primesti toată pensia ? sau..

OUG 116 din 2017, cumul pensie alte venituri posibil.

author
5 minutes, 50 seconds Read

OUG 116 din 2017, cumul pensie publică cu pensie de serviciu posibil, alte corecții.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017
Având în vedere imperativul respectării țintei de deficit de sub 3% din produsul intern brut, prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ținând seama de necesitatea menținerii cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită buna funcționare a serviciilor publice, întrucât creșterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creșterea presiunii fiscale asupra mediului economic și/sau al cetățenilor, se impune intensificarea eforturilor de creștere a gradului de colectare a sumelor la bugetul general consolidat,  pentru realizarea acestui deziderat este necesară introducerea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care participă la obținerea unor rezultate performante pentru asigurarea unei creșteri semnificative și constante a veniturilor colectate la bugetul general consolidat, luând în considerare că gradul scăzut de satisfacție în ceea ce privește condițiile de muncă, dar și nivelul de salarizare constituie un factor important în fluctuația mare a personalului, în mod deosebit a celui cu un nivel ridicat de competență profesională, edificator în acest sens fiind faptul că în primele trei trimestre ale anului în curs au fost înregistrate 1.086 încetări ale raporturilor de serviciu în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, luând în considerare prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizație pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special, având în vedere prevederile Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora indemnizația pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum și cu orice alte venituri realizate, luând în considerare principiul egalității prin care se asigură un tratament nediscriminatoriu pentru persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul 1
(1) Începând cu anul 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând:
a) impozite, taxe și contribuții, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;
b) obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;
c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
d) repararea prejudiciului material și sume confiscate prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.
(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercițiu financiar, cu condiția ca actele prevăzute la alin. (1) prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în același exercițiu financiar.(3) În situația în care exercițiul financiar în care se sting sumele diferă de exercițiul financiar în care actele prevăzute la alin. (1) rămân definitive în sistemul căilor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercițiului financiar în care cele două condiții, respectiv stingerea și rămânerea definitivă, sunt îndeplinite cumulativ.


Articolul 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, veniturile proprii ale activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se utilizează pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Acordarea premiilor lunare prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 25 și în condițiile prevăzute de art. 26 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3
(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) se elaborează și se aprobă odată cu bugetul ordonatorului principal de credite în subordinea căruia funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeași destinație, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 4

Procedura de constituire și utilizare a veniturilor proprii ale activității prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar procedura de acordare a premiilor se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.


Articolul 5

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

Articolul 36

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

2. La articolul 51, alineatele (4) și (5) se abrogă.

3. La articolul 68, alineatul (1^1) se abrogă.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *