:
a) piloţii, însoţitorii de bord, paraşutiştii şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani;
b) navigatorii, mecanicii şi/sau inginerii de bord naviganţi, operatorii radionaviganţi, inginerii de recepţie şi control aeronave şi inginerii de recepţie şi control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate;
c) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) sau b), după caz, şi care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant;
d) personalul aeronavigant care, după data intrării în vigoare a Legii, îşi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, fără condiţie de vârstă sau vechime;
e) personalul aeronavigant care, înainte de data intrării în vigoare a Legii, şi-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, fără condiţie de vârstă sau vechime;
f) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitării pensiei de serviciu deţin această calitate şi îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, după caz;
g) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai deţin această calitate, dar îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, după caz;
h) personalul aeronavigant care la data intrării în vigoare a Legii este pensionar pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii sau conform prevederilor Legii nr. 89/2004 privind unele măsuri de protecţie socială acordate, ca urmare a restructurării Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., personalului aeronautic civil ori pensionar pentru pierderea totală a capacităţii de muncă, respectiv pensionar de invaliditate încadrat în gradul I sau II în sistemul public de pensii şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege;
i) personalul aeronavigant din cadrul aviaţiei civile de transport aerian, prevăzut la art. 4 lit. b) din Lege, a cărui funcţie nu mai există la data intrării în vigoare a Legii, datorită evoluţiei tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile, care a realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant şi îndeplineşte condiţiile de vârstă prevăzute la lit. b).
Articolul 12
(1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de acesta prin procură specială, a tutorelui, a reprezentantului legal sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită sau, după caz, mandatarul, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.
(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de acordare a pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;
c) adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
d) comunicarea emisă de AACR privind angajatorul indicat să emită adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, după caz;
e) decizia asupra capacităţii de muncă, care să certifice cauzele care au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, eliberată de medicul expert al asigurărilor sociale, după caz;
f) alte documente necesare stabilirii pensiei.
Articolul 13
(1) Adeverinţa-tip, prevăzută la art. 12 alin. (3) lit. c), cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul privind media lunară a veniturilor totale brute realizate pe ultimele 3 luni, emisă şi calculată de angajator conform Legii, se solicită, de persoana îndreptăţită, astfel:
a) ultimului angajator la care deţine sau a deţinut calitatea de personal aeronavigant;
b) în cazul în care ultimul angajator nu mai există sau nu mai desfăşoară activităţi aeronautice civile de zbor, solicitarea pentru emiterea adeverinţei-tip se adresează unui alt angajator care are în exploatare un tip de aeronavă civilă cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă şi are angajat personal aeronavigant.
(2) Pentru obţinerea adeverinţei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu alin. (1) lit. b), persoana în cauză va solicita AACR, în scris, anexând documente cu privire la ultima funcţie la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă pe care a deţinut ultima calificare şi licenţă, emiterea unei comunicări care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinţe, precum şi funcţia la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă care vor sta la baza emiterii adeverinţei-tip. AACR va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, după verificarea datelor cuprinse în documentele depuse.
(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va solicita tuturor angajatorilor care desfăşoară activităţi aeronautice civile de zbor cu sediul sau filiale în România datele necesare privind tipurile/clasele de aeronave civile deţinute în exploatare şi funcţiile la bordul aeronavelor civile deţinute de personalul aeronavigant aflat în activitate, în vederea întocmirii bazei de date necesare eliberării comunicării prevăzute la alin. (2). Toţi angajatorii vor transmite la AACR datele în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării şi ulterior în termen de 3 zile de la data apariţiei unei modificări a datelor respective.
(4) În situaţia în care, la data solicitării adeverinţei-tip, persoana în cauză nu este salariat la angajatorul căruia i s-a adresat solicitarea, aceasta va depune la angajatorul respectiv toate actele necesare determinării vechimii totale în activitate în calitate de personal aeronavigant.
Articolul 14
Angajatorii sunt obligaţi să elibereze documentele necesare acordării pensiei de serviciu, astfel:
a) în termen de 20 de zile calendaristice de la data solicitării, în situaţia emiterii tuturor actelor necesare stabilirii pensiei din sistemul public de pensii şi a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu;
b) în termen de 5 zile calendaristice de la solicitare, în situaţia emiterii numai a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu.
Articolul 15
(1) Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant, care se are în vedere la calculul pensiei de serviciu, reprezintă vechimea totală în activitate în această calitate, la un angajator persoană juridică sau fizică română, indiferent dacă aceasta reprezintă vechime întreruptă sau neîntreruptă. Vechimea totală în activitate se determină prin însumarea tuturor anilor, lunilor şi zilelor lucrate în calitate de personal aeronavigant, inclusiv perioada de studii şi pregătire necesare obţinerii primei calificări şi licenţe în profesia de pilot, conform diplomei sau oricărui alt document care certifică absolvirea unei şcoli de specialitate.
(2) Vechimea totală în activitate ca personal aeronavigant se determină pe baza oricăruia dintre următoarele documente:
a) carnetul de muncă, în care sunt menţionate perioadele în care persoana în cauză a fost angajată şi remunerată pentru prestarea activităţilor aeronautice civile de zbor, potrivit art. 1 alin. (2);
b) înregistrările întocmite de angajatori privind evidenţa activităţii de zbor;
c) carnetul individual de zbor;
d) orice alte documente legale care fac dovada vechimii în activitate în calitate de personal aeronavigant, prezentate de persoana care solicită acordarea pensiei de serviciu.
(3) În cazul în care vechimea totală nu este menţionată în mod explicit în totalitate într-un singur document, angajatorul va cumula documentele prevăzute la alin. (2) în vederea calculării vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant.
(4) În cazul în care angajatorul nu deţine suficiente documente justificative necesare stabilirii vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant, acesta va solicita de la angajatorii anteriori ai persoanei în cauză sau de la AACR orice înscrisuri relevante care să conducă la stabilirea vechimii în activitate pentru perioadele respective.
Articolul 16
Vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant, determinată conform art. 15 alin. (1) de către angajatorul prevăzut la art. 13, necesară deschiderii dreptului la pensia de serviciu prevăzută de Lege, se constituie din ani întregi, iar fracţiunea de an se neglijează.
Articolul 17
(1) Baza de calcul necesară pentru determinarea cuantumului pensiei de serviciu reprezintă:
a) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni de activitate anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de către persoanele care deţin calitatea de personal aeronavigant la data solicitării pensiei de serviciu;
b) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de către tot personalul aeronavigant aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă, în cazul persoanelor care nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant la data solicitării pensiei de serviciu. În cazul în care tipul respectiv de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă.
c) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, calculată pentru pilotul comandant, în aceleaşi condiţii de vârstă şi vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă, în cazul personalului aeronavigant din cadrul aviaţiei civile de transport aerian prevăzut la art. 4 lit. b) din Lege, a cărui funcţie nu mai există la data intrării în vigoare a Legii, datorită evoluţiei tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile.
(2) Venitul total brut lunar realizat utilizat la stabilirea bazei de calcul a pensiei de serviciu reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (2).
Articolul 18
(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculează prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 17.
(2) Pentru fiecare an complet în plus peste vechimea în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) din Lege, respectiv 20 de ani sau, după caz, 25 de ani, cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu 1%.
(3) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu 2% pentru fiecare an complet în minus faţă de vechimea în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) din Lege.
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 49 lit. a) şi b) din Lege, pensia de serviciu reprezintă 80% din baza de calcul determinată conform prevederilor art. 17, indiferent dacă vechimea realizată ca personal aeronavigant este mai mică sau egală cu cea prevăzută la art. 43 alin. (1) din Lege.
(5) Majorarea prevăzută la art. 44 alin. (3) din Lege se aplică şi pensiei de serviciu calculate în condiţiile alin. (4), dacă vechimea realizată în calitate de personal aeronavigant este mai mare de 20 de ani, sau, după caz, de 25 de ani.
(6) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 51 din Lege, cuantumul pensiei de serviciu reprezintă 50% din cuantumul pensiei de serviciu calculate pentru pilotul comandant, în aceleaşi condiţii de vârstă şi vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoanele în cauză au deţinut ultima calificare şi licenţă.
Articolul 19
(1) Pentru personalul aeronavigant prevăzut la art. 49 lit. a) şi b) din Lege, odată cu pensia de serviciu se stabileşte pensia de invaliditate, sau, după caz, pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia persoanelor de la alin. (1) care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei de invaliditate sau, după caz, a pensiei pentru limită de vârstă din sistemul public, pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat.
Articolul 20
Drepturile de pensie de serviciu stabilite conform dispoziţiilor Legii se acordă şi se plătesc având în vedere termenele reglementate de aceasta, coroborate cu cele prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) de la data solicitării menţionată în cererea de acordare a pensiei de serviciu, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile, calculat de la data îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei de serviciu prevăzute de Lege;
b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăşirea termenului prevăzut la lit. a);
c) de la data pierderii capacităţii de muncă, în cazul persoanelor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă după data întrării în vigoare a Legii, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile, calculat de la data emiterii deciziei asupra capacităţii de muncă;
d) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăşirea termenului prevăzut la lit. c);
e) de la data intrării în vigoare a Legii, în cazul persoanelor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă înainte de data întrării în vigoare a Legii, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile, calculat la data emiterii deciziei asupra capacităţii de muncă;
f) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăşirea termenului prevăzut la lit. e);
g) de la data solicitării, menţionată în cererea de acordare a pensiei de serviciu, în cazul persoanelor care anterior datei intrării în vigoare a Legii îndeplineau condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu sau erau pensionare pentru limită de vârstă, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile, calculat de la data intrării în vigoare a Legii;
h) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăşirea termenului prevăzut la lit. g).
Articolul 21
Drepturile de pensie de urmaş stabilite ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaş stabilită din pensia de serviciu a titularului se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.
Articolul 22
(1) Personalul aeronavigant care se pensionează din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă şi care necesită îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane beneficiază, pe lângă pensia de serviciu, de o singură indemnizaţie de însoţitor, în cuantumul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1) care nu îndeplinesc şi condiţiile pentru acordarea pensiei de invaliditate gradul I din sistemul public de pensii, indemnizaţia de însoţitor se suportă integral din bugetul de stat.
Articolul 23
(1) Odată cu stabilirea pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului la pensie.
(2) La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii, în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei intrării în vigoare a Legii.
(4) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.
(5) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat.
Articolul 24
Stabilirea, actualizarea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Articolul 25
Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalităţile şi termenele de stabilire şi plată, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia, se aplică şi pensiei de serviciu prevăzute de Lege.
Articolul 26
Răspunderea pentru corectitudinea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, a calculului pensiei de serviciu, precum şi pentru legalitatea tuturor documentelor emise revine în exclusivitate emitenţilor.
Articolul 27
(1) Prin incident sau accident de aviaţie, în sensul aplicării prevederilor Legii, se înţelege acel eveniment definit ca atare de Codul aerian civil şi care are ca rezultat o acţiune asupra corpului uman care determină decesul sau pierderea totală a capacităţii de muncă a unei persoane. Pierderea totală a capacităţii de muncă se dovedeşte prin documentele emise de instituţii abilitate în acest sens, conform legislaţiei muncii şi legislaţiei asigurărilor sociale.
(2) Bolile profesionale sau afecţiunile medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor sau ca urmare a exercitării funcţiei care determină pierderea totală a capacităţii de muncă, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt acele boli sau afecţiuni medicale dobândite de o persoană, care determină pierderea totală a capacităţii de muncă a acesteia şi care apar ca efect al activităţii de zbor asupra corpului uman sau ca efect al unor acţiuni externe asupra corpului uman pe durata programului de lucru ori pe durata deplasării de la domiciliu, respectiv de la locul de cazare la locul de muncă şi retur, astfel cum sunt definite de legislaţia muncii şi de legislaţia asigurărilor sociale sau de alte reglementări în domeniu.
(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca bolile profesionale şi afecţiunile medicale prevăzute la alin. (2) să fie stabilite conform reglementărilor în vigoare.
Articolul 28
(1) Concediul de recuperare prevăzut la art. 17 din Lege reprezintă perioada de timp necesară recuperării capacităţii/aptitudinii medicale de zbor, în cazul pierderii temporare a acesteia în conformitate cu art. 53 din Lege. Concediul de recuperare şi drepturile prevăzute de Lege pe perioada recuperării se acordă de angajator la solicitarea persoanei în cauză, pe baza documentului care face dovada pierderii capacităţii/aptitudinii medicale de zbor, emis de Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială sau de alte instituţii medicale abilitate în acest sens.
(2) Recuperarea şi tratamentul necesar se efectuează în locaţiile recomandate de medicul specialist.
(3) Prin pierderea definitivă a capacităţii/aptitudinii medicale de zbor, prevăzută la art. 53 lit. b) din Lege, se înţelege acea pierdere a capacităţii/aptitudinii medicale de zbor care este stabilită şi certificată ca fiind definitivă de către instituţiile abilitate în acest sens, în perioada maximă de 2 ani prevăzută de Lege pentru recuperarea capacităţii de zbor.
(4) Compensaţia bănească acordată în cazul pierderii definitive a capacităţii/aptitudinii medicale de zbor, prevăzută la art. 53 lit. b) din Lege, se suportă de angajatorul unde persoana în cauză este salariată în momentul pierderii definitive a capacităţii/aptitudinii medicale de zbor.
(5) Prin venitul lunar obţinut ca urmare a imposibilităţii continuării activităţii de zbor, prevăzut la art. 53 lit. b) din Lege, se înţelege venitul lunar obţinut în baza unui contract de muncă pentru desfăşurarea unei activităţi, alta decât activitatea de zbor, venitul din activităţi efectuate ca persoană fizică autorizată, venitul din ajutorul de şomaj sau alte venituri din asigurări sociale.
Articolul 29
(1) Inaptitudinea psihomedicală temporară de zbor prevăzută de Lege este acea inaptitudine temporară de zbor, fizică şi psihică, constatată de către instituţiile medicale abilitate în acest sens sau declarată pe propria răspundere de persoana în cauză.
(2) Inaptitudinea temporară de zbor declarată pe propria răspundere de o persoană nu poate depăşi 48 de ore, în caz contrar fiind obligatorie confirmarea de către instituţiile medicale abilitate în acest sens.
(3) Angajatorul nu poate lua nicio măsură de sancţionare împotriva persoanei care nu execută o misiune de zbor din cauza incapacităţii temporare de zbor constatate sau declarate.
Articolul 30
După intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice operatorii aerieni, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi de transport public de pasageri cu aeronave civile, în trafic intern şi/sau internaţional, vor adopta procedurile interne de acordare a călătoriilor gratuite prevăzute la art. 60 din Lege pentru personalul aeronavigant.

Articolul 31

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa Nr 1

la normele metodologice────────────────────────

CERERE

de acordare a pensiei de serviciu conform Legii nr. 223/2007

Nr. …… din …………

Către
CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . ., sc. . . ., et. . . , ap. . . . . , sectorul . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a BI/CI seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberat(ă) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi al (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pensionar pentru*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prin Decizia nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , solicit înscrierea la pensie de serviciu, conform Legii nr. 223/2007, în calitate de titular/urmaş, începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În acest scop, depun următoarele acte**):
– Adeverinţa-tip nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . , cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator în aplicarea prevederilor Legii nr. 223/2007***);
– Comunicarea nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip****);
– Decizia nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . ., care certifică pierderea totală a capacităţii de muncă şi care atestă cauzele care au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, prevăzute de Legea nr. 223/2007;
– Decizia de pensie nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau talonul de pensie;
– alte acte necesare stabilirii pensiei.
Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 223/2007 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . .

Notă *) Se completează numai de către persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limită de vârstă sau de invaliditate în sistemul public de pensii.Notă **) Se completează şi se depun după caz.

Notă ***)

Adeverinţa-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2.

Notă ****) Comunicarea întocmită conform modelului din anexa nr. 3.

Anexa 2

───────la normele metodologice───────────────────────

Denumirea unităţii ………………………………..

CUI ………….,

nr. ordine registrul comerţului ……………

Sediul: localitatea ……………………………………….str. …………………….. nr. …………………………Judeţul/Sectorul ………………………………………….Telefon/Fax ………………………………………………Nr. ……………../……………………….

ADEVERINŢĂ – TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului aeronavigant, conform Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . ., et. . . ., ap. . . . . , sectorul . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, deţine/a deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist în categoria de*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , se încadrează la art. 43 alin. (1) lit.**) . . . . . . din Legea nr. 223/2007 şi solicită acordarea pensiei de serviciu, în calitate de titular/urmaş.
Ultima funcţie la bord deţinută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pe aeronava civilă (tip/clasă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu greutatea maximă la decolare de . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vechimea în activitate în calitate de personal aeronautic civil navigant profesionist (ani) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media veniturilor totale brute utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii 223/2007, (lei)
Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.
Conducătorul unităţii, Direcţia (serviciul) cu atribuţii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de salarizare-personal
Director (Şef serviciu),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . .

Notă *) Se completează cu denumirea ultimei categorii din care face/a făcut parte persoana în cauză, conform art. 4 din Legea nr. 223/2007.Notă **) Se completează cu lit. a) sau b), după caz, în funcţie de categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a făcut parte persoana în cauză.

Anexa 3

───────la normele metodologice────────────────────────

Autoritatea Aeronautică Civilă RomânăC

UI …………, nr. ordine registrul comerţului …………….Sediul: localitatea ………………….str. ………………….. nr. ………Judeţul/Sectorul ……………………………………Telefon/Fax ………………………………………..Nr. ……../………………………..

COMUNICARE

privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip prevăzută în anexa nr. 2

Către
Domnul/doamna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . ., sectorul . . . . , judeţul . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria . . . nr. . . . . . . , CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
La solicitarea dvs. privind angajatorii care au în exploatare aeronave civile de tipul/clasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu greutate maximă la decolare de . . . . . . . . . . . . , pe care aţi deţinut ultima funcţie la bord de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform ultimei licenţe obţinute, certificăm faptul că angajatorul/angajatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deţine/deţin în exploatare aeronave civile de tipul/clasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu greutatea maximă la decolare de . . . . . . . . . . . . , fiind aeronava cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care dvs. aţi deţinut ultima calificare şi licenţă.
Vă rugăm să vă adresaţi angajatorului/unui angajator mai sus menţionat care va elibera adeverinţa-tip prevăzută în anexa nr. 2, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform Legii nr. 223/2007.
Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta comunicare.
Conducătorul unităţii,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *