moneda de 500 lei

Ordinul 340 din 10 mai 2001 include Normele de Aplicare

author
226 minutes, 41 seconds Read

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Ordinul nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare


În vigoare de la 10 mai 2001 până la 27 martie 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 257/2011.
Consolidarea din data de 27 martie 2011 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 10 mai 2001
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 680/2007; Ordin 92/2008; Ordin 129/2008; Ordin 547/2008; Ordin 343/2009; Ordin 1294/2010.
Ultimul amendament în 13 septembrie 2010.


Ministrul muncii și solidarității sociale, având în vedere:
– Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale,
emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. – Prezentul ordin se va aplica de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, casele teritoriale și locale de pensii, precum și de către persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații care decurg din lege.
Art. 3. – Prezentele norme vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 4 mai 2001.
Nr. 340.

ANEXĂ

NORME
de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 95/2006, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică.
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 595/2005, anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică.
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 46/2005, Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică.
*) Potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 445/2004, se respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor lit. B pct. 46 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001.
*) Potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 353/2004, se respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 46 din secțiunea VIII „Dispoziții tranzitorii privind pensiile” a capitolului B „Pensii” din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001.
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 134/2004, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se completează.
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 7/2004, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică.
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 516/2002, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică.
*) Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 718/2001, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică și se completează.
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 518/2001, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică și se completează.
*) Potrivit art. unic din Ordinul Ministrului muncii și solidarității sociale nr. 364/2001, anexa nr. 8 la norme se modifică.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare din 04.05.2001
În vigoare de la 10 mai 2001 până la 27 martie 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 257/2011.
Consolidarea din data de 27 martie 2011 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 10 mai 2001
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 364/2001; Ordin 518/2001; Ordin 718/2001; Ordin 516/2002; Ordin 7/2004; Ordin 134/2004; Ordin 46/2005; Ordin 595/2005; Ordin 95/2006; Ordin 680/2007; Ordin 1019/2007; Ordin 92/2008; Ordin 129/2008; Ordin 547/2008; Ordin 343/2009; Ordin 1294/2010.
Ultimul amendament în 13 septembrie 2010.
În aplicarea prevederilor art. 190 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, se emit următoarele norme:

A.
Contribuția de asigurări sociale
I. Dispoziții generale (capitolul I din lege)
Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat
1. Asigurarea evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza Declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumită în continuare Declarația nominală, conform modelului prezentat în anexele nr. 1.1-1.4.
Obligația de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat este reprezentată de contribuția de asigurări sociale, denumită în continuare contribuție.
În situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor nominale, indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii, precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomeri au obligația să depună o declarație rectificativă privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumită în continuare declarație rectificativă, la casa teritorială de pensii unde a fost depusă și declarația nominală pe care o modifică.
Declarația nominală și declarația rectificativă au regimul juridic al unor declarații pe propria răspundere.
Pentru perioadele ulterioare datei de 1 august 2007, se pot depune declarații rectificative numai în următoarele situații:
a) au intervenit modificări cu privire la elementele de identificare a asiguratului: nume, prenume, cod numeric personal;
b) au intervenit modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare și punctajul asiguratului, cum ar fi: numărul zilelor lucrate în cadrul lunii de referință; numărul zilelor de indemnizații;
c) a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați;
d) asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări.
Pentru situațiile în care au intervenit modificări cu privire la veniturile înscrise în declarația nominală, prin acordarea retroactivă a unor drepturi bănești asupra cărora se datorează contribuție, nu se depune declarație rectificativă. Aceste venituri se includ în baza de calcul a lunii în care aceste drepturi se achită. Fac excepție situațiile în care drepturile bănești în cauză au fost acordate în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, precum și situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, cazuri pentru care se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni.
La depunerea la casa teritorială de pensii a declarațiilor rectificative, acestea vor fi însoțite de o notă justificativă întocmită de angajator, semnată de conducătorul unității, prin care se motivează necesitatea efectuării rectificărilor, și de copia documentului legal care stă la baza acestora.
2. Potrivit legii, Declarația nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a cărei rază își are sediul angajatorul persoană juridică sau își are domiciliul angajatorul persoană fizică, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.
Declarația nominală se depune, indiferent de numărul mediu lunar de asigurați, pe suport electronic, însoțit de suportul hârtie, în formatul prevăzut în «Modalități de transmitere pe cale electronică a Declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat», prezentate în anexa nr. 1.4.
Declarația nominală pe suport de hârtie va purta semnăturile persoanelor autorizate și ștampila angajatorului.
Angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligația de a înscrie în declarația nominală inclusiv persoanele cu care nu au raport de muncă sau de serviciu, dar cărora le achită drepturi bănești asupra cărora se datorează contribuția individuală de asigurări sociale stabilită de lege.
Declararea privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv anexele nr. 1.1 și 1.2 la Declarația nominală, fără plafonarea bazei de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, conform prevederilor Legii nr. 250/2007 privind modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, se face de către angajatori începând cu raportarea obligațiilor de plată aferente lunii august 2007, indiferent de perioada pentru care se achită veniturile realizate de asigurați.
Începând cu data de 25 martie 2009, data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului ~nr. 28/2009~ privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, pentru indemnizația de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, acordată pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului în temeiul prevederilor ~art. 53~ alin. (1) din Legea ~nr. 53/2003~ – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul și asigurații sunt scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. Scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, pentru indemnizația acordată asiguraților, pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului, este de maximum 3 luni. Angajatorii care se regăsesc în astfel de situații vor depune lunar, cu respectarea prevederilor legale, declarația nominală, în care vor înregistra asigurații care se află în situația întreruperii temporare a activității, completată conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme.
Începând cu data de 10 septembrie 2010, data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului ~nr. 82/2010~ pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea ~nr. 571/2003~ privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 58/2010~ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale, realizate din drepturi de autor și drepturi conexe, precum și asupra veniturilor din contracte/convenții încheiate potrivit ~Codului~ civil, se datorează contribuția individuală de asigurări sociale. Obligația declarării, calculării, reținerii și plății contribuției individuale de asigurări sociale, corespunzătoare acestor venituri, revine plătitorului de venit. Plătitorii de venit au obligația de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, declarația privind evidența nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, completată conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme.
3. Prima Declarație nominală depusă la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a asiguraților pentru care angajatorii au obligația prevăzută de lege de a calcula, reține și vira contribuția individuală de asigurări sociale.
4. Înregistrarea și evidența angajatorilor – agenți economici – în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se realizează pe baza datelor furnizate de oficiul registrului comerțului.
5. Modul de completare a Declarației nominale
Declarația pe propria răspundere a persoanelor care se află în una dintre situațiile de la art. 5 alin. (1) pct. I sau II din lege și care desfășoară și alte activități decât cele care decurg din aceste calități.
Anexa nr. 1.1 cuprinde lista nominală a asiguraților și obligațiile de plată ale acestora.
La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completă a angajatorului așa cum este înregistrat la oficiul registrului comerțului.
La rubrica Cod fiscal se înscrie numai partea numerică a acestuia.
Rubricile Contract de muncă, Convenție civilă, Pensionar se completează de către angajator și se bifează, după caz, în funcție de categoria în care se regăsesc persoanele aflate în relații de muncă cu angajatorul care depune Declarația nominală, astfel:
– asigurat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă, precum și funcționarul public;
– asigurat care realizează venituri exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii;
– pensionar care lucrează cu contract individual de muncă.
Rubrica Șomer se bifează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă.
Până la atribuirea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a codului personal de asigurări sociale rubrica Cod asigurat se completează cu codul numeric personal.
Rubrica Total zile reprezintă suma zilelor lucrate și a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestații de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii și pentru care se achită contribuție de asigurări sociale, care nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, și se defalchează astfel:
– Zile în condiții normale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiții normale de muncă;
– Zile în condiții deosebite reprezintă numărul zilelor lucrate în condiții deosebite de muncă;
– Zile în condiții speciale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiții speciale de muncă;
– Zile prestații reprezintă numărul zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestații de asigurări sociale. Se înscrie numărul de zile lucrătoare aferent prestației acordate.
În rubrica TOTAL, din care: se înscrie după caz:
– salariul individual brut realizat, inclusiv sporurile și adaosurile în cazul asiguraților cu contract individual de muncă;
– venitul brut realizat de funcționarul public;
– venitul brut realizat de asiguratul cu convenție civilă de prestări de servicii;
– venitul de natura drepturilor salariale realizat de persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
– venitul de natura drepturilor salariale realizat de membrul cooperator dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești;
– drepturile bănești ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.
Această rubrică fundamentează baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurat și se defalcheză corespunzător venitului obținut prin desfășurarea activității în condiții de muncă.
Rubrica CAS datorată de asigurat se completează cu cuantumul obligației individuale de plată. Contribuția individuală de asigurări sociale se determină aplicându-se cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută de lege asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, aferentă indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.
În cazul în care salariul/venitul realizat de asigurat este mai mare decât valoarea a 3 salarii medii brute lunare pe economie, venitul realizat luat în calcul este egal cu valoarea a 3 salarii medii brute pe economie.
Salariul mediu brut pe economie este cel prevăzut la art. 5 alin. (3) din lege.
La rubrica Total prestații de asigurări sociale se înregistrează cuantumul prestațiilor suportate atât din fondurile proprii ale angajatorului, cât și cele suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepția ajutorului de deces.
La rubrica Din care, suportate din BASS se înscrie totalul cuantumului prestațiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepția ajutorului de deces.
Anexa nr. 1.2 reprezintă recapitulația obligațiilor totale de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat în luna pentru care se depune Declarația nominală.
Rubrica CNP reprezintă codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este înregistrat la oficiul registrului comerțului (deci rubrica nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la oficiul registrului comerțului).
Rubrica D. Nr. mediu asigurați reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de asigurați din luna respectivă, exclusiv zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 75/1996.
La stabilirea numărului mediu de asigurați se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale conform legii.
Numărul mediu de asigurați se calculează cu două zecimale, prin rotunjire matematică.
De exemplu:
▪ dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asigurați este 10,17;
▪ dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asigurați este 10,18.
Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completează cu totalul veniturilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în anexa nr. 1.1, la care se calculează contribuția individuală de asigurări sociale. În această rubrică nu se include baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, aferentă indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate care se evidențiază la rubrica «I. Total bază de calcul a contribuției la BASS, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005».
Rubrica I. Total CAS datorată de asigurați reprezintă total coloana CAS datorată de asigurat din anexa nr. 1.1.
Rubrica J. Total CAS datorată de angajator reprezintă contribuția datorată de angajator.
În următorul exemplu de calcul al contribuției de asigurări sociale se folosesc următoarele simboluri:
N = cota de contribuție pentru condiții normale de muncă (35%);
D = cota de contribuție pentru condiții deosebite de muncă (40%);
S = cota de contribuție pentru condiții speciale de muncă (45%);
BCA = baza de calcul al contribuției asiguratului (total venit realizat de asigurat, dar nu mai mult de 3 salarii medii brute pe economie);
TV = total venit realizat (total fond salarii brute realizate);
TVN = total venit realizat în condiții normale de muncă (total fond salarii brute realizate în condiții normale de muncă);
TVD = total venit realizat în condiții deosebite de muncă (total fond salarii brute realizate în condiții deosebite de muncă);
TVS = total venit realizat în condiții speciale de muncă (total fond salarii brute realizate în condiții speciale de muncă);
NA = 23,33% care reprezintă cota de contribuție datorată de angajator pentru condiții normale de muncă (35% – 11,67% = 23,33%);
DA = 28,33% care reprezintă cota de contribuție datorată de angajator pentru condiții deosebite de muncă (40% – 11,67% = 28,33%);
SA = 33,33% care reprezintă cota de contribuție datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă (45% – 11,67% = 33,33%);
BCP = baza de calcul plafonată pentru calculul contribuției datorate de angajator (numărul mediu de asigurați x 3 salarii medii brute pe economie).
CAS datorată de asigurat = BCA x 1/3 x N,
în care, 1/3 x N = 11,67%
CAS datorată de angajator
Varianta I. – Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) nu depășește BCP:
CAS datorată de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA
Varianta II. – Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) depășește BCP:
CAS datorată de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV
Salariul mediu brut luat în calcul = 4.000.000 lei
BCP este 4 x 12.000.000 = 48.000.000 lei

Nume asigurați Total venituri brute realizate Total venituri brute realizate în condiții normale Total venituri brute realizate în condiții deosebite Total venituri brute realizate în condiții speciale CAS datorată pentru asigurat
1. 1.000.000 1.000.000 0 0 116.700
2. 1.500.000 750.000 525.000 225.000 175.050
3. 25.000.000 13.750.000 11.250.000 0 1.400.400
4. 28.000.000 0 0 28.000.000 1.400.400
TOTAL: 55.500.000 15.500.000 11.775.000 28.225.000 3.092.550
CAS datorată de angajator:
(15.500.000 x 23,33/100 + 11.775.000 x 28,33/100 + 28.225.000 x 33,33/100) x 48.000.000/55.500.000 = 14.148.670 lei
La rubrica K. „Total cuantum prestații de asigurări sociale suportate din BASS” se înscrie totalul cuantumului prestațiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces.
Rubrica M. Total CAS de virat se completează astfel: pct. I „Total CAS datorată de asigurați” + pct. J „Total CAS datorată de angajator” – pct. K „Total cuantum prestații de asigurări sociale suportate din BASS” – pct. L „Contribuția de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale”, conform art. 55 alin. (2) din Legea nr. 145/1997 (M = I + J – K – L)
Pct. N se completează cu toate conturile bancare, în lei sau valută, pe care le are angajatorul.
La calcularea părții din cota de contribuție datorată de angajat, respectiv de angajator, se utilizează două zecimale. Cuantumul contribuției datorate este valoare întreagă.
Mențiune: Salariile asiguraților și salariul mediu brut utilizate mai sus sunt exemplificative.
În Declarația nominală Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, completează:
– în anexa nr. 1.1: rubricile: Șomer, Cod asigurat, TOTAL ZILE, ZILE PRESTAȚII, TOTAL, din care, CAS datorată de asigurat, TOTAL prestații de asigurări sociale, Din care, suportate din BASS;
– în anexa nr. 1.2 rubricile la care se regăsește, iar la rubrica D se înscrie numărul de persoane pentru care se plătesc drepturi bănești în luna pentru care se depune Declarația nominală.
Declarația pe propria răspundere a persoanelor care desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii
6. Persoanele care la data de 1 ianuarie 2008 realizează venituri brute care nu sunt încasate ca urmare a încadrării în una dintre situațiile de la art. 5 alin. (1) pct. I sau II din lege au obligația ca până la data de 1 februarie 2008 să declare unității de la care obțin astfel de venituri dacă, în același timp, la altă unitate, se află și în una dintre situațiile de la art. 5 alin. (1) pct. I sau II din lege.
Modelul declarației este prezentat în anexa nr. 2.
Persoanele care după data de 1 ianuarie 2008 vor obține astfel de venituri fac această declarație la începutul derulării respectivei activități.
În situația în care se constată că declarantul nu se află în niciuna dintre situațiile enumerate, unitatea de la care se obțin veniturile nu calculează contribuția de asigurări sociale, deoarece aceasta nu se datorează.
7. În sistemul public de pensii se pot asigura, prin contract de asigurare socială, persoanele care doresc să-și completeze venitul asigurat și care se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II și III din lege, respectiv:
a) desfășoară activitate pe bază de contract individual de muncă;
b) sunt funcționari publici;
c) desfășoară activitate într-o funcție electivă;
d) sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești;
e) sunt membri cooperatori într-o organizație a cooperației meșteșugărești;
f) beneficiază de drepturi bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
De asemenea, în sistemul public de pensii se pot asigura, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile legii, orice alte persoane care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activități profesionale.
8. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau reședință a persoanei interesate.
Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
Asigurații pe bază de declarație de asigurare care fac dovada că în anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datorează contribuție de asigurări sociale pentru perioada respectivă. Anul fiscal este anul calendaristic. Dovedirea nerealizării veniturilor se face de către asigurați cu documentele contabile prevăzute de legislația în materie sau cu adeverințe eliberate de organele fiscale competente. În situația în care s-au achitat contribuții de asigurări sociale pentru perioade în care nu au fost realizate venituri, acestea nu se restituie, fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare și la stabilirea punctajului pentru pensionare.
Declarația și contractul de asigurare socială constituie titluri de creanță și devin titluri executorii la data la care creanța bugetară este scadentă conform legii.
Colectarea contribuțiilor de asigurări sociale datorate în baza declarației sau a contractului de asigurare socială, precum și evidența asiguraților pe baza acestor documente se fac de către casele teritoriale de pensii în evidența cărora aceștia se află.
Venitul asigurat înscris în declarația sau contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declarației de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.
Actul adițional la declarația sau contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
9. Prima declarație de asigurare sau primul contract de asigurare depus la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Modelul contractului de asigurare este prevăzut în anexa nr. 3, iar cel al declarației de asigurare este prevăzut în anexa nr. 4.
10. Sunt obligate să depună declarație de asigurare persoanele care realizează venituri ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV din lege, indiferent de nivelul veniturilor realizate anual.
În categoria «persoane autorizate să desfășoare activități independente», prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. d) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, și anume:
a) expert contabil;
b) contabil autorizat;
c) consultant de plasament în valori mobiliare;
d) medic;
e) farmacist;
f) medic veterinar;
g) psiholog cu drept de liberă practică;
h) notar public;
i) auditor financiar;
j) practician în reorganizare și lichidare;
k) persoane autorizate să realizeze și să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei;
l) expert tehnic;
m) urbanist;
n) restaurator;
o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;
p) consilier în proprietate industrială;
q) expert criminalist;
r) executor judecătoresc;
s) arhitect;
t) traducător autorizat;
u) consultant fiscal;
v) broker;
w) oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfășurată în mod independent, în condițiile legii, precum și persoanele care realizează venituri din practicarea unei meserii.
Declarațiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire.
În cazul în care se constată că declarația de asigurare transmisă prin poștă este incompletă sau eronat întocmită, aceasta nu va fi luată în considerare decât dacă este rectificată în termen de 30 de zile de la primirea înștiințării de rectificare transmise de casa teritorială de pensii.
Nedepunerea la termen a declarației de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contravenție și se sancționează conform legii.
Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declarației de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicări de modificare, conform anexei nr. 5.
În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie încheierea unui act adițional la contract, conform anexei nr. 6.
În situația în care casa teritorială de pensii deține informații certe cu privire la faptul că asigurații pe bază de declarație de asigurare nu mai îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a fi asigurați obligatoriu în sistemul public, poate proceda, după notificarea prealabilă, la încetarea, din oficiu, a calității de asigurat și a declarației de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunoștință persoanelor în cauză, în scris. Încetarea calității de asigurat și a declarației de asigurare se efectuează pe baza unui proces-verbal în care se consemnează explicit motivele încetării, precum și informațiile/documentele care au fost avute în vedere la constatarea faptului că asigurarea nu mai este, conform legii, obligatorie.
11. Asigurații care fac dovada că nu se mai regăsesc în situațiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV și V din lege, trebuie să depună la casele teritoriale de pensii în termen de 30 de zile de la modificarea situației formularul-tip de retragere a declarației de asigurare, conform anexei nr. 7.
Nedepunerea formularului-tip de retragere nu exonerează asiguratul de obligațiile asumate prin declarația de asigurare.
12. Casa teritorială de pensii are obligația ca în termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind declarația sau contractul de asigurare să comunice în scris asiguraților natura și data de la care survin modificările.
13. Casele teritoriale de pensii, o dată cu certificarea anuală a stagiului de cotizare, notifică persoanelor asigurate pe bază de declarație sau contract de asigurare care nu au achitat contribuția obligația ca în termen de 30 de zile să se prezinte pentru reglementarea obligațiilor ce decurg din calitatea de asigurat.
În caz de neprezentare persoanelor asigurate pe bază de declarație de asigurare li se aplică prevederile art. 30 alin. (2) din lege, iar asiguraților cu contract de asigurare li se reziliază contractul cu data de întâi a lunii următoare celei pentru care s-a plătit contribuția.
14. Neplata contribuției de asigurări sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritorială de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare socială. În această perioadă, casele teritoriale de pensii notifică persoanelor în cauză să se prezinte pentru reglementarea situației. În situația neachitării contribuției de asigurări sociale restante și a majorărilor de întârziere aferente, rezilierea contractului de asigurare socială se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale.
Rezilierea contractului de asigurare socială din inițiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contribuția de asigurări sociale neachitată, precum și majorările/dobânzile și penalitățile de întârziere aferente se urmăresc conform legislației privind recuperarea creanțelor bugetare.
II. Contribuția de asigurări sociale (capitolul III din lege)
Contribuabilii la sistemul public de pensii
15. Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei prevăzuți la art. 18 alin. (1) din lege.
Sunt asimilate angajatorilor: organizațiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizațiile de pensionari și alte organizații și asociații, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile în care au personal care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau de convenție civilă de prestări de servicii.
Sunt contribuabili la sistemul public de asigurări sociale și persoanele juridice cu care funcționarii publici au raporturi de serviciu.
Sunt angajatori și persoanele fizice care au personal angajat cu contract individual de muncă.
Încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale
16. Nominalizarea persoanelor care lucrează în locuri de muncă în condiții deosebite, cu respectarea criteriilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, se face de către angajator în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de muncă. Angajatorul este obligat să depună la casa teritorială de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedește încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite.
Persoanele asigurate pe bază de declarație sau de contract de asigurare, care lucrează în locuri de muncă în condiții deosebite, solicită inspectoratului teritorial de muncă avizul pentru încadrarea locului de muncă în condiții deosebite, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 261/2001.
17. Angajatorii care efectuează reevaluarea locurilor de muncă până la data de 31 decembrie 2001, conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, cu modificările ulterioare, stabilesc încadrarea acestora în condiții deosebite de muncă începând cu data de 1 aprilie 2001.
Baza lunară de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale a asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I și II din lege.
După depășirea acestui termen încadrarea în condiții deosebite de muncă se va face de la data depunerii documentației, conform art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, la casa teritorială sau locală de pensii, după caz.
Conform art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, coroborat cu Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 352/2001, lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în condiții deosebite de muncă se va depune, o singură dată, la casa teritorială sau locală de pensii, după caz, împreună cu documentația și cu avizul inspectoratului teritorial de muncă. Pentru factorul de risc radiații ionizante avizul este emis de Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare.
Lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în condiții deosebite de muncă trebuie să conțină cel puțin următoarele date: profesia, ocupația și codul ocupației, în conformitate cu Clasificarea ocupațiilor din România elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Institutul Național de Statistică.
Lista cuprinzând nominalizarea persoanelor care și-au desfășurat activitatea în locuri de muncă în condiții deosebite, prevăzută la art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, este anexa nr. 1.1 din prezentele norme.
Încadrarea în condiții speciale de muncă, pentru asigurații care și-au desfășurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) și c) din lege și care îndeplinesc criteriile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001, se face începând cu data de 1 aprilie 2001.
Pentru a beneficia de această încadrare angajatorul are obligația de a achita diferența de cotă de contribuție de la data de 1 aprilie 2001, fără a calcula majorări de întârziere pe perioada aprilie-iunie 2001.
Asigurații care în cursul unei luni și-au desfășurat activitatea exclusiv în locuri de muncă în condiții speciale și în locuri de muncă în condiții deosebite, dar care nu îndeplinesc condiția de încadrare în condiții speciale (procentele stipulate de prevederile legale din timpul normal de muncă al lunii respective), se încadrează în locuri de muncă în condiții deosebite.
18. Baza lunară de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale o constituie venitul brut realizat lunar de către asigurații care se regăsesc în situațiile de la art. 5 alin. (1) pct. I și II din lege. Constituie bază lunară de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale și veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regăsesc în aceste situații, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au deținut una din calitățile de la art. 5 alin. (1) pct. I și II din lege.
În cazul persoanelor care se regăsesc în situația prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. III din lege, pentru care legea dispune că se datorează contribuție de asigurări sociale, baza de calcul al acesteia o constituie respectivele drepturi bănești achitate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înțelege totalitatea veniturilor în bani sau în natură, realizate dintr-o activitate dependentă, indiferent de fondurile din care acestea se achită, realizate de asigurații care se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I și II din lege. În venitul brut realizat de aceste categorii de persoane sunt incluse și acele venituri în bani sau în natură care sunt obținute ca urmare a desfășurării unor activități remunerate, în folosul unor entități, altele decât angajatorul/angajatorii la care se derulează activitatea de bază.
Sintagma «venitul brut realizat lunar» cuprinde, fără să se limiteze la acestea, următoarele:
I. venituri în bani:
a) salariile/indemnizațiile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal și suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizațiile de conducere, salariile de merit, indexări, compensări și alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază;
b) drepturile de soldă lunară și alte drepturi acordate soldaților și gradaților voluntari;
c) sporurile, indemnizațiile și sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru: condiții deosebite de muncă (condiții grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfășurată în mediul rural, în zone izolate; munca prestată în schimbul de noapte; îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază; sporul de fidelitate și altele asemănătoare;
d) sumele plătite pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători legale, zile de repaus săptămânal, concedii plătite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalării pe post în cazul transferului, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaților);
e) sumele acordate cu ocazia ieșirii la pensie;
f) premiile anuale și cele din cursul anului, sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariaților la profit;
g) sumele plătite conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacanță, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor naționale sau religioase);
h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă (bonusuri, stimulente, compensații, indemnizația pentru concediul de odihnă neefectuat, precum și alte sume, reprezentând venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate în lunile în care asigurații nu au prestat activitate salarizată);
i) sumele rezultate prin «plata cu ora», gărzi, indemnizații clinice;
j) sumele acordate, potrivit legii, contractului colectiv de muncă sau contractului individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, a mandatului sau a calității de membru cooperator, ca urmare a concedierilor individuale ori colective, indiferent de denumirea, cuantumul și durata acordării acestora;
k) ajutoarele, asimilate prestațiilor sociale, acordate de către angajator salariaților sau altor persoane, datorită producerii unor evenimente sociale sau familiale, peste limita cheltuielilor sociale deductibile fiscal;
l) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ (sindicate, asociații, fundații);
m) cadourile în bani oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaților, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sau cu orice altă ocazie;
n) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, în comitetul de direcție și în comisia de cenzori;
o) indemnizații de ședință acordate, potrivit legii, membrilor comisiilor constituite la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
p) sumele primite de către diverse persoane fizice, altele decât cele autorizate, potrivit legii, să desfășoare activități independente, ca urmare a desfășurării unor activități profesionale (cum ar fi cele din domeniul asigurărilor, marketingului, publicității, imobiliar etc.);
r) sumele primite în baza unor convenții civile de prestări de servicii sau contracte de colaborare;
s) orice alte venituri în bani care, conform prevederilor legale, nu sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale.
II. venituri în natură:
a) plata în natură a unei părți din salariu, sub forma unor facilități acordate de angajator conform Codului muncii;
b) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepția deplasării pe distanța dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;
c) contravaloarea chiriei sau a unei părți din aceasta și, după caz, a utilităților, suportate de către angajator, cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preț mai mic decât prețul pieței;
d) împrumuturi nerambursabile;
e) anularea unei creanțe a angajatorului asupra angajatului;
f) abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;
g) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scop personal;
h) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plății primei respective, altele decât cele obligatorii.
20. Potrivit art. 26 din lege, contribuția de asigurări sociale nu se datorează pentru sumele reprezentând:
a) prestații suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale;
b) diurne de deplasare și de delegare, indemnizații de delegare, detașare și transfer, precum și drepturi de autor;
c) participarea salariaților la profit.
Plata contribuției de asigurări sociale
21. Plata contribuției de asigurări sociale datorate de angajator și de asigurați se efectuează cu ordin de plată sau dispozițiile de plată/încasare tip CAS la trezoreriile județene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului București, în conturile deschise pe seama caselor județene de pensii, respectiv, a Casei de pensii a municipiului București, care sunt:
– 22090.402 „Contribuție de asigurări sociale de stat datorată de angajatori”, conform art. 5 alin. (1) pct. I, II și VI din lege;
– 22090.403 „Contribuție de asigurări sociale datorată de salariați și persoane asimilate salariaților”, conform art. 5 alin. (1) pct. I, II și VI din lege;
– 22090.407 „Contribuție de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate”, conform art. 5 alin. (1) pct. IV și V și alin. (2) din lege;
– 22090.408 „Contribuție de asigurări sociale datorată de șomeri”, conform art. 5 alin. (1) pct. III din lege.
22. Până la emiterea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unui instrument de plată specific se utilizează mijloacele de plată aprobate de Banca Națională a României.
Indiferent de mijlocul de plată utilizat, numerar sau virament, angajatorul sau, după caz, persoana asigurată pe bază de contract ori declarație de asigurare va specifica suma, destinația și perioada pentru care se face plata.
23. În cazul în care contribuția lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare decât contribuția datorată, anual casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligații de plată viitoare. Forma de regularizare se stabilește prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii.
În situația în care contribuabilii prevăzuți la art. 18 alin. (1) lit. b), c) și d) din lege constată anumite diferențe la calculul și la plata contribuției de asigurări sociale, regularizările se pot efectua și în cursul anului. La efectuarea regularizărilor se va ține seama, după caz, de prevederile legale referitoare la calculul și la plata majorărilor de întârziere aferente.
Procedura și modul de transmitere a informațiilor prin care se efectuează regularizările vor fi aprobate prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
În cazul asiguraților care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenții civile de prestări de servicii la unul sau la mai mulți angajatori și care realizează, cumulat, în cursul unui an calendaristic, venituri brute mai mici decât nivelul a trei salarii medii brute pe economie, sau care realizează cumulat, lunar, venituri brute mai mari decât trei salarii medii brute pe economie, anual, o dată cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a contribuției de asigurări sociale achitate sau, după caz, prin compensare cu obligații de plată viitoare, după deducerea eventualelor sume necuvenite achitate cu titlu de drepturi de asigurări sociale.
24. Termenele de plată a contribuției de asigurări sociale sunt:
a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
c) în situația în care plata drepturilor salariale se face după data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, termenul scadent pentru plata contribuției este data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția;
d) atunci când data de 20 a lunii este zi nelucrătoare termenul scadent este prima zi lucrătoare după data de 20 a lunii.
25. Prin data stabilită pentru plata drepturilor salariale se înțelege data lichidării drepturilor salariale prevăzută în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă.
26. În cazul plății în numerar a contribuției de asigurări sociale obligația bugetară se consideră achitată la data înscrisă pe documentul care atestă plata. În cazul contribuabililor care au cont bancar data plății se consideră data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmată prin ștampila și semnătura autorizată a acestora, cu condiția creditării contului bugetar corespunzător.
Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuției de asigurări sociale
27. Neplata contribuției de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 din lege generează plata unor majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării sumei datorate inclusiv. Cota majorărilor de întârziere se stabilește conform art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Prin sintagma fiecare zi de întârziere se înțelege fiecare zi calendaristică.
Majorările de întârziere se calculează și se datorează începând cu ziua următoare celei la care plata contribuției de asigurări sociale devine scadentă.
28. Calculul majorărilor de întârziere pentru asigurații cu declarație sau contract de asigurare se face de către aceștia cu ocazia efectuării plăților la termenul prevăzut în declarația sau contractul de asigurare și de către casa teritorială de pensii cu ocazia înregistrării documentelor de asigurare și a modificărilor la acestea, precum și cu ocazia controalelor efectuate de personalul specializat din cadrul casei teritoriale de pensii.
281. Nereținerea, precum și reținerea și nevărsarea în condițiile legii a contribuției individuale de asigurări sociale constituie stopaj la sursă și se penalizează conform prevederilor legale privind executarea creanțelor bugetare.
Penalitățile se aplică de organele specializate ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale o singură dată pentru aceeași sumă și nu înlătură obligarea de la plata majorărilor de întârziere, conform legii.
29. În situația în care în declarația sau în contractul de asigurare se stabilesc termene de plată cuprinse între 1 și 6 luni, asigurații care achită contribuția de asigurări sociale la termenul prevăzut în documentul de asigurare nu datorează majorări de întârziere.
30. Debitele provenite din contribuție restantă și majorările de întârziere aferente se urmăresc pe cel mult 5 ani în urmă de la data constatării. Actele de executare silită întrerup cursul prescripției.
31. Potrivit art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, băncile sunt obligate să vireze sumele reprezentând venituri bugetare în termenul prevăzut de lege. În caz contrar, majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuției de asigurări sociale sunt suportate de bănci.
Colectarea și evidența contribuției de asigurări sociale
32. De la data de 1 aprilie 2001 contribuțiile de asigurări sociale achitate se alocă lunii pentru care se efectuează plata. Angajatorul are obligația de a specifica pe instrumentul de plată luna pentru care se efectuează plata, totalul contribuțiilor individuale achitate pentru angajați și cuantumul contribuției angajatorului.
În cazul în care suma achitată de angajator nu îndestulează cuantumul contribuției lunare datorate, pentru diferența de contribuție neachitată și pentru majorările de întârziere aferente angajatorul va completa un ordin de plată distinct, specificând luna pentru care achită contribuția restantă, precum și eventualele majorări de întârziere calculate și achitate.
33. Stingerea debitelor existente la data de 31 martie 2001 se efectuează astfel: în cazul achitării din proprie inițiativă angajatorul va completa un ordin de plată distinct, specificând natura debitului. Plata sumelor reprezentând debite existente la data de 31 martie 2001 se virează cu ordin de plată la trezoreriile județene, respectiv la trezoreriile sectoarelor municipiului București, în contul 22220.430 „Alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat” deschis pe seama caselor județene de pensii, respectiv a casei de pensii a municipiului București.
În cazul executării silite se introduce titlu executoriu specificându-se contribuția restantă și majorările de întârziere aferente.
34. Pentru debitele din contribuția de asigurări sociale și majorările de întârziere constituite după data de 1 aprilie 2001, dacă pe instrumentul de plată nu se specifică luna pentru care se face plata și natura plății, stingerea acestora se efectuează, în ordinea vechimii, astfel:
a) total debit provenit din contribuția restantă;
b) debitul provenit din majorări de întârziere aferente debitelor stinse conform lit. a).
Declarația prezentată în anexa nr. 1.3 se depune o singură dată, o dată cu Declarația nominală pentru luna aprilie 2001.
35. Acțiunile de control efectuate de organele abilitate ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii se vor finaliza prin acte de control în care vor fi evidențiate distinct, pe de o parte, debitele din contribuții, majorări de întârziere și penalități până la data de 31 martie 2001 și, pe de altă parte, cele constituite după data de 1 aprilie 2001.
36. Pentru evidența asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege inspectoratul teritorial de muncă va înainta lunar casei teritoriale de pensii, până în ultima zi lucrătoare din lună, pentru luna anterioară, situația nominală cuprinzând persoanele care desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii. Modalitățile de transmitere și conținutul situației nominale vor fi convenite între Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și Inspecția Muncii, pe bază de protocol.
Stagiul de cotizare
37. Potrivit art. 37 din lege, în sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat atât de asigurat, cât și de angajator sau, după caz, numai de asigurat, în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și alin. (2) din lege.
38. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Asiguratul beneficiază de toate drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege și în cazul în care i s-a reținut contribuția individuală de asigurări sociale, iar angajatorul nu și-a achitat, potrivit legii, contribuția datorată în calitatea sa de contribuabil pe o perioadă mai mică sau egală cu 6 luni considerate după data de 1 aprilie 2001 până la data solicitării dreptului.
În cazul în care contribuția individuală de asigurări sociale a fost reținută, iar angajatorul nu și-a plătit contribuția datorată conform legii pe o perioadă mai mare de 6 luni considerate după data de 1 aprilie 2001 până la data solicitării dreptului, asiguratul nu poate beneficia de pensia anticipată sau de pensia anticipată parțială până la achitarea integrală de către angajator a contribuțiilor datorate și a majorărilor de întârziere aferente. În această situație asiguratul poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate și pensie de urmaș în condițiile prevăzute de lege.
39. În situația în care contribuția de asigurări sociale datorată de angajator se prescrie, pentru perioada respectivă stagiul de cotizare al angajaților rămâne la o treime din timpul lucrat. Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va lua toate măsurile prevăzute de lege pentru a nu se ajunge la prescrierea datoriei.
40. Pentru asigurații cu mai multe convenții civile de prestări de servicii, la determinarea stagiului de cotizare se ia în calcul timpul cumulat lucrat exclusiv pe baza acestor convenții civile, dar nu mai mult de numărul mediu de zile lucrătoare din lună.
Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare
41. Conform prevederilor art. 38 din lege, se asimilează stagiului de cotizare:
a) perioadele în care o persoană a beneficiat de drepturi de asigurări sociale (indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale și accidente de muncă; prestație pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă; indemnizație pentru maternitate; indemnizație pentru creșterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate.
Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidențiază distinct în Certificatul privind stagiul de cotizare și punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum și în evidențele casei teritoriale de pensii.
b) perioadele în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituțiile autorizate, în condițiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, fișa matricolă sau cu adeverință eliberată de Ministerul Educației și Cercetării;
c) perioadele în care o persoană a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat. Dovada încadrării în astfel de situații se face cu livretul militar sau cu adeverințe ori certificate eliberate de instituțiile militare competente, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective.
42. Perioadele asimilate se comunică casei teritoriale de pensii, pe baza documentelor doveditoare, astfel:
a) asigurații cu contract de asigurare sau cu declarație de asigurare comunică personal, cu prilejul încheierii contractului sau depunerii declarației de asigurare;
b) de către angajatori, pentru persoanele care se regăsesc în categoriile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III și VI din lege și care se angajează după data de 1 aprilie 2001, o dată cu prima Declarație nominală de după momentul angajării, conform modelului prezentat în anexa nr. 8.
Certificarea privind stagiul de cotizare și punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat
43. Stagiul de cotizare se comunică asiguraților prin Certificatul privind stagiul de cotizare și punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, denumit în continuare certificat.
Anual, până la data de 31 martie, casa teritorială de pensii eliberează fiecărui asigurat certificatul pentru anul calendaristic precedent.
44. Certificatul se eliberează o dată pe an fără plată. În situația în care asiguratul solicită certificatul în perioada 1 ianuarie – 31 martie pentru soluționarea unor litigii privind obligațiile și drepturile de asigurări sociale, acesta se eliberează fără plată. În aceste cazuri casa teritorială de pensii nu mai are obligația eliberării certificatului anual, potrivit legii, până la 31 martie.
Ori de câte ori în cursul anului asiguratul solicită un alt certificat, acesta se eliberează contra cost.
Certificatul se eliberează numai după ce asiguratul face dovada plății tarifului.
45. Certificatul cuprinde:
a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numărul de zile lucrătoare și numărul de zile asimilate stagiului de cotizare, potrivit legii.
Stagiul de cotizare se defalcă și în funcție de condițiile de muncă;
b) situația defalcată privind plățile efectuate în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, datorată atât de angajat, cât și de angajator;
c) punctajul asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv salariul mediu brut lunar pe economie și veniturile realizate care au constituit baza de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale;
d) stagiul de cotizare al asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001;
e) punctajul asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001.
Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 certificarea stagiului de cotizare și a punctajului asiguratului se va face treptat, pe măsura preluării și prelucrării datelor privind evidența asiguraților.
Depunerea și/sau transmiterea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-8
46. Formularele prevăzute în anexele la prezentele norme se depun și/sau se transmit la casele județene de pensii, respectiv la casa de pensii a municipiului București, în a căror rază teritorială își are sediul angajatorul. Excepție de la această regulă o reprezintă anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 5, 6, 7 și 8, care pot fi depuse și la casa locală de pensii în a cărei rază își are sediul angajatorul.

B.
Pensii
I. Dispoziții generale
1. În sistemul public de pensii au dreptul la pensie, în situația îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, următoarele categorii de persoane:
a) asigurații prevăzuți la art. 5 din lege;
b) asigurații care satisfac obligații militare – art. 53 alin. (2) din lege;
c) elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită bolilor profesionale sau accidentelor de muncă survenite în timpul și din cauza practicii profesionale [art. 53 alin. (3) din lege];
d) persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției sau în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, dacă erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză [art. 53 alin. (4) din lege];
e) persoanele care la data solicitării drepturilor de pensie nu mai au calitatea de asigurat;
f) urmașii celor prevăzuți mai sus (copiii și soțul supraviețuitor) [art. 65 din lege].
II. Referitor la pensia pentru limită de vârstă (Secțiunea 1 capitolul IV din lege)
2. În vederea deschiderii dreptului la pensie stagiul minim și/sau complet de cotizare prevăzut la art. 41 alin. (3) și (4) din lege cuprinde și:
a) sporul acordat în baza legislației anterioare pentru activități desfășurate în grupele I și II de muncă, până la data de 1 aprilie 2001 [art. 160 alin. (1) din lege];
b) vechimea în muncă sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii până la data intrării în vigoare a legii.
Vechimea realizată în sistemele de pensii neintegrate în sistemul public se are în vedere numai pentru deschiderea dreptului la pensie, urmând să fie valorificată în sistemul respectiv (art. 194 din lege).
Perioada stagiului militar se ia opțional în calcul în unul dintre sisteme.
Punctajul mediu anual se determină pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, în funcție de opțiunea persoanei în cauză, referitoare la stagiul militar.
3. Vârstele standard de pensionare și stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei și bărbați sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcție de data nașterii în anexa nr. 9 la prezentele norme.
4. Reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege operează numai în condițiile realizării stagiului complet de cotizare.
5. Dispozițiile art. 43 alin. (2) din lege se referă la asigurații care desfășoară activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 20 lit. c) și d) din aceeași lege.
6. Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute de legile cu caracter special (Legea nr. 42/1990, Legea nr. 128/1997 etc.), precum și de art. 48 din lege se cumulează cu reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru activități desfășurate în condiții deosebite și/sau speciale fără ca aceasta să opereze sub vârstele prevăzute la art. 42, 43 și la 47 alin. (1) sau peste reducerile maxime prevăzute la art. 46 ori în anexele nr. 4 și 5 la lege, după caz.
Pentru persoanele prevăzute la art. 47 din lege dovada calității de persoană cu handicap/nevăzător se face prin certificat emis de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap ce funcționează în cadrul inspectoratelor teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.
7. Asigurații care au realizat stagii de cotizare în condiții normale de muncă, precum și în condițiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în condițiile prevăzute la art. 48, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru bărbați.
III. Referitor la pensia anticipată și pensia anticipată parțială (Secțiunea a 2-a și a 3-a capitolul IV din lege)
8. Prin stagiu standard complet de cotizare, la care se face referire în tabelul nr. 2 de la art. 50 din lege, se înțelege stagiul complet de cotizare din anexa nr. 3 la lege.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată și pensie anticipată parțială nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) și c), și nici perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale (art. 49 și 52 din lege).
În vederea deschiderii dreptului la pensie anticipată și la pensie anticipată parțială stagiul complet de cotizare cuprinde și sporul acordat în baza legislației anterioare pentru activități desfășurate în grupa I și II de muncă până la data de 1 aprilie 2001.
9. În condițiile în care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, având plata pensiei suspendată, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat în această perioadă va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.
10. Pentru asigurații care au desfășurat activități în condiții deosebite și/sau speciale de muncă și care solicită pensie anticipată parțială, diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare datorită condițiilor respective.
Aceeași reglementare se aplică și în situația persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48 din lege și Legii nr. 128/1997 și care solicită pensia anticipată parțială.
11. La împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 sau, după caz, la împlinirea vârstei standard reduse în condițiile prevăzute la art. 42 din lege, beneficiarul unei pensii anticipate ori al unei pensii anticipate parțiale poate solicita trecerea la pensia pentru limită de vârstă.
La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se recalculează, prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate a fost suspendată.
La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată parțială se recalculează, prin eliminarea diminuării aplicate asupra cuantumului pensiei prevăzute în tabelul nr. 2 de la art. 50 alin. (2) din lege, precum și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate parțiale a fost suspendată.
111. Pensia pentru limită de vârstă rezultată ca urmare a unei recalculări dintre cele prevăzute la art. 49 alin. (4) sau art. 52 din lege, după caz, se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată la casa teritorială de pensii.
IV. Referitor la pensia de invaliditate (Secțiunea a 4-a capitolul IV din lege)
12. Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale. Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigură asistența medicală.
13. Potrivit art. 57 alin. (3) din lege stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din aceeași lege se raportează la vârsta avută la data expertizării medicale.
14. În situațiile prevăzute la art. 58 din lege pensia de invaliditate se acordă indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat.
15. Stagiul complet de cotizare în funcție de care se determină stagiul potențial prevăzut la art. 59 din lege este stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la lege:
a) pentru situațiile menționate la art. 59 alin. (1) din lege stagiul potențial acordat reprezintă diferența dintre stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării în grad de invaliditate;
b) pentru situațiile menționate la art. 59 alin. (2) din lege stagiul potențial acordat reprezintă diferența dintre stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din lege;
c) stagiul potențial acordat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut să îl realizeze de la data ivirii invalidității până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege.
151. În vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate stagiul complet de cotizare cuprinde și sporul acordat în baza legislației anterioare pentru activități desfășurate în grupa I și II de muncă până la data de 1 aprilie 2001.
16. Stagiul potențial acordat asiguraților care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat se determină ca diferență între stagiile de cotizare menționate la art. 47 din lege și stagiile de cotizare realizate efectiv, astfel:
a) o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap grav și pentru nevăzători;
b) două treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat;
c) stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu.
Stagiul potențial se determină în ani, luni și zile.
17. Stagiul complet de cotizare la care se face referire la art. 60 alin. (2) din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege.
18. În cazul încadrării în alt grad de invaliditate [art. 62 alin. (2) lit. b) din lege] pensia de invaliditate se stabilește cu respectarea condițiilor existente la data deciziei inițiale, în cuantumul aferent noului grad, conform prevederilor legii.
19. Beneficiarii pensiei de invaliditate, la împlinirea vârstei standard prevăzute în anexa nr. 3 la lege, devin pensionari pentru limită de vârstă, putând opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.
În această situație indemnizația de însoțitor prevăzută la art. 61 din lege se menține indiferent de pensia pentru care se optează.
V. Referitor la pensia de urmaș (Secțiunea a 5-a capitolul IV din lege)
20. Pensia de urmaș reglementată la art. 66 lit. b) din lege se acordă copiilor dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.
21. Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 67 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la lege.
22. Acordarea pensiei de urmaș prevăzute la art. 68 alin. (1) din lege nu este condiționată de data ivirii invalidității soțului supraviețuitor.
Încadrarea într-un grad de invaliditate a soțului supraviețuitor în vederea obținerii pensiei de urmaș se face indiferent de vârsta acestuia.
23. Referitor la art. 71 alin. (1) lit. a) din lege se disting două situații:
a) susținătorul decedat avea pensie pentru limită de vârstă stabilită în condițiile legislației anterioare, situație în care pensia de urmaș se calculează din această pensie, determinată conform art. 180 din lege;
b) susținătorul decedat avea pensie pentru limită de vârstă stabilită în condițiile legii, situație în care pensia de urmaș se calculează din pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul în condițiile acestei legi.
24. La art. 71 alin. (1) lit. b) din lege se disting două situații:
a) susținătorul decedat avea pensie de invaliditate gradul I, stabilită în condițiile legislației anterioare, situație în care pensia de urmaș se calculează din pensia determinată conform art. 180 din lege;
b) susținătorul decedat se afla în plata pensiei sau îndeplinea la data decesului condițiile pentru obținerea unei pensii de invaliditate gradul II sau III, a unei pensii anticipate, a unei pensii anticipate parțiale, inclusiv pensia anticipată conform Legii nr. 2/1995, situație în care pensia de urmaș se stabilește din pensia de invaliditate gradul I, calculată conform legii.
VI. Referitor la calculul pensiilor (Secțiunea a 6-a capitolul IV din lege)
25. Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege sau, după caz, stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 ori în anexele nr. 4 și 5 la lege.
În cazul persoanelor care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă, precum și în cazul persoanelor cu handicap și al nevăzătorilor, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 sau, după caz, stagiile din anexele nr. 4 și 5 la lege.
26. Punctajul anual al asiguratului se determină potrivit art. 78 alin. (1) și (2) din lege, pe baza venitului brut realizat lunar, prevăzut la pct. 19 din prezentele norme, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale.
Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.
Beneficiari ai art. 78 alin. (8) din lege sunt și persoanele pensionate pentru limită de vârstă în temeiul art. 47 alin. (2) din lege.
Această majorare se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare, realizată după îndeplinirea cumulativă a condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă.
Majorarea punctajului se acordă și în cazul recalculării pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeași procedură.
27. În situația în care asiguratului i s-a reținut contribuția de asigurări sociale, iar angajatorul nu și-a achitat contribuția datorată în calitatea sa de contribuabil, numărul de puncte realizat în fiecare lună se diminuează la o treime.
Diferența de două treimi din cota de contribuții de asigurări sociale pe care angajatorul era obligat să o vireze lunar casei teritoriale de pensii în a cărei rază își are sediul va fi urmărită prin organele de executare silită, conform dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetare. După încasarea întregului debit reprezentând contribuția restantă a angajatorului stagiul de cotizare și punctajul se vor recalcula.
VII. Referitor la stabilirea și plata pensiilor (Secțiunea a 7-a capitolul IV din lege)
28. Actele la care se face referire la art. 82 alin. (2) din lege sunt:
a) pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială:
– cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parțială (anexa nr. 12 la prezentele norme);
– carnetul de muncă (original și copie);
– carnetul de asigurări sociale (original și copie);
– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
– livretul militar (original și copie);
– diplomă de studii (original și copie) sau adeverință din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul român;
– adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
– adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;
– dovada certificării stagiului de cotizare;
– procură specială pentru mandatar;
– adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat;
– acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
Adeverința din care să rezulte data încetării calității de asigurat va fi prezentată după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare și este necesară doar în cazul persoanelor care solicită pensie anticipată sau pensie anticipată parțială. Începerea plății drepturilor este condiționată de prezentarea acestei adeverințe.
Persoanele care solicită înscrierea la pensie pentru limită de vârstă pot continua activitatea după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare numai cu acordul angajatorului (art. 41 din lege). Pentru efectuarea plății pensiei pentru limită de vârstă nu este necesară dovada încetării calității de asigurat.
b) pentru pensia de invaliditate:
– cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 13 la prezentele norme);
– actele menționate la pct. 28 lit. a);
– decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
– adeverință din care să rezulte încetarea plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia;
c) pentru pensia de urmaș:
– cerere pentru înscrierea la pensie de urmaș (anexa nr. 14 la prezentele norme);
– actele menționate la pct. 28 lit. a) (pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar);
– actele de stare civilă ale solicitanților;
– decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar);
– adeverința de studii (elev sau student);
– cauza decesului (cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar);
– declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că urmașul nu a fost condamnat prin sentință rămasă definitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului decedat (conform anexei nr. 14 la prezentele norme).
29. Procura specială la care se face referire la art. 82 alin. (1) din lege urmează să fie emisă în următoarele condiții:
a) Pentru cetățenii străini cu domiciliul în străinătate procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:
– în cazul statelor semnatare ale Convenției de la Haga procura este valabilă numai dacă este însoțită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislației naționale a statului de la care emană documentul;
– în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenții de asistență juridică bilaterală în acest domeniu, procura este valabilă fără nici o altă formalitate.
b) Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, în condițiile prevăzute la lit. a), precum și de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
c) Atât pentru cetățenii străini, cât și pentru cetățenii români este valabilă procura specială emisă de notarii publici de pe teritoriul României.
d) Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:
– numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberării procurii);
– numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului;
– obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, încasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont);
– precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunța în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situația titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.
Procura specială care nu este emisă în limba română, precum și apostila (când este cazul) vor fi traduse și legalizate.
Procura specială este valabilă 18 luni.
30. Termenul de 45 de zile prevăzut la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data înregistrării la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul solicitantului, a cererii, însoțită de toate actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de pensionare.
31. Prin reprezentantul legal prevăzut la art. 90 alin. (2) din lege se înțelege părintele natural și adoptiv, tutorele sau curatorul beneficiarului de pensie.
32. Plata pensiei de invaliditate gradul I sau II încetează atunci când beneficiarii acestor categorii de pensii se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III și VI din lege.
33. Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul unei pensii de urmaș realizează dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie venituri brute lunare mai mari decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie.
34. Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul urmaș nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizat potrivit legii [art. 92 alin. (1) lit. e) din lege].
Dovada continuării acestor studii trebuie prezentată casei teritoriale de pensii în termen de 15 zile de la data începerii anului școlar.
Reluarea în plată a pensiei de urmaș suspendate se face conform prevederilor art. 93 alin. (3) din lege.
35. Instituția de asistență socială sau unitatea medicală specializată care internează pensionarii de invaliditate gradul I are obligația să comunice caselor teritoriale de pensii perioada în care aceștia se află sub supraveghere și îngrijire permanentă, în termen de 15 zile de la internare, cu excepția nevăzătorilor, pentru care nu este necesară comunicarea [art. 92 alin. (2) din lege].
36. De recalcularea prevăzută la art. 95 alin. (1) din lege beneficiază și persoanele pensionate în baza legislației anterioare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni după pensionare.
37. Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă:
a) soțului supraviețuitor;
b) copiilor;
c) părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor legali și/sau, după caz, celorlalți testamentari, în condițiile dreptului comun.
Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt:
– cerere-tip (anexa nr. 15 la prezentele norme);
– certificatul de deces (original și copie);
– actul de identitate al solicitantului;
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor;
– talonul de pensie al persoanei decedate.
VIII. Dispoziții tranzitorii privind pensiile
38. Constituie stagiu de cotizare conform art. 160 alin. (2) lit. a) din lege și perioadele în care asiguratul s-a aflat în una, două sau mai multe situații prevăzute la art. 38 alin. (1) din lege, după caz.
39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 160 alin. (3) din lege, se înțelege perioada în care foștii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unități agricole potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție*), calculat conform metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor**), republicată, cu modificările ulterioare.
Timpul util la pensie realizat de către agricultori se exprimă în ani și se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor.
Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. 2, nu poate depăși numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.
Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor și informațiilor conținute în carnetul de pensii și asigurări sociale și/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deține arhiva fostelor unități agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.
În situația agricultorilor din zonele necooperativizate timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii și asigurări sociale și reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuția minimă lunară de 40 lei prevăzută de Legea nr. 5/1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate***).
*) Legea nr. 4/1977 a fost abrogată prin Legea nr. 80/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000
**) Legea nr. 80/1992 a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000.
***) Legea nr. 5/2007 a fost abrogată prin Legea nr. 82/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2007.
391. Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util, realizat în cadrul fostelor unități agricole cooperatiste, precum și pentru fiecare an de contribuție, realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, reprezintă 0,57255 puncte.
Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual aflat în plată la data de 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, se majorează, devenind 0,57255 puncte.
Pentru perioada ulterioară apariției Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, punctajul lunar se determină prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.
Beneficiază de majorarea prevăzută la art. II din Legea nr. 250/2007 persoanele provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 și nu au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003, și anume:
a) persoanele beneficiare de două categorii de pensii din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei de urmaș din agricultură;
b) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) și ale unei pensii proprii stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (invaliditate, limită de vârstă cu vechime completă, limită de vârstă cu vechime incompletă), caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor;
c) persoanele ale căror drepturi au fost recalculate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările ulterioare, pentru activitatea desfășurată atât în agricultură, cât și în sectorul de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate;
d) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) și titulare ale unei pensii de urmaș stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor;
e) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă), ale unei pensii de urmaș agricultor și ale unei pensii de urmaș stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pensiei proprii de agricultor și pensiei de urmaș de agricultor.
Prevederile art. II din Legea nr. 250/2007 se aplică și persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1 aprilie 2001 – 31 august 2007, conform dispozițiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea desfășurată atât în agricultură, cât și în sectorul de stat. În acest caz, punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.
Majorarea punctajului acordată persoanelor prevăzute la art. II din Legea nr. 250/2007 se calculează ca diferență între punctajul de 0,57255 puncte și punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.
Punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate reprezintă 0,25 puncte la care s-au adăugat, după caz, majorările acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2004 privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, și, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005.
În situația în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj majorat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obține un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.
40. În situația prezentării și a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, menționate la art. 160 alin. (5) din lege, acestea trebuie să fie emise cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976.
Actele de vechime în muncă privind activitatea desfășurată vor cuprinde:
– denumirea unității;
– perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă, precum și precizarea modului de încadrare – pe durată nedeterminată sau determinată, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere;
– menționarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă;
– funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
– salariul tarifar de încadrare, precum și alte drepturi ce se includ în acesta.
Actele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.
41. Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute de lege, sunt:
a) perioadele asimilate menționate la art. 38 alin. (1) din lege;
b) perioadele necontributive care au constituit vechime în muncă utilă la pensie în baza legislației anterioare intrării în vigoare a legii:
– perioadele menționate la art. 20 din Legea nr. 3/1977, cu modificările și completările ulterioare;
– perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare;
– perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 51/1990;
– perioadele în care s-a beneficiat de plăți compensatorii în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999;
– perioadele în care s-a beneficiat de ajutor de șomaj și/sau de ajutor de integrare profesională, prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
– perioada în care s-a beneficiat de șomaj tehnic conform prevederilor legale;
– alte perioade recunoscute prin legi speciale.
42. Salariile medii anuale, brute sau nete, la care se referă art. 164 alin. (2) din lege sunt asimilate cu câștigul salarial mediu anual, brut sau net, din anexa nr. 6 la lege actualizată potrivit anexei nr. 10 la prezentele norme.
43. Asigurații prevăzuți la art. 165 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, vor prezenta adeverințe emise conform prevederilor Decretului nr. 92/1976.
44. Reducerea vârstelor de pensionare pentru persoanele care au desfășurat activități încadrate prin lege în condiții deosebite, se face corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiții, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 42 din lege.
441. Persoanele care au desfășurat activități încadrate în grupa I de muncă conform legislației anterioare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 4 de la art. 1671 din lege. În acest caz reducerea se face din vârsta standard a anului, respectiv a lunii în care se deschide dreptul de pensie pentru limită de vârstă, în condițiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii de deschidere a dreptului.
Persoanele care au desfășurat activități încadrate în grupa I și II de muncă în baza legislației anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel:
a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I și II de muncă și se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de muncă în condiții deosebite;
b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupă de muncă (pentru grupa II de muncă din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege și pentru grupa I de muncă din tabelul nr. 4 de la art. 1671 din lege) și se alege reducerea cea mai avantajoasă.
Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 1671 din lege pentru grupa I de muncă nu se cumulează cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de muncă.
45. Reducerea vârstelor de pensionare pentru asigurații care au realizat în condiții speciale un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani, respectiv mai mic de 20 de ani se face din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condițiilor de stagiu prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la aceeași lege.
Stagiul de cotizare realizat în condiții speciale, prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la lege, nu cuprinde sporul acordat în baza legislației anterioare.
46. Persoanele înscrise la pensie în baza legislației anterioare pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate inițial și a perioadelor asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c) din lege.
În aceste situații la determinarea punctajului mediu anual corespunzător perioadei adăugate se are în vedere stagiul complet de cotizare din anul intrării în vigoare a legii, respectiv 30 de ani pentru bărbați și 25 de ani pentru femei.
47. La stabilirea punctajului potrivit art. 170 alin. (1) din lege se ia în calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.
48. În cazul modificării numărului de urmași prevăzut la art. 171 alin. (1) din lege, după intrarea în vigoare a legii, pentru soțul supraviețuitor pensia se recalculează conform prevederilor art. 73 din lege, cu păstrarea condițiilor avute la data înscrierii inițiale.
49. În cazul încadrării în alt grad de invaliditate pentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabilește conform prevederilor legii, cu îndeplinirea condițiilor existente la data deciziei inițiale.
50. Recalcularea pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată se face la împlinirea vârstelor de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați [art. 184 alin. (2) din lege].
51. În activitatea de acordare a pensiilor se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 12-20 la prezentele norme.

C.
Procedura de încadrare în grade de invaliditate, revizuirea medicală,
recuperarea capacității de muncă și contestarea deciziei medicale
I. Referitor la încadrarea în grade de invaliditate și circuitul documentației medicale
1. În vederea pensionării de invaliditate medicul primar și, în lipsa acestuia, medicul specialist, pentru afecțiunea principal invalidantă, care asigură asistența medicală a bolnavului, atunci când apreciază că starea de sănătate a acestuia nu îi permite reluarea activității profesionale, în limitele maxime de concediu medical prevăzut de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerând în acest sens avizul cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
Propunerea la pensionare poate fi solicitată încă din primele zile de boală, în cazul afecțiunilor fără potențial recuperator.
2. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă avizează pensionarea de invaliditate numai dacă constată pierderea totală sau a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, aprobând totodată și concediul medical pentru întocmirea formelor de pensionare până la finele lunii următoare aceleia în care s-a dat avizul.
Concediul medical se include în durata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzută pentru persoanele asigurate.
3. Medicii care au făcut propunerea de pensionare eliberează certificatul (certificatele) de concediu medical și completează formularul de examinare medicală pentru pensie de invaliditate, îndrumă bolnavul sau însoțitorul acestuia la angajator unde își desfășoară activitatea, pentru întocmirea formelor de pensionare. În formular se va menționa dacă solicitantul este netransportabil.
4. Angajatorul la care își desfășoară activitatea persoana în cauză întocmește dosarul însoțit de un extras de pe carnetul de muncă, ce cuprinde date privitoare la starea civilă, pregătirea generală și profesională, ruta profesională (cu zi, lună și ani), durata perioadei de cotizare, perioadele de șomaj, concediul medical din ultimele 12 luni, precum și documentația necesară stabilirii cauzei invalidității, în vederea emiterii deciziei medicale. Dosarul medical se înaintează la cabinetul teritorial de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
5. Formularul de examinare medicală pentru pensionare, întocmit de medicul curant pentru persoana care solicită pensie de invaliditate în condițiile legii și care nu este încadrată în muncă, se trimite la casele de pensii de pe teritoriul cărora se află domiciliul bolnavului. Casa de pensii trimite dosarul medical la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în raza căruia își are domiciliul bolnavul, cu un extras administrativ (de pe carnetul de muncă) ce cuprinde:
a) categoria de pensie la care are acces solicitantul (pensie proprie pentru perioada de cotizare, urmaș, militar în termen, invalid de război etc.);
b) date privind starea civilă;
c) ruta profesională, stagiul de cotizare (dacă bolnavul a fost încadrat în muncă și îndeplinește condițiile pentru obținerea pensiei de invaliditate în funcție de cauză).
6. La primirea dosarului medical medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă verifică dacă acesta conține:
a) elementele necesare susținerii diagnosticului clinic și funcțional (forma clinică și stadiul evolutiv al bolii);
b) diagnosticul afecțiunilor asociate;
c) informații suficiente privind ruta profesională, dreptul la pensie în cazul bolilor obișnuite sau al accidentelor care nu au legătură cu munca;
d) documentul prevăzut de lege, în caz de:
– boală profesională (adeverință de luare în evidență de la inspectoratul de sănătate publică);
– accident de muncă (formularul-tip sau procesul-verbal de înregistrare a accidentului, eliberat de inspectoratul teritorial de muncă);
– accident asimilat cu accidentul de muncă (procesul-verbal de asimilare confirmat de angajator);
– tuberculoză (adeverință de la dispensarul antituberculos privind grupa de dispensarizare);
– accident sau boală contractată în timpul sau din cauza îndeplinirii serviciului militar (certificatul emis de comisia de expertiză medico-militară);
e) documentul necesar privind data ivirii invalidității.
Pentru completarea investigațiilor necesare în cazurile neconcludente, medicul expert al asigurărilor sociale îndrumă bolnavul sau însoțitorul la forul abilitat de lege sau la unitățile sanitare de specialitate, indicând investigațiile ce urmează să fie efectuate. Acestea sunt obligate să le execute cu prioritate.
Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afecțiuni grave ori cu o problematică deosebită, lucrătorul social efectuează cercetări de teren (la domiciliu, locul de muncă, unitatea sanitară), particularizate la caz, conform obiectivelor stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
7. Documentația care stă la baza stabilirii capacității de muncă, a cauzei invalidității și a datei ivirii invalidității, devine componentă definitivă a dosarului medical.
8. După completarea documentației medicale se convoacă bolnavul în vederea expertizării.
Bolnavii care urmează să fie expertizați vor fi împărțiți pe grupe de afecțiuni, iar cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă va încunoștința bolnavul asupra datei și locului unde se face examinarea, cu 10 zile înainte, prin citație.
9. Bolnavii netransportabili (cazuri noi) sunt expertizați pe baza documentației medicale primite de la unitățile sanitare (spital, policlinică) din localitatea unde se află bolnavul în acel moment.
Pentru cazurile neconcludente (documentație insuficientă) bolnavii vor fi transportați pentru examinare la sediul cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă sau vor fi expertizați la domiciliu.
10. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, după examinarea bolnavului și analizarea dosarului medical, redactează concluziile expertizei pe care le înscrie în documentarul medical.
După stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurărilor sociale se pronunță asupra invalidității printr-o decizie întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din muncă, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă:
a) diagnosticul clinic complet și ordinea afecțiunilor reflectând importanța lor în afectarea capacității de muncă;
b) diagnosticul funcțional;
c) diagnosticul capacității de muncă și încadrarea (sau neîncadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;
d) cauza invalidității: boală obișnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boală profesională, după caz, accident care nu are legătură cu munca; pentru tuberculoză se va specifica în decizie „TBC” – în toate situațiile se va specifica documentul justificativ;
e) data ivirii invalidității (cu zi, lună, an);
f) termenul de revizuire și valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau mențiunea „Nerevizuibil prin afecțiune”, după caz;
g) planul de recuperare eșalonat pe acțiuni și perioada de timp până la data revizuirii medicale;
h) formele și condițiile de muncă indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate și cazurile respinse.
Programul de recuperare este obligatoriu pentru persoana în cauză și persoanele competente să îl aplice. Invalidul poate refuza aplicarea unor măsuri recuperatorii numai dacă acestea i-ar putea periclita viața, făcându-se și dovada în acest sens.
11. Atât documentarul de expertiză cât și decizia medicală vor fi semnate și parafate de medicul expert al asigurărilor sociale, numerotate, datate și ștampilate de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
12. Un exemplar din decizia medicală rămâne în dosarul medical care se păstrează în evidența cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, 2 exemplare se trimit în termen de 3 zile la angajator sau la casa de pensii, după caz, dintre care unul rămâne în dosarul administrativ al pensionarului, iar cel de al 4-lea exemplar se predă, sub semnătură, persoanei expertizate sau, după caz, mandatarului, tutorelui sau curatorului.
13. În cazul invalizilor prin accident de muncă sau boală profesională decizia de încadrare în grad de invaliditate se întocmește în 5 exemplare, al 5-lea exemplar înaintându-se inspectoratului teritorial de muncă sau, respectiv, inspectoratului de sănătate publică.
14. Angajatorul, în baza deciziei medicale, întocmește dosarul administrativ de pensionare și apoi îl trimite în termen de 10 zile la casa de pensii teritorială.
15. Plata pensiei se face de către casa de pensii în a cărei rază teritorială are domiciliul pensionarul.
În această situație, pentru pensionarii de invaliditate care locuiesc în alte județe sau sectoare ale municipiului București, altele decât cele în care a avut loc expertiza medicală, dosarul medical împreună cu cel administrativ de pensionare se transferă prin casele de pensii respective.
16. Etapele stabilite pentru pensionarea de invaliditate se încadrează în perioada de concediu medical aprobat în prealabil, în vederea întocmirii formelor de pensionare.
17. Decizia de stabilire a dreptului de pensie are aceeași valabilitate ca și decizia medicală de încadrare în grade de invaliditate.
18. Pentru persoanele care și-au stabilit domiciliul pe teritoriul altor țări pensia de invaliditate se stabilește în aceleași condiții ca și în cazul persoanelor care au domiciliul în România, cu respectarea dispozițiilor privind expertizarea și revizuirea medicală. Neprezentarea la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei de invaliditate începând cu luna următoare. În cazul în care pensionarului de invaliditate i s-a agravat starea de sănătate și nu se poate prezenta la termenul de revizuire, acesta este obligat să trimită, în timp util, cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în evidența căruia se află, documente medicale oficiale pe baza cărora i se fixează un nou termen de revizuire.
19. Persoanele care la data solicitării pensiei beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, în perioada respectivă fiind asigurate potrivit legii, sunt expertizate de medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală în raza căruia își au domiciliul. La această categorie angajatorul este reprezentat de agenția pentru ocupare și formare profesională.
20. Pentru urmașii invalizi pensia este condiționată de data ivirii invalidității acestora, expertiza medicală făcându-se la solicitarea casei teritoriale de pensii; în dosarul medical, pe lângă documentația medicală și socială particularizată pentru diagnosticul clinic, funcțional și capacitatea de muncă, este obligatoriu să existe documentul pe baza căruia s-a stabilit data ivirii invalidității. Data ivirii invalidității trebuie să fie situată înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau, dacă persoana în cauză continuă studiile, până la 26 de ani. Data se înscrie în decizia medicală cu zi, lună, an.
21. Beneficiarii de pensie de urmaș invalizi sunt expertizați, supuși revizuirii medicale și au obligația de a urma programele de recuperare conform acelorași reglementări prevăzute pentru pensionarii de invaliditate.
II. Referitor la revizuirea medicală
22. Revizuirea medicală a pensionarilor încadrați în grade de invaliditate se efectuează la termenul stabilit de medicii experți ai asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care au în evidență pensionarul.
23. Medicul expert al asigurărilor sociale, după examinarea persoanei în cauză și a documentației medicale întocmite de unitatea sanitară care asigură asistența medicală de specialitate și de recuperare a invalidului, emite decizia medicală în 3 exemplare, în raport de starea de sănătate (un exemplar se înmânează persoanei sub semnătură, al doilea casei teritoriale de pensii și cel de-al treilea exemplar se păstrează în dosarul medical), și stabilește termenul de revizuire în funcție de recuperabilitatea afecțiunilor (6-12 luni).
Data la care bolnavul urmează să se prezinte la revizuirea medicală va fi fixată cu 10 zile înainte de data expirării valabilității deciziei.
24. Documentația medicală întocmită de unitatea sanitară care asigură asistența medicală de specialitate a invalidului poate fi, după caz:
a) referat medical cu consemnarea stării prezente;
b) bilet de ieșire din spital sau copie de pe foaia de observație clinică (pentru spitalizările recente);
c) examene complementare de laborator;
d) explorări funcționale recente;
e) date din fișa de evidență a bolnavului.
25. Revizuirea medicală se efectuează după aceleași criterii care au stat la baza primei expertize medicale.
26. După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală prin care se stabilește, după caz:
a) menținerea în același grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) încetarea calității de pensionar de invaliditate ca urmare a redobândirii capacității de muncă.
27. La revizuirea medicală medicul expert al asigurărilor sociale va avea în vedere eficiența și modul în care s-a aplicat programul de recuperare a capacității de muncă a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei, și îl stabilește pentru perioada ce urmează.
28. Revizuirea medicală se poate efectua și înaintea termenului stabilit, indiferent de gradul de invaliditate, la solicitarea pensionarului, dar numai până la împlinirea vârstelor standard pentru pensionare pentru limită de vârstă și dacă unitățile sanitare care asigură asistența medicală apreciază agravarea sau ameliorarea stării de invaliditate. Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare se depun la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă care are în evidență persoana în cauză și devin componente ale dosarului medical.
29. La termenul de revizuire pensionarul de invaliditate are obligația să se prezinte fără a fi citat la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă care îl are în evidență, în vederea revizuirii medicale.
30. Cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă au obligația ca în primele 5 zile ale fiecărei luni să comunice casei teritoriale de pensii invalizii pensionari neprezentați la revizuirea medicală periodică în cursul lunii precedente, pentru suspendarea pensiei conform legii.
31. Dacă pensionarul de invaliditate este netransportabil și justifică acest fapt prin acte oficiale, el este obligat să anunțe din timp cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Expertizarea se va face pe baza documentelor medicale oficiale recente pe care acesta le va trimite în timp util cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în evidența căruia se află. Medicul expert al asigurărilor sociale poate dispune efectuarea anchetei sociale.
32. Revizuirea medicală a persoanelor internate pe lungă durată în spitale sau sanatorii se va face pe baza foii de observație, întocmită de medicul curant și contrasemnată de șeful secției și de directorul unității sanitare, care conține elementele necesare revizuirii medicale.
33. Dacă pensionarul invalid se prezintă cu întârziere la revizuirea medicală și fără motive justificate, decizia de expertiză medicală se aplică din prima zi a lunii următoare aceleia în care a fost emisă.
34. Pentru cazurile cu o problematică medico-socială deosebită și pentru invalizii prin boli psihice, în ultimele 10 zile de valabilitate a deciziei lucrătorul social va efectua investigații sociale la domiciliu sau va proceda la convocarea bolnavului pe bază de citație, preîntâmpinându-se astfel măsurile administrative legale de suspendare a pensiei.
35. În situația în care apar dificultăți în aprecierea capacității de muncă, în stabilirea cauzei și a datei ivirii invalidității se poate solicita avizul de specialitate al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (I.N.E.M.R.C.M.).
III. Referitor la contestarea deciziei medicale
36. Deciziile medicale emise pentru cazurile noi sau cele revizuite de către medicii experți ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă teritoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene sau ale sectoarelor municipiului București.
Pot face obiectul contestației gradul de invaliditate acordat, cauza invalidității, data ivirii invalidității și valabilitatea deciziei emise de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
Contestația se depune la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care a făcut expertizarea sau revizuirea medicală; acestea au obligația de a înainta cererea în termen de 10 zile de la data înregistrării, împreună cu dosarul medical oficiului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județean/al sectoarelor municipiului București.
Medicii experți ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene/ale sectoarelor municipiului București rezolvă contestația în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
37. Medicul expert de la oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, după convocarea bolnavului prin citație, examinarea lui și a documentației din dosarul medical, emite decizia medicală corespunzătoare.
Pentru soluționarea contestației medicii experți ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă pot consulta Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM).
Reexpertizarea se face după aceleași criterii ca și expertizarea medicală.
Dacă prin decizia emisă se rezolvă favorabil contestația, bolnavul fiind încadrat într-un grad superior de invaliditate, noua decizie înlocuiește pe cea care face obiectul contestației, cu valabilitate de la aceeași dată; în situația în care se respinge contestația, iar bolnavul este încadrat într-un grad inferior de invaliditate, decizia de expertiză medicală se aplică începând cu luna următoare aceleia în care a fost emisă; când se menține același grad de invaliditate se păstrează elementele și valabilitatea deciziei anterioare.
38. Medicul expert de la oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă emite decizia în același număr de exemplare prevăzut la pct. 23, din care un exemplar se înmânează, sub semnătură, persoanei reexpertizate sau reprezentantului acesteia, iar restul, împreună cu dosarul medical, se returnează în termen de 10 zile cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care are în evidență pensionarul, care va proceda în consecință.
39. Oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene și ale sectoarelor municipiului București au obligația de a efectua reexpertizarea cazurilor stabilite, prin control propriu sau la solicitarea organelor de control ale CNPAS, precum și la sesizarea părții interesate.
În cadrul activității de control aceste oficii pot solicita avizul de specialitate al I.N.E.M.R.C.M.
Decizia emisă de oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, ca urmare a acțiunii de control, se aplică de la data emiterii, indiferent de modul de rezolvare. Despre modul de soluționare va fi informat organul de control al CNPAS sau partea interesată, după caz.
În caz de neprezentare a pensionarului la reexpertizare, pentru evitarea achitării unor drepturi bănești necuvenite, după ce s-au cercetat motivele neprezentării, oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă va anunța casa teritorială de pensii pentru luarea măsurilor legale.
40. Decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale de soluționare a contestației cu privire la gradul de invaliditate poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
41. Deciziile rămase definitive pot fi revizuite în caz de erori de către unitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă care le-a emis, la sesizarea părții interesate sau a organelor de control ale CNPAS.
IV. Referitor la recuperarea capacității de muncă
42. Programul medical de recuperare se integrează în ansamblul îngrijirilor necesare în vederea refacerii stării de sănătate și restabilirii capacității de muncă, iar sarcina realizării lui revine tuturor unităților de asistență medicală ambulatorie și spitalicească.
43. Recuperarea vizează în primul rând persoanele care sunt în incapacitate temporară de muncă și care prezintă suficiente resurse funcționale restante și prognosticul favorabil de evoluție pentru a le permite readaptarea și reîncadrarea în muncă.
44. Acțiunile medicale de recuperare trebuie instituite cât mai curând și aplicate până la refacerea capacității de muncă de către medicul de familie sau de cel de specialitate din unitățile de asistență medicală în colaborare cu medicii experți ai asigurărilor sociale.
45. În funcție de natura, stadiul de evoluție și prognosticul bolii, programul de recuperare este individualizat, cuprinzând toate măsurile medicale, precum și unele măsuri cu caracter social și profesional, eșalonate pe etape, necesare restabilirii funcționale sau achiziționării abilităților necesare.
Pentru a se asigura o conduită unitară fiecare plan de recuperare va cuprinde, în raport de natura deficiențelor funcționale, următoarele indicații:
a) recomandări medicale terapeutice și unitățile sanitare care le efectuează;
b) măsuri ortopedico-chirurgicale reparatorii, cu precizarea unității medicale ce le va efectua și durata de aplicare;
c) proceduri fiziokinetobalneoergoterapeutice și de gimnastică medicală, cu indicarea etapelor, duratei și a unităților unde se aplică tratamentele respective;
d) protezare (unitățile indicate pentru confecționarea protezelor, ortezelor etc.);
e) recomandări socioprofesionale și modul de rezolvare.
46. Responsabilitatea realizării planului de recuperare revine în egală măsură medicului expert al asigurărilor sociale și medicului curant care a îngrijit bolnavul și care are obligația de a colabora cu celelalte cabinete (secții) de specialitate care participă la actul recuperator complex aplicat bolnavului.
47. Pentru persoanele la care se propune prelungirea concediului medical peste 90 de zile, planul de recuperare se include în documentarul medical respectiv. Medicul expert de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă și, respectiv, după caz, cel de la oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care urmează să aprobe prelungirea concediului medical, verifică modul de întocmire a planului de recuperare, după caz, îl îmbunătățește sau îl completează în vederea stabilirii celor mai adecvate metode și mijloace recuperatorii.
48. Pentru persoanele care sunt propuse în vederea încadrării într-un grad de invaliditate, planul de recuperare va face parte integrantă din documentarul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Și în acest caz medicul expert de la unitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă analizează și completează planul, dacă este necesar.
49. Pentru persoanele la care s-a recomandat schimbarea locului de muncă se vor stabili indicații de recuperare în cadrul dispensarizării efectuate de medicul de la dispensarul medical de la locul de muncă sau de medicul de familie.
50. La ieșirea din spital a bolnavilor în convalescență prelungită, prin boli cronice ale aparatului respirator, boli cardiovasculare, boli psihice, ale aparatului locomotor, traumatisme etc. medicul curant are responsabilitatea recomandării acțiunilor pe care bolnavul le va continua, măsuri pe care le va consemna detaliat în biletul de ieșire din spital și care devin parte componentă a planului de recuperare.
Măsuri de recuperare se vor stabili la toate cazurile dispensarizate, de către medicul de specialitate care a avut bolnavul în tratament, în colaborare cu medicul de familie, urmărindu-se eficiența acțiunilor aplicate.
51. Indicațiile cu caracter socio-profesional se stabilesc de către medicii experți ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă teritoriale.
52. În scopul prevenirii agravărilor și al recuperării capacității de muncă, în sistemul public asigurații pot beneficia de:
a) indemnizații pentru trecerea temporară în altă muncă (cel mult 90 de zile);
b) indemnizații pentru reducerea timpului de muncă (cel mult 90 de zile);
c) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze și alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
d) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
e) reabilitare profesională.
53. Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile, precum și pentru pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear și reabilitare profesională în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.
Modalitățile de stabilire și acordare a ajutoarelor și indemnizațiilor pentru procurarea de proteze, orteze și alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.
54. Pentru asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile și pentru pensionarii de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale are responsabilitatea principală pentru întocmirea programului individual de recuperare în funcție de natura, stadiul, prognosticul bolii, structurat pe etape.
Programul individual de recuperare este obligatoriu și se realizează de către organele competente.
După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare asigurații sunt supuși reexaminării medicale. În funcție de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activității profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
Asigurații care și-au redobândit capacitatea de muncă total sau parțial se pot reîncadra în muncă potrivit recomandărilor medicului expert al asigurărilor sociale cu sprijinul caselor teritoriale de pensii și al agențiilor pentru ocupare și formare profesională.
55. Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile și se va stabili de medicul expert al asigurărilor sociale în funcție de afecțiune, stadiul ei și de natura tratamentului. La recomandarea tratamentului balnear se vor avea în vedere contraindicațiile generale și speciale.
Pentru asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile și pentru pensionarii de invaliditate contravaloarea biletelor de tratament balnear se suportă integral din bugetul de asigurări sociale.
Pot beneficia de tratament balnear și alte categorii de asigurați, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părți din costul biletului.
Criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, precum și nivelul cotei de participare individuală a asiguraților se aprobă anual de CNPAS.
56. Pensionarii de invaliditate sunt obligați să urmeze programele recuperatorii indicate de medicul expert al asigurărilor sociale, în vederea reintegrării socioprofesionale.
Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1), din culpă proprie, atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării.
Suspendarea plății pensiei încetează în momentul reluării programului de recuperare.
57. În activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 21-38 la prezentele norme.

D.
Alte drepturi de asigurări sociale
I. Dispoziții generale
1. În afara pensiilor asigurații din sistemul public au următoarele drepturi de asigurări sociale:
a) indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale și accidente de muncă;
b) indemnizație pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală, indemnizație pentru trecerea temporară în altă muncă, indemnizație pentru carantină;
c) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
d) reabilitare profesională;
e) indemnizație de maternitate;
f) indemnizație pentru creșterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;
g) ajutor de deces.
2. Stagiul de cotizare necesar conform art. 98 alin. (2) din lege se consideră realizat dacă în intervalul de 12 luni anterioare producerii riscului există un număr de 6 luni de stagiu de cotizare potrivit legii.
În caz contrar stagiul de cotizare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de cotizare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.
Pentru determinarea stagiului de cotizare necesar conform art. 98 alin. (3) din lege se urmează procedura menționată anterior, utilizând ca perioade 12 luni cotizate din ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului.
Exemplul nr. 1 în aplicarea art. 98 alin. (2) din lege – situație în care există 6 luni integrale de stagiu de cotizare –

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 19 19 16 20 13 5 21 22 10 22 20 16
– luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului;

– luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.
În acest caz condiția de stagiu de cotizare cerută de art. 98 alin. (2) din lege este realizată, întrucât se constată că există 6 luni integrale de stagiu de cotizare (lunile 2, 3, 5, 6, 9 și 12).
Exemplul nr. 2 în aplicarea art. 98 alin. (2) din lege – situație în care nu există 6 luni integrale de stagiu de cotizare –

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 10 19 16 10 13 5 21 22 10 22 20 16
În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1-6).
Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile.
Diferența este de 15 zile.
În acest exemplu, pentru a completa stagiul de cotizare necesar de 126 de zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de cotizare din lunile 7-12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea drepturilor.
3. Indemnizațiile pe care plătitorii de drepturi de asigurări sociale le achită fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare și pe care aceștia le decontează cu bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit legii.
4. Plătitori de drepturi de asigurări sociale, în sensul dispozițiilor prezentei legi, sunt, după cum urmează:
a) persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea personalul angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum și persoanele juridice la care își desfășoară activitatea funcționarii publici au și calitatea de angajator;
b) persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea personalul încadrat în muncă pe bază de convenții civile de prestări de servicii au și calitatea de angajator;
c) autoritatea electivă, executivă, legislativă sau judecătorească în cadrul căreia își desfășoară activitatea în funcții elective sau sunt numite persoane, pe durata mandatului au și calitatea de angajator;
d) organizațiile cooperației meșteșugărești unde își desfășoară activitatea membrii cooperatori au și calitatea de angajator;
e) persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare sau ale altor forme de pregătire profesională pentru șomerii care, din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale produse din vina prestatorului, suportă o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile au și calitatea de angajator;
f) instituția care administrează Fondul pentru plata ajutorului de șomaj;
g) casele teritoriale de pensii.
5. Indemnizațiile de asigurări sociale, indiferent de fondurile din care se suportă, se plătesc pentru numărul de zile lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice ale concediilor medicale sau ale concediilor pentru creșterea copilului.
6. Indemnizațiile de asigurări sociale și ajutorul de deces se plătesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale și a celorlalte acte prevăzute de lege.
7. Modelul cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale este cel cuprins în anexa nr. 39 la prezentele norme.
8. Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale se depune la casele teritoriale de pensii:
a) de către angajatori și instituția care administrează bugetul pentru plata ajutorului de șomaj, o dată cu „Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat”;
b) de către celelalte categorii de asigurați, la data solicitării prestației.
9. Pentru drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi cererea-tip va conține mențiuni privind calitatea beneficiarului, natura și data deschiderii dreptului aflat în plată.
10. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale au obligația să elibereze asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical avute în ultimele 12/24 de luni, precum și durata contractului de muncă, în cazul asiguraților salariați, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.
11. Beneficiază concomitent de prestații pentru același risc asigurat numai pensionarii de invaliditate și asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de 90 de zile, care urmează tratament balnear și programul de reabilitare profesională.
12. Indemnizațiile de asigurări sociale, cu excepția celor acordate pentru creșterea copilului, se calculează și se plătesc în baza certificatelor de concediu medical, care constituie ordin de plată și care se eliberează pe durate exprimate în zile calendaristice.
Competența emiterii certificatelor de concediu medical se stabilește de Ministerul Sănătății și Familiei.
13. Pentru întocmirea corectă a evidențelor privind obligațiile de asigurări sociale pe luna respectivă și, după caz, a statelor de plată a salariilor ori a documentelor de plată a drepturilor bănești ce se suportă din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, asigurații au obligația de a înștiința plătitorii de drepturi asupra acordării concediilor medicale.
II. Referitor la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă (Secțiunea 1 capitolul V din lege)
14. Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
15. Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază astfel:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani pentru tuberculoză pulmonară și unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege;
b) un an, cu drept de prelungire până la un an și jumătate, de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală și urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum și pentru SIDA și cancer de orice tip, în funcție de stadiul bolii;
c) un an și jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată și osteoarticulară;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
16. Asigurații bolnavi care prezintă unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege, precum și SIDA sau cancer de orice tip, în funcție de stadiul bolii, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, au dreptul la un concediu medical de până la 12 luni, respectiv un an și jumătate, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
III. Referitor la prestațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă (Secțiunea a 2-a capitolul V din lege)
17. Concediul medical privind reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru sau indemnizația pentru trecerea temporară în altă muncă, din cauza bolii sau accidentului, se acordă pe o durată de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.
18. Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se acordă următoarelor categorii de asigurați:
a) persoane care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă și funcționari publici;
b) persoane care își desfășoară activitatea în funcții elective sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești, pe durata mandatului;
c) membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești.
19. Indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unor boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de inspectoratul teritorial de sănătate publică.
20. Asigurații care au beneficiat de concediu medical mai mare de 90 de zile și pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear și reabilitare profesională, pe baza programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale. Programul individual de recuperare este obligatoriu, iar dreptul la aceste prestații se suspendă în cazul în care asigurații nu urmează sau nu respectă programul stabilit.
IV. Referitor la indemnizația de maternitate (Secțiunea a 3-a capitolul V din lege)
21. Concediile medicale pentru maternitate se acordă pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, dintre care 63 de zile înainte de naștere (concediu de sarcină) și 63 de zile după naștere (concediu de lehuzie), care se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare.
22. În cazul în care copilul se naște mort sau moare după naștere, în perioada de lehuzie indemnizația de maternitate cuvenită se acordă pe toată durata concediului de maternitate.
23. Femeile cu handicap asigurate beneficiază de concediu pentru sarcină începând cu luna a 6-a de sarcină, dacă prezintă certificatul de persoană cu handicap. Concediul medical pentru maternitate se plătește în baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale și, după caz, a certificatului de persoană cu handicap emis în condițiile legii.
V. Referitor la concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav (Secțiunea a 4-a capitolul V din lege)
24. Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani și a copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecțiuni intercurente se acordă pentru perioadele și afecțiunile prevăzute de lege.
25. Părintele sau susținătorul legal care beneficiază de indemnizație are obligația să depună lunar plătitorului de drepturi declarație pe propria răspundere, care să ateste că celălalt părinte nu exercită concomitent același drept.
26. Indemnizația se plătește pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului și, după caz, a certificatului de persoană cu handicap, emis în condițiile legii.
VI. Referitor la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului (Secțiunea a 4-a capitolul V din lege)
27. Beneficiază, la cerere, de indemnizația pentru creșterea copilului, opțional, unul dintre părinți sau susținătorul legal, dacă solicitantul îndeplinește condițiile de stagiu de cotizare prevăzute de lege.
28. Concediul pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului.
29. Concediul pentru creșterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului și a certificatului de persoană cu handicap, emis în condițiile legii.
291. Suspendarea plății indemnizației pentru creșterea copilului se poate face la cererea beneficiarului, a reprezentantului legal sau a mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.
Reluarea în plată a indemnizației pentru creșterea copilului se poate face, la cerere, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv de 3 ani a copilului cu handicap, începând cu ziua următoare cererii.
La reluarea în plată cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului este cel cuvenit la data suspendării dreptului.
30. Tatăl sau susținătorul legal, care solicită indemnizația pentru creșterea copilului, în decurs de 126 de zile calculate de la data nașterii copilului, are obligația să depună plătitorului de drepturi o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că mama copilului nu beneficiază de concediu de maternitate.
31. Părintele sau susținătorul legal, care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, are obligația să depună lunar plătitorului de drepturi:
a) declarație pe propria răspundere, care să ateste că celălalt părinte nu exercită concomitent același drept;
b) declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități din care să obțină venituri.
32. Indemnizația se plătește pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului și, după caz, a certificatului de persoană cu handicap.
VII. Referitor la ajutorul de deces (Secțiunea a 5-a capitolul V din lege)
33. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale și se afla în întreținerea titularului la data decesului.
34. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
a) soțul supraviețuitor;
b) copilul;
c) părintele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) moștenitorul.
35. În lipsa solicitării din partea persoanelor menționate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
36. În sensul legii, membru de familie aflat în întreținerea titularului poate fi:
a) soțul/soția;
b) copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
c) părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
37. Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreținerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declarație pe propria răspundere.
38. În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.
39. Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor acte:
a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
b) certificat de deces – în original și copie;
c) actul de identitate al solicitantului;
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;
e) acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia.
40. După efectuarea plății ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înscrie pe versoul certificatului de deces original mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și ștampila.
VIII. Referitor la alte dispoziții privind drepturile de asigurări sociale (Secțiunea a 6-a capitolul V din lege)
Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale
41. Baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23 din lege.
Media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale și numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuția în această perioadă, astfel:
!|||||||||||||||||||||¬
§ ___ §
§ \ §
§Mzbci = /__ V : NTZ,§
¡|||||||||||||||||||||±
în care:
Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale;
___
\
/__ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat
contributia individuala de asigurari sociale;
NTZ = numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuția în această perioadă.
Numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția în această perioadă nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 75/1996.
Excepția o constituie asigurații prevăzuți la art. 98 alin. (4) din lege, care beneficiază de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de cotizare, în situația în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. În aceste cazuri baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contribuția de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuția de asigurări sociale.
42. Cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale este egal cu produsul dintre media zilnică și procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical sau din concediul pentru creșterea copilului, astfel:
!|||||||||||||||||||||||||||¬
§Ci = Mzbci x ….% x NZLCM,§
¡|||||||||||||||||||||||||||±
în care:
Ci = cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale;
Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale;
NZLCM = numărul de zile lucrătoare din concediul medical sau din concediul pentru creșterea copilului.
Exemplul nr. 1

– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
NZ 21 19 21 20 21 20
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția, pe fiecare lună din baza de calcul.
___
\
/__ V = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 lei
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile
Mzbci = 15.000.000 lei : 122 = 122.950,82 lei
….% = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege] NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);
Ci = Mzbci x ….% x NZLCM = 122.950,82 lei x 75% x 22 = 2.028.688,53 lei, întregit la 2.029.000 lei conform art. 195 din lege.
Exemplul nr. 2

– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
NZ 21 19 21 5*) 21 20
*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical sau concediu de studii, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția, pe fiecare lună din baza de calcul.
___
\
/__ V = 5 x 2.500.000 lei + 625.000 lei = 13.125.000 lei
NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile
Mzbci = 13.125.000 lei : 107 = 122.663,55 lei
….% = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege] NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună)
Ci = Mzbci x ….% x NZLCM = 122.663,55 lei x 75% x 22 = 2.023.948,58 lei, întregit la 2.024.000 lei conform art. 195 din lege.
Exemplul nr. 3

– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 1.905.000 1.842.000 1.905.000 1.875.000 1.905.000 1.875.000
NZ 16*) 14*) 16*) 15*) 16*) 15*)
*) În fiecare dintre cele 6 luni persoana a avut câte 5 zile de concediu medical sau concediu de studii.
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția, pe fiecare lună din baza de calcul.
___
\
/__ V = 3 x 1.905.000 lei + 2 x 1.875.000 lei + 1.842.000 lei = 11.307.000 lei
NTZ = 16 + 14 + 16 + 15 + 16 + 15 = 92 de zile
Mzbci = 11.307.000 lei : 92 = 122.902,17 lei
…. % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege] NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună) Ci = Mzbci x …. % x NZLCM = 122.902,17 lei x 75% x 22 = 2.027.885,81 lei, întregit la 2.028.000 lei conform art. 195 din lege.
Exemplul nr. 4 – pentru cazurile prevăzute la art. 98 alin. (4) din lege

– lei –
luna 1*) 2 3 4 5 6
V 2.500.000 – – – – –
NZ 21 – – – – –
*) Persoana respectivă are un stagiu de cotizare de o lună.
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția pe luna respectivă sau pentru care s-a stabilit să se plătească contribuția.
___
\
/__ V = 1 x 2.500.000 lei = 2.500.000 lei
NTZ = 21 de zile
Mzbci = 2.500.000 lei : 21 = 119.047,62 lei
…. % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege] NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună)
Ci = Mzbci x …. % x NZLCM = 119.047,62 lei x 75% x 22 = 1.964.285,73 lei, întregit la 1.965.000 lei conform art. 195 din lege.
43. Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizațiilor prevăzute la art. 110 și 111 din lege baza de calcul se stabilește astfel:
!|||||||||||||||||||||||||¬
§ ___ §
§ \ §
§Bcli = /__ V:NTZ x MNTZ §
¡|||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||¬
§Bmax = Bcli x 25% §
¡|||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||¬
§Ci = Bcli – S, §
§care nu poate depasi Bmax§
¡|||||||||||||||||||||||||±
în care:
Bcli = baza de calcul lunară al indemnizației;
___
\
/__ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat
contributia individuala de asigurari sociale;
NTZ = numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuția în această perioadă;
MNTZ = media zilelor lucrătoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;
Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizației, conform art. 112 alin. (2) din lege;
Ci = cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale;
S = venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă.
Exemplul nr. 1

– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
NZ 21 19 21 20 21 20
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția, pe fiecare lună din baza de calcul.
Se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă este de 1.875.000 lei (S).
___
\
/__ V = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 lei
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate efectiv)
Bcli = 15.000.000 lei : 122 x 20,33 = 2.499.590,16 lei
Bmax = 2.499.590,16 lei x 25% = 624.897,54 lei, întregit la 625.000 lei conform art. 195 din lege
Ci = 2.499.590,16 lei – 1.875.000 lei = 624.590,16 lei, întregit la 625.000 lei conform art. 195 din lege
Se compară Ci obținut cu Bmax și se constată că sunt egale; ca urmare, cuantumul indemnizației va fi de 625.000 lei.
Exemplul nr. 2

– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 2.500.000 2.500.000 2.500.000 625.000 2.500.000 2.500.000
NZ 21 19 21 5*) 21 20
*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical sau concediu de studii, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția, pe fiecare lună din baza de calcul.
Se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă este de 1.500.000 lei (S).
___
\
/__ V = 5 x 2.500.000 lei + 625.000 lei = 13.125.000 lei
NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (în acest caz se ia în considerare numărul de zile lucrătoare din cele 6 luni)
Bcli = 13.125.000 lei : 107 x 20,33 = 2.493.750 lei
Bmax = 2.493.750 lei x 25% = 623.437,5 lei, întregit la 624.000 lei conform art. 195 din lege
Ci = 2.493.750 lei – 1.500.000 lei = 993.750 lei.
Se compară Ci obținut cu Bmax și se constată că Ci este mai mare; ca urmare, cuantumul indemnizației va fi de 624.000 lei, conform prevederilor art. 112 alin. (2) din lege.
Exemplul nr. 3

– lei –
luna 1 2 3 4 5 6
V 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
NZ 21 19 21 20 21 20
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuția, pe fiecare lună din baza de calcul.
Se presupune că persoana are un concediu medical de reducere a timpului normal de muncă pe o perioadă care cuprinde 10 zile lucrătoare.
De asemenea, se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă este de 2.215.910 lei (S), din care venitul corespunzător pentru cele 10 zile lucrătoare de concediu medical este de 852.273 lei, reprezentând S1.
___
\
/__ V = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 lei
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 zile
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate efectiv).
Bcli = 15.000.000 lei : 122 x 20,33 = 2.499.590,16 lei.
Pentru a determina baza de calcul aferentă celor 10 zile lucrătoare din concediul medical Bcli se împarte la numărul de zile lucrătoare din luna acordării dreptului și se multiplică cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical, obținând Bcli1.
Bcli1 = 2.499.590,16 lei : 22 x 10 = 1.136.177,35 lei
Bmax = Bcli1 x 25% = 1.136.177,35 lei x 25% = 284.044,34 lei, întregit la 285.000 lei conform art. 195 din lege
Ci = Bcli1 – S1 = 1.136.177,35 lei – 852.273 lei = 283.904,35 lei, întregit la 284.000 lei conform art. 195 din lege.
Se compară Ci obținut cu Bmax și se constată că nivelul indemnizației nu depășește baremul maxim; ca urmare cuantumul indemnizației va fi de 284.000 lei, conform prevederilor art. 112 alin. (2) din lege.
44. Pentru constituirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale cuvenite asiguraților care realizează venituri exprimate în moneda altor țări se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obținută prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.
45. În cazul în care baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale cuprinde și perioade anterioare datei intrării în vigoare a legii, la calculul indemnizațiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit legislației anterioare, ar fi constituit baza de calcul al drepturilor respective, astfel:
a) Baza de calcul al indemnizației pentru concediul de maternitate cuvenită femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data încetării plății contribuției de asigurări sociale se determină asupra veniturilor pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în ultimele 6 luni anterioare pierderii calității de asigurat, cu condiția îndeplinirii stagiului minim de cotizare prevăzut de lege pentru deschiderea dreptului, sau asupra veniturilor care potrivit legislației anterioare ar fi constituit baza de calcul al dreptului.
b) În cazul în care baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale se constituie și din perioade anterioare intrării în vigoare a legii, la calculul drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare veniturile lunare care potrivit legislației anterioare ar fi constituit bază de calcul al drepturilor și se cumulează cu veniturile lunare pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în lunile respective, potrivit legii.
c) Baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale cuvenite șomerilor, în situația prevăzută la lit. b) se constituie din salariul de bază și sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă și/sau din sumele cu titlu de drepturi bănești, ce se suportă din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, de care au beneficiat anterior intrării în vigoare a legii, precum și din cuantumul lunar al acestor drepturi, pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale după data sus-menționată.
d) În cazul în care veniturile asigurate, respectiv salariul de bază din perioadele anterioare intrării în vigoare a legii, care constituie bază de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale potrivit lit. b), au fost majorate în ultimele 6 luni, se vor lua în considerare în cuantumul avut în luna anterioară majorării. Fac excepție de la această prevedere situațiile în care creșterea salariului de bază a fost efect al majorării salariului minim pe țară, al renegocierilor potrivit contractelor colective de muncă, valabil reprezentate și înregistrate, sau al aplicării unor legi speciale de salarizare.
46. Baza de calcul al indemnizațiilor se stabilește, potrivit legii, la data producerii riscului sau la data solicitării dreptului, după caz.
Prin data producerii riscului se înțelege:
a) prima zi de concediu medical înscrisă în certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă, reducerea cu o pătrime a programului normal de lucru, trecerea temporară în altă muncă, carantină sau îngrijirea copilului bolnav până la 7 ani, respectiv până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) prima zi de concediu medical pentru sarcină sau, după caz, data producerii nașterii, pentru concediul de maternitate;
c) data nașterii copilului sau, după caz, data solicitării dreptului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și, respectiv, 3 ani.
d) data decesului, în cazul ajutorului de deces, iar acesta se acordă în cuantumul comunicat de CNPAS, valabil la data decesului.
47. Indemnizațiile de asigurări sociale cuvenite asiguraților care se regăsesc în două sau mai multe situații prevăzute la art. 5 din lege și care desfășoară activitate în mai multe unități, fiind asigurați în fiecare conform legii, se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator sau de casa teritorială de pensii.
În aceste cazuri se vor depune certificatul medical în original și celelalte acte necesare în vederea calculării și achitării dreptului de asigurări sociale aferent venitului asigurat cel mai mare și copiile legalizate, pentru restul situațiilor.
48. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale.
49. Drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a legii se achită pe duratele și în procentele prevăzute de lege, aplicate la baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului, dacă acestea îl avantajează pe beneficiar, astfel:
a) în cazul concediului de maternitate indemnizația cuvenită se acordă pe o durată de 126 de zile;
b) în cazul concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de unele boli cardiovasculare prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. a) din lege sau de SIDA și cancer de orice tip, prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, indemnizația cuvenită se acordă pe duratele prevăzute de aceleași texte de lege;
c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau accident în afara muncii, precum și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, acordate asiguraților care aveau la data deschiderii dreptului o vechime în muncă mai mică de 5 ani, devine 75%, respectiv 85%, din baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului;
d) cuantumul indemnizațiilor pentru maternitate acordate asiguratelor cu o vechime în muncă sub 12 luni devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislației în vigoare la data deschiderii dreptului;
e) cuantumul indemnizațiilor pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordate persoanelor asigurate din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislației în vigoare la data deschiderii dreptului;
f) cuantumul indemnizațiilor pentru SIDA și cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul constituită potrivit legislației în vigoare la data deschiderii dreptului;
g) în restul situațiilor cuantumul drepturilor de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a legii nu se modifică;
h) cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale, stabilite anterior intrării în vigoare a legii asupra veniturilor exprimate în valută, se menține la nivelul contravalorii în lei a indemnizațiilor respective, rezultată din aplicarea cursului de schimb valutar oficial din data achitării drepturilor cuvenite pentru luna anterioară intrării în vigoare a legii.
50. O dată cu actualizarea pensiilor potrivit art. 81 din lege se indexează și următoarele indemnizații de asigurări sociale:
a) indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;
b) indemnizația de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;
c) indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și cea pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru creșterea copilului.
51. Drepturile de asigurări sociale care s-au născut anterior situației de încetare a activității angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.
52. În vederea preluării în plată din fondurile de asigurări sociale de stat a drepturilor care s-au născut anterior situațiilor sus-menționate angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele teritoriale de pensii:
a) lista angajaților aflați în plată de indemnizații de asigurări sociale;
b) situația plății lunare a drepturilor până la data depunerii documentației;
c) carnetele de muncă ale angajaților respectivi, în care s-a înscris temeiul legal al încetării raportului de muncă;
d) actele medicale și alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;
e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se mai depune și copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial al muncii;
f) în cazul încetării activității angajatorului se mai depune și unul dintre următoarele acte:
– actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activității angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acționarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);
– copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerțului (pentru angajatori, agenți economici);
– confirmarea scrisă a expirării valabilității sau a anulării autorizației de funcționare sau a autorizației de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);
– procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de casa teritorială de pensii în baza art. 93 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare;
– copie legalizată de pe actul de desființare a organizației cooperației meșteșugărești;
– confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorității elective, executive, legislative sau judecătorești;
– orice alte acte prevăzute de legislația în materie în vigoare la data încetării activității angajatorului.
53. În cazul persoanelor care, înainte de a ocupa funcții elective sau de a fi numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești, au fost angajate cu contract individual de muncă a cărui executare se suspendă, pe durata exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizațiile de asigurări sociale cuvenite la data expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în condițiile legii (dacă aceștia nu și-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
54. Casele teritoriale de pensii, după verificarea legalității acordării dreptului, vor efectua plata direct asiguraților, potrivit legii.
55. Drepturile preluate la încetarea activității angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă și achitate din fondurile asigurărilor sociale de stat și care, potrivit legii, trebuiau să fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de către casele teritoriale de pensii, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
56. Perioadele în care casele teritoriale de pensii achită drepturile de asigurări sociale care au început să curgă anterior încetării activității angajatorului sau concediului de maternitate cuvenit, în condițiile legii, femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat se asimilează stagiului de cotizare util la stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, invaliditate și de urmaș.
57. În cazul în care sumele cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorate lunar fondurilor de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de drepturi de asigurări sociale, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraților, plătitorii de drepturi depun la casele teritoriale de pensii dispoziții de încasare împreună cu documentația necesară.
Casele teritoriale de pensii pe raza cărora se află sediul plătitorului verifică documentația și dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
58. În cazul în care termenul de plată a indemnizației de asigurări sociale sau a ajutorului de deces expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.

E.
Dispoziții finale
1. Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează, conform legii, pe baza deciziei emise de casele teritoriale de pensii, ce constituie titlu executoriu.
2. Operațiunile care fac obiectul art. 193 din lege, precum și modalitățile de încasare a sumelor rezultate ca urmare a aplicării comisionului de 3% prevăzut de lege vor fi stabilite prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
3. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale și pensii calculează, rețin și virează impozitul, contribuția de asigurări de sănătate și orice alte obligații către alte fonduri, stabilite de legislația în vigoare la data efectuării plății.
4. Anexele 1.1-39*) fac parte integrantă din prezentele norme.
*) Anexele nr. 1.1-1.3, 2-8 și 10-39 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1.1
Nr. [][][][][][][] din ziua [][], luna [][], anul [][][][]

DECLARAȚIE inițială [] rectificativă [] privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către
bugetul asigurărilor sociale de stat
pentru luna [][] anul [][][][] ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐
│ DENUMIRE ANGAJATOR │ │ CUI (COD FISCAL) │ │NR. ÎNREG. REG. COMERȚULUI│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └──────────────────────────┘
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][] [][][]/[][][][][]/[][][][] ┌──────────────┐┌──────────────────┐┌─┐┌─────────────────────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────┐
│ Nr. crt. ││Tip rectificare**) ││ ││ NUME ȘI PRENUME ASIGURAT ││ COD ASIGURAT │
└──────────────┘└──────────────────┘└─┘└─────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────┘
┌───────────┐┌─┐┌─────────┐┌───────────────────────────┐┌────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────┐
│ Contract ││ ││ NORMA ││ C.F.P. conf. art. 61, ││ NUME ȘI PRENUME ASIGURAT ││ COD ASIGURAT │
│ de muncă ││ ││zilnică*) ││alin. 1 OUG 148/2005******) ││ (înainte de rectificare) ││ (înainte de rectificare) │
└───────────┘└─┘└─────────┘└───────────────────────────┘└────────────────────────────────────┘└──────────────────────────┘
┌───────────┐┌─┐┌─────┐┌────────┐┌─────────┐┌────────┐┌─────────┐┌───────┐┌──────────────┐┌──────────────┐┌──────────────┐
│ Contract ││ ││ ││ ZILE ││ ZILE ││ ZILE ││Indicativ││ TOTAL ││VENIT REALIZAT││VENIT REALIZAT││VENIT REALIZAT│
│ de muncă ││ ││TOTAL││ ÎN ││ ÎN ││ ÎN ││condiții ││ din ││ DE ASIGURAT ││ DE ASIGURAT ││ DE ASIGURAT │
│ cu timp ││ ││ZILE ││CONDIȚII││CONDIȚII ││CONDIȚII││speciale ││ care: ││ ÎN CONDIȚII ││ ÎN CONDIȚII ││ ÎN CONDIȚII │
│parțial***) ││ ││ ││NORMALE ││DEOSEBITE││SPECIALE││ *****) ││ ││ NORMALE ││ SPECIALE ││ DEOSEBITE │
└───────────┘└─┘└─────┘└────────┘└─────────┘└────────┘└─────────┘└───────┘└──────────────┘└──────────────┘└──────────────┘
┌───────────┐┌─┐┌────────┐┌─────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────────┐┌────────┐┌─────────────┐┌───────────────┐┌─────────┐
│ Pensionar ││ ││ TOTAL ││ TOTAL ││ TOTAL ││din care:││din care:││ ││ ││BAZA DE CALCUL ││ │
│ ****) ││ ││ ZILE ││ ZILE ││ ZILE ││ ZILE ││ ZILE ││ CAS ││ TOTAL VENIT ││A CONTRIBUȚIEI ││ │
└───────────┘└─┘│INDEMNI-││INDEMNI- ││INDEMNI-││INDEMNI- ││INDEMNI- ││DATORAT ││ASIGURAT DIN ││ LA BASS ││SUPORTATE│
│ ZAȚII ││ ZAȚII ││ ZAȚII ││ ZAȚII ││ ZAȚII ││ DE ││INDEMNIZAȚII/││ AFERENTĂ ││ DIN │
┌───────────┐┌─┐│ ÎN ││ ÎN ││ ÎN ││ BAZĂ ││SUPORTATE││ASIGURAT││ PRESTAȚII ││INDEMNIZAȚIILOR││ FAAMBP │
│Șomer ││ ││CONDIȚII││CONDIȚII ││CONDIȚII││ CALCUL ││ DIN ││ ││ din care: ││ CF. OUG ││ │
│ ││ ││NORMALE ││DEOSEBITE││SPECIALE││ CAS ││ FAAMBP ││ ││ ││ nr. 168/2005 ││ │
└───────────┘└─┘└────────┘└─────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└─────────────┘└───────────────┘└─────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]│
│ rectificare**) │
│Contract de muncă [] [] [][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]│
│Contract de muncă │
│cu timp parțial***) [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]│
│Pensionar****) [] │
│Șomer [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]│
│ rectificare**) │
│Contract de muncă [] [] [][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]│
│Contract de muncă │
│cu timp parțial***) [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]│
│Pensionar****) [] │
│Șomer [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]│
│ rectificare**) │
│Contract de muncă [] [] [][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]│
│Contract de muncă │
│cu timp parțial***) [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]│
│Pensionar****) [] │
│Șomer [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) Program normal de lucru (8, 7, 6 ore). Se completează numai după 01.03.2003.
**) M = modificare: A – adăugare asigurat; S – ștergere asigurat.
***) 1 pt. perioadă de până la 01.03.2003; 2 pt. CM timp parțial de 2 ore; 3 pt. CM timp parțial de 3 ore; 4 pt. CM
timp parțial de 4 ore; 5 pt. CM timp parțial de 5 ore; 6 pt. CM timp parțial de 6 ore; 7 pt. CM timp parțial de
7 ore; 8 pt. CM timp parțial < 2 ore (CM = contract de muncă).
****) 1 pt. perioadă de până la 01.03.2003; 2 pt. CM timp parțial de 2 ore; 3 pt. CM timp parțial de 3 ore; 4 pt. CM
timp parțial de 4 ore; 5 pt. CM timp parțial de 5 ore; 6 pt. CM timp parțial de 6 ore; 7 pt. CM timp parțial de
7 ore; 8 pt. CM normă întreagă; 9 pt. CM timp parțial < 2 ore (CM = contract de muncă).
*****) 1 – art. 20, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 19/2000; 2 – art. 20, alin. (1), lit. b) din Legea 19/2000, zona I
de radiații; 3 – art. 20, alin. (1), lit. b) din Legea 19/2000, zona II de radiații; 4 – art. 20, alin. (1),
lit. c) din Legea 19/2000; 5 – art. 20, alin. (1), lit. d) din Legea 19/2000; 6 – Legea nr. 226/2006,
******) zile concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului conform art. 6, alin. 1 din OUG nr. 148/2005.

Nr. filă: [][][] Semnătur
ANEXA Nr. 1.2
– față –
Nr. [][][][][][][] din ziua [][], luna [][], anul [][][][]

DECLARAȚIE inițială [] rectificativă []

privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către

bugetul asigurărilor sociale de stat

pentru luna [][] anul [][][][]

Data stabilită pentru lichidarea drepturilor salariale: zi [][], lună [][], an [][][][] COD CAEN: [][][][]

A. Denumire angajator: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] CNP: [][][][][][][][][][][][]

B. CUI (Cod fiscal) : [][][][][][][][][][] C. Nr. înreg. Reg. Comerț. [][][]/[][][][][]/[][][][] D. Nr. mediu asigurați: [][][][][]

E. Total fond salarii brute realizate [][][][][][][][][][][][][] I. Total bază de calcul a contribuției [][][][][][][][][][][]

din care: la BASS aferentă indemnizațiilor

conform OUG nr. 158/2005, din care:

F. În condiții normale de muncă: [][][][][][][][][][][][][] J. În condiții normale de muncă: [][][][][][][][][][][]

G. În condiții deosebite de muncă: [][][][][][][][][][][][][] K. În condiții deosebite de muncă: [][][][][][][][][][][]

H. În condiții speciale de muncă: [][][][][][][][][][][][][] L. În condiții speciale de muncă: [][][][][][][][][][][]

M. Total contribuții individuale de asigurări sociale de virat: [][][][][][][][][][][]

N. Total CAS datorată de angajator conform [][][][][][][][][][] O. TOTAL CAS datorată de angajator [][][][][][][][][][][]

Lg. nr. 19/2000: conform OUG nr. 158/2005,

modificată și completată

P. Ajutoare de deces de suportat din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat: număr cazuri [][][][][][] sumă: [][][][][][][][][][][]

Q. Total CAS angajator de virat: [][][][][][][][][][][]

R. Contribuție de asigurări pentru accidente de muncă și boli da nu

profesionale, datorată de angajator (Legea nr. 346/2002, datorează: [] [] procent [], [][][] sumă: [][][][][][][][][][][]

modificată și completată) :

S. Total cuantum prestații de asigurări sociale suportate din FAAMBP (Legea 346/2002, modificată și [][][][][][][][][][][]

completată) :

Număr Nr. total zile Cuantum total indemnizație din care suma din

cazuri prestații accidente de muncă FAAMBP

S1 Indemnizație pentru incapacitate [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

temporară de muncă datorată accidentelor

de muncă și bolilor profesionale

S2 Indemnizație pentru trecerea temporară în [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

alt loc de muncă datorată accidentelor de

muncă și bolilor profesionale

S3 Indemnizație pentru reducerea timpului de [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

lucru datorată accidentelor de muncă și

bolilor profesionale

S4 Indemnizație pe durata cursurilor de [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]

calificare și reconversie profesională

T. Contribuția la asigurările sociale de sănătate conform Legii nr. 95/2006, art. 260 alin. 3 Total: [][][][][][][][][][][][][]

U. Contribuția pentru concedii și indemnizații cf. art. 6, alin. (7) din OUG nr. 158/2005, [][][][][][][][][][][][][]

modif. și completată, suportată din FAAMBP

V. Contribuție de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, de virat (Legea 346/2002, [][][][][][][][][][][][][]

modificată și completată) :

(verso)

W. Adresă angajator:

Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][]

Nr. [][][][][][][] Bl. [][][][][][][] Sc. [][][][][][][] Et. [][] Ap. [][][][] Tel. [][][][][][][][][][][][][][]

Județ [][][][][][][][][][[][][]][][][][]/Sector: [][] E-mail: [ ]

Sub sancțiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declarație și în conformitate cu informațiile

furnizate, o declar corectă și completă

Numele _________________________________________ Prenumele ____________________________________ Data _________________________

Funcția*) ______________________________________

Semnătura și ștampila __________________ Nr. total de file ANEXA 1.1: [][][]

*) Director General sau altă persoană autorizată

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Declarație nominală pe suport magnetic [] Nr. dischete/CD-ROM: [][] │

│Declarație nominală transmisă pe cale electronică [] │

│Verificat corectitudinea fișierelor: Nume: ______________________________ Semnătura ________________________ │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ș

Abrogat prin art 2. aln 1 din Hotărârea 257/2011 de la 28/03/2011

– verso –
R. Adresa angajator:
Localitatea: [][][][][][][][][][][[][][][][][][], Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][], Bl. [][][], Sc. [][][], Et. [][],
Ap. [][][], Tel. [][][][][][][][][][] Judet [][][][][][][][][][][][][][][][][]/Sector: [][][][], E-mail: [ ] Sub sanctiunile aplicate falsului în acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si în conformitate cu informatiile furnizate, o
declar corecta si completa
Numele ……………………….. Prenumele …………………….. Data …………………. Functia*) ………………………

Semnatura si stampila ………………. Nr. total de file ANEXA 1.1: [][][]

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Declaratie nominala pe suport magnetic [] Nr. dischete/CD-ROM: [][] │
│Declaratie nominala transmisa pe cale electronica [] │
│Verificat corectitudinea fisierelor: Nume: ……………………………. Semnatura …………………………│
ș─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) Director General sau alta persoana autorizata
ANEXA Nr. 1.3
Nr. [][][][][][][] din ziua [][], luna [][], anul [][][][]

DECLARATIE

privind evidenta nominala a beneficiarilor de indemnizatie pentru cresterea

copilului si a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform

prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii

copilului în luna [][], anul [][][][], initiala []/rectificativa []

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────┐

│Denumire angajator sau: asimilati ai acestora, care raporteaza│ │ CUI │ │ Cod │

│ beneficiarii O.U.G. nr. 148/2005 │ │ │ │judet│

ș──────────────────────────────────────────────────────────────┘ ș──────────────────┘ ș─────┘

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][] [][][]

┌──────────┐┌─────────────────┐┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐┌──────────┐

│NR. CRT. ││Tip rectificare*) ││ COD ASIGURAT │ │ NUME SI PRENUME ASIGURAT ││Numar zile│

│ ││ ││ │ │ ││lucratoare│

ș──────────┘ș─────────────────┘ș─────────────────────┘ ș─────────────────────────────────────┘ș──────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│[][][][][] [] [][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][] │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Director executiv/general

Semnatura,

stampila

Nr. fila: [][][]

*) M = modificare; A – adaugare; S – stergere asigurat
ANEXA Nr. 1.4

Modalități de transmitere pe cale electronică a declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale
Condiții generale
Declarațiile privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.
Declarațiile în format electronic se depun odată cu declarațiile nominale pe suport hârtie (anexele nr. 1.1 și 1.2 la norme listate la calculator, semnate și ștampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.
Condiții tehnice standard pentru formatul electronic
Declarațiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5” Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.
Suporturile vor fi etichetate cu informațiile următoare:
– denumirea fișierului;
– codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;
– numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.
Suportul magnetic va conține două fișiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declarație, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri și conținut:
– A11.DBF sau A11.TXT – (anexa nr. 1.1 la norme) conține datele aferente asiguraților;
– A12.DBF sau A12.TXT – (anexa nr. 1.2 la norme) conține datele totalizatoare ale fișierului;
– A11.DBF sau A11.TXT
Ordinea câmpurilor din structura fișierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, și sunt de lungime fixă.
În descrierea de mai jos „Tipul câmpului” are următoarea semnificație:
– N – numeric, aliniat la dreapta
– C – caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:”,.. (semne diacritice).
În situația transmiterii fișierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fișier.
Descrierea organizării înregistrărilor din fișiere
Fișierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1 la norme) conține câte o înregistrare pentru fiecare asigurat și are următoarea structură:

Denumirea câmpului Tipul câmpului Lungimea Explicații
Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmește declarația.
Luna LN N 2 Se completează cu luna anului pentru care se întocmește declarația.
Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice CF N 10 Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.
Cod județ din nr. de înmatriculare în registrul comerțului RJ C 3 Conține primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Nr. de înregistrare din registrul comerțului RN N 5 Conține caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului (nr. în RC).
Anul din nr. de înmatriculare în registrul comerțului RA N 4 Conține ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Nume și prenume asigurat NUME C 29 Conține numele și prenumele asiguratului.
Cod asigurat CNP N 13 Conține codul numeric personal al asiguratului.
Contract individual de muncă CM N 1 Se completează cu:
Pentru veniturile plătite începând cu 10 septembrie 2010:
6 – asigurați care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 58/2010~ pentru modificarea și completarea Legii ~nr. 571/2003~ privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 58/2010, din drepturi de autor și drepturi conexe;
7 – asigurați care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, din desfășurarea activității profesionale în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil.
Începând cu luna februarie 2010, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010
5 – asigurați ai căror angajatori și-au întrerupt temporar activitatea potrivit ~art. 52~ alin. (1) lit. d) din Legea ~nr. 53/2003~ – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul muncii, și care sunt beneficiari ai prevederilor art. 1 alin. (1), (3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 4/2010~, privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010, aprobată prin Legea ~nr. 107/2010~.
Începând cu 25 martie 2009
5 – asigurați ai căror angajatori și-au întrerupt temporar activitatea, potrivit art. 53 alin. (1) din Codul muncii, și care sunt beneficiari ai prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 28/2009~ privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări prin Legea ~nr. 268/2009~
Începând cu 17 august 2006
4 – asigurații care beneficiază de indemnizațiile prevăzute la art. 42 din ~Normele~ metodologice de aplicare a Legii ~nr. 346/2002~ privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății publice ~nr. 450~/~825~/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt preluați în plată de casa județeană de pensii ca urmare a faptului că se află în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (2) și (4) din aceleași norme metodologice
Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007
3 – în situația persoanelor care realizează venituri la angajatorul care efectuează raportarea fără a avea contract de muncă sau raport de serviciu cu acesta;
1 – pentru asigurații cu contract de muncă cu normă întreagă.
Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
2 – pentru raportarea efectuată de casele de sănătate pentru asigurații beneficiari ai Ordonanței de urgență a Guvernului ~nr. 158/2005~ privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea ~nr. 399/2006~, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 158/2005 – art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) și art. 32 alin. (1) și (2);
0 în rest.
Contract individual de muncă cu timp parțial (din martie 2003 s-a introdus contractul de muncă cu timp parțial) CV*) N 1 Se completează cu:
1 pentru codificări anterioare;
2 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 2 ore pe zi;
3 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 3 ore pe zi;
4 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 4 ore pe zi;
5 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 5 ore pe zi;
6 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 6 ore pe zi;
7 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 7 ore pe zi;
8 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial mai puțin de două ore pe zi;
0 în rest
Pensionar PE N 1 Se completează cu:
1 pentru codificări anterioare;
2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 2 ore pe zi;
3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 3 ore pe zi;
4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 4 ore pe zi;
5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 5 ore pe zi;
6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 6 ore pe zi;
7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, 7 ore pe zi;
8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;
9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parțial, mai puțin de două ore pe zi;
0 în rest
Șomer SOM N 1 Se completează numai de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă/agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă cu:
1 pentru beneficiarii de ajutor de șomaj;
2 pentru beneficiarii de alocație de sprijin;
3 pentru beneficiarii de plăți compensatorii;
4 pentru alte beneficii suportate din fondul de șomaj, potrivit legii;
0 în rest.
Total zile TT**) N 2 Conține suma zilelor lucrate și a zilelor în care asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestații prevăzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, denumită în continuare Legea nr. 346/2002, și, respectiv, de prestații de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea ~nr. 19/2000~, în cazul declarațiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripție (3 ani).
De asemenea, se includ și zilele nelucrate plătite din fondul de salarii și pentru care se achită contribuție de asigurări sociale.
Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Codului muncii.
Zile lucrate în condiții normale NN**) N 2 Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții normale de muncă.
Zile lucrate în condiții deosebite DD**) N 2 Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții deosebite de muncă.
Zile lucrate în condiții speciale SS**) N 2 Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții speciale de muncă.
Total zile indemnizații în condiții normale PP N 2 Conține numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestații prevăzute de Legea nr. 346/2002 și, respectiv, de prestații de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declarațiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripție (3 ani).
(Număr total de zile lucrătoare aferente prestației și/sau indemnizației acordate)
Total venit brut realizat de asigurat TV N 10 Conține venitul brut total realizat de asigurat.
Venit brut realizat de asigurat în condiții normale TVN N 10 Pentru asigurații care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, câmpul se completează cu baza de calcul la care se datorează contribuția individuală de asigurări sociale și nu poate depăși în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) și aprobat prin legea BASS.
Se calculează conform art. III alin. (17) din OUG nr. 58/2010.
Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții normale de muncă pentru toate celelalte cazuri.
Venit brut realizat de asigurat în condiții deosebite TVD N 10 Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții deosebite de muncă.
Venit brut realizat de asigurat în condiții speciale TVS N 10 Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții speciale de muncă.
CAS datorat de asigurat CASAT N 9 Pentru veniturile plătite începând cu 10 septembrie 2010
Pentru asigurații care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, baza de calcul a CAS datorat de asigurat se plafonează la echivalentul a 5 salarii medii brute.
Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007
Baza de calcul a CAS datorat de asigurat nu se mai plafonează.
Conform Legii ~nr. 250/2007~, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007, cota CAS asigurat se aplică asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat și baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporțional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS. CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS asigurat/100,0] Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
Conține contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurat.
Cota CAS asigurat se aplică la venitul total realizat pentru perioada lucrată plus baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporțional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS, suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute.
– Dacă TV+BASS <= 5 * salariul mediu brut din legea BASS:
CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS asigurat/100,0].
– Dacă TV+BASS > 5 * salariul mediu brut din legea BASS:
CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din legea BASS * cota CAS asigurat/100,0).
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Conține contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurat pentru venitul realizat.
Total venit asigurat din indemnizații/prestații CASTOT N 9 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
Conține cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, proporțional cu nr. de zile de indemnizație pentru care se calculează CAS), conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declarațiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.
Baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporțional cu nr. de zile de indemnizație pentru care se calculează CAS (fost prestații suportate din BASS) BASS N 9 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
Conține cuantumul rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată proporțional cu nr. de zile de indemnizație, exclusiv ajutorul de deces.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declarațiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.
Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fizice CNPA N 13 Conține codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice și care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.
Norma zilnică de lucru NORMA N 1 Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii ~nr. 31/1991~ privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 109 alin. (2) din Codul muncii.
Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
Tipul declarației TIPD C 1 Se completează cu R pentru declarația rectificativă, spațiu în rest.
Declarația rectificativă se completează astfel:
a) anexa a1.1 se completează numai pentru pozițiile modificate față de declarația inițială (înregistrările cu modificări față de declarația inițială, înregistrări noi față de declarația inițială);
b) anexa a1.2 se recalculează, ținându-se cont de modificările efectuate față de declarația inițială.
Tip rectificare TIPR C 1 Se completează cu următoarele caractere:
M – modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asigurații raportați anterior;
A – adăugare asigurat nou;
S – ștergere asigurat existent în declarația anterioară.
Nume înainte de rectificare NUMEANT C 29 Nume înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică numele (TIPR=M), spațiu în rest.
CNP înainte de rectificare CNPANT N 13 CNP înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest.
Total zile indemnizații în condiții speciale PPS N 2 Conține numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă.
(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale de muncă.)
Total zile indemnizații în condiții deosebite PPD N 2 Conține numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă.
(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale de muncă.)
Zile prestații suportate din BASS PPBASS N 2 Nu se mai completează începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații suportat din BASS
Zile prestații suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (FAAMBP). PPFAAMBP N 2 Zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații suportat din FAAMBP
Total cuantum prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale FAAMBP N 9 Conține total cuantum prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă și boli profesionale.
Acest câmp este completat numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.
Zile indemnizații pentru calculul CAS PPCAS N 2 Conține nr. zile indemnizații pentru care se calculează CAS, conform OUG nr. 158/2005 – art. 45.
Indicativ condiții speciale IND_CS N 1 Conține temeiul legal al încadrării în condiții speciale de muncă
Se completează cu:
1 – art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea ~nr. 19/2000~;
2 – art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona I de radiații;
3 – art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona II de radiații;
4 – art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;
5 – art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;
6 – Legea ~nr. 226/2006~ privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale;
0 – în rest
Zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului, conform art. 61 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări prin Legea ~nr. 7/2007~, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 148/2005 NRZ_CFP N 2 Conține numărul de zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului, conform art. 61 alin. (1) și (~2) din OUG n~r. 148/2005. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nașteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2).
Atenție!
Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nașteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2)
Atenție!
Acest câmp nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) și raportate de direcțiile de muncă și protecție socială județene și a municipiului București.
*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.
**) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parțial. În perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în funcție de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parțial.
TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZ_CFP, începând cu raportarea lunii ianuarie 2007
PPBASS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, unde, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006, PPBASS = 0
PPCAS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006
CASTOT <= BASS + FAAMBP
Fișierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2 la norme) conține o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligațiile de plată ale angajatorului și are următoarea structură:

Denumirea câmpului Tipul câmpului Lungimea Explicații
Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmește declarația.
Luna LN N 2 Se completează cu luna anului pentru care se întocmește declarația.
Ziua lichidării drepturilor salariale DCZZ N 2 Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.
Luna lichidării drepturilor salariale DCLL N 2 Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.
Anul lichidării drepturilor salariale DCAA N 4 Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.
Denumire angajator DEN C 29 Conține denumirea angajatorului.
Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridice CF N 10 Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.
Cod județ din nr. de înmatriculare în registrul comerțului RJ C 3 Conține primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Nr. de înregistrare din registrul comerțului RN N 5 Conține caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului (nr. în RC).
Anul din nr. de înmatriculare în registrul comerțului RA N 4 Conține ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Număr mediu asigurați NRM N 8(2) Numărul mediu de asigurați se calculează cu două zecimale prin rotunjire matematică.
Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală).
De exemplu, dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asigurați este 10,17.
Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asigurați este 10,18.
Începând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de asigurați reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de asigurați din luna respectivă, indiferent de tipul contractului individual de muncă cu care sunt încadrați, exclusiv zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Codului muncii.
La stabilirea numărului mediu de asigurați se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, conform legii.
NRM = Suma (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din lună
Această formulă este valabilă și pentru perioada 1 aprilie 2001-28 februarie 2003.
Pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005 se păstrează vechea formulă de calcul.
Formula de calcul al numărului mediu de asigurați pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005
Notații:
A = Norma zilnică 1
B = Norma zilnică 2
C = Norma zilnică 3
Suma (suma) se calculează după numărul de zile lucrate.
Formula pentru calculul numărului mediu de asigurați este:
NRM = [Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă* A * Zile lucrate) + Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 2 ore * Zile lucrate) +……+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 7 ore * Nr. zile lucrate) ]/(Zile lucrătoare din lună * A) ] + [Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă*B * Zile lucrate) + Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 2 ore * Zile lucrate)+……+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. zile lucrătoare din lună * B) + [Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă*C * Zile lucrate)+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 2 ore * Zile lucrate) +……+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 5 ore * Zile lucrate) ]/(Zile lucrătoare din lună * C)
Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).
Exemplu:
Norma 1 = 8 ore
Norma 2 = 7 ore
O firmă are 9 angajați în luna martie 2003, din care:
– cu norma 1:
3 angajați lucrează 21 de zile;
1 angajat lucrează 10 zile și 11 zile este în concediu medical;
1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parțial 3 ore;
1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parțial 2 ore;
– cu norma 2:
1 angajat lucrează 21 de zile;
1 angajat lucrează 15 zile și 6 zile este în concediu medical;
1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parțial 4 ore.
NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6,35
Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

Denumirea câmpului Tipul câmpului Lungimea Explicații
Total venituri brute realizate lunar FS N 13 Conține totalul veniturilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în anexa a11 la care se calculează contribuția individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005.
Total venituri brute realizate lunar în condiții normale de muncă FSN N 13 Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în anexa a11 la care se calculează contribuția individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG ~nr. 158/2005~.
Total venituri brute realizate lunar în condiții deosebite de muncă FSD N 13 Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în anexa a11 la care se calculează contribuția individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005.
Total venituri brute realizate lunar în condiții speciale de muncă FSS N 13 Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în anexa a11 la care se calculează contribuția individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005.
Total contribuții individuale de asigurări sociale de virat CASS N 13 Conține total contribuție individuală de asigurări sociale de virat.
Total CAS datorat de angajator conform Legii nr. 19/2000 CASAN N 13 Conține total contribuție de asigurări sociale datorată de angajator conform Legii nr. 19/2000.
Total cuantum prestații de asigurări sociale de suportat din BASS BASS N 13 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
Conține numai cuantumul ajutorului de deces.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Conține total cuantum prestații de asigurări sociale de suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces.
CASS conform art. 54 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/20021) privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă și boli profesionale) CASS145 N 13 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Conține contribuția de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002.
Total CAS angajator de virat CASVIR N 13 Conține total CAS angajator de virat
Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006:
CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) – BASS
Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:
CASVIR = CASAN – BASS
Formula de calcul pentru perioada aferentă anilor 2001-2003:
CASVIR = CASS + CASAN – BASS – CASS145
Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2004:
CASVIR = CASAN – CASS145 – BASS
Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2005:
CASVIR = CASAN – CASS145 – BASS
Număr total de file de la anexa nr. 1.1 la norme NRF N 3 Conține număr file de la anexa nr. 1.1
Banca****) B1 C 16
Filiala****) F1 C 16
Cont****) C1 C 35
Banca****) B2 C 16
Filiala****) F2 C 16
Cont****) C2 C 35
Banca****) B3 C 16
Filiala****) F3 C 16
Cont****) C3 C 35
Banca****) B4 C 16
Filiala****) F4 C 16
Cont****) C4 C 35
Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fizice CNPA N 13 Conține codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice și care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.
Contribuție asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale (Legea nr. 346/2002) CAAMBP N 13 Conține contribuție asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale (Legea ~nr. 346/2002~).
Începând cu anul 2008: (art. 101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2007): CAAMBP = ROUND ((FS + TBASS)* PCAMBP/100,0)
Pentru anii 2003, 2004:
CAAMBP = ROUND (FS*0,5/100,0)
Începând cu anul 2005:
CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)
Localitatea (oraș, comună) A_LOCA C 21 Adresa sediu angajator – localitate (oraș sau comună)
– se completează obligatoriu.
Strada (strada, satul) A_STR C 21 Adresa sediu angajator – stradă sau sat
– dacă se completează orașul, se completează obligatoriu și strada.
Număr A_NR C 7 Adresa sediu angajator – număr
Bloc A_BL C 5 Adresa sediu angajator – bloc
Scara A_SC C 4 Adresa sediu angajator – scara
Etaj A_ET C 2 Adresa sediu angajator – etaj
Apartament A_AP C 4 Adresa sediu angajator – apartament
Telefon TELEFON N 10 Telefon de legătură angajator
Județ A_JUD C 3 Adresa sediu angajator – cod județ
– se completează obligatoriu*****).
Sector A_SECT N 2 Adresa sediu angajator – sector (numai pentru București)
E-mail E_MAIL C 45 Adresa e-mail angajator
Tipul declarației TIPD C 1 Se completează cu R pentru declarația rectificativă, spațiu în rest.
Declarația rectificativă pentru anexa a12 se completează astfel:
– se recalculează a12, ținându-se cont de modificările efectuate în anexa a11 față de declarația inițială.
Nr. cazuri indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă NRCAZB N 5 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Număr total cazuri indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale
Nr. cazuri accidente de muncă și boli profesionale****) NRCAZA N 5 Număr total cazuri accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai folosește din anul 2005).
Nr. cazuri prevenire îmbolnăviri NRCAZP N 5 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:
– trecere temporară în altă muncă;
– reducere a timpului de muncă;
– carantină.
Nr. cazuri sarcină și lăuzie NRCAZL N 5 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Număr total cazuri sarcină și lăuzie la nivel de unitate
Nr. cazuri îngrijire copil bolnav NRCAZI N 5 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate
Nr. cazuri creștere copil până la 2 ani/3 ani NRCAZC N 5 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total cazuri creștere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
Nr. cazuri ajutoare de deces NRCAZD N 5 Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate
Nr. cazuri indemnizație de risc maternal NRCAZR N 5 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total cazuri cu indemnizație de risc maternal la nivel de unitate
Nr. total zile prestații indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă NRPPB N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total zile lucrătoare indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestații accidente de muncă și boli profesionale****) NRPPA N 6 Nr. total zile lucrătoare prestații accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai folosește din anul 2005)
Nr. total zile prestații prevenire îmbolnăviri NRPPP N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total zile lucrătoare prestații prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestații sarcină și lăuzie NRPPL N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total zile lucrătoare prestații sarcină și lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestații îngrijire copil bolnav NRPPI N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total zile lucrătoare prestații îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestații creștere copil până la 2 ani/3 ani NRPPC N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total zile lucrătoare prestații creștere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
Nr. total zile prestații indemnizație de risc maternal NRPPR N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Nr. total zile lucrătoare prestații indemnizație de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale
Suma prestații pentru indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă suportate din BASS SUMAB N 12 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Suma prestații indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate suportate din BASS
Suma prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale suportate din BASS****) SUMAA N 12 Suma prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate suportate din BASS (câmpul nu se mai folosește din anul 2005)
Suma prestații pentru prevenire îmbolnăviri suportate din BASS SUMAP N 12 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Suma prestații pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate suportate din BASS
Suma prestații pentru sarcină și lăuzie suportate din BASS SUMAL N 12 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Suma prestații pentru sarcină și lăuzie la nivel de unitate suportate din BASS
Suma prestații pentru îngrijire copil bolnav suportate din BASS SUMAI N 12 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Suma prestații pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate suportate din BASS
Suma prestații pentru creștere copil până la 2 ani/3 ani suportate din BASS SUMAC N 12 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Suma prestații pentru creștere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS
Suma ajutoare de deces suportate din BASS SUMAD N 12 Suma totală ajutoare de deces la nivel de unitate suportate din BASS
Suma prestații pentru indemnizație de risc maternal suportate din BASS SUMAR N 12 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Suma prestații pentru indemnizație de risc maternal la nivel de unitate suportate din BASS
Cod ~CAEN~ CODCAEN C 4 Se completează cu codul CAEN al angajatorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităților economice la nivel național.
Total zile prestații pentru prestațiile de la pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calculul contribuției de sănătate TPP N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare 2001-2005
Conține nr. total zile prestații (atât plătite de angajator, cât și suportate din BASS).
Procent contribuție de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale PCAMBP N 5(3) Procent contribuție de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, în funcție de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)
Total zile prestații pentru prestațiile de la pct. O1, O2, O3, O4, folosit la calculul contribuției de sănătate TPPA N 6 Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 nu se mai completează.
Pentru perioada de raportare anterioară
Conține nr. total zile prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale (atât plătite de angajator, cât și suportate din FAAMBP).
CASS aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă ce se suportă din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, art. 260 alin. (3) coroborate cu art. 260 alin. (1) lit. b) CASS145A N 13 Începând cu raportarea aferentă lunii august 2008 formula de calcul care a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 260 alin. (1) lit. b) din Legea ~nr. 95/2006~ devine:
CASS145A = ROUND (SUMAIT * 5,5/100,0)
Începând cu raportarea aferentă lunii iulie 2008 formula de calcul devine:
CASS145A = ROUND (TSUMAIT * 5,5/100,0)
Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 formula de calcul devine:
CASS145A = ROUND (TSUMAIT * 6,5/100,0)
CASS se calculează numai pentru indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale.
Pentru perioada ianuarie-mai 2006
Conține contribuția de asigurări de sănătate aferente concediilor medicale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002
CASS145A=ROUND (salariul minim brut pe țară *2 * 6,5%/Nr. zile lucrătoare din luna de raportare)*Nr. total zile de indemnizație,0).
Total cuantum prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale PFAAMBP N 13 Conține total cuantum prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Nr. cazuri indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale NRCAZIT N 5 Nr. total cazuri indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Nr. cazuri indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale NRCAZTT N 5 Nr. total cazuri indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Nr. cazuri indemnizație pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale NRCAZRT N 5 Nr. total cazuri indemnizație pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Nr. cazuri indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale NRCAZCC N 5 Nr. total cazuri indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Nr. total zile prestații indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale NRPPIT N 6 Nr. total zile lucrătoare prestații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale NRPPTT N 6 Nr. total zile lucrătoare prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale NRPPRT N 6 Nr. total zile lucrătoare prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale NRPPCC N 6 Nr. total zile lucrătoare prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
Suma prestații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale suportate din FAAMBP SUMAIT N 12 Suma prestații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
Suma prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale suportate din FAAMBP SUMATT N 12 Suma prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
Suma prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale suportate din FAAMBP SUMART N 12 Suma prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
Suma prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale suportate din FAAMBP SUMACC N 12 Suma prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
Contribuție de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale de virat FAMBPV N 13 Conține contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale de virat.
Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
FAMBPV=CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A- CONTR_CM
Pentru perioada anterioară
FAMBPV = CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A
Datorează contribuție pentru accidente de muncă și boli profesionale. DATORAT N 1 Se completează astfel:
1 – datorează contribuție de accidente de muncă și boli profesionale
0 – nu datorează contribuție de accidente de muncă și boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002)
Cuantum total prestații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale TSUMAIT N 12 Cuantum total prestații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Cuantum total prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale TSUMATT N 12 Cuantum total prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Cuantum total prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale TSUMART N 12 Cuantum total prestații pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Cuantum total prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale TSUMACC N 12 Cuantum total prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate
Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005 TBASS N 13 Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
Conține total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.
Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiții normale de muncă TBASS_N N 13 Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
Conține total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.
Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiții deosebite de muncă TBASS_D N 13 Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
Conține total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.
Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiții speciale de muncă TBASS_S N 13 Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
Conține total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.
Total CAS datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005 CASAN_CM N 13 Conține total contribuție de asigurări sociale datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005.
Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS angajator pentru condiții normale/100) + (TBASS_D * cota CAS angajator pentru condiții deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS angajator pentru condiții speciale/100)),0)
Contribuția pentru concedii și indemnizații conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP CONTR_CM N 13 Conține contribuția pentru concedii și indemnizații conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP.
Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
CONTR_CM=ROUND (SUMAIT* cota de contribuție pentru concedii și indemnizații/100,0)
1) Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 150/2002~ a fost abrogată prin Legea ~nr. 95/2006~ privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 TPPA = 0
Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
Total (CASTOT – BASS) din a11 = T SUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC
Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
T BASS = TBASS_N + TBASS_D+ TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006
Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC
PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC
Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12
****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului).
*****)

Codurile de județe

Codul județului Denumirea județului
011 Alba
021 Arad
031 Argeș
041 Bacău
051 Bihor
061 Bistrița
071 Botoșani
081 Brașov
091 Brăila
101 Buzău
111 Caraș-Severin
121 Cluj
131 Constanța
141 Covasna
151 Dâmbovița
161 Dolj
171 Galați
181 Gorj
191 Harghita
201 Hunedoara
211 Ialomița
221 Iași
231 Giurgiu
241 Maramureș
251 Mehedinți
261 Mureș
271 Neamț
281 Olt
291 Prahova
301 Satu Mare
311 Sălaj
321 Sibiu
331 Suceava
341 Teleorman
351 Timiș
361 Tulcea
371 Vaslui
381 Vâlcea
391 Vrancea
401 Călărași
411 București
471 Ilfov
ANEXA Nr. 1.4.1

Structura anexei 1.3 pentru raportarea Declarațiilor privind evidența nominală a beneficiarilor de indemnizație pentru creșterea copilului și a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Descrierea organizării înregistrărilor din fișier:
Fișierul pentru raportarea anexei 1.3 va avea obligatoriu denumirea A13_CF_AA_LL.DBF unde:
– CF reprezintă codul fiscal al Direcției județene de Muncă, Solidaritate Socială și Familie/municipiului București sau al angajatorilor persoane juridice prevăzute la art. 29 din OUG nr. 148/2005
– AA reprezintă ultimele 2 cifre ale anului anul pentru care se întocmește declarația
– LL reprezintă luna anului pentru care se întocmește declarația.
Fișierul conține câte o înregistrare pentru fiecare beneficiar de indemnizație pentru creșterea copilului și a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și are următoarea structură:

Denumire câmp Tip câmp Lung. Explicatii
Anul AN N 4 Se completeaza cu anul pentru care se întocmeste declaratia
Luna LN N 2 Se completeaza cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia
Cod unic de înregistrare – CF al Directiei judetene de Munca, Solidaritate Sociala si Familie/municipiului Bucuresti sau al angajatorilor persoane juridice prevazute la art. 29 din OUG nr. 148/2005 CF N 10 Se completeaza partea numerica a codului fiscal atribuit DMSSF, sau angajatorilor – persoane juridice prevazute la art. 29 din OUG nr. 148/2005, care raporteaza beneficiarii de indemnizatie pentru cresterea copilului si a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei
Denumire angajator sau asimilati ai acestora care raporteaza beneficiari de OUG nr. 148/2005 DEN C 29 Contine denumirea DMSSF sau a angajatorilor persoane juridice prevazute la art. 29 din OUG nr. 148/2005, care raporteaza beneficiarii de indemnizatie pentru cresterea copilului si a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei
Nume si prenume asigurat NUME C 29 Contine numele si prenumele asiguratului beneficiar de indemnizatie pentru cresterea copilului si a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei
Cod asigurat CNP N 13 Contine codul numeric personal al asiguratului beneficiar de indemnizatie pentru cresterea copilului si a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei
Numar zile lucratoare PP N 2 Contine numarul total de zile lucratoare din luna în care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevazute de OUG nr. 148/2005
Judet A_JUD C 3 Cod judet angajator – asimilatii acestora, platitori de indemnizatii conform OUG nr. 148/2005
– se completeaza obligatoriu(*)
Tipul declaratiei TIPD C 1 Se completeaza cu R pentru declaratia rectificativa, spatiu în rest. Declaratia rectificativa se completeaza numai pentru pozitiile modificate fata de declaratia initiala (înregistrarile cu modificari fata de declaratia initiala, înregistrari noi fata de declaratia initiala)
Tip rectificare TIPR C 1 Se completeaza cu urmatoarele caractere:
M – modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asiguratii raportati anterior,
A – adaugare asigurat nou
S – stergere asigurat existent în declaratia anterioara
*) Codurile de județe

Cod judet Denumire judet
011 Alba
021 Arad
031 Arges
041 Bacau
051 Bihor
061 Bistrita
071 Botosani
081 Brasov
091 Braila
101 Buzau
111 Caras Severin
121 Cluj
131 Constanta
141 Covasna
151 Dâmbovita
161 Dolj
171 Galati
181 Gorj
191 Harghita
201 Hunedoara
211 Ialomita
221 Iasi
231 Giurgiu
241 Maramures
251 Mehedinti
261 Mures
271 Neamt
281 Olt
291 Prahova
301 Satu Mare
311 Salaj
321 Sibiu
331 Suceava
341 Teleorman
351 Timis
361 Tulcea
371 Vaslui
381 Vâlcea
391 Vrancea
401 Calarasi
411 Bucuresti
471 Ilfov
ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE
conform Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.019/2007
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                ┌─┬─┐           ┌─┬─┐          ┌─┬─┐
Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘, din ziua └─┴─┘, luna └─┴─┘, anul └─┴─┘,

1. Numele și prenumele asiguratului: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2. Codul numeric personal: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
3. Adresa:
Domiciliat în Localitatea: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Strada: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Bloc ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Scara ┌─┬─┬─┬─┐ Etaj ┌─┬─┐ Apart. ┌─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘         └─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┴─┴─┘         └─┴─┘             └─┴─┴─┴─┘
Județ: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Sector ┌─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘              └─┴─┘
4. Actul de identitate: Seria ┌─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┘        └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
5. Declar pe propria răspundere că sunt [ ]/nu sunt [ ], la altă unitate, în una sau mai multe
din următoarele situații:
[ ] Desfășor activitate pe bază de contract individual de muncă;
[ ] Funcționar public;
[ ] Desfășor activitate în funcție electivă;
[ ] Sunt numit în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești;
[ ] Membru cooperator.
6. Mă oblig să aduc la cunoștință în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele
de mai sus.

Semnătura asiguratului,
………………………………
ANEXA Nr. 3
– fata –

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE │

│CASA DE PENSII A JUDETULUI [][][][][][][][][][][][][][][][][] │

│ │

│ CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA │

│ Nr. [][][][][][][] din ziua [ ], luna [][], anul [][][][] │

│ │

│ Încheiat între Casa de pensii a judetului…………………….. denumita în continuare│

│”CASA”, reprezentata prin directorul executiv, în calitate de asigurator cu sediul în: │

│ Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │

│ Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]│

│ si [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] în calitate de │

│ asigurat posesor al codului personal de asigurari sociale – CNP [][][][][][][][][][][][][] │

│ Actul de identitate: Seria [][][] Nr. [][][][][][] │

│ Adresa: │

│ Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │

│ Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][] Bloc [][][] Scara [][]│

│ Etaj [][] Apart. [][][][] Of. postal: [][][] │

│ Judet: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]][][][][][][][][][][] Sector: [][]│

│ Telefon: [][][][][][][][][][] │

│ 1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de│

│ asigurari sociale, reglementat prin Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile│

│ ulterioare. │

│ 2. Prezentul contract intra în vigoare la data înregistrarii acestuia la Casa. │

│ 3. Conditii de asigurare: │

│ 3.1. Venitul asigurat este de: [][][][][][][][][][][][][] lei (în cifre) │

│ 3.2. Cota de contributie este de: [][], [][]% (corespunzatoare conditiilor de munca) │

│ 3.3. Cuantum contributie de asigurari sociale: [][][][] │

│ 3.4. Contul în care se plateste contributia de asigurari sociale, deschis la Trezorerie pe │

│ seama Casei este: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│

│ 3.5. Plata se poate face în numerar, la Casieria Casei sau prin orice alte mijloace de │

│ plata prevazute de lege. │

│ 3.6. Termenul de achitare a contributiei este: │

│ [] lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata.│

│ Plata se poate face si anticipat, pentru [][] luni (maxim 12 luni, calculate de la data │

│ intrarii în vigoare a prezentului contract). │

ș───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

– verso –

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 4. Obligatiile Casei: │

│ 4.1. Plata prestatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 40, art. 126 si art. 127 din│

│ Legea nr. 19/2000, respectiv: pensia pentru limita de vârsta, pensia anticipata, │

│ pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate, pensia de urmas, ajutor de deces. │

│ 4.2. Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual si a punctajului cumulat │

│ pentru perioada de cotizare │

│ 5. Obligatiile asiguratului: │

│ 5.1. Achitarea contributiei de asigurari sociale în cuantumul si la termenul stabilit la │

│ pct. 3 din prezentul contract. │

│ 5.2. Achitarea de majorari de întârziere pentru neplata contributiei de asigurari sociale │

│ la termenul prevazut în contract. │

│ Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut în contract genereaza │

│ plata de majorari de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, a caror cota se │

│ stabileste prin lege. │

│ 5.3. Înstiintarea Casei asupra modificarilor survenite în termenii prezentului contract. │

│ 5.4. Sa prezinte Casei documentele necesare pentru stabilirea si plata prestatiilor de │

│ asigurari sociale prevazute la pct. 4.1 din prezentul contract. │

│ 5.5. Sa se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul │

│ prevazut de invitatie. │

│ 6. Clauze: │

│ 6.1. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat │

│ contributia de asigurari sociale, precum si majorarile de întârziere, daca este cazul.│

│ 6.2. În cazul rezilierii contractului, contributia de asigurari sociale achitata nu se │

│ restituie; stagiul de cotizare realizat pâna la data rezilierii contractului, se │

│ valorifica la stabilirea dreptului la pensie. │

│ 6.3. Calitatea de asigurat se redobândeste dupa încheierea unui nou contract de asigurare │

│ sociala. │

│ 6.4. Contributia de asigurari sociale nu este impozabila. │

│ 6.5. Contestatiile referitoare la stabilirea si plata prestatiilor de asigurari sociale │

│ prevazute la pct. 4.1 din prezentul contract se adreseaza, în termen de 45 de zile de │

│ la comunicare, instantei judecatoresti competente. Contestatiile sunt scutite de orice│

│ fel de taxa de timbru. │

│ 6.6. Acordarea prestatiilor de asigurari sociale prevazute la pct. 4.1 se face la cerere si│

│ se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin │

│ procura speciala de catre acesta. │

│ 6.7. Prestatiile de asigurari sociale prevazute la pct. 4.1 din prezentul contract pot fi │

│ solicitate pe baza actelor justificative în termenul general de prescriptie calculat │

│ de la data la care beneficiarul era îndreptatit sa le solicite; cuantumul acestor │

│ drepturi se achita la nivelul cuvenit la data când beneficiarul era în drept sa le │

│ solicite. │

│ 6.8. Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut de lege constituie │

│ motiv de reziliere a prezentului contract. În acest caz, rezilierea se face începând │

│ cu luna urmatoare celei pentru care s-a achitat contributia. │

│ 6.9. În caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru │

│ neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu întârziere a obligatiilor asumate│

│ prin prezentul contract. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca. │

│ 6.10. Modificarea oricaror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul │

│ scris al ambelor parti, prin act aditional. Când una din parti nu este de acord cu │

│ modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se deruleaza în conditiile │

│ anterioare, cu exceptia situatiei în care se solicita rezilierea lui. │

│ 7. Litigiile în legatura cu executarea prezentului contract nesolutionate între parti pe│

│ cale amiabila, sunt de competenta sectiilor de asigurari sociale, completelor │

│ specializate pentru asigurari sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel,│

│ sau dupa caz, se solutioneaza de instantele competente potrivit legii. │

ș───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Asigurator, Asigurat,
ANEXA Nr. 4
– fata –

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE │

│CASA DE PENSII A JUDETULUI [][][][][][][][][][][][][][][][][][] │

│ │

│ DECLARATIE DE ASIGURARE │

│ conform Legii nr. 19/2000 │

│ Nr. [][][][][][] din ziua [][], luna [][], anul [][][][] │

│ │

│ 1. Numele si prenumele asiguratului: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│

│ 2. Codul personal de asigurari sociale – CNP: [][][][][][][][][][][][][] │

│ 3. Adresa: │

│ Domiciliat în Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │

│ Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][] Bloc [][] Scara: [][] Etaj: [][] │

│ Apart.: [][][] Of. postal: [][] Judet: [][][][][][][][][][][][][][][][] Sector: [][] │

│ Telefon: [][][][][][][][][][] │

│ 4. Actul de identitate: Seria [][][] Nr. [][][][][][] │

│ 5. Declaratie cu privire la încadrarea în prevederile Legii nr. 19/2000: │

│ Începând cu data de zi [][], luna [][], an [][][][] │

│ Asiguratul declara ca se încadreaza în categoria/categoriile*) : │

│ 5.1. [] asociat unic; [] asociat; [] comanditar; [] actionar │

│ 5.2. [] administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de │

│ management; │

│ 5.3. [] membru al asociatiei familiale; │

│ 5.4. [] persoana autorizata sa desfasoare activitati independente; │

│ 5.5. [] persoana angajata în institutii internationale, daca nu este asiguratul acestora; │

│ 5.6. [] alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale. │

│ │

│ *) În cazul în care persoanele se regasesc în doua sau mai multe din situatiile mentionate │

│se va bifa în casuta corespunzatoare activitatii cu cea mai mare pondere. │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

– verso –

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 6. Venitul asigurat**) este de [][][][][][][][][][][][][][][][][][] lei (în cifre) │

│ ………………………………………………………….. (în litere) │

│ 7. Cota de contributie de asigurari sociale este de [][], [][]% │

│ (corespunzatoare conditiilor de munca) │

│ 8. Cuantumul contributiei de asigurari sociale: [][][][][][][][][][] lei │

│ 9. Termenul***) de plata pentru contributia de asigurari sociale este:…………………│

│10. Contributia de asigurari sociale se plateste în contul nr.: │

│ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │

│ deschis la trezorerie pe seama Casei de pensii a judetului:………………………..│

│ Achitarea contributiei se poate face în numerar la Casieria Casei de pensii, prin mandat │

│ postal sau prin alte mijloace de plata, în conditiile legii. │

│ 11. Declaratia asiguratului: │

│ – declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii; ma oblig sa │

│ înstiintez Casa despre orice modificari survenite în termenii declaratiei; │

│ – posed carnetul de munca seria [][][] nr. [][][][][][], pe care ma oblig sa îl depun la │

│ Casa teritoriala de pensii, judetul……………………, în termen de 30 de zile │

│ de la data prezentei declaratii; │

│ – am luat la cunostinta ca perioadele de cotizare constituie stagiu de cotizare, fiind │

│ luate în considerare la stabilirea pensiei corespunzatoare conditiilor de munca │

│ respective; │

│ – voi depune declaratia de retragere, în termen de 30 de zile de la data de la care nu ma│

│ mai regasesc în situatia/situatiile prevazute la pct. 5 din prezenta declaratie; │

│ – am luat la cunostinta ca pot beneficia de prestatia de asigurari sociale prevazuta la │

│ art. 127 din Legea nr. 19/2000, precum si de faptul ca membrii familiei mele sau │

│ persoanele îndreptatite potrivit legii pot beneficia de prestatia prevazuta la art. 126│

│ din Legea nr. 19/2000. │

│ – cunosc obligativitatea virarii contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat │

│ la termenul stabilit prin prezenta declaratie, în caz contrar urmând sa achit majorari │

│ de întârziere; │

│ │

│ Directorul casei teritoriale de pensii, Semnatura asiguratului, │

│ (stampila) ………………….. │

│ ………………………………… │

│ │

│ **) Care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut si nici mai mare de cinci│

│ori acelasi salariu. │

│ ***) Lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata. │

ș────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

DE RETRAGERE A DECLARAȚIEI DE ASIGURARE
ANEXA Nr. 8

privind perioadele asimilate pentru asigurații prevăzuți în Declarația nominală
ANEXA Nr. 9

VÂRSTELE STANDARD
de pensionare și stagiile minime
Femei

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) Stagiul complet de cotizare
(ani/luni) Stagiul minim de cotizare (ani/luni)
Aprilie 1944 Aprilie 2001   57/0 25/0 10/0
Mai 1944 Mai 2001    57/0 25/0 10/0
Iunie 1944 Iunie 2001   57/0 25/0 10/0
Iulie 1944 Iulie 2001   57/0 25/0 10/0
August 1944 August 2001   57/0 25/0 10/0
Septembrie 1944 Septembrie 2001  57/0 25/0 10/0
Octombrie 1944 Octombrie 2001  57/0 25/0 10/0
Noiembrie 1944 Noiembrie 2001  57/0 25/0 10/0
Decembrie 1944 Decembrie 2001  57/0 25/0 10/0
Ianuarie 1945 Ianuarie 2002   57/0 25/0 10/0
Februarie 1945 Februarie 2002   57/0 25/0 10/0
Martie 1945 Martie 2002   57/0 25/0 10/0
Aprilie 1945 Mai 2002  57/1 25/1 10/1
Mai 1945 Iunie 2002   57/1 25/1 10/1
Iunie 1945 Iulie 2002   57/1 25/1 10/1
Iulie 1945 August 2002  57/1 25/1 10/1
August 1945 Septembrie 2002  57/1 25/1 10/1
Septembrie 1945 Noiembrie 2002  57/2 25/2 10/2
Octombrie 1945 Decembrie 2002  57/2 25/2 10/2
Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 57/2 25/2 10/2
Decembrie 1945 Februarie 2003  57/2 25/2 10/2
Ianuarie 1946 Martie 2003  57/2 25/2 10/2
Februarie 1946 Mai 2003  57/3 25/3 10/3
Martie 1946 Iunie 2003  57/3 25/3 10/3
Aprilie 1946 Iulie 2003  57/3 25/3 10/3
Mai 1946 August 2003  57/3 25/3 10/3
Iunie 1946 Septembrie 2003  57/3 25/3 10/3
Iulie 1946 Noiembrie 2003  57/4 25/4 10/4
August 1946 Decembrie 2003  57/4 25/4 10/4
Septembrie 1946 Ianuarie 2004  57/4 25/4 10/4
Octombrie 1946 Februarie 2004 57/4 25/4 10/4
Noiembrie 1946 Martie 2004 57/4 25/4 10/4
Decembrie 1946 Mai 2004 57/5 25/5 10/5
Ianuarie 1947 Iunie 2004 57/5 25/5 10/5
Februarie 1947 Iulie 2004 57/5 25/5 10/5
Martie 1947 August 2004 57/5 25/5 10/5
Aprilie 1947 Septembrie 2004 57/5 25/5 10/5
Mai 1947 Noiembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iunie 1947 Decembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iulie 1947 Ianuarie 2005 57/6 25/6 10/6
August 1947 Februarie 2005 57/6 25/6 10/6
Septembrie 1947 Martie 2005 57/6 25/6 10/6
Octombrie 1947 Mai 2005 57/7 25/7 10/7
Noiembrie 1947 Iunie 2005 57/7 25/7 10/7
Decembrie 1947 Iulie 2005 57/7 25/7 10/7
Ianuarie 1948 Septembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Februarie 1948 Octombrie 2005 57/8 25/8 10/8
Martie 1948 Noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Aprilie 1948 Ianuarie 2006 57/9 25/9 10/9
Mai 1948 Februarie 2006 57/9 25/9 10/9
Iunie 1948 Martie 2006 57/9 25/9 10/9
Iulie 1948 Mai 2006 57/10 25/10 10/10
August 1948 Iunie 2006 57/10 25/10 10/10
Septembrie 1948 Iulie 2006 57/10 25/10 10/10
Octombrie 1948 Septembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Noiembrie 1948 Octombrie 2006 57/11 25/11 10/11
Decembrie 1948 Noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 58/0 26/0 11/0
Februarie 1949 Februarie 2007 58/0 26/0 11/0
Martie 1949 Martie 2007 58/0 26/0 11/0
Aprilie 1949 Mai 2007 58/1 26/2 11/2
Mai 1949 Iunie 2007 58/1 26/2 11/2
Iunie 1949 Iulie 2007 58/1 26/2 11/2
Iulie 1949 Septembrie 2007 58/2 26/4 11/4
August 1949 Octombrie 2007 58/2 26/4 11/4
Septembrie 1949 Noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4
Octombrie 1949 Ianuarie 2008 58/3 26/6 11/6
Noiembrie 1949 Februarie 2008 58/3 26/6 11/6
Decembrie 1949 Martie 2008 58/3 26/6 11/6
Ianuarie 1950 Mai 2008 58/4 26/8 11/8
Februarie 1950 Iunie 2008 58/4 26/8 11/8
Martie 1950 Iulie 2008 58/4 26/8 11/8
Aprilie 1950 Septembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Mai 1950 Octombrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iunie 1950 Noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iulie 1950 Ianuarie 2009 58/6 27/0 12/0
August 1950 Februarie 2009 58/6 27/0 12/0
Septembrie 1950 Martie 2009 58/6 27/0 12/0
Octombrie 1950 Mai 2009 58/7 27/2 12/2
Noiembrie 1950 Iunie 2009 58/7 27/2 12/2
Decembrie 1950 Iulie 2009 58/7 27/2 12/2
Ianuarie 1951 Septembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Februarie 1951 Octombrie 2009 58/8 27/4 12/4
Martie 1951 Noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Aprilie 1951 Ianuarie 2010 58/9 27/6 12/6
Mai 1951 Februarie 2010 58/9 27/6 12/6
Iunie 1951 Martie 2010 58/9 27/6 12/6
Iulie 1951 Mai 2010 58/10 27/8 12/8
August 1951 Iunie 2010 58/10 27/8 12/8
Septembrie 1951 Iulie 2010 58/10 27/8 12/8
Octombrie 1951 Septembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Noiembrie 1951 Octombrie 2010 58/11 27/10 12/10
Decembrie 1951 Noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 59/0 28/0 13/0
Februarie 1952 Februarie 2011 59/0 28/0 13/0
Martie 1952 Martie 2011 59/0 28/0 13/0
Aprilie 1952 Mai 2011 59/1 28/2 13/2
Mai 1952 Iunie 2011 59/1 28/2 13/2
Iunie 1952 Iulie 2011 59/1 28/2 13/2
Iulie 1952 Septembrie 2011 59/2 28/4 13/4
August 1952 Octombrie 2011 59/2 28/4 13/4
Septembrie 1952 Noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4
Octombrie 1952 Ianuarie 2012 59/3 28/6 13/6
Noiembrie 1952 Februarie 2012 59/3 28/6 13/6
Decembrie 1952 Martie 2012 59/3 28/6 13/6
Ianuarie 1953 Mai 2012 59/4 28/8 13/8
Februarie 1953 Iunie 2012 59/4 28/8 13/8
Martie 1953 Iulie 2012 59/4 28/8 13/8
Aprilie 1953 Septembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Mai 1953 Octombrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iunie 1953 Noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iulie 1953 Ianuarie 2013 59/6 29/0 14/0
August 1953 Februarie 2013 59/6 29/0 14/0
Septembrie 1953 Martie 2013 59/6 29/0 14/0
Octombrie 1953 Mai 2013 59/7 29/2 14/2
Noiembrie 1953 Iunie 2013 59/7 29/2 14/2
Decembrie 1953 Iulie 2013 59/7 29/2 14/2
Ianuarie 1954 Septembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Februarie 1954 Octombrie 2013 59/8 29/4 14/4
Martie 1954 Noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6
Mai 1954 Februarie 2014 59/9 29/6 14/6
Iunie 1954 Martie 2014 59/9 29/6 14/6
Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8
August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8
Septembrie 1954 Iulie 2014 59/10 29/8 14/8
Octombrie 1954 Septembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Noiembrie 1954 Octombrie 2014 59/11 29/10 14/10
Decembrie 1954 Noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Bărbați

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) Stagiul complet de cotizare
(ani/luni) Stagiul minim de cotizare
(ani/luni)
Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 62/0 30/0 10/0
Februarie 1939 Februarie 2001 62/0 30/0 10/0
Martie 1939 Martie 2001 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1939 Aprilie 2001 62/0 30/0 10/0
Mai 1939 Mai 2001 62/0 30/0 10/0
Iunie 1939 Iunie 2001 62/0 30/0 10/0
Iulie 1939 Iulie 2001 62/0 30/0 10/0
August 1939 August 2001 62/0 30/0 10/0
Septembrie 1939 Septembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Octombrie 1939 Octombrie 2001 62/0 30/0 10/0
Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Decembrie 1939 Decembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 62/0 30/0 10/0
Februarie 1940 Februarie 2002 62/0 30/0 10/0
Martie 1940 Martie 2002 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1940 Mai 2002 62/1 30/1 10/1
Mai 1940 Iunie 2002 62/1 30/1 10/1
Iunie 1940 Iulie 2002 62/1 30/1 10/1
Iulie 1940 August 2002 62/1 30/1 10/1
August 1940 Septembrie 2002 62/1 30/1 10/1
Septembrie 1940 Noiembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Octombrie 1940 Decembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 62/2 30/2 10/2
Decembrie 1940 Februarie 2003 62/2 30/2 10/2
Ianuarie 1941 Martie 2003 62/2 30/2 10/2
Februarie 1941 Mai 2003 62/3 30/3 10/3
Martie 1941 Iunie 2003 62/3 30/3 10/3
Aprilie 1941 Iulie 2003 62/3 30/3 10/3
Mai 1941 August 2003 62/3 30/3 10/3
Iunie 1941 Septembrie 2003 62/3 30/3 10/3
Iulie 1941 Noiembrie 2003 62/4 30/4 10/4
August 1941 Decembrie 2003 62/4 30/4 10/4
Septembrie 1941 Ianuarie 2004 62/4 30/4 10/4
Octombrie 1941 Februarie 2004 62/4 30/4 10/4
Noiembrie 1941 Martie 2004 62/4 30/4 10/4
Decembrie 1941 Mai 2004 62/5 30/5 10/5
Ianuarie 1942 Iunie 2004 62/5 30/5 10/5
Februarie 1942 Iulie 2004 62/5 30/5 10/5
Martie 1942 August 2004 62/5 30/5 10/5
Aprilie 1942 Septembrie 2004 62/5 30/5 10/5
Mai 1942 Noiembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iunie 1942 Decembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iulie 1942 Ianuarie 2005 62/6 30/6 10/6
August 1942 Februarie 2005 62/6 30/6 10/6
Septembrie 1942 Martie 2005 62/6 30/6 10/6
Octombrie 1942 Mai 2005 62/7 30/7 10/7
Noiembrie 1942 Iunie 2005 62/7 20/7 10/7
Decembrie 1942 Iulie 2005 62/7 30/7 10/7
Ianuarie 1943 Septembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Februarie 1943 Octombrie 2005 62/8 30/8 10/8
Martie 1943 Noiembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Aprilie 1943 Ianuarie 2006 62/9 30/9 10/9
Mai 1943 Februarie 2006 62/9 30/9 10/9
Iunie 1943 Martie 2006 62/9 30/9 10/9
Iulie 1943 Mai 2006 62/10 30/10 10/10
August 1943 Iunie 2006 62/10 30/10 10/10
Septembrie 1943 Iulie 2006 62/10 30/10 10/10
Octombrie 1943 Septembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Noiembrie 1943 Octombrie 2006 62/11 30/11 10/11
Decembrie 1943 Noiembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 63/0 31/0 11/0
Februarie 1944 Februarie 2007 63/0 31/0 11/0
Martie 1944 Martie 2007 63/0 31/0 11/0
Aprilie 1944 Mai 2007 63/1 31/2 11/2
Mai 1944 Iunie 2007 63/1 31/2 11/2
Iunie 1944 Iulie 2007 63/1 31/2 11/2
Iulie 1944 Septembrie 2007 63/2 31/4 11/4
August 1944 Octombrie 2007 63/2 31/4 11/4
Septembrie 1944 Noiembrie 2007 63/2 31/4 11/4
Octombrie 1944 Ianuarie 2008 63/3 31/6 11/6
Noiembrie 1944 Februarie 2008 63/3 31/6 11/6
Decembrie 1944 Martie 2008 63/3 31/6 11/6
Ianuarie 1945 Mai 2008 63/4 31/8 11/8
Februarie 1945 Iunie 2008 63/4 31/8 11/8
Martie 1945 Iulie 2008 63/4 31/8 11/8
Aprilie 1945 Septembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Mai 1945 Octombrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iunie 1945 Noiembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iulie 1945 Ianuarie 2009 63/6 31/0 12/0
August 1945 Februarie 2009 63/6 31/0 12/0
Septembrie 1945 Martie 2009 63/6 31/0 12/0
Octombrie 1945 Mai 2009 63/7 31/2 12/2
Noiembrie 1945 Iunie 2009 63/7 31/2 12/2
Decembrie 1945 Iulie 2009 63/7 31/2 12/2
Ianuarie 1946 Septembrie 2009 63/8 31/4 12/4
Februarie 1946 Octombrie 2009 63/8 32/4 12/4
Martie 1946 Noiembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Aprilie 1946 Ianuarie 2010 63/9 32/6 12/6
Mai 1946 Februarie 2010 63/9 32/6 12/6
Iunie 1946 Martie 2010 63/9 32/6 12/6
Iulie 1946 Mai 2010 63/10 32/8 12/8
August 1946 Iunie 2010 63/10 32/8 12/8
Septembrie 1946 Iulie 2010 63/10 32/8 12/8
Octombrie 1946 Septembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Noiembrie 1946 Octombrie 2010 63/11 32/10 12/10
Decembrie 1946 Noiembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 64/0 33/0 13/0
Februarie 1947 Februarie 2011 64/0 33/0 13/0
Martie 1947 Martie 2011 64/0 33/0 13/0
Aprilie 1947 Mai 2011 64/1 33/2 13/2
Mai 1947 Iunie 2011 64/1 33/2 13/2
Iunie 1947 Iulie 2011 64/1 33/2 13/2
Iulie 1947 Septembrie 2011 64/2 33/4 13/4
August 1947 Octombrie 2011 64/2 33/4 13/4
Septembrie 1947 Noiembrie 2011 64/2 33/4 13/4
Octombrie 1947 Ianuarie 2012 64/3 33/6 13/6
Noiembrie 1947 Februarie 2012 64/3 33/6 13/6
Decembrie 1947 Martie 2012 64/3 33/6 13/6
Ianuarie 1948 Mai 2012 64/4 33/8 13/8
Februarie 1948 Iunie 2012 64/4 33/8 13/8
Martie 1948 Iulie 2012 64/4 33/8 13/8
Aprilie 1948 Septembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Mai 1948 Octombrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iunie 1948 Noiembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iulie 1948 Ianuarie 2013 64/6 34/0 14/0
August 1948 Februarie 2013 64/6 34/0 14/0
Septembrie 1948 Martie 2013 64/6 34/0 14/0
Octombrie 1948 Mai 2013 64/7 34/2 14/2
Noiembrie 1948 Iunie 2013 64/7 34/2 14/2
Decembrie 1948 Iulie 2013 64/7 34/2 14/2
Ianuarie 1949 Septembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Februarie 1949 Octombrie 2013 64/8 34/4 14/4
Martie 1949 Noiembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Aprilie 1949 Ianuarie 2014 64/9 34/6 14/6
Mai 1949 Februarie 2014 64/9 34/6 14/6
Iunie 1949 Martie 2014 64/9 34/6 14/6
Iulie 1949 Mai 2014 64/10 34/8 14/8
August 1949 Iunie 2014 64/10 34/8 14/8
Septembrie 1949 Iulie 2014 64/10 34/8 14/8
Octombrie 1949 Septembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Noiembrie 1949 Octombrie 2014 64/11 34/10 14/10
Decembrie 1949 Noiembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 65/0 35/0 15/0
Februarie 1950 Februarie 2015 65/0 35/0 15/0
Martie 1950 Martie 2015 65/0 35/0 15/0
ANEXA Nr. 10

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU NET ÎN PERIOADA IANUARIE 1991 – MARTIE 2001
– lei/salariat –

1991  1992  1993  1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
IANUARIE 4.038 13.005 27.763 101.795 170.885 256.563 396.892 884.424 1.240.941 1.725.994 2.738.029
FEBRUARIE 3.978 12.717 29.162 106.378 173.758 248.880 456.305 878.620 1.294.259 1.748.052 2.596.213
MARTIE 4.110 15.287 37.146 112.603 182.803 262.237 507.026 954.305 1.411.363 1.906.989 2.819.240
APRILIE 6.213 15.677 38.319 126.194 199.030 301.558 591.867 1.045.498 1.479.672 2.135.867
MAI 7.550 17.709 51.034 126.464 199.702 293.508 567.647 999.233 1.460.453 2.029.622
IUNIE 7.787 19.426 58.917 131.134 205.080 294.148 580.978 1.040.621 1.513.514 2.103.644
IULIE 8.263 19.989 67.047 142.657 218.535 333.797 621.728 1.098.549 1.603.869 2.171.977
AUGUST 8.239 19.804 75.032 153.883 230.338 343.090 650.641 1.122.880 1.624.183 2.220.361
SEPTEMBRIE 9.174 23.306 74.723 153.486 229.543 341.361 710.242 1.139.952 1.629.938 2.272.967
OCTOMBRIE 9.824 24.080 79.732 160.483 242.612 374.633 797.194 1.170.924 1.656.981 2.357.201
NOIEMBRIE 10.773 28.456 93.020 167.745 252.217 380.375 820.842 1.191.510 1.751.585 2.497.493
DECEMBRIE 11.824 32.612 101.331 198.530 282.995 433.692 940.495 1.360.261 1.990.080 2.911.570

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT ÎN PERIOADA IANUARIE 1991 – MARTIE 2001
– lei/salariat –

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
IANUARIE 4.769 16.241 35.241 131.763 221.542 332.480 531.226 1.102.461 1.569.563 2.263.212 3.621.665
FEBRUARIE 4.686 15.897 36.993 135.944 225.337 322.808 596.267 1.087.824 1.583.518 2.276.621 3.411.998
MARTIE 5.286 19.373 47.139 144.802 237.595 341.708 668.518 1.197.075 1.768.944 2.488.562 3.717.275
APRILIE 7.605 19.704 48.749 163.283 261.530 397.781 795.296 1.334.427 1.864.722 2.838.364
MAI 9.331 22.258 65.136 162.842 260.567 384.590 754.570 1.263.956 1.835.505 2.676.061
IUNIE 9.739 24.462 75.493 169.322 268.096 386.425 774.559 1.322.476 1.910.834 2.789.047
IULIE 10.247 25.223 85.791 185.453 286.008 442.991 835.061 1.402.909 2.020.178 2.848.694
AUGUST 10.218 25.026 95.936 201.440 301.451 456.841 871.591 1.402.317 2.035.698 2.908.669
SEPTEMBRIE 11.421 29.415 95.730 200.572 297.092 453.856 933.952 1.433.103 2.040.725 2.989.839
OCTOMBRIE 12.215 30.479 102.550 206.849 314.003 500.012 1.046.691 1.476.637 2.080.923 3.115.128
NOIEMBRIE 13.423 36.152 119.666 216.546 328.034 509.114 1.083.994 1.506.330 2.222.369 3.349.611
DECEMBRIE 14.771 41.430 131.742 261.516 374.183 590.717 1.265.671 1.756.071 2.559.796 3.975.929
ANEXA Nr. 11

SALARIUL MINIM PE ȚARĂ
(completare la anexa nr. 7 la lege)

Anul Începând cu Salariul minim Actul normativ prin care s-a stabilit
Ziua … luna …… – lei –
2000 450.000
1 februarie 700.000 Hotărârea Guvernului nr. 101 din 9 februarie 2000
1 decembrie 1.000.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.166 din 28 noiembrie 2000
2001 1.000.000
1 martie 1.400.000 Hotărârea Guvernului nr. 231 din 8 februarie 2001
ANEXA Nr. 12

CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ Nr. . . . . . . din . . . . . . . .
PENSIE ANTICIPATĂ
PENSIE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ

Către
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . cu codul personal de asigurare socială . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . județul . . . . . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . . . . nr. . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . născut la data de . . . . . . . în localitatea/județul . . . . . . . . . . . . . . fiul(fiica) . . . . . . . . . . . . . . . . lui . . . . . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . . . . solicita înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensionare anticipată/pensie anticipată parțială cu data de . . . . . . . . . . . . . .
În acest scop depun următoarele acte:
• Carnetul de muncă seria . . . . nr. . . . . . . . . . original și copie
• Carnet de asigurări sociale seria . . . . nr. . . . . . . . . original și copie
• Livret militar seria . . . . . . nr. . . . . . . . . original/copie
• Adeverință certificare perioadă de studii învățământ superior nr. . . . . . . din . . . . . . . . . .
• Adeverință privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . .
• Adeverință condiții de muncă . . . . . . . . . . . . . .
• Dovadă certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . .
• Data încetării calității de asigurat . . . . . . . . . . . . .
• Adeverință din care să rezulte achitarea contribuției de asigurări sociale până la data solicitării drepturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Declar pe proprie răspundere sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal pentru declarații neadevărate că:
• sunt/nu sunt asigurat(ă)
• primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social
• primesc/nu primesc indemnizație
• primesc/nu primesc indemnizație de șomaj, alocația de sprijin
• primesc/nu primesc indemnizație de handicapat
• primesc/nu primesc indemnizație  Legea 118/1990 CEC nr. . . . . . . . . .
• primesc/nu primesc indemnizație Legea189/2000 CEC nr. . . . . . . . . .
Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile, Casa județeană de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declarația asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.

DATA . . . . . . . . . .

SEMNĂTURA,

ANEXA Nr. 13

CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI DE INVALIDITATE Nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . .

Către
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu codul personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . județul . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . nr. . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea/județul . . . . . . . . . . . . fiul(fiica) lui . . . . . . . . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . . . . . . . . . . solicit înscrierea la pensie de invaliditate.
În acest scop depun următoarele acte:
– Carnetul de muncă seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . original și copie
– Carnet de asigurări sociale seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . original și copie
– Livret militar seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . original/copie
– Adeverință certificare perioadă de studii învățământ superior nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
– Adeverință privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Adeverință condiții de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Dovadă certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . . . . .
– Dovada încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Decizia de încadrare în grad de invaliditate.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal pentru declarații neadevărate că:
– sunt/nu sunt asigurat(ă)
– primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social
– primesc/nu primesc indemnizație
– primesc/nu primesc indemnizație de șomaj, alocație de sprijin
– primesc/nu primesc indemnizație de handicapat
– primesc/nu primesc indemnizație L. 118/1990 CEC nr. . . . . . . . . .
– primesc/nu primesc indemnizație L. 189/2000 CEC nr. . . . . . . . . .
Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile, la Casa județeană de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declarația asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.

DATA . . . . . . . . . . . . . .

SEMNĂTURA,

ANEXA Nr. 14

CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI DE URMAS Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Catre
CASA JUDETEANA DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . în calitate de sot supravietuitor/fiu/fiica/tutore cu codul personal de asigurari sociale . . . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . bl. . . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . judetul . . . . . . posesor act identitate seria . . . . nr. . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . nascut la data de . . . . . . . în localitatea/judetul . . . . . . . . fiul(fiica) lui . . . . . . . . si al . . . . . . . . solicit înscrierea la pensie de urmas dupa . . . . . . . . decedat(a) la data de . . . . . . . . în calitate de asigurat/pensionar având codul personal de asigurari sociale . . . . . . . . . . . . . . . . /talon pensie nr. . . . . . . . . pentru:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În acest scop depun urmatoarele acte:
– Carnetul de munca seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original si copie
– Carnet de asigurari sociale seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original si copie
– Livret militar seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original/copie
– Adeverinta certificare perioada de studii învatamânt superior nr. . . . . . . . . din . . . . . . . .
– Adeverinta privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . . . . . .
– Adeverinta conditii de munca . . . . . . . . . . . . . . . .
– Dovada certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . . . . .
– Cauza decesului (exceptie: situatia în care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar)
– Certificatul de deces
– Actele de stare civila
– Adeverinta de studii (elev sau student)

verso

DECLARATIE

Declar pe propria raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul Penal pentru declaratii neadevarate ca:
– nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
– nu sunt asigurat;
– nu realizez venituri lunare mai mari de Ľ din salariul mediu brut pe economie;
– primesc/nu primesc indemnizatie DL 118/1990 si L 42/1990;
– primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social;
– primesc/nu primesc indemnizatie de somaj sau alocatie de sprijin;
– primesc/nu primesc indemnizatie de veteran de razboi/vaduva de razboi/vaduva de veteran de razboi;
– nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
– dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani, si la începerea fiecarui an scolar sau universitar sa prezint în termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).
Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

DATA . . . . . . . . . . . .

SEMNATURA,

ANEXA Nr. 15

Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

SE APROBĂ    Înregistrat sub numărul . . . . . . . . Din . . . . . . . . . . . 200. . . .
Viza pentru controlul financiar preventiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura și data)

Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . cu cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . blocul . . . . . . . . scara . . . . . . . . etaj . . . . . . . . ap. . . . . . . . . județul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . vă rog ca în baza dosarului de pensie nr. . . . . . . . . și a celorlalte acte să aprobați plata.
– pensie pe luna . . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
În susținerea cererii mele, declar pe propria răspundere următoarele:
Defunctul are (nu are) urmași cu drept la pensie și că la data decesului se afla (nu se afla) în îngrijirea subsemnatului (ei).
Odată cu prezenta depun și următoarele acte:
– certificat de deces (copie și original)
– talon de pensie al decedatului
– acte de stare civilă (solicitant)

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 16

Casa județeană de pensii

DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă (cod pensie )  Înscriere nouă/Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. – o pensie de asigurări sociale de lei
– contribuția de asigurări sociale de sănătate lei
– indemnizație D.L. 118/1990 și L. 42/1990 lei
…………………………………………..
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data:
C. Drepturi restante:

Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni

D. Plata drepturilor se va face începând cu data . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. …..Str. Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal

E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard de pensionare
– datorită condițiilor speciale și/sau deosebite de muncă ani luni
– datorită Decretului Lege nr. 118/1990 ani luni
F. Stagiul de cotizare
– Stagiul complet de cotizare ani luni
– Total stagiu de cotizare ani luni
din care: – sector de stat
din care: – condiții speciale ani luni
– condiții deosebite ani luni
– condiții normale ani luni
– sector agricol ani luni
– D.L. nr. 118/1990 ani luni
– Stagiu asimilat ani luni
– Stagiu suplimentar ani luni
– Alte sectoare neintegrate ani luni
G. PUNCTE REALIZATE
1. Număr puncte realizate . . . . . . . . . . . . .
2. Punctajul mediu anual . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea punctului de pensie . . . . . . .
Cuantumul pensiei: lei
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Verificat,

Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 17

Casa județeană de pensii

DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei anticipate
(cod pensie )

Înscriere nouă
Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. – o pensie de asigurări sociale de lei
– contribuția de asigurări sociale de sănătate lei
– indemnizație D.L. 118/1990 și L. 42/1990 l
…………………………………………..
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data:
C. Drepturi restante:

Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni

D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calității de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. Str. Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal

E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard datorită condițiilor deosebite și/sau speciale ani luni
Numărul lunilor de anticipare ani luni
F. Stagiul de cotizare
– Stagiul complet de cotizare ani luni
– Total stagiu de cotizare ani luni
din care: – sector de stat
din care: – condiții speciale ani luni
– condiții deosebite ani luni
– condiții normale ani luni
– sector agricol ani luni
– D.L. nr. 118/1990 ani luni
– Stagiu asimilat ani luni
– Alte sectoare neintegrate ani luni
– Stagiul realizat peste stagiul complet ani luni
G. Puncte realizate
Număr puncte realizate
Punctajul mediu anual realizat
Valoarea punctului de pensie:
Cuantumul pensiei
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Verificat,

Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 18

Casa județeană de pensii

DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei anticipate parțiale
(cod pensie )

Înscriere nouă
Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc
următoarele drepturi:
B. – o pensie de asigurări sociale de lei
– contribuția de asigurări sociale de sănătate…….lei
– indemnizație D.L. 118/1990 și L. 42/1990……. lei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drepturi: ……..lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
C. Drepturi restante:

Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni

D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calității de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. Str. Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal

E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard datorită condițiilor deosebite și/sau speciale ani luni
Numărul lunilor de anticipare ani luni
F. Calcul stagiu de cotizare
– Stagiul complet de cotizare ani luni
– Total stagiu de cotizare ani luni
din care: – sector de stat
din care: – condiții speciale ani luni
– condiții deosebite ani luni
– condiții normale ani luni
– sector agricol ani luni
– D.L. nr. 118/1990 ani luni
– Stagiu asimilat ani luni
– Alte sectoare neintegrate ani luni
– Stagiul realizat peste stagiul complet ani luni
G. Puncte realizate
Total puncte
Punctajul mediu anual realizat
Valoarea punctului de pensie
Procentul de diminuare (luna de anticipare)
Cuantumul pensiei nediminuate lei
Valoarea diminuării lei
. . . . . . . . . . . . . . .
Cuantumul pensiei diminuate
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Verificat,

Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 19

Casa județeană de pensii

DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei de invaliditate
(cod pensie )

Înscriere nouă
Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. – o pensie de asigurări sociale de lei
– contribuția de asigurări sociale de sănătate lei
– indemnizație D.L. 118/1990 și L. 42/1990 lei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drepturi: …….lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
C. Drepturi restante:

Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni

D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calității de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. Str. Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal

E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta la data înscrierii la pensie ani luni
Data ivirii invalidității
Vârsta la data ivirii invalidității ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard de pensionare ani luni
– datorită condițiilor speciale de muncă ani luni
– datorită Decretului-lege 118/1990 ani luni
F. Calcul stagiu de cotizare
– Stagiul complet de cotizare ani luni
– Total stagiu de cotizare ani luni din care: – sector de stat
din care: – condiții speciale ani luni
– condiții deosebite ani luni
– condiții normale ani luni
– sector agricol ani luni
– D.L. nr. 118/1990 ani luni
– Stagiu asimilat ani luni
– Alte sectoare neintegrate ani luni
– Stagiul de cotizare necesar ani luni
– Stagiul potențial ani luni
G. Puncte realizate
Număr puncte realizate
Punctajul mediu anual
Valoarea punctului de pensie:
Cuantumul pensiei lei
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă. contestată
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Verificat,

Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 20

Casa județeană de pensii

DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . privind acordarea pensiei de urmaș
(cod pensie )

Înscriere nouă
Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. – o pensie de asigurări sociale de …..lei
– contribuția de asigurări sociale de sănătate….. lei
– indemnizație D.L. 118/1990 și L. 42/1990 ………lei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
Cu un procent de . . . . . . . . din drepturile susținătorului.
C. Drepturi restante:

Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni

D. Plata drepturilor se va face începând cu data . . . . . . . . . . . , la adresa:
Loc. Str. Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal
E. SUSȚINĂTOR:
Numele și prenumele asiguratului
Data decesului
Cauza decesului
Durata căsătoriei
Pensia susținătorului (la data înscrierii la pensie de urmaș) . . . . . . . . . . . . . . . lei Punctajul . . . . . . . . . . . . .
valoarea punctului de pensie (la data înscrierii la pensie de urmaș)
F. URMAȘII

Numele și prenumele Cod personal de asigurări sociale Punctaj Calitatea Data nașterii Grad de invaliditate Data scadentă

Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Verificat,

Director, Întocmit,

În atenția pensionarilor urmași!
Pensionarii urmași nu au dreptul, cu excepția văduvelor de război, să li se plătească pensia pe timpul cât realizează venituri mai mari de ¼ din salariul mediu brut pe economie dintr-o activitate profesională.
În cazul copiilor urmași, care au depășit vârsta de 16 ani, dar continuă studiile, trebuie să se depună în termen de 15 zile de la data începerii anului școlar, dovada că sunt în continuare de studii. Nedepunerea dovezii atrage suspendarea plății pensiei conform art. 92 lit. e).
ANEXA Nr. 21

M.M.S.S./C.N.P.A.S. Cod
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Dosar nr.  și recuperare a capacității de muncă Grad inv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prognostic de recuperare

PLAN DE RECUPERARE

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . vârsta . . . . . . . domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recomandări medicale

Data luării în evidență și a controlului Acțiuni recuperatorii medicale, chirurgicale, ortopedice, balneo- fizioterapice, protezare etc. Serviciul unde a fost trimis bolnavul pentru efectuarea recomandărilor recuperatorii Observații în legătură cu modul cum se efectuează recomandările Durata tratamentului zile/luni Rezultatele medicale obținute

M.M.S.S./C.N.P.A.S. Cod
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Dosar nr….și recuperare a capacității de muncă Grad inv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prognostic de recuperare

PLAN DE RECUPERARE

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . vârsta . . . . . . . domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recomandări medicale

Data luării în evidență și a controlului Acțiuni recuperatorii medicale, chirurgicale, ortopedice, balneo- fizioterapice, protezare etc. Serviciul unde a fost trimis bolnavul pentru efectuarea recomandărilor recuperatorii Observații în legătură cu modul cum se efectuează recomandările Durata tratamentului zile/luni. Rezultatele medicale obținute

verso
Recomandări socio-profesionale

Schimbarea locului de muncă sau program redus Reorientarea profesională/ recalificare Nr. și data adresei către Oficiul forțelor de muncă, ptr. repartizare Data încadrării în muncă Modul de adaptare: controlul asistenței sociale Observațiile medicului expert

RECUPERAT
medico-social Data Timpul necesar Mențiuni

NERECUPERAT medico-social Cauze: obiective – subiective Mențiuni propuneri

SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL
ASIGURĂRILOR SOCIALE

verso
Recomandări socio-profesionale

Schimbarea locului de muncă sau program redus Reorientarea profesională/ recalificare Nr. și data adresei către Oficiul forțelor de muncă, ptr. repartizare Data încadrării în muncă Modul de adaptare: controlul asistenței sociale Observațiile medicului expert

RECUPERAT
medico-social Data Timpul necesar Mențiuni

NERECUPERAT medico-social Cauze: obiective – subiective Mențiuni propuneri

SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

ANEXA Nr. 22

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . din . . . . . 200. . .

SPITALUL/POLICLINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere, următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagină.

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

NOTĂ: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în plic închis.

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . din . . . . . 200. . .

SPITALUL/POLICLINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere, următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagină.

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

NOTĂ: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în plic închis.

verso

UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . . UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul* Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul*
Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și parafa medicilor, ștampila Semnătura și parafa medicilor, ștampila

* Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert. * Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.

verso

UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . . UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul* Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul*
Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și parafa medicilor, ștampila Semnătura și parafa medicilor, ștampila

* Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert. * Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.

ANEXA Nr. 23

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vă facem cunoscut că în urma revizuirii medicale din data de . . . . . . . . . . . vi s-a menținut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• încadrarea în gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• schimbaRea locului de muncă.
La revizuirea medicală din data de . . veți prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate al cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă iar data cea în care a fost expediată comunicarea

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vă facem cunoscut că în urma revizuirii medicale din data de . . . . . . . . . . . vi s-a menținut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• încadrarea în gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• schimbaRea locului de muncă.
La revizuirea medicală din data de . . veți prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate al cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă iar data cea în care a fost expediată comunicarea

verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RECOMANDĂRI MEDICALE ȘI PROFESIONALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RECOMANDĂRI MEDICALE ȘI PROFESIONALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

ANEXA Nr. 24

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă CASA DE PENSII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BORDEROU*)
cu pensionarii de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea medicală periodică la termenul stabilit
în luna . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.

*) Se înaintează de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în primele 5 zile de la expirarea lunii în care a fost stabilit termenul de revizuire.

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă CASA DE PENSII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BORDEROU*)
cu pensionarii de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea medicală periodică la termenul stabilit
în luna . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.

*) Se înaintează de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în primele 5 zile de la expirarea lunii în care a fost stabilit termenul de revizuire.

verso

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE, ÎNTOCMIT,

verso

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE, ÎNTOCMIT,

ANEXA Nr. 25

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . .
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Localitatea . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Str. . . . . . . . . . . Nr. . . . .
și recuperare a capacității de muncă Județul/Sectorul . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . . . 200. . .

INVITAȚIE

Vă facem cunoscut că sunteți invitat să v prezentați în ziua de . . . . . . . . . luna . . . . . anul . . . . . ora . . . . . la Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, ce funcționează în localitatea . . . . . . . . Județul/Sectorul . . . . . . . . Spitalul/Policlinca din str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . camera . . . . . . pentru examinarea medicală.
Veți prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveți din trecut, cât și cele recente, în legătură cu boala de care suferiți.
Veți aduce următoarele:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În caz de neprezentare vi se sistează pensia.

NOTĂ: Dacă sunteți netransportabil comunicați în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripție sau de spital, care confirmă motivul neprezentării.

MEDIC EXPERT SECRETAR OFICIU/CABINET,
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) (semnătura)

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . .
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Localitatea . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Str. . . . . . . . . . . Nr. . . . .
și recuperare a capacității de muncă Județul/Sectorul . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . . . 200. . .

INVITAȚIE

Vă facem cunoscut că sunteți invitat să v prezentați în ziua de . . . . . . . . . luna . . . . . anul . . . . . ora . . . . . la Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, ce funcționează în localitatea . . . . . . . . Județul/Sectorul . . . . . . . . Spitalul/Policlinca din str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . camera . . . . . . pentru examinarea medicală.
Veți prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveți din trecut, cât și cele recente, în legătură cu boala de care suferiți.
Veți aduce următoarele:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În caz de neprezentare vi se sistează pensia.

NOTĂ: Dacă sunteți netransportabil comunicați în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripție sau de spital, care confirmă motivul neprezentării.

MEDIC EXPERT SECRETAR OFICIU/CABINET, AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) (semnătura)

ANEXA Nr. 26

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Nr. . . . . din . . . . . 200. . .
și recuperare a capacității de muncă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vă trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, de profesie . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . care prezintă următoarele dificultăți de rezolvare:
I. Justificarea solicitării examinării cazului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Nr. . . . . din . . . . . 200. . . și recuperare a capacității de muncă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vă trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, de profesie . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . care prezintă următoarele dificultăți de rezolvare:
I. Justificarea solicitării examinării cazului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Vă rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultației de investigație; consultație metodologică privind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătură, parafă)

verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Vă rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultației de investigație; consultație metodologică privind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătură, parafă)

ANEXA Nr. 27
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE !||||||||||||||||||||||||||¬!||||||||||||||||||||¬
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE §Dosar medical §§Observațiile §
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală §Nr. ………… §§organului de control§
și recuperare a capacității de muncă §!|||¬ !||||||¬ §§tehnic ………….§
………………………………… §§Nou§ §Reviz.§ §§………………..§
§¡|||± ¡||||||± §§………………..§
§Nr. de ordine al dosarului§§………………..§
§de pensie …………….§§Semnătura §
¡||||||||||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||||||±

DECIZIE ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Nr. ……… din ….. 200…, privind pe Dl./Dna …………………….. în vârstă de …….. ani, domiciliat în comuna/orașul …………………… str. …………… nr. ………………, județul/sectorul ……………….., încadrat în muncă la ……………………………………
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă al județului/sectorului ………………… în baza actelor din dosarul medical (a examenelor medicale efectuate)
a constatat:
1. Diagnostic clinic ……………………………………………………. !|||||||||||||¬……………………………………………………………………. §Cod afecțiune§
2. Diagnostic funcțional ………………………………………………… § ……………………………………………………………………. ¡|||||||||||||±
3. Capacitatea de muncă:
!||||||||||||||||||¬ !||||||||||||||||||||||||¬ !||||||||||¬ !||||||||¬
pierdută total – pierdută în totalitate -redusă cel……………….
a) necesită însoțitor b)  nu necesită însoțitor  c) puțin la … d) păstrată…..
permanent  permanent  jumătate
¡||||||||||||||||||± ¡||||||||||||||||||||||||± ¡||||||||||± ¡||||||||±
!||||||||||||||||||`|||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||¬
§Gradul de §Se încadrează§Cauza invalidității§Data contractării§Data ivirii §Termen de§
§invaliditate avut §în gradul de §……………….§bolii invalidante§invalidității …..§revizuire§
§la data revizuirii§invaliditate §Document ……….§Document ……..§Document ……….§………§
§………………§………….§……………….§……………..§……………….§ §
¡||||||||||||||||||°|||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||±

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE !||||||||||||||||||||||||||¬!||||||||||||||||||||¬
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE §Dosar medical §§Observațiile §
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală §Nr. ………… §§organului de control§
și recuperare a capacității de muncă §!|||¬ !||||||¬ §§tehnic ………….§
………………………………… §§Nou§ §Reviz.§ §§………………..§
§¡|||± ¡||||||± §§………………..§
§Nr. de ordine al dosarului§§………………..§
§de pensie …………….§§Semnătura §
¡||||||||||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||||||±

DECIZIE ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Nr. ……… din ….. 200…, privind pe Dl./Dna …………………….. în vârstă de ……..
ani, domiciliat în comuna/orașul …………………… str. …………… nr. ………………,
județul/sectorul ……………….., încadrat în muncă la ……………………………………
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă al județului/
sectorului ………………… în baza actelor din dosarul medical (a examenelor medicale efectuate)
a constatat:
1. Diagnostic clinic ……………………………………………………. !|||||||||||||¬
……………………………………………………………………. §Cod afecțiune§
2. Diagnostic funcțional ………………………………………………… § §
……………………………………………………………………. ¡|||||||||||||±
3. Capacitatea de muncă:
!||||||||||||||||||¬ !||||||||||||||||||||||||¬ !||||||||||¬ !||||||||¬
§ pierdută total – § §pierdută în totalitate -§ §redusă cel§ § §
a) §necesită însoțitor§ b) § nu necesită însoțitor § c) §puțin la § d) §păstrată§
§ permanent § § permanent § §jumătate § § §
¡||||||||||||||||||± ¡||||||||||||||||||||||||± ¡||||||||||± ¡||||||||±
!||||||||||||||||||`|||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||¬
§Gradul de §Se încadrează§Cauza invalidității§Data contractării§Data ivirii §Termen de§
§invaliditate avut §în gradul de §……………….§bolii invalidante§invalidității …..§revizuire§
§la data revizuirii§invaliditate §Document ……….§Document ……..§Document ……….§………§
§………………§………….§……………….§……………..§……………….§ §
¡||||||||||||||||||°|||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||±

verso

4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

verso
4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

ANEXA Nr. 28

Județul . . . . . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . Sex M F
Unitatea sanitară . . . . . . . .
Nr. . . . . . . din . . . . . . . . Dosar medical nr. . .
Anul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod boală . . . . . .
Cod ramură . . . . . .

I. DOCUMENTAR
de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă*)

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . întreprinderea/instituția . . . . . . . . . . . . profesia . . . . . . . . . . . . funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Antecedente privind boala principal invalidantă și bolile asociate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Debutul și evoluția bolii**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____________
*) Se întocmește la prelungirea concediului medical peste 30 zile, în cazul bolilor cu potențial invalidant și la propunerea la pensionare de invaliditate.
**) Se referă la bolile cu potențial invalidant.

3. Concediile medicale totalizate până la data întocmirii documentului, în ultimele 12 luni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Internarea în spital:
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
5. Examen clinic (subiectiv, obiectiv, probe funcționale)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Se propune:
a) Prelungirea concediului medical cu . . . . zile, de la . . . . până la . . . .
b) Pensionarea de invaliditate*)
_________
*) Se vor efectua examinările clinice și de laborator, conform criteriilor medicale de diagnostic clinic, funcțional și al capacității de muncă, în funcție de boala care determină capacitatea de muncă (se vor specifica – data completării, numărul fișei de consultații sau numărul foii de observație, semnătura și parafa medicului).

Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicații profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC ȘEF SECȚIE, MEDIC DE SPECIALITATE,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Concluziile expertizei medicale
a) Diagnosticul clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Diagnostic funcțional:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Diagnosticul capacității de muncă*)

Capacitatea de muncă total pierdută și are nevoie de îngrijire și supraveghere permanentă din partea altei persoane. Capacitatea de muncă total pierdută fără să necesite supraveghere permanentă din partea altei persoane Capacitatea de muncă redusă la jumătate și poate lucra cu jumătate din durata normală a programului de muncă
Capacitatea de muncă păstrată Prelungirea concediului medical cu . . . . . zile, de la . . . . . . până la . . . . . . . . . Schimbarea locului de muncă cu program normal

8. Concediul medical, în vederea întocmirii formelor de pensionare de invaliditate, s-a acordat până la data de . . . . . . . conform avizului nr. . . . . din . . . . . . . . 200. . . . .

MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE**),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Relații cu privire la locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– solicitări profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– locuri de muncă în care solicitările sunt compatibile cu starea de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– starea de sănătate la încadrarea agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC DE ÎNTREPRINDERE***),
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
____________
*) Se anulează spațiile care nu corespund.
**) Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în teritoriul căruia se găsește spitalul teritorial.
***) Se semnează de medicul de medicină generală sau de întreprindere care asigură care asigură asistența medicală la locul de muncă.

ANEXA Nr. 29

MEDICUL EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
având în vedere datele clinice, paraclinice și planul de recuperare

1. Stabilește:
Starea prezentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic funcțional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Hotărăște:
– Gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Cauza invalidității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Data ivirii invalidității*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Prelungirea concediului medical cu . . . . . . . zile.
– Schimbarea locului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
*) Se completează numai în cazul când bolnavul nu este încadrat în muncă sau invaliditatea a apărut înainte de împlinirea vârstei de 16 ani.

ANEXA Nr. 30

Nr. . . . . . data . . . . . . . . 200. . . Intrare C.E.M.R.C.M.
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . 200. . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . . Avizul medicului expert al
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . asigurărilor sociale
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Către,
CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Vă rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, domiciliat (ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . B.I. seria . . . . nr. . . . . . . . de profesie . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncă funcția de . . . . . . . . la Întreprinderea/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . .
Este în concediu neîntrerupt de la . . . . . . . . și a totalizat în ultimele 12 luni . . . . . . zile de concediu, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Date subiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . data . . . . . . . . 200. . . Intrare C.E.M.R.C.M.
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . 200. . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . . Avizul medicului expert al
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . asigurărilor sociale
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Către,
CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Vă rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, domiciliat (ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . B.I. seria . . . . nr. . . . . . . . de profesie . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncă funcția de . . . . . . . . la Întreprinderea/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . .
Este în concediu neîntrerupt de la . . . . . . . . și a totalizat în ultimele 12 luni . . . . . . zile de concediu, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Date subiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

verso

2. Date obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Examen de laborator și explorări funcționale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice și alte documente grafice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Tratamente urmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menționăm că în această perioadă a fost/nu a fost internat în spital . . . . . . și anexăm biletul de ieșire.
Propunem prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . până la . . . . . . considerând că bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil propunem pensionarea.

MEDIC PRIMAR
PRINCIPAL ÎN SPECIALITATE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și parafa)

verso

2. Date obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Examen de laborator și explorări funcționale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice și alte documente grafice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Tratamente urmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menționăm că în această perioadă a fost/nu a fost internat în spital . . . . . . și anexăm biletul de ieșire.
Propunem prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . până la . . . . . . considerând că bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil propunem pensionarea.

MEDIC PRIMAR PRINCIPAL ÎN SPECIALITATE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și parafa)

ANEXA Nr. 31

M.M.S.S./C.N.P.A.S.
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
si recuperare a capacitatii de munca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . , din . . . . . . . 200. . . . .

Catre,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

La adresa dvs. nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . judetul/sectorul . . . . . . . . . . s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Având în vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:
1. Prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . . . pâna la . . . . . . . . . . . . .

M.M.S.S./C.N.P.A.S.
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . , din . . . . . . . 200. . . . .

Catre,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La adresa dvs. nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . judetul/sectorul . . . . . . . . . . s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Având în vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:
1. Prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . . . pâna la . . . . . . . . . . . . .

verso

2. Pensionare de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Schimbarea locului de munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu Ľ a programului normal de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Reluarea activitatii începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Pensionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda continuarea planului recuperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda internarea în spital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT AL ASIGURARILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTA: Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.

verso

2. Pensionare de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Schimbarea locului de munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu Ľ a programului normal de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Reluarea activitatii începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Pensionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda continuarea planului recuperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda internarea în spital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT AL ASIGURARILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTA: Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.

ANEXA Nr. 32

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE OFICIUL/CABINETUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . din . . . . . . . . 200 . . .

BORDEROU*)
pentru trimiterea concluziilor expertizei medicale la revizuire și a dosarelor în cazul propunerii schimbării gradului de invaliditate Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosarului medical Diagnostic Gradul de invaliditate la revizuire Termen de revizuire
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

*) Se înaintează săptămânal de către cabinetul de expertiză medicală la cabinet/oficiu de expertiză medicală; in da co, se vor trece în borderou mai întâi cei menținuți în același grad de invaliditate, iar în continuare cei cărora li se propune schimbarea gradului.

VERSO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MEDIC EXPERT ÎNTOCMIT, AL ASIGURĂRILOR SOCIALE . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 33

ÎNTREPRINDEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profilul întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . .

EXTRAS
de pe carnetul de muncă nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de pe dosarul administrativ de pensie nr. . . . . . . . . . .

Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . ani, născut(ă) în anul . . . . . . luna . . . . . . . . . ziua . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . având pregătirea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pregătirea profesională . . . . . . . . în funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și vechimea în câmpul muncii de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ani.

Nr. crt. de la – până la Funcția Întreprinderea Localitatea
0. 1. 2. 3. 4.

Data încetării activității . . . . . . . . . Data începerii plății indemnizației de boală . . . . . număr de zile de incapacitate temporară de muncă în ultimele 12 luni (24 luni) . . . . . . . . . .

CONDUCĂTORUL UNITĂȚI ȘEF SERVICIU PERSONAL ȘEFUL CASEI DE PENSII ȘEFUL BIROULUI STABILIRI PENSII

L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 34

Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală (dosar medical)
și recuperare a capacității de muncă

Către,
Spitalul/Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagină.

ȘEFUL CABINETULUI/OFICIULUI SECRETAR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. parafa, semnătura

NOTĂ: Persoana examinată va fi identificată (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.

Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală (dosar medical)
și recuperare a capacității de muncă

Către,
Spitalul/Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagină.

ȘEFUL CABINETULUI/OFICIULUI SECRETAR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. parafa, semnătura

NOTĂ: Persoana examinată va fi identificată (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.

verso

Unitatea medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale cerute:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEMNĂTURA MEDICULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
(parafa, ștampila)

verso

Unitatea medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale cerute:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEMNĂTURA MEDICULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
(parafa, ștampila)

ANEXA Nr. 35

CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE

A. Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revizuind pe Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . ani, pe baza examinărilor medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a constatat următoarele:
1. Date subiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Date obiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Diagnostic funcțional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Se menține: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Se propune trecerea din gradul . . . . . . . . . . . . . . . . în gradul . . . . . . de invaliditate.
6. Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Investigații medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . 200 . . . . .

CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE

A. Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revizuind pe Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . ani, pe baza examinărilor medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a constatat următoarele:
1. Date subiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Date obiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Diagnostic funcțional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Se menține: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Se propune trecerea din gradul . . . . . . . . . . . . . . . . în gradul . . . . . . de invaliditate.
6. Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Investigații medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . 200 . . . . .

ANEXA Nr. 36

Județul . . . . . . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă
Nr. . . . . /. . . . . . . . 200. .

Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(unitatea unde lucrează persoana)

RECOMANDARE MEDICALĂ CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ

Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . ani, domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncii funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la întreprinderea/instituția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a fost examinat(ă) la data de . . . . . . . . . . și s-a stabilit:
Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomandă schimbarea locului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activități sau condiții de muncă contraindicate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEMNĂTURA MEDICULUI EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 37

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚI DE MUNCĂ
Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . 200 . . . . . .

Către,
OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
AL JUDEȚULUI/SECTORULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vă facem cunoscut că în urma analizării documentației medicale trimisă de Dvs. cu adresa nr. . . . . . . . . . . . . , Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de . . . . . . . . . . . . . . zile, pe perioada . . . . . . . . . . . . . . . . pentru bolnavul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
După expirarea concediului medical prelungit, ne veți comunica starea bolnavului (dacă și-a reluat activitatea).

DIRECTOR,

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚI DE MUNCĂ
Nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . 200 . . . . . .

Către,
OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
AL JUDEȚULUI/SECTORULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vă facem cunoscut că în urma analizării documentației medicale trimisă de Dvs. cu adresa nr. . . . . . . . . . . . . , Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de . . . . . . . . . . . . . . zile, pe perioada . . . . . . . . . . . . . . . . pentru bolnavul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
După expirarea concediului medical prelungit, ne veți comunica starea bolnavului (dacă și-a reluat activitatea).

DIRECTOR,

ANEXA Nr. 38

Policlinica . . . . . . . . . . . . . Oraș . . . . . . Nr. . . . . . . . . . .
Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală și Dosar medical
recuperare a capacității de muncă Data . . . . . . . . . .

Către,
SPITALUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORAȘUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În atenția Domnului director,

În conformitate cu dispozițiile legale, vă rugăm a dispune internarea de urgență a Dlui/Dnei . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . . ani, domiciliat(ă) în orașul . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în serviciul de . . . . . . . . . . . . în vederea:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolnavul, urmează a fi expertizat/revizuit de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă din orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și datele cerute sunt absolut necesare.
La externarea bolnavului, vă rugăm să binevoiți a dispune să se trimită copia de pe foaia de observație a bolnavului.

MEDIC ȘEF AL CABINETULUI/OFICIULUI
DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. – Semnătura, parafa

SECRETAR,
. . . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 39
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII Cod județ:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|

CERERE TIP PRIVIND SOLICITAREA DREPTURILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE,
ALTELE DECÂT PENSIILE

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§I. Date privind solicitantul și natura prestației solicitate (se completează de către solicitant)§
§A. Numele și prenumele: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|§
§Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Valabil până la data de: §
§Document de identitate: Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_| zi |_|_| luna |_|_|, an |_|_|_|_|§
§Domiciliat în Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|§
§Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|§
§Bloc |_|_|_|_|_|_|_| Scara |_|_|_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Sector: |_|_|§
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§B. Calitatea solicitantului: §
§|_| angajat; |_| membru al cooperației meșteșugărești; §
§|_| funcționar public; |_| persoană asigurată cu contract de asigurări sociale§
§|_| șomer; |_| persoane alese sau numite în cadrul autorității §
§ elective, judecătorești, executive sau legislative;§
§|_| pensionar, nr. dosar: |_|_|_|_|_|_| |_| alte persoane; §
§|_| membru de familie; |_| persoană asigurată cu declarație de asigurare §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§II. Date privind angajatorul: §
§Denumire angajator: §
§|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| §
§ Cod fiscal: Nr. înreg. Reg. Comerțului: CNP angajator: §
§ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| §
§ §
§Durata contractului individual de muncă: nedeterminată |_| /determinată |_| §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§III. Date privind achitarea obligațiilor de asigurări sociale (se completează de către plătitorii§
§ de drepturi) §
§A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuție) realizat: media §
§- în 6 luni din ultimele 12 luni: veniturilor lunare: §
§de la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei§
§ media §
§- în 12 luni din ultimele 24 luni: veniturilor lunare: §
§de la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei§
§B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în ultimele 6 §
§ luni anterioare solicitării dreptului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei §
§C. Numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă din ultimele 12 §
§luni (cu excepția concediului medical acordat pentru tuberculoză maternitate și îngrijirea §
§copilului bolnav) sau din ultimii 2 ani, pentru tuberculoză: |_|_|_| zile. §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *