OUG 19 din 21 martie 2007;

author
7 minutes, 25 seconds Read

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 21 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale


ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din 28 martie 2007

Reformarea sistemului public de pensii, obiectiv cuprins în capitolul 7 „Politica de protecţie socială” din Programul de guvernare 2005-2008, necesită măsuri de îmbunătăţire a standardului de viaţă pentru persoanele vârstnice, în principal prin eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii, existente între diferite categorii de pensionari.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost recalculate pensiile persoanelor pensionate anterior datei de 1 aprilie 2001, astfel încât toate pensiile sunt stabilite pe baza aceloraşi principii.

Pe parcursul desfăşurării procesului de recalculare s-a constatat că un număr însemnat de pensionari nu au înregistrate salariile în carnetele de muncă pentru perioadele de până în anul 1963, iar în cele mai multe cazuri posibilitatea dovedirii acestora prin adeverinţe este imposibilă.

Acest aspect nu se datorează persoanelor în cauză, ci legislaţiei în vigoare în acea perioadă, precum şi faptului că multe unităţi s-au desfiinţat, iar în unele cazuri arhivele au fost distruse. Situaţia creată influenţează cuantumul pensiilor şi produce reale nemulţumuri pensionarilor.

Drept urmare, se impune modificarea cadrului juridic necesar calculării punctajului mediu anual pentru perioadele în care nu sunt înregistrate salarii în carnetele de muncă.

De asemenea, este necesară adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă în vederea creării cadrului legal care să permită, pe de o parte, creşterea încrederii beneficiarilor în sistemul public de pensii, iar pe de altă parte, să permită asigurarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice necesare punerii în aplicare a noilor principii.

Pentru asigurarea unei aplicări corespunzătoare este absolut necesară asigurarea unei perioade de pregătire tehnică-procedurală între momentul publicării acestui act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cel al producerii efectelor, respectiv efectuarea plăţilor corespunzătoare noilor prevederi.

Totodată, pentru a răspunde solicitării pensionarilor, au fost diversificate modalităţile de plată a pensiilor, prin introducerea conturilor curente şi a conturilor de card, deschise la bănci.

Procedurile tehnice, specifice operaţiunilor bancare, în special în cazul conturilor de card, permit ca drepturile de pensie să fie încasate şi de către alte persoane decât cele îndreptăţite de lege, chiar şi după data la care acestea din urmă nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare.

Evidenţa încasării pensiilor de către titulari, efectuată pe baza taloanelor de plată transmise prin poştă la domiciliul acestora, precum şi suspendarea pensiei în caz de neconfirmare a taloanelor sunt de natură a genera grave nemulţumiri în rândul pensionarilor, cu impact social nedorit. Astfel, în cursul lunii ianuarie 2007, un număr semnificativ de pensionari dintre cei care au optat pentru plata pensiei prin cont bancar s-a aflat în situaţia de suspendare a pensiei.

In condiţiile în care până în prezent s-au încheiat convenţii pentru plata pensiilor cu 7 bănci, fenomenul prezentat se poate amplifica, cu atât mai mult cu cât pensionarii îşi manifestă preferinţa pentru a încasa drepturile de pensie prin conturi bancare.

Intrucât modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură a conduce la încetarea plăţii pensiilor, vor fi obţinute de la instituţiile care au ca atribuţii evidenţa persoanelor, respectiv de la Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, se impune abrogarea prevederilor referitoare la suspendarea plăţii pensiei în situaţia în care timp de 3 luni consecutive pensionarul nu confirmă încasarea acesteia.

Luând în considerare că situaţiile expuse mai sus constituie situaţii extraordinare ce vizează elemente de interes public, se impune promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 91 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură a conduce la încetarea plăţii pensiilor conform alin. (1) lit. a), vor fi furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.”

2.  Articolele 921, 931 şi 932 se abrogă.

3.   Alineatul (2) al articolului 161 va avea următorul cuprins:

„(2) In condiţiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare ale acestora. In caz contrar, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe ţară, în vigoare în perioada respectivă.”

4. După alineatul (2) al articolului 161 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(3) Fac excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:

a)   un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;

b)   un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale şi nici nu sunt dovedite;

c)   un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962, în situaţia în care prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut la lit. b).

(4)  In situaţia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în funcţie de reformele monetare.

(5)   Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare în sistemul public, cu excepţia perioadelor asimilate prevăzute de lege.”

Art. II. – (1) Prevederile art. 161 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi persoanelor:

a)  ale căror drepturi de pensie au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în temeiul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată  cu   completări   prin   Legea   nr.   78/2005,   cu completările ulterioare;

c) cărora, la stabilirea drepturilor de pensie, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, le-au fost valorificate perioade de vechime în muncă, respectiv vechime în serviciu, realizate în sisteme neintegrate în sistemul public de pensii.

(2)   In situaţiile prevăzute la alin. (1) cota-parte din punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată, aferent perioadelor contributive anterioare datei de 1 ianuarie 1963, se înlocuieşte cu cota-parte din punctajul mediu anual aferent aceleiaşi perioade, calculat conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)   In cazul în care, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează punctajul mediu anual, respectiv cuantumul avantajos.

Art. III. – (1) Prevederile art. 161 alin. (2), (3), (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum se modifică şi se completează la art. I, se aplică începând cu data de 1 iulie 2007.

(2)   Drepturile rezultate în urma aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, cuvenite persoanelor prevăzute la art. II alin. (1), se acordă începând cu pensia aferentă lunii iulie 2007, fondurile fiind asigurate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.

(3)  Până la data de 30 iunie 2007, casele teritoriale de pensii au obligaţia să definitiveze măsurile cu caracter tehnic-organizatoric, în vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi (2).

Art. IV. – Pe data de 1 iulie 2007 se abrogă prevederile art. 15 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbu Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *