ORDIN nr. 572 -norme de aplicare lege 226-2006

author
11 minutes, 43 seconds Read

NORME TEHNICE din 24 iulie 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale.

A. Termeni
Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme au urmãtoarele semnificaţii:
a) aviz – avizul emis de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pentru încadrarea locurilor de muncã în condiţii speciale, obţinut în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncã în condiţii speciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) declaraţie nominalã – declaraţia, depusã iniţial de angajator, privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, conform modelului stabilit prin anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 340/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) declaraţie rectificativã – declaraţia privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, prin care se comunicã de cãtre angajator rectificãri ale unei declaraţii anterioare, conform modelului stabilit prin anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 340/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
B. Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncã în condiţii speciale
1. Asiguraţii care îşi desfãşoarã activitatea pe durata programului normal de lucru dintr-o lunã numai în locurile de muncã specificate în aviz beneficiazã de stagii de cotizare în condiţii speciale, în sistemul public de pensii.
2. Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncã în condiţii speciale se face de cãtre angajator pe baza documentelor şi evidenţelor acestuia, întocmite conform legii, din care rezultã cã activitatea asiguraţilor s-a desfãşurat numai în respectivele locuri de muncã, pe durata programului normal de lucru din luna respectivã.
3. Programul normal de lucru din luna respectivã pentru locurile de muncã prevãzute în aviz este cel stabilit prin regulamentul intern, prin contractul colectiv de muncã ori prin alte acte normative specifice, în funcţie de sectorul de activitate, sau de angajator.
4. Pentru perioadele cuprinse între 1 aprilie 2001 şi 1 iulie 2006, angajatorii depun la casa teritorialã de pensii în a cãrei razã de activitate îşi au sediile, în termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentelor norme tehnice, urmãtoarele documente:
a) avizul, în original şi în copie, prin care se atestã încadrarea locurilor de muncã în condiţii speciale, originalul restituindu-se dupã certificarea conformitãţii copiei cu acesta;
b) lista nominalã, inclusiv pe suport electronic, a asiguraţilor care şi-au desfãşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din fiecare lunã în locurile de muncã specificate în aviz, întocmitã în baza evidenţelor angajatorului, în conformitate cu modelul prezentat în anexele nr. 1 şi 1a) la prezentele norme tehnice; lista nominalã este documentul justificativ pentru întocmirea declaraţiilor rectificative;
c) declaraţiile rectificative corespunzãtoare fiecãrei luni din perioada respectivã. În declaraţiile rectificative vor fi înregistraţi numai asiguraţii care şi-au desfãşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din luna respectivã în locuri de muncã încadrate în condiţii speciale, conform prevederilor <>Legii nr. 226/2006 .
Angajatorii care au obligaţia depunerii declaraţiilor rectificative vor face urmãtoarea menţiune pe anexa nr. 1.2 la normele aprobate prin <>Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 340/2001 : „Conform prevederilor <>art. 1 alin. (5) din Legea nr. 226/2006 , nu se datoreazã diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurãri sociale datoratã de angajator pentru condiţii speciale de muncã şi cea corespunzãtoare condiţiilor de muncã declarate în Declaraţia nominalã iniţialã.”
Casele judeţene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, vor pune la dispoziţie angajatorilor baza de date corespunzãtoare perioadei pentru care se depun declaraţii rectificative, în vederea întocmirii corecte a acestora.
5. Cota de contribuţie de asigurãri sociale prevãzutã de lege pentru condiţii speciale de muncã se datoreazã de cãtre angajator începând cu data de 17 iunie 2006, data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 226/2006 .
6. În situaţiile prevãzute la <>art. 1 alin. (3) din Legea nr. 226/2006 , angajatorul va depune la casa teritorialã de pensii Nota privind locurile de muncã încadrate în condiţii speciale, întocmitã de cãtre acesta, şi Nota de constatare, întocmitã de cãtre inspectoratul teritorial de muncã, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
7. a) Asiguraţii unui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme tehnice prestator, care efectueazã, potrivit legii, activitãţi pe durata programului normal de lucru în locuri de muncã aparţinând altui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme tehnice beneficiar, încadrate, potrivit legii, în condiţii speciale, beneficiazã pentru aceste perioade de prevederile <>Legii nr. 226/2006 .
b) În situaţiile prevãzute la lit. a), prestatorii depun la casa teritorialã de pensii în a cãrei razã de activitate îşi au sediile originalul şi copia documentului pe baza cãruia, conform legii, funcţioneazã, din care sã rezulte cã în obiectul de activitate este prevãzutã şi desfãşurarea unor activitãţi care se regãsesc în anexa nr. 1 la <>Legea nr. 226/2006 . Documentul original se restituie prestatorului dupã certificarea conformitãţii copiei cu acesta.
c) Prestatorul depune la casa teritorialã de pensii, odatã cu declaraţiile nominale sau, dupã caz, odatã cu declaraţiile rectificative, şi lista cu angajaţii care şi-au desfãşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din fiecare lunã numai în locurile de muncã încadrate, conform legii, în condiţii speciale [anexele nr. 1 şi 1a)]. Lista se confirmã, în mod obligatoriu, prin semnãturã şi ştampilã, de cãtre beneficiar şi va fi însoţitã de avizul obţinut de cãtre acesta.
d) Lista prevãzutã la lit. c) se întocmeşte şi se depune la casa teritorialã de pensii atât pentru perioada 1 aprilie 2001-1 iulie 2006, cât şi pentru perioadele ulterioare datei de 1 iulie 2006.
e) Cota de contribuţie de asigurãri sociale, prevãzutã de lege pentru condiţii speciale de muncã, se datoreazã de cãtre prestator, începând cu data de 17 iunie 2006, data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 226/2006 .
8. Perioadele în care un asigurat lucreazã pe durata programului normal de lucru din luna respectivã numai în locuri de muncã încadrate în condiţii speciale, conform prevederilor <>Legii nr. 226/2006 , se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementeazã atribuţiile de serviciu ce revin fiecãrui asigurat, în funcţie de sarcinile specifice de muncã. Aceastã decizie este document justificativ pentru întocmirea declaraţiilor nominale sau, dupã caz, a declaraţiilor rectificative.
9. Orice modificare intervenitã în legãturã cu locurile de muncã încadrate în condiţii speciale, pentru care s-a obţinut avizul, se comunicã de cãtre angajator casei teritoriale de pensii în evidenţa cãreia se aflã documentaţia depusã iniţial, dupã consultarea sindicatelor sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în cadrul comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã, ori a responsabilului cu protecţia muncii.
10. Începând cu data de 1 aprilie 2001, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, conform prevederilor <>Legii nr. 226/2006 , perioadele în care asiguraţii au desfãşurat activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 1 la aceastã lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare lunã, numai în locurile de muncã din cadrul unitãţilor prevãzute în anexa nr. 2 la aceeaşi lege.
Dovedirea acestor stagii de cotizare se face pe baza declaraţiilor rectificative depuse de angajator la casa teritorialã de pensii, pentru perioadele 1 aprilie 2001-1 iulie 2006, şi pe baza declaraţiilor nominale depuse de angajator la casa teritorialã de pensii, pentru perioadele de dupã data de 1 iulie 2006.
11. Se asimileazã stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguraţii au desfãşurat activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 1 la <>Legea nr. 226/2006 pe durata programului normal de lucru din fiecare lunã, numai în locurile de muncã din cadrul unitãţilor prevãzute în anexa nr. 2 la aceastã lege, activitãţi încadrate, conform legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de muncã.
Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de muncã, completat conform prevederilor <>Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, şi/sau cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivã sau, dupã caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice.
12. Prevederile pct. 11 se aplicã şi asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) au desfãşurat activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 1 la <>Legea nr. 226/2006 ;
b) activitãţile s-au desfãşurat numai în locuri de muncã din cadrul unor unitãţi care, în urma reorganizãrii, inclusiv prin preluarea parţialã a patrimoniului, se regãsesc la una dintre unitãţile prevãzute în anexa nr. 2 la <>Legea nr. 226/2006 ;
c) anterior reorganizãrii, au încetat raporturile de muncã cu unitatea care a fost reorganizatã.
Dovedirea acestor situaţii se face cu carnetul de muncã, completat conform prevederilor <>Decretului nr. 92/1976 , şi cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivã sau, dupã caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.
13. Perioadele ulterioare datei de 10 septembrie 2003, data intrãrii în vigoare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.025/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care un asigurat care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii speciale de muncã se aflã în concediu pentru incapacitate temporarã de muncã şi/sau în concediu de odihnã, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncã, dacã asiguratul în cauzã a lucrat, cel puţin în ziua premergãtoare concediului, în locuri de muncã încadrate în astfel de condiţii de muncã.
14. a) Persoanele ale cãror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-17 iunie 2006 beneficiazã de recalcularea acestor drepturi prin valorificarea perioadelor realizate în condiţii speciale, conform prevederilor <>Legii nr. 226/2006 , dacã au desfãşurat activitãţile prevãzute în anexa nr. 1 la aceastã lege, pe durata programului normal de lucru din luna respectivã, numai în locuri de muncã din cadrul unitãţilor prevãzute în anexa nr. 2 la aceeaşi lege.
b) Persoanele înscrise la pensie pentru limitã de vârstã în perioada prevãzutã la lit. a) beneficiazã de recalculare în situaţia în care, la data deschiderii dreptului la pensie, ar fi fost îndeplinite condiţiile prevãzute la <>art. 3 sau 4 din Legea nr. 226/2006 .
c) La recalcularea drepturilor de pensie, punctajul mediu anual se determinã potrivit prevederilor <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 .
d) Recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, noile drepturi acordându-se conform prevederilor <>art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
C. Evidenţa la casele teritoriale de pensii a angajatorilor care au, conform prevederilor <>Legii nr. 226/2006 , locuri de muncã încadrate în condiţii speciale
15. Evidenţa angajatorilor care au locuri de muncã încadrate în condiţii speciale, potrivit prevederilor <>Legii nr. 226/2006 , se organizeazã la nivelul compartimentului cu atribuţii de înregistrare a contribuabililor din sistemul public de pensii, pe baza unui registru special, întocmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic.
Registrul special va cuprinde cel puţin urmãtoarele rubrici:
– numãrul şi data înregistrãrii la casa teritorialã de pensii a documentaţiei;
– denumirea societãţii/sediul/codul fiscal sau, dupã caz, codul unic de înregistrare;
– numãrul de înregistrare la registrul comerţului; – numãrul şi data avizului.
16. La deschiderea dreptului de pensie, confirmarea stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncã, realizat dupã data de 1 aprilie 2001, se face de cãtre compartimentele prevãzute la pct. 15.
17. În situaţia în care se constatã neconcordanţe între evidenţele casei teritoriale de pensii şi cele ale angajatorului cu privire la stagiile de cotizare realizate în condiţii speciale, angajatorul sau, dupã caz, prestatorul are obligaţia sã prezinte casei teritoriale de pensii atât documentele pe baza cãrora s-a efectuat nominalizarea persoanelor care desfãşoarã activitãţi în locuri de muncã încadrate în condiţii speciale, cât şi documentele din care rezultã timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncã.
Dacã în urma analizãrii documentelor se constatã cã neconcordanţele provin din erori de înregistrare şi/sau de operare a datelor la casa teritorialã de pensii şi/sau la angajator, se va proceda la efectuarea corecturilor necesare punerii de acord a evidenţelor.
În cazul în care se constatã cã neconcordanţele provin din nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea în condiţii speciale, se vor lua mãsurile legale ce se impun pentru intrarea în legalitate.
18. Prevederile prezentelor norme tehnice se completeazã cu cele ale Normelor de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 340/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
19. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice.

www.pensii.ro
Datele se actualizează după caz.
08.03.2020

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *