Ordinul 59 din 19 martie 1969

author
33 minutes, 20 seconds Read

Ordinul nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării

În vigoare de la 18 martie 1969 până la 19 martie 1990, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 50/1990.

Publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 18 martie 1969. Formă aplicabilă la 19 martie 1990.

Ministerul Muncii

Ministerul Sănătății

*) Potrivit art. 91 din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară, precum și art. 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1061/1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I și II prevăzute de Legea nr. 27/1966 și a organelor care fac aceste încadrări, încadrarea în grupele de muncă în care au lucrat angajații pînă la data publicării ordinului nr. 59 din 14 februarie 1969 în Buletinul Oficial se stabilește pe baza tabelelor 1 și 2 anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, cu completările ulterioare, anexe republicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 21 din 10 martie 1967.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară și art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1061/1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I și II prevăzute de Legea nr. 27/1966 și a organelor care fac aceste încadrări, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății stabilesc locurile de muncă cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă, prevăzute în anexele la prezentul ordin.

MINISTRUL MUNCII, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
Petre Blajovici Aurel Moga

București, 14 februarie 1969.

Nr. 59.

ANEXA Nr. 1

GRUPA I DE MUNCĂ
cuprinzînd locurile de muncă cu condiții foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase

 1. Activitatea desfășurată în subteran:

– în minele de minereuri feroase, neferoase, precum și radioactive;

– în minele carbonifere, de minereuri nemetalifere, precum și de alte substanțe minerale (cu excepția exploatării sării);

– la extracția țițeiului prin galerii, precum și la exploatarea nisipurilor bituminoase;

– la exploatarea argilelor refractare, precum și a nisipurilor;

– la explorări, deschideri, precum și la cercetări miniere;

– la construcții de tunele, de galerii, precum și de centrale electrice subterane;

– în depozite de explozivi din sectorul minier.

 1. Prelucrarea în fază uscată a rocilor silicioase cu conținut de bioxid de siliciu liber, precum și a minereurilor cu steril silicios cu conținut de bioxid de siliciu liber (operațiile de concasare, sfărîmare, granulare, măcinare, clasare, ciuruire), în instalații, mori de rambleu, cariere.
 2. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare, granulare, măcinare, sortare, concentrare.
 3. Fabricarea cărămizilor din silică:

– manipularea materiei prime;

– mărunțirea cuarțitei, prepararea materialului;

– activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii, precum și la cuptoarele de ardere;

– polizarea, sortarea, controlul tehnic, precum și expedierea cărămizilor;

– activitatea de curățire a filtrelor și de întreținere permanentă a instalației de ventilație;

– activitatea din laboratoarele secțiilor de bază.

 1. Zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară. Executarea la cald la temperaturi de peste 40°C, la utilajele de mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată (activitate continuă).
 2. Fabricarea abrazivelor din cuarț (toate operațiile aferente procesului de fabricație).Șlefuirea și polizarea cu abrazive naturale din cuarț.
 1. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea, măcinarea și sortarea cuarțitei, prepararea amestecului de materiale, încărcarea și descărcarea cuptoarelor electrice, zidirea cuptoarelor.
 2. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu excepția instalațiilor ermetizate). Activitatea continuă de metalizare interioară a recipienților metalici și a cisternelor de cale ferată. Dezbaterea, precum și operațiile efectuate în curățătoriile de piese turnate, în hale industriale.
 3. Prepararea azbestului în unitățile de exploatare minieră, defibrarea, măcinarea, precum și granularea azbestului, filatura de azbest, prepararea țesăturii și țesătoria de azbest, confecționarea sforii din azbest, a șnurului (împletiturii) din sfoară de azbest, a plăcilor din azbest; activitatea continuă de confecționare a garniturilor de etanșare din sfoară și șnur de azbest. Malaxarea și măcinarea deșeurilor de azbest și clincherit.
 4. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă la țeavă, prin suflare cu gura (operații executate complet nemecanizat și preluînd priza din cuptorul de topire).
 5. Fabricarea carbidului: alimentarea cuptoarelor, scurgere, concasare, sortare.
 6. Cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs și semicocs), scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sertarea cocsului.
 7. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate). Arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Operația de gudronare a lingotierelor.
 1. Fabricarea de alfa și betanaftilamină (toate operațiile, inclusiv ambalarea) și utilizarea industrială a alfa și betanaftilaminei. Fabricarea benzidinei (toate operațiile, inclusiv ambalarea).Fabricarea hidrozobenzenului (toate operațiile aferente procesului tehnologic).
 1. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate (retur), expediția aglomeratului. Încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi (operație ce se execută sub silozuri). Încărcarea manuală la gîtul furnalelor. Activitatea prestată la creuzetul furnalelor.
 1. Încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare Siemens-Martin în convertizoare, în cuptoare electrice, care au capacitatea de cel puțin 5 tone pe șarje. Turnarea oțelului în lingouri la uzinele siderurgice. Pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului la uzinele Oțelul roșu din orașul Oțelu Roșu și Industria sîrmei din orașul Cîmpia Turzii.
 1. Turnătoriile de fontă sau oțel cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățire a pieselor în hala de turnare. Turnătoria Uzinei Independența Sibiu, unde se execută și turnarea tuburilor din fontă la groapa de turnare.
 1. Încărcarea și descărcarea cuptoarelor adînci (macarale Tiegler), precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie. Încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatră înclinată la laminorul de 6 țoli al Uzinelor Republica din București, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant, la Combinatul siderurgic Reșița. Încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoarele adînci, vechi, de la laminorul de 800 mm de la Combinatul siderurgic Hunedoara. Încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și a pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă, la laminoarele: 4.LT. Galați, al Uzinei Oțelul roșu și al Uzinei Ciocanul-Nadrag. Extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoarele cameră și din cuptoarele cu vatră pășitoare. Extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare.
 1. Cajele de laminare la cald a oțelului (operațiile care se execută manual cu scule sau cu dispozitive). Linia de laminare pentru tablă subțire la laminoarele: 4.LT. Galați, al Uzinei Oțelul roșu și al Uzinei Ciocanul-Nadrag. Dublarea tablelor subțiri. Laminarea bandajelor și presarea discurilor la Combinatul siderurgic Reșița. Schimbarea manuală a dopurilor la laminoarele de țevi, perforator și duo la Uzinele Republica din București și la Uzina de țevi Roman. Schimbarea manuală a dopurilor netezitoare la Uzina de țevi Roman.
 2. Tăierea platinelor calde la laminorul de platine de la Uzina Oțelul roșu. Scoaterea manuală de sub vîrtelniță a colacilor, precum și a baloților de laminate în stare caldă. Transportul pe sol, legarea colacilor precum și a baloților de laminate în stare caldă la uzinele: Laminorul Brăila și Oțelul roșu din orașul Oțelu Roșu.
 1. Măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șararea, precum și topirea minereului sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termică a plumbului, inclusiv cupelarea. Elaborarea aliajului plumb-calciu. Aglomerarea și topirea concentratelor de plumb și zinc la instalația LS.P. de la Uzinele chimico-metalurgice Copșa Mică (exclusiv fabricarea acidului sulfuric la această instalație). Activitatea de producție în stațiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasă. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricație industrială.Topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului. Sudura în plumb. Obținerea pe cale industrială a miniului de plumb, a ceruzei și a litargei, toate operațiile din cadrul procesului tehnologic, precum și ambalarea acestora. Vopsirea cu vopsele pe bază de pigmenți de plumb la dublu fund al navelor.
 1. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la întreprinderea Acumulatorul din București, precum și atelierele speciale de reparații capitale a acumulatoarelor electrice din plumb din unitățile aparținînd Ministerului Căilor Ferate: moară, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptat plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deșeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea și sudura plumbului.
 2. Uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea și purificarea mercurului în proces continuu. Instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor aurifere. Instalația de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, condiționarea și ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operația de electroliză propriu-zisă, descompunerea amalgamului și distilarea mercurului: Incuvarea, decuvarea și repararea redresorilor cu mercur, precum și a regulatoarelor Dick. Fabricarea oxizilor de mercur.
 3. Prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului.
 4. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului în retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgică. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu și a bioxidului de staniu.
 5. Fabricarea și ambalarea în industrie a acidului cianhidric. Instalația de fabricare a monomerului nitrilului acrilic. Fabricarea și ambalarea fosgenului. Polimerizarea nitrilului acrilic, precum și recuperarea sa. Fabricarea monomerului metacrilatului de metil (Stiplex).
 6. Cromați, bicromați, precum și anhidridă cromică (fabricare, concentrare, purificare, rafinare și ambalare). Fabricarea și ambalarea pigmenților din crom și plumb.
 7. Fabricarea și condiționarea produselor ortanofosforice pe cale industrială.
 8. Gazarea în spații închise (mori, magazii, nave, silozuri) cu acid cianhidric, sulfură de carbon, bromur de metil, bromură de etil, cloropicrină și hidrogen fosforat.
 9. Filatura de cord, celofibră și celofan la Combinatul de fibre artificiale Brăila.
 10. Fabricarea xantatului de sodiu.
 11. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu, precum și ambalarea, clorurii de aluminiu.
 12. Activitatea din leprozerii.
 13. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune (scafandri și chesonierii).
 14. Fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice, în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor.
 15. Fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții (locurile de muncă unde se execută operații cu explozivi de inițiere, explozivi cu caracteristica de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă unde se execută operații cu explozivi aromatici la care angajații vin în contact direct cu aceștia). Asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și detonatoarelor (în cazul în care elementele componente sînt încărcate). Asanarea terenurilor și a apelor de muniții, produse pirotehnice, materiale explozive și mine. Operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a materialelor pirotehnice. Delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.

ANEXA Nr. 2

GRUPA II DE MUNCĂ
cuprinzînd locurile de muncă cu condiții vătămătoare, grele sau periculoase

 1. Tăierea din roci cu conținut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor, precum și forarea sau săparea acestor roci. Ferăstruirea mecanică a rocilor, la gatere cu nisip.
 2. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric, rînguirea în cariere (exploatări la zi). Activitatea desfășurată de către artificierii de suprafață.

Cioplirea, sculptarea, precum și șlefuirea rocilor în cazul cînd această activitate se desfășoară continuu (neocazional).

 1. Concasarea, măcinarea și sortarea bauxitei, a minereurilor de fier și a carburii de siliciu. Preconcasarea, concasarea, măcinarea, uscarea, cernerea și dozarea (numai operațiile efectuate în fază uscată) la fabricarea cimentului, a produselor din porțelan și faianță, precum și a produselor refractare. Leșierea aluminei.
 2. Confecționarea de produse din materiale refractare: amestecarea și umezirea materiilor prime, uscarea produselor refractare în vederea calcinării, încărcarea, arderea și descărcarea la cuptoarele cameră și circulare. Produse din ceramică brută și fină: încărcarea, arderea și descărcarea cuptoarelor cameră și circulare, așezarea, arderea și scoaterea cărămizilor, țiglelor și cahlelor de teracotă la cuptoarele cu foc continuu, desprăfuirea articolelor din ceramică brută și fină după ardere în cuptoare. Produse din șamot, din alte materiale refractare și ceramică, uscate sau după ardere (prelucrarea prin polizare, strunjire, cioplire, găurire). Strunjirea dopurilor și orificiilor de la căldările de turnare. Deșeuri refractare sau din ceramică (concasare, măcinare și sfărîmare). Măcinarea, arderea și sortarea șamotei refractare la Fabrica de șamot Azuga.

Zidirea cu cărămidă refractară a cuptoarelor, utilajelor și podurilor de turnare, precum și a altor instalații industriale asemănătoare.

Confecționarea manuală a blocurilor și oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticlă; confecționarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului la Uzinele chimico-metalurgice Copșa Mică.

 1. Fabricarea cărămizilor din silică la Fabrica 9 Mai Turda; atelierul de reparații și confecționat modele, depozitul de materiale, laboratorul central, atelierul de metrologie.
 2. Fabricarea căramizilor silicocalcare (toate operațiile aferente procesului tehnologic).
 3. Granulatoare, calcinatoare, concentratoare, răcitoare, grătar și federine la cuptoarele de clincher.

Ciment și filer: manipulare în spații închise.

Rampa de însăcuire a cimentului în fabricile de ciment.

Torcretare.

Prăfuitorul de granule la fabricarea granulitului.

Tragerea manuală a varului și a dolomitei din cuptoare verticale.

Descărcarea cuptoarelor inelare de var și dolomită.

Ambalarea carbidului la fabricile de carbid.

 1. Fabricarea electrocorindonului (alimentarea cuptoarelor electrice, precum și operația de topire).
 2. Prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului pentru sticlă și geamuri în turnuri de amestec și complexe de amestec, în situația cînd această operație se execută fie manual, fie semimecanizat.
 3. Prepararea fritei, a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu conținut de bioxid de siliciu liber; prăfuirea (pudrarea cu pulberi de email a obiectelor din fontă aflate în stare incandescentă, precum și arderea acestor obiecte, în continuare, în cuptoare.
 4. Talc: concasare, uscare, măcinare, însămînțare.
 5. Sortarea, spaltarea, măcinarea și cernerea micei, tăierea și lipirea plăcilor de mică, precum, și șlefuirea produselor electroizolante pe bază de mică, turnarea micanitelor la instalații turn.
 6. Confecționarea garniturilor de etanșare din plăci de azbest, a rondelelor pentru valțurile mașinilor de tras și laminat geam, precum și strunjirea acestor valțuri.

Fabricarea ferodourilor: impregnare și prelucrare; prelucrarea industrială a ferodourilor.

Azbociment: malaxare, holendru, cernere, dozare la site, găurirea plăcilor și strunjirea mufelor și a tuburilor din azbociment, măcinarea și malaxarea deșeurilor din azbociment, confecționarea și prelucrarea tuburilor din azbociment.

 1. Activitatea de manipulare în vrac a cerealelor în silozuri și în interiorul navelor, precum și manipularea în port a mărfurilor de către docheri.
 2. Sortarea, prepararea și aglomerarea minereurilor: concasare, măcinare, ciuruire, dozarea șarjei de aglomerat, primirea materialelor și materiei prime la silozuri. Prăjirea minereurilor de fier și de mangan. Activitatea tehnologică la Uzina de preparație Teliuc.

Furnale: instalația de dozare și de încărcare a materialelor, de șarje, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățirea canalelor, granularea și expandarea zgurii, dezbaterea manuală a oalelor de zgură. Turnarea fontei pe bandă și în tipare, la furnale.

 1. Activitatea în atelierele de turnătorie pentru fontă sau oțel, cu producție industrială continuă în care nu se execută și operațiile de dezbatere sau de curățire; activitatea din turnătoriile de metale neferoase, precum și la melanjoarele de fontă din oțelării. Topirea, fabricarea și concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului și a oxidului de zinc.

Evacuarea zgurii și a molozului din halele de turnare a oțelului, dezbaterea și striparea lingourilor din oțel.

 1. Prepararea nisipurilor și a amestecurilor de formare și miezuire.

Confecționarea cojilor de bachelită și a modelelor ușor fuzibile.

Curățirea cu polizorul a pieselor turnate, în ateliere separate, amplasate în afara halei curățătoriei.

Sablaj umed.

Polizarea, șlefuirea și lustruirea pieselor turnate din fontă la Uzina Ciocanul-Nadrag.

 1. Pregătirea și încărcarea neautomată a oțelului în cuptoare, pentru a fi încălzit în vederea laminării.

Încălzirea oțelului în vederea laminării în cuptoare adînci, cu propulsie, cu vatră pășitoare, rotative sau tunel; manevrarea capacelor la cuptoarele adînci. Evacuarea zgurii din cuptoarele de încălzire a oțelului.

Sortarea țaglelor la cald, la combinatele siderurgice Reșița și Hunedoara; tăierea și refularea laminatelor la cald; îndreptarea laminatelor la cald la Uzina Oțelul roșu. Laminarea metalelor neferoase la cald, la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice, la laminoarele vechi de la uzinele Laromet și Metrom.

Operațiile de laminare de la laminoarele Bluming 1000 mm, laminoarele 650, 750, 800, laminorul de tablă groasă și linia reversibilă de la Combinatul siderurgic Reșița, laminoarele de tablă subțire 1, 2 și 3 de la Uzina Laminorul de tablă Galați și laminoarele de țevi de la Uzinele Republica, Fabrica de țevi Roman și laminorul de platine de la Uzina Oțelul roșu. Trefilarea manuală nemecanizată la Uzina Laminorul Brăila, Uzina metalurgică Grivița, Întreprinderea Industria sîrmei Cîmpia Turzii și Întreprinderea pentru sîrmă, cuie, lanțuri Galați.

 1. Activitatea industrială continuă de forjare și matrițare la cald în atelierele de forjă, dotate cu prese și cu ciocane mecanice de cel puțin 200 kgf. Forjarea furcilor și sapelor la Uzina Laminorul Brăila și Uzina Vlăhița; ambutizarea manuală la cald; trasul bandajelor pe roțile de material rulant; activitatea de confecționare a tubulaturii navale prin îndoirea țevilor la cald.

Apretarea la cald a materialului mărunt de cale ferată.

Activitatea industrială continuă de confecționare a cazanelor și a instalațiilor de cupru.

 1. Executarea sudurilor în interior la: nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stîlpi metalici închiși, rezervoare, bazine și alte produse asemănătoare.

Craițuirea electro-pneumatică (arc aer).

Remedierea prin sudură a pieselor turnate din fontă (operație executată pe piese încălzite în prealabil în vederea sudării).

 1. Operațiuni de tratament termic efectuate în plumb topit. Recoacerea în cuptoare în care se utilizează pentru protecția suprafeței pieselor mediu reducător de oxid de carbon. Tratarea termo-chimică a oțelului.
 2. Decaparea cu acizi în băi cu suprafață totală de peste 20 mp sau în cazul în care suprafața produselor decapate însumează peste 40 mp/oră. Ameliorarea suprafeței metalelor pe cale chimică (brunare, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sulfură), în cazul în care activitatea se desfășoară în ateliere special amenajate în acest scop și dacă se prelucrează piese cu o suprafață totală de cel puțin 5 mp/oră. Acoperiri metalice în metal topit în cazul în care suprafața totală a pieselor care suferă această operație depășește 20 mp/oră.

Acoperiri metalice pe cale galvanică (galvanostegie și galvanoplastie) executate în instalații care utilizează o sursă de curent de cel puțin 300 A.

 1. Nituirea, craițuirea, ștemuirea cu ciocan pneumatic (operații cu caracter continuu). Curățirea cu flacără a lingourilor, bramelor și țaglelor, precum și curățirea cu ciocane pneumatice a lingourilor și a laminatelor, craițuirea cu ciocane pneumatice a pieselor forjate sau laminate (operații cu caracter continuu).

Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizează permanent aparatul manual de vibrare).

 1. Fasonarea, îndreptarea sau bombarea manuală cu ciocane, la rece, a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continuă). Curățirea prin ciocănirea în interior a cazanelor de abur și a cazanelor de locomotivă cu aburi.

Confecționarea prin bătaie la rece, la mașini automate, a următoarelor produse: cuie, agrafe, caiele, știfturi, sîrmă ghimpată, splinturi, ținte, șuruburi, nituri, piulițe, lanțuri, nipluri, blindaje pentru aparataj electronic, precum și operațiile de refulat capul, la spițe pentru roți și danturarea pilelor; nituirea lanțului Gall. Fabricarea bilelor de rulmenți la rece (presare și pilire).

Activitatea în halele industriale în care sînt instalate: suflante, turbosuflante, turbocompresoare, turbine cu abur, turbine cu gaze, precum și exhaustoarele de la fabricile de aglomerare.

 1. Probe de rodaj și control de recepție în tancodrom, precum și bancurile de probă și rodaj a motoarelor de aviație și a motoarelor cu ardere internă de peste 2000 C.P. sau în cazul cînd se probează sau se rodează concomitent, motoare a căror putere totală însumată depășește 2000 C.P. (activitate continuă).
 2. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la întreprinderea Acumulatorul: încărcarea bateriilor și a elementelor, atelierele de S.D.V., prototipuri și mecanică de producție, atelierele de întreținere electrice și mecanice, atelierele de galvanizare, de separatori, de mase plastice, metrologie, protecție dielectrică și leșiere; laboratoare și spălătoria de echipament de protecție, stația de preparare a electrolitului, stația de redresoare, centrala termică, magazia de materii prime și de materiale.

Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.

 1. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industrială de elaborare și de turnare). Acoperiri metalice cu plumb și aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Turnarea plumbului în orificiul pietrelor de polizor (activitate continuă). Turnarea alicelor de plumb (activitate continuă). Joncționarea și repararea cablurilor electrice și telefonice îmbrăcate în manta de plumb (operație executată în spațiu închis).

Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industrială).

Îmbrăcarea (decojirea) cablurilor, furtunurilor, precum și a tuburilor în manta de plumb.

Acoperiri cu plumb pe cale galvanică, precum și prepararea și corectarea electrolitului. Electroliza plumbului.

Prepararea industrială a săpunurilor de plumb și a stabilizatorilor pe bază de plumb, care se utilizează în industria de prelucrare a maselor plastice și operațiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb.

Danturarea pilelor pe pat de plumb.

Încercarea și capsularea în baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forță sau telefonice.

 1. Ateliere de întreținere și reparații, laboratoare, spălătorii de echipament de protecție, activitatea de manipulări din uzinele de producere a plumbului.
 2. Fabricarea industrială a grundurilor (chiturilor), a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litargă sau ceruză (pregătirea materiilor prime, malaxarea), fabricarea emailurilor transparente pe bază de plumb. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) și a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litargă sau ceruză și a emailurilor transparente pe bază de plumb (operații cu caracter continuu).

Curățirea cu lampa de benzină, rașchetarea, curățirea cu peria de sîrmă, cu dispozitive centrifugale, ciocane pneumatice și manuale a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe construcții navale, construcții metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stîlpi și piloni pentru susținerea rețelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio și televiziune, poduri metalice (operații continue).

Etilarea benzinei și verificarea cifrei octanice la benzina etilată, în rafinării și baze petroliere și controlul de calitate.

Platforma de pregătire a materialelor și încărcarea cuptorului pentru fabricarea țevilor din sticlă cu plumb.

 1. Extracția cadmiului ca metal însoțitor în metalurgia extractivă a zincului, cuprului și plumbului. Valorificarea bismutului, stibiului, cadmiului și seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Seleniu: extragere, preparare, purificare.
 2. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimică și petrolieră; fabricarea pigmenților anorganici; fabricarea ultramarinului.

Reducerea bicromatului în tăbăcării.

Cromaj dur și cromaj decorativ executat în instalații amplasate în întreprinderi industriale.

Fabricarea elementelor galvanice: prepararea și presarea depolarizantului. Legarea în păpuși a depolarizantului și asamblarea, la Întreprinderea Electrobanat Timișoara.

Fabricarea filierelor din carburi metalice utilizate în trăgătorii de sîrmă și fabricarea feritelor (operațiile de preparare a amestecului, presarea, sinterizarea, prelucrarea finală).

 1. Activitatea de manipulare deschisă mercurului la fabricarea industrială a întrerupătoarelor cu mercur.

Manipularea deschisă și utilizarea mercurului la repararea, întreținerea, etalonarea și verificarea aparatelor de măsură și control cu mercur. Fabricarea termometrelor cu mercur (umplerea bazinelor, întreruperea coloanei cu mercur, măsurarea și gradarea capilarului cu coloană de mercur prin fierbere în baie de ulei, închiderea termometrelor la flacără).

Întreținerea, montarea și exploatarea redresorilor cu mercur.

Pregătirea saramurei pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Confecționarea elementelor luminoase ale lămpilor electrice cu descărcări în gaze, a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea, pomparea, formarea), precum și a arzătoarelor de cuarț – prin lămpi electrice cu descărcări în gaze înțelegîndu-se lămpi fluorescente tubulare, lămpi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon), lămpi cu neon și lămpi pentru heliograf.

 1. Distilarea și dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Rafinații cu acid sulfuric în industria de prelucrare a țițeiului. Extracția cu bioxid de sulf în industria de prelucrare a țițeiului.

Calcinarea cocsului de petrol, sortarea și manipularea acestuia. Fabricarea, recuperarea și distilarea acizilor naftenici și crezilici, precum și fabricarea naftenaților metalici. Activitatea permanentă de revizuire a instalațiilor din rafinăriile de produse petroliere, precum și curățirea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor și instalațiilor utilizate la depozitarea, transportul și prelucrarea produselor petroliere.

 1. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare, manipularea mangalului, fabricarea și ambalarea acidului pirolignos, a acidului acetic, a acetonei, fabricarea creolinei, crezoiului și fozocrezolului, manipularea și evacuarea smoalei din bazine la secția de la Vasiova. Formarea și arderea bocșelor la fabricarea mangalului. Creuzotarea stîlpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton și a traverselor din lemn.
 2. Curățirea țevilor de fum, a canalelor de fum și a cenușarelor de la locomotivele cu aburi (activitate continuă). Curățirea coșurilor industriale și a canalelor de fum (activitate continuă). Gudronarea tuburilor din fontă și a accesoriilor acestora, gudronarea frînghiilor, odgoanelor, garniturilor din cînepă. Fabricarea blocurilor din dolomită pentru cuptoarele electrice, prin metoda steampării cu lianți de bitum sau de gudron. Fabricarea plăcilor izolatoare din granule de plută și lianți bituminoși. Cocserie: pregătirea materialelor de șarjă, brichetarea cocsului, curățirea canalelor și a decantoarelor.

Fabricarea electrozilor siderurgici, a electrozilor pentru arc voltaic, a anozilor precopți pentru electroliza aluminiului, a electrozilor pentru craițuire cu arc voltaic și a electrozilor pentru elemente galvanice, următoarele operațiuni: degazeificarea cocsului și a antracitului; prepararea materiei prime (concasare, sortare, topirea smoalei și a gudronului, malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei pentru electrozi, presarea și vălțuirea produselor cărbunoase), descărcarea cuptoarelor de coacere, de grafitare și de coacere- grafitare unificată. Finisarea electrozilor siderurgici prin strunjire și acoperirea lor cu un strat de gudron.

Tăierea, rectificarea, șlefuirea și ascuțirea electrozilor.

Fabricarea periilor colectoare pentru mașini electrice: prepararea materiei prime, presarea, coacerea, finisarea și prelucrarea.

Fabricarea negrului de fum: granularea, ambalarea, dezambalarea industrială și manipularea.

Fluidizarea lignitului.

 1. Instalații de prelucrare a nisipului bituminos, precum și de fabricare a bitumului.

Prepararea mixturii asfaltice, stațiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime, dozarea materiei prime, topirea bitumului și evacuarea asfaltului

Topirea și turbinarea bitumului, a smoalei și a soluției de izolare de bitum (operații efectuate în spații închise, precum și executarea de izolații cu bitum și soluții de bitum, în spații închise și bazine descoperite).

Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, pensulare și turnare. Smolirea (călăfătuirea) vaselor navigabile. Fabricarea cartonului asfaltat și a pînzei asfaltate.

Fabricarea brichetelor din cărbune, inclusiv manipularea și însilozarea, precum și deshidratarea cărbunilor.

 1. Instalații de fabricare pentru: benzen, toluen, xilen, divinilbenzen, izopropilbenzen, butadienă, monoclorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, toluen clorurat, hexaclorciclohexan, detoxan, tetraclorură de carbon, tricloretilenă și tetracloretan, polimerizarea butadienei cu alfametilstiren, obținerea fenolului și a acetonei din izopropilbenzen. Degresarea chimică cu solvenți organici clorurați. Extracții cu benzen, toluen, xilen.
 2. Fabricarea și ambalarea clorului lichid, precum și a următoarelor produse: bioxid de clor, clorură de var, hipoclorit, acid clorhidric, acid clorsulfonic, acid monocloracetic, acid diclorfenoxiacetic, aldotox, dibutox: fabricare, condiționare, ambalare. Fabricarea, condiționarea și ambalarea insecticidelor și a ierbicidelor clorurate.

Paragel și aditivi polifuncționali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operațiile aferente procesului tehnologic). Cloroform și cloropicrină: fabricare (toate operațiile aferente procesului tehnologic), înfiolare și îmbuteliere.

 1. Prepararea, ambalarea și utilizarea adezivilor din rășini sintetice sau cauciuc și solvenți aromatici sau clorurați. Confecționare articolelor din cauciuc prin înmuiere în soluție de cauciuc preparată cu solvenți aromatici sau clorurați. Impregnarea și gumarea cu soluție din cauciuc preparată cu solvenți aromatici sau clorurați.

Fabricarea cernelurilor poligrafice, a pastei de carbon, a pastei indigo, inclusiv impregnarea.

 1. Instalația de fabricare a acidului azotic. Prepararea acizilor sulfonitrici, denitrarea și concentrarea acidului sulfuric. Instalația de fabricare a nitro și amino derivaților, inclusiv a hidrazinei, precum și separarea de izomeri și manipularea și prelucrarea nitro și amino derivaților. Antioxidanți PBN: fabricare (toate operațiile aferente procesului tehnologic). Instalațiile de fabricare a sulfamidei și a sulfatiazolului.

Operațiile de sinteză fină la Fabrica Terapia Cluj. Instalațiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranți organici, a coloranților organici și a pigmenților organici. Uscarea, condiționarea, finisarea și ambalarea coloranților și a pigmenților organici. Activitatea la halda de șlam de la Întreprinderea Colorom Codlea, activitatea permanentă la prepararea pastelor, soluțiilor chimice și a amestecurilor de coloranți pentru vopsit și imprimat textile și tricotaje.

 1. Obținerea gazului de gazogen. Fabricarea formaldehidei și a paraformaldehidei.

Instalațiile de fabricare a acidului formic, a formiatului de sodiu și a acidului oxalic. Instalația de fabricare a produsului ampora.

 1. Fabricarea fenolului prin procedeul cu fuziune alcalină.
 2. Fabricarea medicamentelor de sinteză, organice și anorganice: operațiile de biosinteză, carboxilări, clorosulfonări, condensări de substanțe organice, diazotări, nitrări, nitrozări, amidări, acetilări, sulfonări, sulfoclorurări și reduceri. Sinteza substanțelor odorante la Fabrica Macul roșu București.
 3. Fabricarea și condiționarea rășinilor sintetice: epoxidice, fenolformaldehidice, ureo-formaldehidice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, precum și schimbătorii de ioni. Fabricarea lacurilor, vopselelor, emailurilor sau grundurilor pe bază de nitroceluloză și rășini sintetice, precum și utilizarea acestora la vopsirea prin șprițuire. Impregnarea bobinelor sau a mașinilor electrice, presarea conurilor cu poliesteri sau cu rășini sintetice.

Impregnarea hîrtiei, a pînzei, a tocăturii de cîrpe, a țesăturilor din sticlă și din mătase, a cilindrilor, cu lacuri preparate cu rășini sau solvenți toxici. (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliftalice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, ureo-formaldehidice și polimerizarea rășinilor respective), emailarea conductorilor electrici cu lacuri și rășini sintetice. Fabricarea tananților sintetici.

 1. Fabricarea sulfurii de carbon, precum și fabricarea viscozei: xantogenare, dizolvare, maturație, filatură de mătase artificială, spălătoria și uscătoria de bobine, baia de acid sulfuric, stația de epurare a apelor industriale reziduale.
 2. Anhidridă ftalică și ftalați: fabricare.
 3. Fabricarea acidului sulfuric (activitatea la cuptoarele de ardere a piritei, la turnuri, la camerele de plumb); fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei în cuptoarele de la unitățile producătoare de celuloză. Lichefierea și îmbutelierea bioxidului de sulf; bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Decuprarea cenușii de pirită; decuprarea prin procedeul oxidativ umed a nămolurilor de la fabricarea acidului sulfuric; granularea cementului de cupru.
 4. Fabricarea acidului fosforic, a superfosfatului, a tripolifosfatului, a acidului fluorhidric, precum și a fluorurilor. Fabricarea fosfurii de zinc. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor; asamblare anozi și catozi, turnare aluminiu.
 5. Curățirea canalelor de la unitățile de celuloză. Prepararea leșiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Prepararea leșiilor sulfat de fierbere a celulozei. Concentrarea, recuperarea și preîncălzirea soluțiilor de fierbere a celulozei. Fierberea celulozei sulfat, sulfit și sulfit neutru de sodiu. Spălarea celulozei în difuzoare la fabrica Reconstrucția din Piatra-Neamț. Prepararea soluțiilor de clorură de var și prealbirea și albirea pastei de cîrpă și celuloză în unitățile de celuloză și hîrtie. Prepararea sulfatului de aluminiu și a cleiului de colofoniu la unitățile de producție de hîrtie.
 6. Producerea și utilizarea acetoncianhidrinei și a cianurii de viniliden. Instalația de cianurare a minereurilor, stații de cercetare pentru prepararea soluțiilor cu reactivi pentru cianurare. Producerea și ambalarea cianurilor. Stații de epurare a apelor reziduale la fabricarea acidului cianhidric.
 7. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare, evaporare, topire și încărcarea topiturii.
 8. Dozarea manuală a antioxidanților, a acceleratorilor și a agenților de vulcanizare, prepararea amestecurilor prime de cauciuc în malaxoare.
 9. Protecția anticorozivă a utilajelor și a instalațiilor tehnologice, precum și executarea izolațiilor și a pardoselilor anticorozive.
 10. Metalizarea cu nichelcarbonil.
 11. Instalația de fabricare a etilbenzenului.
 12. Policlorură de vinil: fabricarea monomerului, concentrare, purificare, polimerizare. Fabricarea perclorvinilului, precum și a acetatului și poliacetatului de vinil.

Polietilenă, oxid de etilenă, modificatori: fabricare, omogenizare, instalații de compundare. Fabricare de alfametilstiren. Fabricarea carbonatului de etilenă.

 1. Sulfură de sodiu: fabricare industrială.
 2. Produse narcotice, morfină și derivații săi a fabricare, manipulare și ambalare industrială. Alcaloizi și glucosizi puri și semipuri: fabricare. Atropină și derivații săi: fabricare. Extracte și tincturi de aconit, beladonă, opiu, stricnină, veratrină: fabricare.

Plante medicinale (aconit, beladonă, chelidonium, colhicum, digitală, papaveris, sarothamnius, scapolia, stramonium veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae-cornutum), precum și cantaridă: condiționare, tocare, măcinare, pulverizare, tabletare, ambalare.

 1. Încărcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. Alimentarea, reglarea și conducerea focului la cuptoarele de topit sticlă. Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate. Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini semiautomate sau la prese. Instalația Fourcault și instalația de geam laminat continuu și discontinuu, pînă la faza de recoacere a geamului laminat inclusiv. Instalația de geam turnat și plăcuțe turnate din sticlă. Prelucrarea topiturii din cuarț la țeavă prin suflare, precum și prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile și a cuarțului.
 2. Industria poligrafică: topitoria de aliaj tipografic; corodare, prin procedee chimice, retuș și montaj pentru tipar plan și tipar adînc; turnat litere și material de cules; turnat text după program; stereotipie; imprimare și lăcuire; culegere mecanică; culegere manuală a literelor.
 3. Activitatea prestată la locurile de muncă cu mediu radioactiv din unitățile nucleare de gradul III și IV stabilite de Comitetul pentru Energia Nucleară.
 4. Activitatea continuă de curățire și de reparare a utilajelor și a instalațiilor tehnologice, precum și a recipienților, care se utilizează la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continuă).
 5. Munca în subteran la extracția sării. Executarea de drenuri cu adîncimea de peste 8 m (activitate continuă).
 6. Spitale și secții cu profil de boli contagioase (personalul medico-sanitar și de îngrijire). Unități, secții, servicii și dispensare de tuberculoză pulmonară deschisă. Unități și secții cu bolnavi cronici irecuperabili (personal medico-sanitar și de îngrijire).

Unități de neuropsihiatrie și de psihiatrie cu paturi (personalul medico-sanitar și de îngrijire). Laboratoare de microbiologie, virusologie, parazitologie, anatomie patologică, morgi, prosecturi. Activitatea prestată efectiv în laboratoare de cercetare și de producție de seruri, vaccinuri și antigene, în care se lucrează cu tulpini virulente sau cu toxicogeneză activă de: ciumă, holeră, febră galbenă, variolă, rickettsioză, encefalită, meloidoză, botulism, bruceloză, toxoplasmoză, histoplasmoză, morvă, tularemie și leptospiroză. Personalul sanitar-veterinar și de îngrijire cu activitate permanentă în centrele de izolare brucelică. Produse hormonale: fabricare pe bază de extracte; medicamente pe bază de extracte opoterapice: fabricare.

 1. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri și laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni, din laboratoarele de diagnostic și control, din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave; sacrificarea animalelor bolnave. Ecarisajele industriale (activitatea în sectoarele de jupuire, autopsie, tăbăcărie, săpunărie). Fabricarea făinei din sînge, oase, carne, pește. Fabricarea cleiului din oase și piele, a gelatinei și a spodiumului. Manevrarea manuală și prelucrarea pieilor în stare umedă pînă la uscarea lor în tăbăcării și argăsitorii; manipularea răzăturilor carne-var.
 2. Vidanjarea manuală. Curățirea canalelor subterane (angajații care lucrează în interior). Desprăfuirea, sortarea, manipularea, tocarea și destrămarea cîrpelor și zdrențelor nedezinfectate și fierberea cîrpelor în unitățile de celuloză.
 3. Dispecer energetic național (personalul operativ de tură).
 4. Operatorii de la conducerea circulației trenurilor la regulatoarele de secție și la instalațiile de bloc dispecer de linie. Activitatea personalului de tracțiune pe locomotive și automotoare la drum, sau la manevră în stații tehnice, din cadrul Ministerului Căilor Ferate.
 5. Sala mașinilor (cazanelor și motoarelor) de pe nave oceanice, maritime și fluviale.
 6. Exploatarea mașinilor grele de cale: Matissa, Plasser și altele de același tip, care execută operații complexe de burare și ciuruire a balastului în cadrul lucrărilor de reparație a liniei de cale ferată.
 7. Exploatarea (fochiștii), întreținerea și repararea cazanelor și a instalațiilor auxiliare din centralele electrice din sistemul electroenergetic național. Sala cazanelor Loffler din centralele electrice și de termoficare.
 8. Pescuitul maritim și oceanic cu nave și ambarcațiuni.
 9. Forajul sondelor de țiței, gaze și alte substanțe minerale (sondorii șefi, ajutorii sondorilor șefi, podarii și sondorii, cu excepția celor de la forajul cu sondeze). Intervenții la sondele de țiței și gaze (sondorii șefi, ajutorii sondorilor șefi, podarii și sondorii).
 10. Tratarea termică a lemnului în vederea curbării, curbarea pieselor din lemn și uscarea pieselor curbate.
 11. Lucrări de manipulare și stivuire în sălile de congelare și camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10°C.
 12. Fabricarea munițiilor, a elementelor de muniții și a produselor pirotehnice (locurile de muncă unde se execută operații explozivi deflagranți și cu explozivi a căror caracteristică de sensibilitate este mică). Asamblarea și dezasamblarea munițiilor în și din elemente componente încărcate, precum și a elementelor de muniții (cu excepția focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor prevăzute la grupa I).

Fabricarea munițiilor de manevră, de festivități și de lovituri hidraulice. Operații de manipulare, depozitare, întreținere și reparare a munițiilor și elementelor de muniții, explozivilor, pulberilor și produselor pirotehnice în depozitele de muniții și atelierele organizate în acest scop.

Recepția prin trageri a armamentului după executarea reparațiilor capitale, executarea experimentărilor și recepției prin trageri a armamentului, precum și executarea tragerilor de reglaj în poligoane specializate și de experiență. Reparația și întreținerea instalațiilor de catapultare. Ermetizări de cabine de avioane cu reacție.

Explozivi minieri: analiză, încercare, manipulare, cercetări tehnice miniere. Analize fizico-chimice ale explozivilor, pulberilor și produselor pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop. Experimentarea, recepția și verificarea explozivilor, pulberilor, munițiilor și elementelor de muniții încărcate, precum și a produselor pirotehnice. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militară.

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *