Ordinul 687/2006 – sporul pentru munca de noapte

author
4 minutes, 41 seconds Read

ORDIN Nr. 687 din 15 septembrie 2006
pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestata in timpul noptii si de valorificare a acestuia in procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie
ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 25 septembrie 2006.

Având în vedere:
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din
sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în
conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul
sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată şi modificată prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se va aplica de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale şi locale de pensii, angajatori, precum şi de către deţinătorii arhivelor.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Minai Constantin Şeitan,
secretar de stat

ANEXA

PROCEDURĂ din 15 septembrie 2006privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie

EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 25 septembrie 2006

Prezenta procedură reglementează modul de intocmire şi eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, în perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, de care au beneficiat persoanele care au lucrat pe schimburi, precum şi modul de valorificare a acestui tip de spor salarial în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie.

1. Cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverinţelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade de activitate, anterioare datei de 1 aprilie 2001, au prestat muncă organizată pe schimburi şi că, pe cale de consecinţă, au beneficiat de sporul prevăzut de lege pentru munca prestată în timpul nopţii se depun la angajatori sau la deţinătorii arhivelor acestora, după caz.

2. Ponderea medie a timpului de muncă prestată noaptea în totalul timpului de muncă dintr-o perioadă în care activitatea a fost organizată pe schimburi este de 31,51%.

3. Procentul mediu al sporului pentru munca prestată în timpul nopţii se determină prin produsul dintre ponderea prevăzută la pct. 2 şi procentul în care a fost acordat, conform legii, sporul salarial pentru munca prestată în timpul nopţii.

4. Adeverinţele prevăzute la pct. 1 vor fi intocmite şi eliberate, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură, numai după consultarea documentelor aflate în evidenţele angajatorilor sau deţinătorilor de arhive.

5. Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor inscrise în adeverinţele pe care le intocmesc şi le eliberează.

6. În procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensii se va utiliza un spor mediu lunar pentru munca prestată în timpul nopţii, determinat conform formulei:Sporul(mediu lunar) = salariul tarifar de încadrare lunar x procentul mediu al sporului pentru munca prestată în timpul nopţii

7. În situaţia în care munca a fost prestată ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activităţi care nu erau organizate pe schimburi, adeverinţele vor cuprinde sumele acordate, lună de lună, cu titlu de spor de noapte.

8. În situaţia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfăşurat activitate numai în timpul nopţii, adeverinţele vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.

ADEVERINŢĂ
Adeverim că domnul/doamna ………, CNP …………, născut/născută la data de ……… în localitatea …………, judeţul ………., fiul/fiica lui …….. şi al/a …….., a fost angajatul/angajata unităţii ………….. în perioada ……… şi a desfăşurat activitate organizată pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestată în timpul nopţii, după cum urmează:

 

N Perioada în care a desfăşurat activitatea Sporul acordat Procentul mediu
r organizata pe schimburi pentru munca al sporului pentru
c prestata în munca prestata
r De la data Până la data timpul noptii, în timpul noptii
t conform legii (col. 3 x 31,51 %)
(%)
0 1 2 3 4*)

 


Notă *) Se completează cu două zecimale.

 

Temeiul legal în baza căruia a fost acordat acest spor este ………………………….. .

Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

Reprezentant legal:                                                                                                                Întocmit:

 

Numele şi prenumele ………………. ………………………………
Funcţia ………………………….. ………………………………
Semnătura ………………………… ………………………………––––

www.pensii.ro – ca să sti !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *