OUG 135/2020, punct de pensie si pensie minima majorate;

author
194 minutes, 23 seconds Read

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2020

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Având în vedere:

– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor șase luni ale anului 2020;

– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;

– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale;

– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;

– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șase luni ale anului;

– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;o

– necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;

– necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare;

– necesit

atea alocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);

– necesitatea asigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;

– necesitatea asigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță județene);

– necesitatea alocării f ndurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– necesitatea finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARSCoV-2 în rândul populației; – necesitatea alocării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2;– necesitarea acordării de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2, astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;– din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite și cheltuielile pentru susținerea măsurilor de redresare economică și de protecție socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; – necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;– necesitatea gestionării eficiente a finanțelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung; – necesitatea respectării principiului echității stipulat de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia „Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potențial asupra generațiilor viitoare, precum și impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu și lung“;– necesitatea adoptării unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale; – riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevi și cadre didactice, pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, existând riscul de a priva de dreptul la educație o mare parte dintre elevi;– riscul nealocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);– riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;– riscul neasigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (direcțiile de sănătate publică, servicii de ambulanță județene);– riscul nealocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada de pandemie cu coronavirusul SARS-CoV-2;– riscul blocării activității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2,luând în considerare că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Capitolul I Rectificarea bugetară pe anul 2020

Secţiunea 1 Dispoziții generale

Articolul 1

Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.


Articolul 2
(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli și pAvând în vedere:– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor șase luni ale anului 2020;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șase luni ale anului;– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;– necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);– necesitatea asigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;– necesitatea asigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță județene); – necesitatea alocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– necesitatea finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARSCoV-2 în rândul populației; – necesitatea alocării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2;– necesitarea acordării de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2, astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;– din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite și cheltuielile pentru susținerea măsurilor de redresare economică și de protecție socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; – necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;– necesitatea gestionării eficiente a finanțelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung; – necesitatea respectării principiului echității stipulat de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia „Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potențial asupra generațiilor viitoare, precum și impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu și lung“;– necesitatea adoptării unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale; – riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevi și cadre didactice, pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, existând riscul de a priva de dreptul la educație o mare parte dintre elevi;– riscul nealocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);– riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;– riscul neasigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (direcțiile de sănătate publică, servicii de ambulanță județene);– riscul nealocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;– riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada de pandemie cu coronavirusul SARS-CoV-2;– riscul blocării activității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2,luând în considerare că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,e ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2020 se majorează la venituri cu suma de 589,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 31.144,5 milioane lei credite de angajament și cu suma de 25.296,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 24.706,2 milioane lei.


Articolul 3

Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 300 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.


Articolul 4
(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 37.919 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fișa Programului“ „Programul pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii balneare“ și să aloce credite de angajament și credite bugetare pe anul 2020 la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“ prin redistribuiri cu încadrare în cadrul titlului.


Articolul 5
(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 03/16/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“, creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ denumirea proiectului cod 10658 „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“ în „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată pentru îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei și la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“ să diminueze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei cu încadrare în valoarea totală a fiecărui program.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2020 cu suma de 25.015 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“ și să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu aceeași sumă pe anul 2020 de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“.


Articolul 6
(1) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 34 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să introducă următoarele modificări: să diminueze veniturile de la capitolul 40.08.15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli“, paragraf 40.08.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ cu suma de 803 mii lei și să suplimenteze veniturile de la subcapitolul 48.08.31 „Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021“, paragraf 48.08.31.03 „Prefinanțare“ cu suma de 803 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:
a) diminuarea cu suma de 233 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitol 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ – paragraf 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“;
b) diminuarea cu suma de 223 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“;
c) diminuarea cu suma de 330 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“.


Articolul 7
(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:
a) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 255 mii lei;
b) să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 167 mii lei;
c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se diminuează cu suma de 477 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 105 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 3.180 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 11.832 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 4.190 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se majorează cu suma de 38 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 2.644 mii lei;
d) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 741 mii lei;
e) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 23.871 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 11.579 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se majorează cu suma de 4.027 mii lei, subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează cu suma de 1.344 mii lei și se introduce subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 2.855 mii lei;
f) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se diminuează cu suma de 1.000 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 4.535 mii lei;
g) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“ se majorează cu suma de 2.549 mii lei și subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se majorează cu suma de 3.171 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 390 mii lei.(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 47^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ – la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“, la fișa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale – cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“ și la fișa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.


Articolul 8

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:
a) diminuarea cu suma de 840 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“;
b) diminuarea cu suma de 35.898 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“.


Articolul 9

În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de –3.417.342 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, provine din diminuarea alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ cu suma de 6.395.939 mii lei și majorarea alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“ cu suma de 2.978.597 mii lei.


Articolul 10

În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, suma de 8.400 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, este destinată pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de instituțiile subordonate ale Ministerului Tineretului și Sportului cu carantinarea persoanelor în perioada stării de urgență și a stării de alertă în centrele de agrement aflate în administrare.


Articolul 11

Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 50 mii lei.


Articolul 12
(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.(3) Suma de 130.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor la capitolul 84.01 – Transporturi, subcapitolul 84.01.01 – Administrație centrală, titlul 72 – Active financiare, articolul 72.01 – Active financiare, alineatul – 72.01.01 Participarea la capitalul social al societăților comerciale, se alocă pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. – Călători» – S.A.
(la 14-09-2020, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 161 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2020 )
(4) Suma prevăzută la alin. (3) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. – Călători» – S.A., într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru plata obiectivelor de investiții și reparații ale societății.
(la 14-09-2020, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 161 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2020 )


Articolul 13
(1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:
a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 10.576 mii lei;
b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 682 mii lei;
c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 105.224 mii lei;
d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 14.015 mii lei;
e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 723 mii lei;
f) să diminueze capitolul 41.10 „Alte operațiuni financiare“ cu suma de 6.832 mii lei;
g) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 17.791 mii lei;
h) să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“ cu suma de 1.500 mii lei;
i) să diminueze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări“ cu suma de 3.488 mii lei;
j) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 89.528 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.


Articolul 14
(1) În bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 2.984.810 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 2.152.119 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma de 832.691 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.(2) În cadrul influențelor aprobate în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ este majorat cu suma de 10.367 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“ la celelalte subdiviziuni bugetare.(4) Se autorizează Ministerul Sănătății să introducă în anexa nr. 3/26/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, obiectivul de investiții nou „Realizarea branșamentelor la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași“, județul Iași, cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 682 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


Articolul 15

Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 3.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitol 36.10.50 „Alte venituri“.


Articolul 16
(1) Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 1.000 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 1.000 mii lei.(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.


Articolul 17

Se autorizează Serviciul de Informații Externe să introducă în anexa nr. 3/32/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, la fișa cod obiectiv 471 „Obiective (proiecte) de investiții în continuare“, credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2020 în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


Articolul 18
(1) Suma de 129.100 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


Articolul 19
(1) Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:
a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 57 mii lei;
b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare“ cu suma de 57 mii lei și subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la art. 51.02 „Transferuri de capital“ la art. 51.01 „Transferuri curente“.


Articolul 20
(1) Prin excepție de la prevederile art. 27, influența de 147.251 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“ pe partea de cheltuieli după cum urmează:
a) titlul 20 „Bunuri și servicii“ se suplimentează cu suma de 60.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;
b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se suplimentează cu suma de 87.251 mii lei, credite bugetare și credite de angajament.
(2) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, cu respectarea prevederilor alin. (1) și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


Articolul 21

Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 100 mii lei.


Articolul 22
(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 4.564.766 mii lei, respectiv creditele bugetare cu suma de 2.630.860 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 4.143 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexelor nr. 3/54/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ și nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene.(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze creditele de angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ aferente anului curent cu suma de 630.000 mii lei, având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.


Articolul 23

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.175.780 mii lei, după cum urmează:
a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 276.618 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:
a1) se suplimentează cu suma de 74.704 mii lei sumele destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
a2) se suplimentează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;
a3) se suplimentează cu suma de 41.460 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;
a4) se aprobă sume rezervate în cuantum de 160.311 mii lei, care se repartizează pe județe pentru finanțarea Programului pentru școli al României potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;
(la 24-11-2020, Litera a4) din Litera a) , Articolul 23 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 31, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 24 noiembrie 2020 )

b) se majorează cu suma de 705.740 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit anexei nr. 4, astfel:
b1) se suplimentează cu suma de 31.461 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, pentru sistemul de protecție a copilului și pentru centrele publice pentru persoane adulte cu handicap;
b2) se aprobă sume rezervate în cuantum de 15.742 mii lei, care se repartizează pe sectoare ale municipiului București, pentru finanțarea programului pentru școli al României potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;
(la 24-11-2020, Litera b2) din Litera b) , Articolul 23 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 31, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 24 noiembrie 2020 )

b3) se suplimentează cu suma de 105.249 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă, respectiv învățământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b4) se diminuează cu suma de 8.796 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b5) se suplimentează cu suma de 42.716 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
b6) se diminuează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;
b7) se alocă suma de 225 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor Centrului de zi și Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae“ din localitatea Recea, județul Maramureș;
b8) se majorează cu suma de 519.286 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 1.116.437 mii lei;
d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și a celui confesional, cu suma de 76.985 mii lei, potrivit anexei nr. 5.


Articolul 24

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 23 lit. c) au următoarea destinație:
a) suma de 1.104.100 mii lei se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii;
b) suma de 566 mii lei pentru acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) suma de 11.771 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante la fondul de risc, pentru componenta „termie“, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.


Articolul 25
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit. a) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu:
a) furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
b) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:
a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;
b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;
c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:
a) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
b) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
c) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
d) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.
(5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice cereri scrise însoțite de următoarele documente:
a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;
b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;
c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
(6) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).(8) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2020, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(10) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente și cuprind obligațiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 30 iunie 2020 inclusiv și nestinse până la data eliberării acestora.(12) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(13) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a depune unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);
c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.
(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:
a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);
b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;
c) sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;
d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;
e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie/resping pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire/respingere.
(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (14). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).(17) Unitățile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) la adresele comunicate de aceștia și eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale și a obligațiilor de plată restante față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate și neutilizate până la data de 23 octombrie 2020 inclusiv, se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 30 octombrie 2020 inclusiv, în vederea retragerii lor.(19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(21) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Articolul 26

Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.


Secţiunea a 2-a Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 27
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.


Articolul 28

Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora și al instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, în limita prevederilor bugetare aprobate.


Articolul 29
(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.


Articolul 30
(1) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat, precum și cele aferente implementării măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19.(2) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).


Articolul 31

Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2020, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexa nr. 2 și anexa nr. 7, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.


Articolul 32
(1) Influențele prevăzute în anexa nr. 2 pentru bugetele Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale de Integritate, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității Electorale Permanente cuprind și sumele aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020.(2) Cu sumele alocate în condițiile alin. (1) și rămase neutilizate după încheierea perioadei electorale se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.


Articolul 33

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


Articolul 34
(1) Disponibilitățile în sumă de 1.670.129 mii lei aflate la data de 4 august 2020 în soldul fondurilor administrate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. conform prevederilor art. 10 lit. a)-c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, se reflectă în execuția bugetului de stat pe anul 2020 la poziția distinctă de la titlul „Împrumuturi“, prevăzută la art. 12 alin. (2) din aceeași lege, în debitul contului corespunzător de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului și în limita creditelor bugetare aprobate în acest scop.(2) Pentru reflectarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Sumele utilizate de Banca de Export-Import a României conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv dobânzile aferente sumelor respective, se virează pe măsura recuperării acestora la fondurile din care au fost utilizate și se folosesc în continuare conform destinației respectivelor fonduri.(4) Evidențierea în bugetul general consolidat a operațiunilor efectuate de EXIMBANK aferente disponibilităților prevăzute la alin. (1) se efectuează în condițiile prevăzute de art. 12 alin. (2^2) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Articolul 35

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –75.279,9 milioane lei.


Articolul 36

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-d), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2, art. 3 alin. (1), (4), (5) și (6) din Legea nr. 238/2019:
a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de –8,6%;
b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,6% în anul 2020;
c) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 391.344,3 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 226.132,8 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale 83.531,9 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 44.597,0 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/ activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 34.047,1 milioane lei, alte bugete componente ale bugetului general consolidat 5.805,5 milioane lei;
d) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 111.811,6 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 58.336,4 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 33.899,5 milioane lei;
e) pentru anul 2020, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –90.996,8 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de –99.936,7 milioane lei, al soldului bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero și al soldului bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 2.261,8 milioane lei;
f) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2020, este de 44% din produsul intern brut;
g) plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2020, este de 32.000 milioane lei.


Articolul 37

Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.


Capitolul II Modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

Articolul 38

Articolul 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 25

În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației-cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», titlul 20 «Bunuri și servicii», pentru anul 2020, sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 1.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 563 mii lei.


Articolul 39

La articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 17 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2020, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (7) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.


Articolul 40

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, aprobată prin Legea nr. 126/2010, se abrogă.


Articolul 41

Începând cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei.


Articolul 42

La articolul 86 alineatul (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.442 lei;


Articolul 43

La articolul 38 alineatul (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 14 august 2020.
Nr. 135.

Anexa nr. 1

TOTAL
Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
pe anul 2020
detaliate pe capitole și subcapitole

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 01 VENITURI – TOTAL 589.874
0002 01 I. VENITURI CURENTE -8.556.520
0003 01 A. VENITURI FISCALE -8.122.017
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -1.039.314
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -706.129
0101 IMPOZIT PE PROFIT -526.255
01 Impozit pe profit de la agenții economici -141.871
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale -384.384
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -179.874
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului -261
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice -19.441
04 Impozitul pe reprezentante 15
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor -160.187
0301 IMPOZIT PE VENIT -290.235
02 Impozit pe venituri din salarii -377.505
04 Impozit pe venituri din dividende 326.870
05 Impozit pe venituri din dobânzi 22.296
06 Impozit pe venituri din pensii -277.767
07 Impozit pe veniturile din premii -9.488
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare -8
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală -6.295
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent -3.763
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 4.689
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit 89.392
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole 7.395
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc -7.928
23 Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II – impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică 12
24 Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III – impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică -74
25 Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 -31
26 Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă -135
50 Impozit pe venituri din alte surse -74.612
51 Impozit pe venit aferent declarației unice 200.000
60 Regularizări -183.283
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) 290.235
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 290.235
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -333.185
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -333.185
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente -333.185
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE -154.648
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE -154.648
05 Taxa pe active -154.648
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -6.882.263
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ -4.254.422
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -2.175.780
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -276.618
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -705.740
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -1.116.437
09 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad) -76.985
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII -225.245
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei -18
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. -212.271
12 Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale -5.122
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan -7.834
1401 ACCIZE 160.027
1501 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 21
50 Alte taxe pe servicii specifice 21
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI -386.864
01 Taxe pentru jocurile de noroc -415.529
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 26.222
05 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 327
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 1.332
08 Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România -260
10 Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit 17
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 1.027
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -45.792
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -45.792
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping -3.836
07 Impozitul specific -42.259
50 Alte impozite și taxe 303
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI -56.836
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR -81.906
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate -4.862
08 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat -77.044
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 25.070
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 12.201
27 Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate 126
46 Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale -7.466
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați 20.209
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE -377.667
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE -199.796
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE -199.796
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome -89.025
04 Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României 51.263
05 Venituri din concesiuni și închirieri -261.184
08 Venituri din dividende 89.182
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 12.869
50 Alte venituri din proprietate -2.901
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII -177.871
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI -197.653
02 Taxe consulare -7.142
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 248
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare -396
05 Taxe și alte venituri în învățământ 64
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară -4.277
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului -2.919
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă -39
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare -593
23 Venituri din timbrul judiciar -2
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 18.037
26 Venituri din despăgubiri -148.234
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans -198
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități -52.202
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE -5.949
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 13
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise -5.962
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI -197.307
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale -157.423
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe -30
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 3.479
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 295
05 Amenzi judiciare -6.467
06 Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor -888
07 Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată -4.924
08 Penalități de nedeclarare -36.953
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 5.604
3601 DIVERSE VENITURI 223.038
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 78.437
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri -1.892
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite -10.940
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice -1.738
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 66.481
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită -3.732
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare 10.509
18 Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri -4
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale -31
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate -275
24 Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri 86.076
27 Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010 -333
50 Alte venituri 480
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL -15.909
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI -15.909
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 3.151
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 4.279
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare -21.075
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale 283
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului „Prima casă” -2.651
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 104
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 1.234.813
4101 ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE 1.234.813
08 Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate 533.503
15 Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții 1.310
16 Disponibilități din excedentele anilor precedenți 700.000
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 7.927.490


Anexa nr. 2

TOTAL
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 00

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 32.014.230
II. Credite bugetare 26.045.306
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.232.808
II. Credite bugetare 20.633.374
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.099.059
II. Credite bugetare 1.099.074
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 417.722
II. Credite bugetare 413.793
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 1.697.533
II. Credite bugetare 1.697.533
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 346.320
II. Credite bugetare 200.320
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 1.397.718
II. Credite bugetare 2.157.718
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 756.106
II. Credite bugetare 1.795.438
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.849.527
II. Credite bugetare 1.090.678
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 219.418
II. Credite bugetare 219.418
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.927.505
II. Credite bugetare 1.917.505
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13.807.660
II. Credite bugetare 8.345.685
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.340.263
II. Credite bugetare 1.340.217
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 373.977
II. Credite bugetare 355.995
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.022.483
II. Credite bugetare 652.993
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 1.721.945
II. Credite bugetare 352.455
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 300.538
II. Credite bugetare 300.538
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 4.758.939
II. Credite bugetare 4.758.939
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 4.670.129
II. Credite bugetare 4.670.129
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 88.810
II. Credite bugetare 88.810
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 31.144.497
II. Credite bugetare 25.296.099
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 24.489.093
II. Credite bugetare 19.964.109
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.028.035
II. Credite bugetare 1.028.050
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 344.974
II. Credite bugetare 341.145
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 1.697.533
II. Credite bugetare 1.697.533
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 346.320
II. Credite bugetare 200.320
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 1.397.718
II. Credite bugetare 2.157.718
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 754.606
II. Credite bugetare 1.793.938
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.390.154
II. Credite bugetare 692.467
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 217.000
II. Credite bugetare 217.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.924.580
II. Credite bugetare 1.914.580
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13.694.438
II. Credite bugetare 8.245.651
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.319.758
II. Credite bugetare 1.319.712
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 373.977
II. Credite bugetare 355.995
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 1.899.075
II. Credite bugetare 575.661
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 1.598.760
II. Credite bugetare 275.346
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 300.315
II. Credite bugetare 300.315
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 4.756.329
II. Credite bugetare 4.756.329
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 4.670.129
II. Credite bugetare 4.670.129
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 86.200
II. Credite bugetare 86.200
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 12.871.390
II. Credite bugetare 7.782.571
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 12.771.691
II. Credite bugetare 7.680.418
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 529.832
II. Credite bugetare 529.847
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 164.900
II. Credite bugetare 164.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 25.050
II. Credite bugetare 25.050
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 502.282
II. Credite bugetare 502.282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 11.543.352
II. Credite bugetare 6.452.067
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 6.275
II. Credite bugetare 6.272
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 99.699
II. Credite bugetare 102.153
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 99.699
II. Credite bugetare 102.153
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
I. Credite de angajament 216.726
II. Credite bugetare 5.476
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 207.476
II. Credite bugetare 3.476
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 2.588
II. Credite bugetare 2.588
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 4.775
II. Credite bugetare 775
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 67
II. Credite bugetare 67
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 200.046
II. Credite bugetare 46
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 9.250
II. Credite bugetare 2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 9.250
II. Credite bugetare 2.000
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 2.129.540
II. Credite bugetare 2.889.540
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.088.325
II. Credite bugetare 2.848.325
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 4.934
II. Credite bugetare 4.934
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 1.397.718
II. Credite bugetare 2.157.718
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -1.509
II. Credite bugetare -1.509
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 687.182
II. Credite bugetare 687.182
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 41.215
II. Credite bugetare 41.215
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 41.215
II. Credite bugetare 41.215
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 1.765.000
II. Credite bugetare 1.765.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.700.000
II. Credite bugetare 1.700.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 1.700.000
II. Credite bugetare 1.700.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 65.000
II. Credite bugetare 65.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 65.000
II. Credite bugetare 65.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
I. Credite de angajament -432.532
II. Credite bugetare -432.532
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -432.532
II. Credite bugetare -432.532
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -432.532
II. Credite bugetare -432.532
6001 APĂRARE
I. Credite de angajament 1.318.280
II. Credite bugetare 14.551
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 72.766
II. Credite bugetare 60.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 19.563
II. Credite bugetare 19.563
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 68.093
II. Credite bugetare 68.093
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -12.888
II. Credite bugetare -12.888
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -690
II. Credite bugetare -8.333
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.322
II. Credite bugetare -5.538
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 1.245.514
II. Credite bugetare -46.356
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 1.245.514
II. Credite bugetare -46.356
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 981.204
II. Credite bugetare 540.112
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 787.944
II. Credite bugetare 339.802
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 814.433
II. Credite bugetare 814.433
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 117.292
II. Credite bugetare 117.292
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 13.818
II. Credite bugetare 15.658
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -18
II. Credite bugetare -18
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 78
II. Credite bugetare 78
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -163.405
II. Credite bugetare -613.387
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 5.746
II. Credite bugetare 5.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 193.260
II. Credite bugetare 200.310
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 193.260
II. Credite bugetare 200.310
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 327.392
II. Credite bugetare 15.462
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 406.056
II. Credite bugetare 27.924
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -521.282
II. Credite bugetare -521.282
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 624
II. Credite bugetare 624
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 58.364
II. Credite bugetare 29.042
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -1
II. Credite bugetare -1
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -74
II. Credite bugetare -74
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 494.071
II. Credite bugetare 196.690
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -70
II. Credite bugetare -70
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 374.424
II. Credite bugetare 322.995
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -78.664
II. Credite bugetare -12.462
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -78.664
II. Credite bugetare -12.462
6601 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 186.146
II. Credite bugetare 146.790
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 187.049
II. Credite bugetare 147.693
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 199.887
II. Credite bugetare 199.887
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 19.232
II. Credite bugetare 19.232
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -32.070
II. Credite bugetare -71.426
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -903
II. Credite bugetare -903
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -903
II. Credite bugetare -903
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 254.670
II. Credite bugetare 159.340
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 254.620
II. Credite bugetare 159.290
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -3.300
II. Credite bugetare -3.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -18.755
II. Credite bugetare -18.755
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 139.907
II. Credite bugetare 54.718
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 2.470
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -52.660
II. Credite bugetare -58.778
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 187.405
II. Credite bugetare 187.405
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament -447
II. Credite bugetare -2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.952.011
II. Credite bugetare 1.941.968
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.952.011
II. Credite bugetare 1.941.968
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -14.686
II. Credite bugetare -14.686
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -10.000
II. Credite bugetare -10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.647
II. Credite bugetare 1.647
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50.000
II. Credite bugetare 50.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.924.566
II. Credite bugetare 1.914.566
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 484
II. Credite bugetare 441
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament 829.000
II. Credite bugetare 1.164.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 679.000
II. Credite bugetare 1.114.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -21.000
II. Credite bugetare -21.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
II. Credite bugetare 1.100.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 700.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
II. Credite bugetare 35.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 150.000
II. Credite bugetare 50.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 150.000
II. Credite bugetare 50.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI
I. Credite de angajament 136.060
II. Credite bugetare 237.330
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 136.060
II. Credite bugetare 237.330
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -4.500
II. Credite bugetare -4.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 13.313
II. Credite bugetare 13.313
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare 101.270
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 127.247
II. Credite bugetare 127.247
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 4.642.049
II. Credite bugetare 4.724.873
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -28.080
II. Credite bugetare 54.744
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -15.000
II. Credite bugetare -15.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.463
II. Credite bugetare 1.463
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -600
II. Credite bugetare 82.224
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -14.000
II. Credite bugetare -14.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 57
II. Credite bugetare 57
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 4.670.129
II. Credite bugetare 4.670.129
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 4.670.129
II. Credite bugetare 4.670.129
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 600
II. Credite bugetare 600
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
I. Credite de angajament 81.674
II. Credite bugetare 61.276
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -47.426
II. Credite bugetare -67.824
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 15.000
II. Credite bugetare 15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -62.426
II. Credite bugetare -82.824
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 129.100
II. Credite bugetare 129.100
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 129.100
II. Credite bugetare 129.100
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
I. Credite de angajament 3.523.372
II. Credite bugetare 3.598.151
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.524.188
II. Credite bugetare 3.598.967
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.500
II. Credite bugetare 8.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -171
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 214.320
II. Credite bugetare 214.320
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 888.068
II. Credite bugetare 888.068
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.112.653
II. Credite bugetare 2.187.261
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300.818
II. Credite bugetare 300.818
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -816
II. Credite bugetare -816
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -816
II. Credite bugetare -816
8401 TRANSPORTURI
I. Credite de angajament 522.050
II. Credite bugetare 750.367
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 389.480
II. Credite bugetare 617.797
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -3.000
II. Credite bugetare -3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -950
II. Credite bugetare -950
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament -2.467
II. Credite bugetare -2.467
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 153.000
II. Credite bugetare 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 245.650
II. Credite bugetare 245.650
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
II. Credite bugetare 150.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 217.000
II. Credite bugetare 217.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -224.317
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.564
II. Credite bugetare 4.564
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 111.370
II. Credite bugetare 111.370
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -18.630
II. Credite bugetare -18.630
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 130.000
II. Credite bugetare 130.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 21.200
II. Credite bugetare 21.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 21.200
II. Credite bugetare 21.200
8501 COMUNICAȚII
I. Credite de angajament -155.135
II. Credite bugetare -63.776
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -155.135
II. Credite bugetare -63.776
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -155.251
II. Credite bugetare -63.892
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 66
II. Credite bugetare 66
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
9901 DEFICIT -24.706.225
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 5.919
II. Credite bugetare -7.269
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 5.919
II. Credite bugetare -7.269
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.919
II. Credite bugetare -7.269
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 5.919
II. Credite bugetare -7.269
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 5.919
II. Credite bugetare -7.269
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.919
II. Credite bugetare -7.269
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 863.814
II. Credite bugetare 756.476
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 737.796
II. Credite bugetare 676.534
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 71.024
II. Credite bugetare 71.024
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 72.748
II. Credite bugetare 72.648
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.500
II. Credite bugetare 1.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 459.373
II. Credite bugetare 398.211
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.418
II. Credite bugetare 2.418
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.925
II. Credite bugetare 2.925
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 107.303
II. Credite bugetare 107.303
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 20.505
II. Credite bugetare 20.505
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 123.408
II. Credite bugetare 77.332
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 123.185
II. Credite bugetare 77.109
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 223
II. Credite bugetare 223
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.610
II. Credite bugetare 2.610
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.610
II. Credite bugetare 2.610
5110 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -300
II. Credite bugetare -300
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -275
II. Credite bugetare -275
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -109
II. Credite bugetare -109
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -165
II. Credite bugetare -165
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -1
II. Credite bugetare -1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25
6010 APĂRARE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 225
II. Credite bugetare 225
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -155
II. Credite bugetare -155
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament -126
II. Credite bugetare -126
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1
II. Credite bugetare -1
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.554
II. Credite bugetare 3.554
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -3.555
II. Credite bugetare -3.555
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -125
II. Credite bugetare -125
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -125
II. Credite bugetare -125
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 420.033
II. Credite bugetare 390.711
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 276.614
II. Credite bugetare 276.614
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 73.370
II. Credite bugetare 73.370
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 72.456
II. Credite bugetare 72.456
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.500
II. Credite bugetare 1.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.418
II. Credite bugetare 2.418
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.925
II. Credite bugetare 2.925
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 103.339
II. Credite bugetare 103.339
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 20.506
II. Credite bugetare 20.506
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 140.809
II. Credite bugetare 111.487
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 140.586
II. Credite bugetare 111.264
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 223
II. Credite bugetare 223
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.610
II. Credite bugetare 2.610
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.610
II. Credite bugetare 2.610
6610 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 19.002
II. Credite bugetare -204
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 9.036
II. Credite bugetare 9.036
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -6.016
II. Credite bugetare -6.016
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 11.088
II. Credite bugetare 11.088
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.964
II. Credite bugetare 3.964
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 9.966
II. Credite bugetare -9.240
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 9.966
II. Credite bugetare -9.240
6710 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 4.212
II. Credite bugetare 4.112
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 4.197
II. Credite bugetare 4.097
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 4.197
II. Credite bugetare 4.097
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
7010 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament 37.919
II. Credite bugetare 37.919
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 37.919
II. Credite bugetare 37.919
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 37.919
II. Credite bugetare 37.919
8010 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament -38.350
II. Credite bugetare -35.898
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -11.118
II. Credite bugetare -11.118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -11.118
II. Credite bugetare -11.118
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -27.232
II. Credite bugetare -24.780
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -27.232
II. Credite bugetare -24.780
8110 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
I. Credite de angajament 421.354
II. Credite bugetare 360.192
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 421.354
II. Credite bugetare 360.192
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 421.354
II. Credite bugetare 360.192


ADMINISTRAȚIA PREZINDENȚIALĂ
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 01

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 14.000
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -588
II. Credite bugetare -588
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 588
II. Credite bugetare 588
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 14.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 14.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 14.000
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -588
II. Credite bugetare -588
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 588
II. Credite bugetare 588
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 14.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 14.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 13.412
II. Credite bugetare -588
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -588
II. Credite bugetare -588
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -588
II. Credite bugetare -588
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 14.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 14.000
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 588
II. Credite bugetare 588
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 588
II. Credite bugetare 588
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 588
II. Credite bugetare 588


SENATUL ROMANIEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 02

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 320
II. Credite bugetare 320
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 345
II. Credite bugetare 345
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -849
II. Credite bugetare -849
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -165
II. Credite bugetare -165
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.305
II. Credite bugetare 1.305
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -1
II. Credite bugetare -1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 620
II. Credite bugetare 620
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 620
II. Credite bugetare 620
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -740
II. Credite bugetare -740
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.305
II. Credite bugetare 1.305
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -685
II. Credite bugetare -685
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -685
II. Credite bugetare -685
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -740
II. Credite bugetare -740
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.305
II. Credite bugetare 1.305
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.305
II. Credite bugetare 1.305
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.305
II. Credite bugetare 1.305
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament -300
II. Credite bugetare -300
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -275
II. Credite bugetare -275
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -109
II. Credite bugetare -109
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -165
II. Credite bugetare -165
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -1
II. Credite bugetare -1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25
5110 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -300
II. Credite bugetare -300
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -275
II. Credite bugetare -275
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -109
II. Credite bugetare -109
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -165
II. Credite bugetare -165
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -1
II. Credite bugetare -1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -25
II. Credite bugetare -25


CAMERA DEPUTAȚILOR
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 03

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -8.000
II. Credite bugetare -8.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -8.000
II. Credite bugetare -8.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -10.000
II. Credite bugetare -10.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -8.000
II. Credite bugetare -8.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -8.000
II. Credite bugetare -8.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -10.000
II. Credite bugetare -10.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -10.000
II. Credite bugetare -10.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -10.000
II. Credite bugetare -10.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -10.000
II. Credite bugetare -10.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000


ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 04

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 46.066
II. Credite bugetare 46.066
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 44.066
II. Credite bugetare 44.066
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 36.000
II. Credite bugetare 36.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.550
II. Credite bugetare 1.550
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 6.516
II. Credite bugetare 6.516
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 46.066
II. Credite bugetare 46.066
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 44.066
II. Credite bugetare 44.066
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 36.000
II. Credite bugetare 36.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.550
II. Credite bugetare 1.550
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 6.516
II. Credite bugetare 6.516
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 46.066
II. Credite bugetare 46.066
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 44.066
II. Credite bugetare 44.066
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 36.000
II. Credite bugetare 36.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.550
II. Credite bugetare 1.550
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 6.516
II. Credite bugetare 6.516
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000


CONSILIUL LEGISLATIV
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 06

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 643
II. Credite bugetare 643
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 118
II. Credite bugetare 118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 108
II. Credite bugetare 108
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 525
II. Credite bugetare 525
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 525
II. Credite bugetare 525
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 643
II. Credite bugetare 643
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 118
II. Credite bugetare 118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 108
II. Credite bugetare 108
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 525
II. Credite bugetare 525
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 525
II. Credite bugetare 525
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 643
II. Credite bugetare 643
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 118
II. Credite bugetare 118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 108
II. Credite bugetare 108
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10
II. Credite bugetare 10
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 525
II. Credite bugetare 525
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 525
II. Credite bugetare 525


CURTEA DE CONTURI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 07

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -8.071
II. Credite bugetare -22.365
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -12.879
II. Credite bugetare -17.991
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -14.535
II. Credite bugetare -14.535
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.490
II. Credite bugetare 2.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -3
II. Credite bugetare -3
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.314
II. Credite bugetare -6.426
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 483
II. Credite bugetare 483
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.808
II. Credite bugetare -4.374
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.808
II. Credite bugetare -4.374
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -8.071
II. Credite bugetare -22.365
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -12.879
II. Credite bugetare -17.991
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -14.535
II. Credite bugetare -14.535
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.490
II. Credite bugetare 2.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -3
II. Credite bugetare -3
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.314
II. Credite bugetare -6.426
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 483
II. Credite bugetare 483
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.808
II. Credite bugetare -4.374
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.808
II. Credite bugetare -4.374
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -8.071
II. Credite bugetare -22.365
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -12.879
II. Credite bugetare -17.991
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -14.535
II. Credite bugetare -14.535
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.490
II. Credite bugetare 2.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -3
II. Credite bugetare -3
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.314
II. Credite bugetare -6.426
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 483
II. Credite bugetare 483
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.808
II. Credite bugetare -4.374
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.808
II. Credite bugetare -4.374


CONSILIUL CONCURENȚEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 08

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -3.693
II. Credite bugetare -28.239


AVOCATUL POPORULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 09

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -895
II. Credite bugetare -895
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -895
II. Credite bugetare -895
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -700
II. Credite bugetare -700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -214
II. Credite bugetare -214
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 19
II. Credite bugetare 19
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -895
II. Credite bugetare -895
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -895
II. Credite bugetare -895
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -700
II. Credite bugetare -700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -214
II. Credite bugetare -214
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 19
II. Credite bugetare 19
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -895
II. Credite bugetare -895
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -895
II. Credite bugetare -895
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -700
II. Credite bugetare -700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -214
II. Credite bugetare -214
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 19
II. Credite bugetare 19


CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 10

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 160
II. Credite bugetare 160
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 160
II. Credite bugetare 160
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 160
II. Credite bugetare 160
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100


CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 11

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 111
II. Credite bugetare 111
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 111
II. Credite bugetare 111
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -13
II. Credite bugetare -13
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -111
II. Credite bugetare -111
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -111
II. Credite bugetare -111
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 111
II. Credite bugetare 111
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 111
II. Credite bugetare 111
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -13
II. Credite bugetare -13
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -111
II. Credite bugetare -111
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -111
II. Credite bugetare -111
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 111
II. Credite bugetare 111
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 111
II. Credite bugetare 111
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -13
II. Credite bugetare -13
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -111
II. Credite bugetare -111
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -111
II. Credite bugetare -111


SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 13

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 25.752
II. Credite bugetare 124.754
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.752
II. Credite bugetare 124.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 135
II. Credite bugetare 135
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.800
II. Credite bugetare 2.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -153.968
II. Credite bugetare -62.609
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 78
II. Credite bugetare 78
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -27.793
II. Credite bugetare -20.150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 204.500
II. Credite bugetare 204.500
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 25.752
II. Credite bugetare 124.754
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.752
II. Credite bugetare 124.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 135
II. Credite bugetare 135
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.800
II. Credite bugetare 2.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -153.968
II. Credite bugetare -62.609
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 78
II. Credite bugetare 78
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -27.793
II. Credite bugetare -20.150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 204.500
II. Credite bugetare 204.500
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -24.381
II. Credite bugetare -16.738
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -24.381
II. Credite bugetare -16.738
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 135
II. Credite bugetare 135
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.800
II. Credite bugetare 2.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 500
II. Credite bugetare 500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -27.859
II. Credite bugetare -20.216
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 43
II. Credite bugetare 43
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 78
II. Credite bugetare 78
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 78
II. Credite bugetare 78
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 78
II. Credite bugetare 78
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 203.670
II. Credite bugetare 203.670
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 203.670
II. Credite bugetare 203.670
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -680
II. Credite bugetare -680
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 204.350
II. Credite bugetare 204.350
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.520
II. Credite bugetare 1.520
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.520
II. Credite bugetare 1.520
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.463
II. Credite bugetare 1.463
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 57
II. Credite bugetare 57
8501 COMUNICAȚII
I. Credite de angajament -155.135
II. Credite bugetare -63.776
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -155.135
II. Credite bugetare -63.776
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -155.251
II. Credite bugetare -63.892
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 66
II. Credite bugetare 66
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 50
II. Credite bugetare 50


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 14

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 8.090
II. Credite bugetare 28.240
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.090
II. Credite bugetare -56.760
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 7.200
II. Credite bugetare 7.200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -64.850
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 890
II. Credite bugetare 890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare 85.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare 85.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 8.090
II. Credite bugetare 28.240
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.090
II. Credite bugetare -56.760
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 7.200
II. Credite bugetare 7.200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -64.850
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 890
II. Credite bugetare 890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare 85.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare 85.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 8.090
II. Credite bugetare 28.240
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.090
II. Credite bugetare -56.760
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 7.200
II. Credite bugetare 7.200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -64.850
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 890
II. Credite bugetare 890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare 85.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare 85.000


MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2020
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Tit: 15

– mii lei –
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 742.547
II. Credite bugetare 1.152.547
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 742.547
II. Credite bugetare 1.152.547
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -21.000
II. Credite bugetare -21.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 17.000
II. Credite bugetare 1.117.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 737.919
II. Credite bugetare 37.919
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.628
II. Credite bugetare 4.628
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
II. Credite bugetare 10.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 704.628
II. Credite bugetare 1.114.628
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 704.628
II. Credite bugetare 1.114.628
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -21.000
II. Credite bugetare -21.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 17.000
II. Credite bugetare 1.117.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 700.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.628
II. Credite bugetare 4.628
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
II. Credite bugetare 10.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 25.628
II. Credite bugetare 25.628
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.628
II. Credite bugetare 25.628
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.000
II. Credite bugetare 4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 17.000
II. Credite bugetare 17.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.628
II. Credite bugetare 4.628
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament 679.000
II. Credite bugetare 1.089.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 679.000
II. Credite bugetare 1.089.000
40