Ordinul 487/2021

author
2
4 minutes, 6 seconds Read

ORDIN nr. 487 din 31 mai 2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023

EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 18 iunie 2021
În baza dispozițiilor art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, ale Referatului privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

Articolul 1

Casa Națională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, prin casele teritoriale de pensii, derulează procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, prevăzută de Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 108/2021*).
*) Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 108/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Articolul 2

Pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate în plată sau care urmează a fi stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 1 septembrie 2023, sunt evaluate în baza art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.


Articolul 3

Procedura de evaluare se realizează prin casele teritoriale de pensii și constă în:
a) identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate și stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023;
b) crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispozițiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.


Articolul 4
(1) În vederea realizării bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta casei teritoriale de pensii competente adeverințe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deținătorul legal al arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001.

(2) Modelul de adeverință este prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

Articolul 5
(1) Adeverințele care cuprind venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, existente în dosarele de pensie, precum și cele emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nedepuse la casele teritoriale competente se utilizează pentru crearea bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate și legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul de adeverință prevăzut în anexă.

(2) Adeverințele prevăzute la alin. (1) și la art. 4 se utilizează numai în scopul prevăzut la art. 3 lit. b).

Articolul 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan


București, 31 mai 2021.
Nr. 487.

ANEXĂ

Emitent …………………………..C.U.I. ………../Cod fiscal ………..Adresa ………….. Telefon ………..Nr. …………../Data ……………..
ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ……………………….., născută/născut la data de ………… în localitatea ……………………., județul ……………………., sectorul ……, având C.N.P. ……………………………….., a fost angajată/angajat la*) ……………………………, în perioada de la …………… până la …………. .*) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.În perioada de la ………. până la ………, având meseria/funcția de ……….., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuția de asigurări sociale de stat:

An
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Salariu realizat lunar
Denumire spor
Denumire spor
Denumire spor
Indemnizație
Adaosuri
Ore suplimentare
Prime
Total venit lunar realizat

OBSERVAȚII: …………………………………………………………………..

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
………………………………………………………..
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Direcția/Serviciul cu atribuții salarizare personal
………………………………………………………..
(numele, prenumele, semnătura)

Întocmit
………………………………………………………..
(numele, prenumele, semnătura)
În cazul în care unitatea este deținător legal de arhive se vor preciza calitatea (continuator al activității, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) și documentul în baza căruia i-a fost stabilită calitatea.

www.pensii.ro – Legislatia pensiilor

Similar Posts

2 Comments

 1. avatar
  Urse Eugen says:

  Bună ziua.
  Cum este mai avantajos sa ma pensionez anticipat, avand vechimea in munca de 40 de ani si varsta de 62 de ani si 9 luni: la 23 de luni sau la 26 de luni? Care este penalizarea pentru perioadele de timp mentionate?
  Mulțumesc anticipat!

  1. avatar
   Pensii says:

   Stimat Urse Eugen, stagiul de cotizare utilizat la stabilirea pensiei anticipate partiale este doar contributiv fiind excluse stagiile asimilate (serviciul militar obligatoriu, concedii medicale, somaj, studii superioare). In cazul in care sunt 40 de ani numai din contributie atunci diminuarea mxima va fi 6,2%. Desigur o analiza a dosarului de pensionare ne poate oferi sansa unui raspuns corect in raport cu situatia reala, caz in care va rogsa reveniti la calcul@pensii.ro pentru detalii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *