Ordinul 590/2008

author
6 minutes, 5 seconds Read

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse


Ordinul nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire și eliberare a adeverințelor prin care se atestă activitatea desfășurată în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii și/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare


În vigoare de la 24 septembrie 2008

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24 septembrie 2008.


Având în vedere:

– Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind modul de întocmire și eliberare a adeverințelor prin care se atestă activitatea desfășurată în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii și/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se aplică de către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale și locale de pensii, angajatori, precum și de către deținătorii arhivelor.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru

București, 15 septembrie 2008.

Nr. 590.

ANEXĂ

PROCEDURĂ -privind modul de întocmire și eliberare a adeverințelor prin care se atestă activitatea desfășurată în locurile de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii și/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

În vigoare de la 24 septembrie 2008

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24 septembrie 2008.

  1. Cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverințelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, și-au desfășurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă se depun la angajatori sau la deținătorii arhivelor acestora, după caz.
  2. Adeverințele prevăzute la pct. 1 se întocmesc și se eliberează, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidențele angajatorilor sau ale deținătorilor de arhive.
  3. La eliberarea adeverințelor angajatorii sau orice alți deținători de arhive sunt obligați să respecte prevederile art. 160 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.
  4. Angajatorii sau orice alți deținători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor, elementelor și informațiilor înscrise în adeverințele pe are le întocmesc și le eliberează.
  5. În înțelesul prezentului ordin, prin deținător de arhivă se înțelege persoana juridică în a cărei păstrare se află documente în baza cărora se poate întocmi și elibera adeverința prevăzută în anexă.
  6. Adeverințele nevalorificate la stabilirea și/sau recalcularea pensiilor, întocmite și eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea și/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condițiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă.
  7. Pentru a putea fi valorificată, adeverința prevăzută în anexă se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.

ANEXĂ la procedură

UNITATEA …………………………………………………

C.U.I. ………………………/Cod fiscal ………………..

Adresa …………………………… Telefon ……………..

Nr. …………………../Data ……………………………

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul …………………………., născută/născut la data de ………….. în localitatea ………………….., județul ………………………………….., sectorul ……, având C.N.P. ……………………………, a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea *…………………………….., în perioada de la …………………….. până la ………………………. .

În perioada de la ………………. până la …………….., având meseria/funcția de ……………….., a fost încadrată/încadrat în grupa**……………. de muncă, în procent de ……………%, conform nominalizării efectuate prin …………………………***

Temeiul juridic al încadrării în grupa** ….. de muncă îl reprezintă …………….****

OBSERVAȚII:

…………………………………………………………………..

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societății, cunoscându-se atât prevederile art. 288 și 289 din Codul penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila) Direcția/Serviciul cu atribuții salarizare personal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)

* Se completează denumirea societății sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

** Se completează I sau II.

*** Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea, pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotătârea consiliului de administrație și a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidență a intrărilor în subteran etc.).

**** Se completează actul normativ (nr., dată, poziție, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:

▪ pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969 încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a facut cu respectarea Instrucțiunilor nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile și funcțiile prevăzute în grupele I și II de muncă;

▪ pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a facut conform Ordinului ministrului muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății nr. 59/1969, 105/1976 și 210/1977;

▪ pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I și II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 125/1990;

▪ conform altor acte normative în vigoare la data respectivă.

OBSERVAȚII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situația persoanelor care au lucrat în aceleași condiții cu muncitorii.

Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *