OUG 17/1995

author
9 minutes, 59 seconds Read

ORDONANŢA Nr. 17 din 4 august 1995

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
Articolul 1
Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 litera d) se modifica astfel:
„d) recompensele şi premiile de orice fel,”
2. Articolul 3 se modifica şi se completează având următorul cuprins:
„Art. 3. – Prin derogare de la prevederile articolului precedent, salariile şi alte drepturi salariale sau diferenţe din acestea, plătite pe trecut, se defalca în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, cumulîndu-se cu celelalte drepturi primite în lunile respective, în următoarele situaţii:
a) în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive.
b) ca urmare a aplicării prevederilor art. 13 din prezenta lege;
c) în cazul imposibilităţii plăţii lunare a salariilor ca urmare a lipsei de disponibil în conturile bancare ale plătitorului de salarii;
d) în cazul definitivării decontărilor pe baza contractelor de cercetare şi proiectare;
e) în cazul indemnizaţiilor aferente concediului de odihnă, când durata acestuia se desfăşoară pe o perioadă mai mare de o luna calendaristică;
f) în cazul sumelor plătite pe baza prevederilor de la art. 2 lit. i).
g) în cazul diferenţelor de salarii care privesc perioade anterioare lunilor în care se plătesc, acordate în baza unor acte normative privind salarizarea.
Sumele reprezentind premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentind stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariaţilor agenţilor economici şi managerilor, după aprobarea bilanţului contabil, precum şi sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihnă se impozitează, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate în luna în care are loc plata acestora.”
3. Articolul 4 alineatul 1 se modifica şi se completează având următorul cuprins:

Art. 4. – Se impozitează, în condiţiile prezentei legi, şi următoarele drepturi în bani şi în natura, cuvenite persoanelor fizice:
a) câştigurile salariaţilor zilieri sau temporari;
b) onorariile încasate de avocaţi prin barouri;
c) drepturile cuvenite medicilor şi personalului sanitar din policlinicile cu plata;
d) câştigurile obţinute din colaborări de orice natura.
e) onorariile încasate din expertize de orice fel;
f) drepturile cuvenite pentru invenţii şi inovaţii.”

4. După articolul 4 se introduce un nou articol 4.1. cu următorul cuprins:
„Art. 4.1. – Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente în România sub forma de salarii, precum şi alte drepturi băneşti de natura salariilor, pentru activităţi desfăşurate în străinătate, se impun cu cotele şi în condiţiile prevăzute de art. 7.”
5. Articolul 5 litera b) se modifica după cum urmează:
„b) sumele primite de salariaţi pentru munca prestată în perioada preavizului de concediere, precum şi compensaţiile acordate salariaţilor disponibilizaţi cu ocazia restructurării agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate. Condiţiile pentru acordarea compensaţiilor care nu se supun impozitului pe salarii se adoptă prin hotărâre a Guvernului;”
6. Articolul 5 litera c) se modifica şi se completează după cum urmează:
„c) ajutoarele sociale şi alte ajutoare ce se acordă, potrivit legii, din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat şi bugetele locale sau din fondurile speciale constituite potrivit Legii privind finanţele publice nr. 10/1991, precum şi ajutoarele acordate din fondul de salarii mamelor salariate pentru naşteri şi în caz de deces al salariaţilor.”
7. Articolul 5 litera e) se completează şi va avea următorul cuprins:
„e) alocaţiile, indemnizaţiile şi orice sume de aceasta natura, acordate, potrivit legii, persoanelor cu copii, cu excepţia celor de la art. 2 lit. e), precum şi alocaţiile de întreţinere acordate persoanelor cărora li s-au dat în plasament familial sau li s-au încredinţat minori;”
8. Articolul 5 se completează cu litera h), care are următorul cuprins:
„h) sumele reprezentind contribuţia pentru pensia suplimentară şi contribuţia datorată de salariaţi la fondul pentru plata ajutorului de şomaj, stabilite potrivit legii.”
9. Articolul 6 litera c) se modifica şi va avea următorul cuprins:
„c) persoanele care, în decursul aceleiaşi luni, obţin venituri sub forma de salarii de baza şi alte drepturi salariale de până la 75.000 lei, de la unitatea unde au funcţia de baza. În cazul majorării, prin acte normative, a nivelului salariului de baza minim brut pe ţara, suma de mai sus se modifica în mod corespunzător.”
10. Articolul 6 litera d) se modifica după cum urmează:
„d) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;”
11. Articolul 6 litera e) se modifica şi se completează după cum urmează:
„e) urmaşii eroilor-martiri ai Revoluţiei, precum şi deţinătorii titlului de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, conferit prin Brevet, pentru veniturile realizate în cadrul funcţiei de baza;”
12. Articolul 6 se completează cu literele g), h), i) şi j), care vor avea următorul cuprins:
„g) invalizii de gradul I sau II, precum şi persoanele handicapate încadrabile în gradul I sau II de invaliditate, dacă invaliditatea îi împiedica în exercitarea profesiei sau funcţiei. Prevederea nu se aplică în cazul persoanelor fizice care au calitatea de asociat în cadrul societăţilor comerciale şi altor agenţi economici şi care îndeplinesc în acelaşi timp şi funcţia de administrator sau orice alta funcţie remunerată în cadrul acestora.
Eliberarea certificatelor de atestare a stării de invalid sau de persoana handicapata se face de comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. Conducerile societăţilor comerciale, regiilor autonome sau instituţiilor publice, după caz, atesta în scris ca invaliditatea persoanei în cauza, prevăzută în certificatul eliberat de comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, o împiedica în exercitarea profesiei sau funcţiei ocupate.
Scutirea de la plata impozitului se acordă numai pentru veniturile realizate de salariaţi la unitatea la care au funcţia de baza;
h) persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, pentru veniturile realizate de acestea la unitatea la care au funcţia de baza. Prevederea se aplică şi persoanelor care, la data la care se aflau într-una din situaţiile prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, erau minore;
i) persoanele fizice străine care desfăşoară în România activităţi de consultanţa în cadrul unor acorduri de finanţare gratuita, încheiate de Guvernul român cu alte guverne sau organizaţii internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale.
j) donatorii de singe sau plasma, pentru sumele primite de aceştia, reprezentind contravaloarea zilelor libere, acordate, potrivit legii, pentru donarea de singe sau plasma.”
13. La articolul 6 se introduc alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:
„Scutirile de la plata impozitului se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare celei în care persoanele în cauza înregistrează cererile prin care se depun actele doveditoare care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.
Revizuirea certificatelor de atestare a stării de invalid sau de persoana handicapata se face în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, perioada în care îşi menţin valabilitatea certificatele emise anterior şi neexpirate.”
14. Articolul 7 alineatul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:
În cazul când, prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar net al unui salariat, realizat în unitatea unde acesta are funcţia de baza, s-ar reduce sub nivelul venitului prevăzut la art. 6 lit. c), impozitul se diminuează, astfel încât să asigure realizarea acelui venit.”
15. Articolul 7 alineatul 5 se modifica şi va avea următorul cuprins:
„În cazul salariilor şi al altor drepturi salariale, precum şi al unor drepturi băneşti (asa cum sunt menţionate la art. 2 şi 4 din lege), în valută, impozitul datorat se calculează prin transformarea în lei, la cursul de schimb valutar în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se face plata, după care impozitul în lei, stabilit pe baza cotelor de la alin. 1, se transforma, se retine şi se vărsa la bugetul de stat în valută, la acelaşi curs.”
16. După articolul 8 se introduce un nou articol 8.1., cu următorul cuprins:
„Art. 8.1. – Persoana fizica română are dreptul sa i se deducă din impozitul pe salarii datorat în România o sumă echivalenta cu impozitul pe salarii din sursa externa, plătit direct sau prin reţinere în străinătate, pe bază de documente câte atesta plata, confirmate de autorităţile fiscale din ţara în care îşi desfăşoară activitatea. Aceasta suma nu va depăşi suma impozitului pe salarii, calculat potrivit legislaţiei fiscale în vigoare din România.”
17. Articolul 17 alineatele 1 şi 2 se modifica şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 17. – Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:
a) nedepunerea în termenul stabilit la art. 10 a dării de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a impozitului pe salarii;
b) refuzul de a pune la dispoziţia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, de reţinere şi de vărsare la bugetul de stat a impozitului pe salarii.
Contravenţia de la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei.”
18. După articolul 20 se introduce un nou articol 20.1., cu următorul cuprins:
„Art. 20.1. – Contestaţiile aflate pe rol la organele jurisdicţionale, administrative sau judiciare se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei.”
Articolul 2
Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se o noua numerotare articolelor.
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: art. 7 alin. 4 şi art. 20-27 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993; prevederile privind impozitarea persoanelor fizice din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurata în România, în cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare gratuita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 209 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 18 noiembrie 1994; art. 8 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992; prevederile referitoare la impozitul de salarii de la art. 6 alin. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994; prevederile referitoare la impozitul pe salarii de la art. 15 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994 şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de singe, utilizarea terapeutică a singelui uman şi organizarea transfuzională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 19 ianuarie 1995.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
www.pensii.ro, contact@pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *