OUG 24/2000

author
47 minutes, 37 seconds Read

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2000(*actualizată*)

privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:
Capitolul 1 Indemnizaţii şi salarii de bază
Articolul 1
(1) Pentru activitatea desfăşurată personalul contractual din sectorul bugetar primeşte un salariu de bază stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se înţelege personalul angajat în acest sector în funcţii de conducere sau în funcţii de execuţie, pe bază de contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii.
Articolul 2
Salariile de bază pentru fiecare funcţie de execuţie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minima şi cea maximă prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul 3
(1) În cazul personalului contractual care ocupa o funcţie de conducere în sectorul bugetar, salariul de bază este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi este stabilită în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie.
(3) Indemnizaţia de conducere se acorda în mod corespunzător şi personalului contractual care conduce sau coordonează programe sau proiecte prevăzute în programul de activitate al instituţiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.
Capitolul 2 Modul de stabilire a salariilor de bază şi a indemnizaţiilor de conducere
Articolul 4
Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite.
Articolul 5
(1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalchează pe luni cheltuielile cu salariile şi le comunica Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat şi, respectiv, a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru unităţile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii până la sfârşitul anului.
(2) În termenul prevăzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unităţile subordonate se comunica de către ordonatorii principali de credite, după caz, ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare şi cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depăşi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului.
Articolul 6
Stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998.
Articolul 7
(1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia.
(2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.
Capitolul 3 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual
Articolul 8
Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate prin acte normative.
Articolul 9
Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.
Capitolul 4 Dispoziţii finale
Articolul 10
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2000.
(2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are salariul de bază sub cel corespunzător limitei minime a funcţiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Stabilirea salariului de bază între limitele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă se face o data pe an, pe baza evaluării anuale a performantelor profesionale individuale, efectuată în condiţiile legii.
(4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării, salariile de bază stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în doua etape, astfel: doua treimi din creşterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), începând cu luna decembrie a anului 2000 salariile de baza ale personalului din unităţile de cultura vor putea fi majorate în mod suplimentar, până la nivelul rezultat din evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuată în cursul anului 2000, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2000.
––––-
Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 282 din 20 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 21 decembrie 2000.
Articolul 11
Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorită neîncadrării în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suporta, în condiţiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.
Articolul 12
Până la intrarea în vigoare a legii salarizării funcţionarilor publici prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul personalului contractual care ocupa o funcţie publică.
Articolul 13
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică:
a) personalului din organele autorităţii judecătoreşti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;
c) personalului diplomatic şi consular de cariera;
d) personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ;
e) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională.
Articolul 14
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională.
Articolul 15
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexele nr. IV/1-IV/3, V, VI, VII/2-VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 şi IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
preşedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiară,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii şi protecţiei
sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Ministrul funcţiei publice,
Vlad Roşca
Bucureşti, 30 martie 2000.
Nr. 24.

ANEXA 1

ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)

A. Functii de conducere
___________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
___________________________________________________________________
1. Secretar general S 10.000.000
2. Secretar general adjunct S 9.000.000
___________________________________________________________________

NOTA:
Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

B. Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IA S 1.575.000 5.500.000
2. Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul I S 1.364.000 4.810.000
3. Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul II S 1.199.000 4.357.000
4. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul III S 1.184.000 3.905.000
5. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1.132.000 3.509.000
6. Referent, inspector, revizor contabil;
debutant S 1.095.000 –
7. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul IA SSD 1.364.000 4.810.000
8. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul I SSD 1.281.000 3.905.000
9. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul II SSD 1.070.000 3.509.000
10. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul III SSD 968.000 3.169.000
11. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; debutant SSD 948.000 –

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

12. Consilier juridic gradul IA S 2.193.000 5.500.000
13. Consilier juridic gradul I S 2.005.000 4.810.000
14. Consilier juridic gradul II S 1.816.000 4.357.000
15. Consilier juridic gradul III S 1.627.000 3.905.000
16. Consilier juridic gradul IV S 1.462.000 3.509.000
17. Consilier juridic debutant S 1.448.000 –

c) Functii de executie pe trepte profesionale

18. Referent IA M 1.112.000 2.800.000
19. Referent I M 1.029.000 2.434.000
20. Referent II M 981.000 2.264.000
21. Referent III M 901.000 1.981.000
22. Referent IV M 849.000 1.811.000
23. Referent debutant M 844.000 –
______________________________________________________________________________
*) Functiile prevazute la cap. I lit. B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

II. Salarii de baza pentru functii de conducere si de executie de specialitate, specifice serviciilor Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

A. Functii de conducere specifice
___________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
___________________________________________________________________
1. Sef departament, director general S 10.000.000
___________________________________________________________________

B. Functii de executie de specialitate specifice
______________________________________________________________________________
Nr. Functia*) Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
2. Sef birou senatorial, sef cabinet S 2.005.000 4.810.000
3. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
sef cabinet, referent SSD 1.674.000 4.018.000
4. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
sef cabinet, referent M 1.368.000 3.509.000
5. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
sef cabinet, referent PL 1.557.000 4.018.000
6. Director de cabinet S 3.584.000 8.601.000
7. Consilier S 3.584.000 8.601.000
8. Expert S 3.278.000 7.866.000
9. Consultant S 2.240.000 5.376.000
10. Secretar cabinet, secretar-dactilograf M 944.000 2.943.000
______________________________________________________________________________
*) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.

III. Functii specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANTELOR

a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

Garda financiara – personal militarizat
___________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
___________________________________________________________________
1. Comisar general S 9.100.000
___________________________________________________________________

Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Comisar principal IA S 1.996.000 5.500.000
2. Comisar principal I S 1.785.000 4.810.000
3. Comisar principal II S 1.533.000 4.244.000
4. Comisar principal III S 1.317.000 3.905.000
5. Comisar principal IV S 1.307.000 3.792.000
6. Comisar debutant S 1.305.000 –
7. Comisar principal I SSD 1.616.000 4.357.000
8. Comisar principal II SSD 1.441.000 3.905.000
9. Comisar principal III SSD 1.235.000 3.509.000
10. Comisar debutant SSD 1.180.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Comisar IA M 1.226.000 2.943.000
12. Comisar I M 1.085.000 2.603.000
13. Comisar II M 991.000 2.377.000
14. Comisar III M 896.000 2.151.000
15. Comisar debutant M 892.000 –
______________________________________________________________________________

Audit intern
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Auditor-ofiter S 4.692.000 7.894.000
2. Auditor-expert S 3.278.000 6.196.000
3. Auditor-inspector S 2.335.000 5.065.000
4. Auditor-asistent S 1.863.000 4.499.000
______________________________________________________________________________

b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

Functii de executie pe trepte profesionale, specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Casier trezorier I M 944.000 2.264.000
2. Casier trezorier II; agent fiscal,
operator rol, numarator bani; I M; G 849.000 1.981.000
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator
rol, numarator bani; debutant M; G 829.000 –
______________________________________________________________________________

2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
Functii de executie pe trepte profesionale

1. Referent transmitere I M 1.014.000 2.434.000
2. Referent transmitere II M 920.000 2.207.000
3. Referent transmitere III M 859.000 1.981.000
4. Referent debutant M 849.000 –
______________________________________________________________________________

3. MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
______________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
Functii de executie pe grade profesionale

1. Ministru consilier S 2.193.000 8.828.000*)
2. Consilier economic S 2.005.000 4.810.000
3. Secretar economic I S 1.816.000 4.358.000
4. Secretar economic II S 1.627.000 3.905.000
5. Secretar economic III S 1.462.000 3.509.000
______________________________________________________________________________
*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
Functii de executie pe grade profesionale

1. Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul I SSD 1.627.000 3.905.000
2. Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul II SSD 1.462.000 3.509.000
3. Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul III SSD 1.321.000 3.169.000
4. Instructor sportiv, referent sportiv;
debutant SSD 1.274.000 –
______________________________________________________________________________

5. MINISTERUL DE INTERNE

Functii specifice Arhivelor Nationale
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Arhivist gradul IA S 1.575.000 5.500.000
2. Arhivist gradul I S 1.364.000 4.810.000
3. Arhivist gradul II S 1.199.000 4.358.000
4. Arhivist gradul III S 1.184.000 3.905.000
5. Arhivist gradul IV S 1.132.000 3.509.000
6. Arhivist debutant S 1.095.000 –
7. Arhivist gradul IA SSD 1.364.000 4.810.000
8. Arhivist gradul I SSD 1.281.000 3.905.000
9. Arhivist gradul II SSD 1.070.900 3.509.000
10. Arhivist gradul III SSD 968.000 3.169.000
11. Arhivist debutant SSD 948.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12. Arhivar IA M 1.112.000 2.800.000
13. Arhivar I M 1.029.000 2.434.000
14. Arhivar II M 983.000 2.264.000
15. Arhivar III M 901.000 1.981.000
16. Arhivar debutant M 844.000 –
______________________________________________________________________________

IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

OFICIUL CONCURENTEI
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
Functii de executie pe grade profesionale

1. Inspector de concurenta gradul I S 2.193.000 5.500.000
2. Inspector de concurenta gradul II S 2.005.000 4.810.000
3. Inspector de concurenta gradul III S 1.816.000 4.358.000
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 2

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Consilier, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect; gradul IA S 1.627.000 3.905.000
2. Consilier, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect; gradul I S 1.439.000 3.452.000
3. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul II S 1.250.000 2.999.000
4. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect,
gradul III S 1.132.000 2.717.000
5. Referent, inspector, revizor contabil,
arhitect; debutant S 1.061.000 –
6. Conductor arhitect IA, referent IA,
subinginer IA SSD 1.156.000 2.773.000
7. Conductor arhitect I, referent I,
subinginer I SSD 967.000 2.320.000
8. Conductor arhitect II, referent II,
subinginer II SSD 896.000 2.151.000
9. Conductor arhitect, referent, subinginer;
debutant SSD 892.000 –

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10. Consilier juridic gradul IA S 2.193.000 4.358.000
11. Consilier juridic gradul I S 2.005.000 3.905.000
12. Consilier juridic gradul II S 1.816.000 3.452.000
13. Consilier juridic gradul III S 1.627.000 2.999.000
14. Consilier juridic gradul IV S 1.462.000 2.603.000
15. Consilier juridic debutant S 1.448.000 –

c) Functii de executie pe trepte profesionale

16. Referent, inspector; IA M 1.061.000 2.547.000
17. Referent, inspector; I M 991.000 2.377.000
18. Referent, inspector; II M 896.000 2.151.000
19. Referent, inspector; III M 835.000 1.981.000
20. Referent, inspector; debutant M 830.000 –
21. Agent agricol I M 873.000 2.094.000
22. Agent agricol II M; G 826.000 1.981.000
23. Agent agricol III M; G 755.000 1.811.000
24. Agent agricol debutant M; G 750.000 –
______________________________________________________________________________

II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor

1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti
___________________________________________________________________
Nr. Functia Salariul de baza
crt. (lei)
___________________________________________________________________
1. Secretar general al prefecturii 9.500.000
2. Secretar 9.500.000
___________________________________________________________________

2. Prefecturi si consilii judetene
____________________________________________________________________________
Nr. Functia Salariul de baza
crt. (lei)
___________________________
Categoria I Categoria II
____________________________________________________________________________
3. Secretar general al prefecturii 8.900.000 8.300.000
4. Secretar 8.900.000 8.300.000
____________________________________________________________________________

3. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
____________________________________________________________________________
Nr. Functia Salariul de baza
crt. (lei)
___________________________________________
Cu peste Categoria
320.000 _______________________________
locuitori*) I II III
____________________________________________________________________________
5. Municipii
– secretar 7.400.000 6.700.000 6.100.000 5.500.000
____________________________________________________________________________
*) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

____________________________________________________________________________
6. Orase
– secretar – 4.600.000 4.150.000 3.500.000
____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Nr. Functia Salariul de baza
crt. (lei)
__________________________________________
Cu peste Categoria
15.000 ________________________________
locuitori I II III
intre intre pana la
7.001 – 3.001 – 3.000
15.000 7.000 locuitori
locuitori locuitori
___________________________________________________________________________
7. Comune
– secretar 3.300.000 3.000.000 2.750.000 2.600.000
___________________________________________________________________________

NOTA:
Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 3/1

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Salarii de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Reglementator piete de capital, analist
politici de piata, inspector autorizare,
controlor valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; gradul I S 3.207.000 7.696.000
2. Reglementator piete de capital, analist
politici de piata, inspector autorizare,
controlor valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; gradul II S 2.900.000 6.960.000
3. Reglementator piete de capital, analist
politici de piata, inspector autorizare,
controlor valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; gradul III S 2.594.000 6.225.000
4. Reglementator piete de capital, analist
politici de piata, inspector autorizare,
controlor valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; asistent S 1.863.000 4.471.000
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 3/2

CURTEA DE CONTURI

Salarii de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Curtii de Conturi
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Controlor financiar gradul I, judecator
financiar gradul I, procuror financiar
gradul I, magistrat-asistent gradul I,
judecator financiar gradul I inspector,
procuror financiar gradul I inspector S 3.207.000 7.696.000
2. Controlor financiar gradul II, judecator
financiar gradul II, procuror financiar
gradul II, magistrat-asistent gradul II S 2.900.000 6.960.000
3. Controlor financiar gradul III, judecator
financiar gradul III, procuror financiar
gradul III S 2.594.000 6.225.000
4. Controlor financiar-asistent S 1.863.000 4.471.000
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 3/3

CONSILIUL CONCURENTEI

Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Inspector de concurenta gradul I S 3.207.000 7.696.000
2. Inspector de concurenta gradul II S 2.900.000 6.960.000
3. Inspector de concurenta gradul III S 2.594.000 6.225.000
4. Inspector de concurenta asistent S 1.863.000 4.471.000
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/1

SANATATE

I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice

A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Medic primar S 2.661.000 5.562.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 3.269.000 8.343.000
2. Medic specialist S 2.281.000 3.981.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.661.000 5.195.000
3. Medic rezident anul II – VII S 1.901.000 3.163.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.281.000 4.145.000
4. Medic rezident anul I S 1.673.000 2.836.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.129.000 3.490.000
5. Medic S 1.521.000 3.490.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.098.000 4.826.000
6. Medic stagiar S 1.521.000 –
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 1.962.000 –
7. Farmacist primar*) S 2.281.000 4.171.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.585.000 6.435.000
8. Farmacist specialist S 1.977.000 3.490.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.281.000 4.613.000
9. Farmacist rezident anul II – III S 1.673.000 2.727.000
10. Farmacist rezident anul I S 1.673.000 –
11. Farmacist S 1.369.000 2.754.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 1.851.000 4.254.000
12. Farmacist stagiar S 1.369.000 –
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 1.821.000 –
13. Fiziokinetoterapeut principal S 1.573.000 4.145.000
14. Fiziokinetoterapeut specialist S 1.218.000 3.272.000
15. Fiziokinetoterapeut S 1.182.000 2.727.000
16 Fiziokinetoterapeut debutant S 1.174.000 –
17. Dentist principal SSD 1.182.000 3.054.000
18. Dentist SSD 1.023.000 2.700.000
19. Dentist debutant SSD 1.005.000 –
20. Asistent medical principal*) PL 1.179.000 3.054.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) PL 1.954.000 3.763.000
21. Asistent medical*) PL 1.027.000 2.727.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) PL 1.521.000 3.163.000
22. Asistent medical debutant*) PL 913.000 –
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) PL 1.467.000 –
23. Asistent medical principal*) M 1.141.000 2.836.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.749.000 3.381.000
24. Asistent medical*) M 989.000 2.400.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.445.000 2.727.000
25. Asistent medical debutant*) M 894.000 –
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.432.000 –
26. Tehnician dentar principal*) M 1.168.000 2.945.000
27. Tehnician dentar*) M 955.000 2.509.000
28. Tehnician dentar debutant*) M 941.000 –
29. Sora medicala principala*) M 1.065.000 2.618.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.604.000 3.272.000
30. Sora medicala*) M 913.000 2.182.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.353.000 2.400.000
31. Sora medicala debutanta*) M 875.000 –
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.326.000 –
______________________________________________________________________________
*) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
*) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
*) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
*) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
principal S 2.281.000 4.145.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.592.000 6.435.000
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
specialist S 1.977.000 3.272.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.281.000 4.613.000
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1.369.000 2.727.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 1.851.000 3.272.000
35. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
debutant S 1.369.000 –
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 1.817.000 –
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
principal S 1.218.000 3.218.000
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 1.182.000 2.945.000
38. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
debutant S 1.173.000 –
39. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
principal*) SSD 1.182.000 3.054.000
40. Profesor C.F.M., biolog, chimist*) SSD 1.023.000 2.700.000
41. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
debutant*) SSD 1.005.000 –

C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar

42. Infirmiera, agent D.D.D. G 856.000 1.636.000
43. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 700.000 –
44. Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,
ingrijitoare G 700.000 1.473.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) G 1.179.000 2.291.000
45. Ambulantier*) 1.136.000 2.400.000
46. Sofer autosanitara I*) 1.082.000 2.182.000
47. Sofer autosanitara II*) 982.000 1.963.000
48. Sofer autosanitara III*) 891.000 1.745.000
______________________________________________________________________________
*) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 – 3 ani invatamant de zi sau de 3 – 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
*) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
*) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.
*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Medic primar S 3.041.000 6.729.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 3.649.000 9.202.000
2. Medic specialist S 2.661.000 5.235.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 3.041.000 6.326.000
3. Medic rezident anul II – VII S 2.281.000 3.817.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.661.000 4.690.000
4. Medic rezident anul I S 2.053.000 3.381.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.509.000 4.035.000
5. Farmacist primar*) S 2.281.000 5.453.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.813.000 7.034.000
6. Farmacist specialist S 1.901.000 4.363.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.129.000 5.617.000
7. Fiziokinetoterapeut principal S 1.445.000 5.453.000
8. Fiziokinetoterapeut specialist S 1.027.000 4.363.000
9. Asistent medical principal*) PL 1.293.000 4.035.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) PL 2.030.000 4.908.000
10. Asistent medical*) PL 1.141.000 3.599.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) PL 1.673.000 3.926.000
11. Asistent medical principal*) M 1.179.000 3.490.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.885.000 4.363.000
12. Asistent medical*) M 1.027.000 3.163.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.536.000 3.490.000
13. Sora medicala principala*) M 1.103.000 3.163.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.749.000 4.035.000
14. Sora medicala*) M 951.000 2.727.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) M 1.483.000 3.163.000
______________________________________________________________________________

B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
15. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
principal S 2.281.000 5.453.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.813.000 7.034.000
16. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
specialist S 1.901.000 4.363.000
– din anatomia patologica si medicina
legala*2) S 2.129.000 5.617.000
17. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
principal S 1.491.000 5.235.000
18. Profesor C.F.M. principal SSD 1.246.000 4.035.000
______________________________________________________________________________
*1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 – 6 si lit. B nr. crt. 15 – 17.
*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

NOTA:
1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza din cap. II „Unitati clinice, institute si centre medicale” – litera B.
––––
*) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
*) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
*) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/2

CERCETARE

Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare

Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Cercetator stiintific principal gradul I S 2.529.000 6.000.000
2. Cercetator stiintific principal gradul II S 2.023.000 4.343.000
3. Cercetator stiintific principal gradul III S 1.726.000 3.451.000
4. Cercetator stiintific S 1.517.000 3.034.000

b) Functii de executie de specialitate neatestate

5. Asistent de cercetare stiintifica S 1.398.000 2.796.000
6. Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 1.386.000 –

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica,
pe trepte profesionale

7. Asistent I M 1.398.000 2.796.000
8. Asistent II M 1.190.000 2.380.000
9. Asistent III M 1.101.000 2.201.000
10. Asistent stagiar M 1.059.000 –
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/3

CULTURA

UNITATI DE CULTURA

I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,
balet, concertist, instrumentist), actor,
pictor scenograf, consultant artistic,
coregraf, concertmaistru*), artist
instrumentist I; S
gradul I 1.773.000 4.908.000
gradul II 1.523.000 3.654.000
gradul III 1.364.000 3.272.000
gradul IV 1.205.000 2.890.000
gradul V 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 –
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
dirijor cor, producator delegat, impresar
artistic; S
gradul I 1.682.000 4.035.000
gradul II 1.409.000 3.381.000
gradul III 1.205.000 2.890.000
3. Sef orchestra, artist instrumentist II,
maestru de studii (balet, canto), secretar
literar (muzical, public relations),
operator imagine (sunet), sufleor opera,
artist liric opera; S
gradul I 1.523.000 3.654.000
gradul II 1.364.000 3.272.000
gradul III 1.205.000 2.890.000
gradul IV 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 –
4. Artist liric, balerin, dansator,
acompaniator, corepetitor, actor manuitor
papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,
artist plastic, machior, peruchier,
montor imagine, editor imagine; S
gradul I 1.296.000 3.109.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5. Dirijor, sef orchestra, maestru
(balet-dans, corepetitor), concertmaistru,
maestru de studii balet, maestru
lumini-sunet;
I 1.114.000 2.672.000
II 955.000 2.291.000
III 841.000 2.018.000
debutant 837.000 –
6. Solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor instrumentist,
sufleor opera, corist opera
I 1.114.000 2.672.000
II 955.000 2.291.000
III 841.000 2.018.000
debutant 837.000 –
7. Maestru artist circ, artist circ, maestru
(acordor pian-clavecin, lutier),
specialist (orga, instrumente de suflat);
I 1.364.000 3.272.000
II 1.205.000 2.890.000
III 1.114.000 2.672.000
IV 955.000 2.291.000
V 864.000 2.073.000
debutant 837.000 –
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor
actor manuitor papusi, sculptor papusi,
sufleor teatru, artist plastic, machior,
peruchier, montor imagine, operator
imagine, editor imagine, regizor scena
(culise), secretar platou;
I 977.000 2.345.000
II 909.000 2.182.000
III 827.000 1.963.000
debutant 818.000 –
9. Regizor scena (culise), secretar platou; M
I 977.000 2.345.000
II 909.000 2.182.000
III 827.000 1.963.000
debutant 818.000 –
10. Supraveghetor sala, controlor bilete,
garderobier, plasator M; G 773.000 1.854.000

c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale

11. Muncitor calificat
I 1.136.000 2.318.000
II 1.068.000 2.182.000
III 977.000 2.018.000
IV 909.000 1.854.000
V 818.000 1.691.000
VI 750.000 1.555.000
______________________________________________________________________________
*) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.

II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Redactor de rubrica, redactor, lector,
publicist comentator, corespondent in
strainatate; S
gradul I 1.364.000 3.272.000
gradul II 1.205.000 2.890.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 –
2. Sef agentie publicitate, administrator
(publicatii, editura), reporter
(fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 1.318.000 3.163.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.091.000 2.618.000
debutant 1.077.000 –
3. Secretar (tehnic) de redactie,
documentarist, traducator, caricaturist,
desenator artistic, corector,
tehnoredactor; S
gradul I 1.296.000 3.109.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 –
4. Redactor, secretar de redactie; SSD
gradul I 1.205.000 2.890.000
gradul II 1.114.000 2.672.000
gradul III 964.000 2.291.000
debutant 959.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
documentarist, traducator, caricaturist,
desenator artistic, corector,
tehnoredactor; M
treapta IA 1.114.000 2.672.000
treapta I 977.000 2.345.000
treapta II 909.000 2.182.000
debutant 837.000 –
6. Laborant foto, retusor foto, fotograf; M; G
treapta I 955.000 2.291.000
treapta II 841.000 2.018.000
treapta III 773.000 1.854.000
debutant 759.000 –
______________________________________________________________________________
*) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).

III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar S
gradul IA 1.500.000 4.363.000
gradul I 1.250.000 2.999.000
gradul II 1.136.000 2.727.000
debutant 1.077.000 –
2. Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar-arhivist SSD
gradul I 1.205.000 3.272.000
gradul II 1.114.000 2.672.000
gradul III 964.000 2.291.000
debutant 959.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3. Restaurator*), conservator, trezorier,
gestionar custode sala M
treapta I 1.114.000 2.672.000
treapta II 977.000 2.345.000
treapta III 909.000 2.182.000
debutant 837.000 –
4. Bibliotecar M
treapta IA 1.114.000 2.672.000
treapta I 977.000 2.345.000
treapta II 909.000 2.182.000
debutant 837.000 –
5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 773.000 1.854.000
______________________________________________________________________________
*) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional

IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Referent; S
gradul I 1.296.000 3.109.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 –
2. Referent; SSD
gradul I 1.205.000 2.890.000
gradul II 1.114.000 2.672.000
gradul III 964.000 2.291.000
debutant 959.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3. Referent;
treapta IA 1.114.000 2.672.000
treapta I 977.000 2.345.000
treapta II 909.000 2.182.000
debutant 837.000 –
______________________________________________________________________________

NOTA:
1. Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
2. Salariile de baza pentru salariatii teatrelor nationale, operelor nationale, muzeelor nationale, bibliotecilor nationale si ai Bibliotecii Academiei Romane, precum si ai Filarmonicii „George Enescu” Bucuresti, pentru activitatea de importanta nationala desfasurata in aceste institutii, pot fi cu pana la 20% mai mari, in limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/4

CULTE

Salarii de baza pentru personalul clerical*)

Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Preot
gradul I S 1.636.000 3.926.000
gradul II S 1.364.000 3.272.000
definitiv S 1.227.000 2.945.000
debutant S 1.218.000 –
2. Preot
gradul I M 1.182.000 2.836.000
definitiv M 1.136.000 2.727.000
debutant M 1.118.000 –
______________________________________________________________________________
*) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 5

SPORT

UNITATI SPORTIVE

I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor*) (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Secretar federatie, antrenor federal,
antrenor lot national*), expert
sportiv; gradul IA 1.605.000 4.066.000
2. Secretar federatie, antrenor federal
antrenor lot national*), expert
sportiv; gradul I 1.449.000 3.478.000
3. Secretar federatie, antrenor federal,
antrenor lot national*), expert
sportiv; gradul II 1.293.000 3.103.000
4. Secretar federatie, antrenor federal,
antrenor lot national*); gradul III,
instructor sportiv gradul I 1.182.000 2.836.000
5. Secretar federatie, antrenor federal;
gradul IV, instructor sportiv gradul II 1.093.000 2.622.000
6. Instructor sportiv debutant 1.075.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

7. Instructor sportiv I, referent I 1.093.000 2.622.000
8. Instructor sportiv II, referent II 981.000 2.354.000
9. Instructor sportiv III, referent III 914.000 2.194.000
10. Instructor sportiv debutant 834.000 –
______________________________________________________________________________
*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
*) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului si sportului.

II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor*) (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
Functii de executie pe categorii de clasificare*)

1. Antrenor categoria I, expert sportiv
gradul I 1.338.000 3.210.000
2. Antrenor categoria II, expert sportiv
gradul II 1.182.000 2.836.000
3. Antrenor categoria III, referent
sportiv gradul III 1.093.000 2.622.000
4. Antrenor categoria IV, referent
sportiv gradul IV 1.004.000 2.408.000
5. Antrenor categoria V 923.000 2.194.000
6. Antrenor debutant, referent sportiv
debutant 914.000 –
______________________________________________________________________________
*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
*) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/6

AUTORITATEA VAMALA

DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

Salarii de baza pentru functiile de specialitate

CAP. 1
Aparatul central
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Expert vamal S 2.987.000 7.169.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 2.542.000 6.099.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 2.363.000 5.671.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 2.185.000 5.243.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 2.007.000 4.815.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IV S 1.828.000 4.387.000
7. Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 1.797.000 –
8. Referent gradul I SSD 2.051.000 4.922.000
9. Referent gradul II SSD 1.873.000 4.494.000
10. Referent gradul III SSD 1.695.000 4.066.000
11. Referent debutant SSD 1.668.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12. Referent IA M 1.918.000 4.601.000
13. Referent I M 1.739.000 4.173.000
14. Referent II M 1.561.000 3.745.000
15. Referent III M 1.383.000 3.317.000
16. Referent IV M 1.204.000 2.889.000
17. Referent debutant M 1.177.000 –
______________________________________________________________________________

CAP. 2
Directia Generala a Vamilor

Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Expert vamal S 3.567.000 8.025.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 3.032.000 7.276.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 2.854.000 6.848.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 2.631.000 6.313.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 2.408.000 5.778.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate,
gradul IV S 2.185.000 5.243.000
7. Inspector vamal, referent de specialitate,
debutant S 2.154.000 –
8. Referent gradul I SSD 2.497.000 5.992.000
9. Referent gradul II SSD 2.274.000 5.457.000
10. Referent gradul III SSD 2.051.000 4.922.000
11. Referent debutant SSD 2.020.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12. Referent IA M 2.363.000 5.671.000
13. Referent I M 2.140.000 5.136.000
14. Referent II M 1.962.000 4.708.000
15. Referent III M 1.784.000 4.280.000
16. Referent IV M 1.605.000 3.852.000
17. Referent debutant M 1.579.000 –
______________________________________________________________________________

CAP. 3
Directia regionala vamala

Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Expert vamal S 2.631.000 6.313.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 2.185.000 5.243.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 2.007.000 4.815.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 1.784.000 4.280.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 1.605.000 3.852.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 1.579.000 –
7. Referent gradul I SSD 1.739.000 4.173.000
8. Referent gradul II SSD 1.561.000 3.745.000
9. Referent gradul III SSD 1.427.000 3.424.000
10. Referent debutant SSD 1.400.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Referent IA M 1.561.000 3.745.000
12. Referent I M 1.427.000 3.424.000
13. Referent II M 1.293.000 3.103.000
14. Referent III M 1.115.000 2.675.000
15. Referent debutant M 1.088.000 –
______________________________________________________________________________

CAP. 4
Birouri vamale

Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

A. Functii de executie de categoria A
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Expert vamal S sau 2.363.000 5.671.000
scoala
vamala
2. Inspector vamal principal S sau 1.918.000 4.601.000
scoala
vamala
3. Inspector vamal gradul I S sau 1.739.000 4.173.000
scoala
vamala
4. Inspector vamal gradul II S sau 1.561.000 3.745.000
scoala
vamala
5. Inspector vamal gradul III S sau 1.383.000 3.317.000
scoala
vamala
6. Inspector vamal debutant S sau 1.356.000 –
scoala
vamala
7. Inspector vamal Scoala 1.583.000 3.799.000
vamala
sau SSD
8. Controlor vamal gradul I Scoala 1.383.000 3.317.000
vamala
sau SSD
9. Controlor vamal gradul II Scoala 1.204.000 2.889.000
vamala
sau SSD
10. Agent vamal debutant Scoala 1.177.000 –
vamala
sau SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Controlor vamal I M 1.427.000 3.424.000
12. Controlor vamal II M 1.293.000 3.103.000
13. Controlor vamal III M 1.115.000 2.675.000
14. Controlor vamal debutant M 955.000 –
______________________________________________________________________________

B. Functii de executie de categoria B
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Inspector pentru datoria vamala principal S 1.918.000 4.601.000
2. Inspector pentru datoria vamala gradul I S 1.739.000 4.173.000
3. Inspector pentru datoria vamala gradul II S 1.561.000 3.745.000
4. Inspector pentru datoria vamala
gradul III S 1.383.000 3.317.000
5. Inspector pentru datoria vamala debutant S 1.356.000 –
6. Inspector pentru datoria vamala Scoala 1.583.000 3.799.000
vamala
sau SSD
7. Controlor pentru datoria vamala gradul I Scoala 1.383.000 3.317.000
vamala
sau SSD
8. Controlor pentru datoria vamala gradul II Scoala 1.204.000 2.889.000
vamala
sau SSD
9. Controlor pentru datoria vamala debutant Scoala 1.177.000 –
vamala
sau SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10. Controlor pentru datoria vamala I M 1.427.000 3.424.000
11. Controlor pentru datoria vamala II M 1.293.000 3.103.000
12. Controlor pentru datoria vamala III M 1.115.000 2.675.000
13. Controlor pentru datoria vamala debutant M 955.000 –
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/7

NAVIGATIE

UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Comandant instructor S 1.383.000 4.280.000
2. Sef mecanic instructor S 1.293.000 3.103.000

a) Functii de executie pe nave maritime

3. Comandant S 1.405.000 3.906.000
4. Sef mecanic S 1.316.000 3.157.000
5. Capitan secund, sef mecanic secund,
sef electrician S 1.115.000 2.675.000
6. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
electrician S 1.048.000 2.515.000
7. Ofiter aspirant S 1.039.000 –

b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale

8. Capitan dragor M 1.093.000 2.622.000
9. Capitan M 1.004.000 2.408.000
10. Sef mecanic M 981.000 2.354.000
11. Dragor-sef M 959.000 2.301.000
12. Ofiter punte M 914.000 2.194.000
13. Ofiter mecanic, ofiter electrician M 892.000 2.140.000
14. Dragor M 825.000 1.980.000
15. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
electrician, dragor; aspirant M 807.000 –

c) Functii de executie comune pe nave

16. Sef statie RTG M 959.000 2.301.000
17. Ofiter RTG I M 870.000 2.087.000
18. Ofiter RTG II M 803.000 1.926.000
19. Sef echipaj 937.000 2.247.000
20. Conducator salupa, sef timonier, ajutor
ofiter mecanic 870.000 2.087.000
21. Electrician, motorist, motopompist,
timonier, marinar 825.000 1.980.000
22. Electrician, motorist, motopompist,
timonier, marinar; debutant 807.000 –
23. Scafandru autonom 1.048.000 2.515.000
24. Scafandru greu 959.000 2.301.000
25. Scafandru debutant 923.000 –

d) Functii de executie de specialitate din activitatea
capitaniilor de porturi

– Functii de executie pe grade profesionale –

26. Capitan de port specialist S 1.316.000 3.157.000
27. Capitan de port gradul I S 1.115.000 2.675.000

– Functii de executie pe trepte profesionale –

28. Capitan de port gradul II M 1.004.000 2.408.000
29. Ofiter de port gradul I M 959.000 2.301.000
30. Ofiter de port gradul II M 870.000 2.087.000
31. Ofiter de port debutant M 807.000 –
______________________________________________________________________________
Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a) – c) din prezenta anexa, in functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTA:
Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si se utilizeaza de toate unitatile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/8

AGRICULTURA

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); expert S 1.427.000 4.280.000
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul I S 1.249.000 2.996.000
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul II S 1.093.000 2.622.000
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul III S 1.048.000 2.515.000
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); debutant S 1.039.000 –
6. Medic primar veterinar*) S 1.672.000 4.815.000
7. Medic veterinar gradul I S 1.427.000 3.424.000
8. Medic veterinar gradul II S 1.249.000 2.996.000
9. Medic veterinar gradul III S 1.048.000 2.515.000
10. Medic veterinar debutant S 1.076.000 –
11. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; I SSD 1.160.000 2.996.000
12. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; II SSD 1.004.000 2.408.000
13. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; III SSD 937.000 2.247.000
14. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; debutant SSD 923.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

15. Tehnician*), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); IA M 1.004.000 2.568.000
16. Tehnician*), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); I M 914.000 2.194.000
17. Tehnician*), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); II M 825.000 1.980.000
18. Tehnician*), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); debutant M 807.000 –
19. Asistent veterinar I, tehnician
veterinar IA M 1.048.000 2.568.000
20. Asistent veterinar II, tehnician
veterinar I M 959.000 2.301.000
21. Asistent veterinar III, tehnician
veterinar II M 870.000 2.087.000
22. Asistent veterinar, tehnician
veterinar; debutant M 807.000 –
23. Agent veterinar I Scoala
profesionala 825.000 1.980.000
24. Agent veterinar II Scoala
profesionala 736.000 1.766.000
25. Agent veterinar debutant Scoala
profesionala 732.000 –
______________________________________________________________________________
*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
*) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
*) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/9

OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Inginer cadastru gradul IA S 1.628.000 4.280.000
2. Inginer cadastru gradul I S 1.249.000 2.996.000
3. Inginer cadastru gradul II S 1.137.000 2.729.000
4. Inginer cadastru gradul III S 1.062.000 2.515.000
5. Inginer cadastru debutant S 1.057.000 –
6. Subinginer cadastru I SSD 1.160.000 2.996.000
7. Subinginer cadastru II SSD 1.070.000 2.568.000
8. Subinginer cadastru III SSD 946.000 2.247.000
9. Subinginer cadastru debutant SSD 941.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10. Tehnician cadastru IA M 1.070.000 2.568.000
11. Tehnician cadastru I M 914.000 2.194.000
12. Tehnician cadastru II M 834.000 1.980.000
13. Tehnician cadastru debutant M 830.000 –
14. Operator cadastru I M; G 825.000 1.980.000
15. Operator cadastru II M; G 754.000 1.766.000
16. Operator cadastru debutant M; G 749.000 –
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/10

PROTECTIA MEDIULUI

AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI „DELTA DUNARII”

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Inspector de specialitate expert, inginer
expert*) S 1.427.000 4.280.000
2. Inspector de specialitate, inginer*);
gradul I S 1.249.000 2.996.000
3. Inspector de specialitate, inginer*);
gradul II S 1.093.000 2.622.000
4. Inspector de specialitate, inginer*);
gradul III S 1.048.000 2.515.000
5. Inspector, inginer*); debutant S 1.044.000 –
6. Subinginer I SSD 1.160.000 2.996.000
7. Subinginer II SSD 1.004.000 2.408.000
8. Subinginer III SSD 937.000 2.247.000
9. Subinginer debutant SSD 923.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10. Tehnician, observator conditii mediu;
IA*) M 1.004.000 2.568.000
11. Tehnician, observator conditii mediu; I*) M 914.000 2.194.000
12. Tehnician, observator conditii mediu;
II*) M 825.000 1.980.000
13. Tehnician, observator conditii mediu;
debutant*) M 807.000 –
______________________________________________________________________________
*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate in aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
*) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 4/11

AVIATIA SPORTIVA

AEROCLUBUL ROMANIEI

Salarii de baza pentru functiile de specialitate

1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist

Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor*) (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Personal navigant si tehnic navigant
profesionist
clasa I 1.472.000 4.280.000
clasa a II-a 1.271.000 3.050.000
clasa a III-a 1.115.000 2.675.000
clasa a IV-a 1.048.000 2.515.000
clasa a V-a 1.039.000 –
______________________________________________________________________________
*) Nivelul studiilor si nivelul de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. Personal tehnic aeronautic
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe clase profesionale

1. Inginer de aviatie S
clasa I 1.472.000 4.280.000
clasa a II-a 1.271.000 3.050.000
clasa a III-a 1.115.000 2.675.000
clasa a IV-a 1.048.000 2.515.000
debutant 1.039.000 –
2. Tehnician de aviatie M
clasa I 1.070.000 2.568.000
clasa a II-a 981.000 2.354.000
clasa a III-a 892.000 2.140.000
clasa a IV-a 825.000 1.980.000
debutant 807.000 –
3. Mecanic de aviatie Scoala
clasa I tehnica de 1.137.000 2.729.000
clasa a II-a aviatie sau 981.000 2.354.000
clasa a III-a echivalenta 870.000 2.087.000
clasa a IV-a 825.000 1.980.000
debutant 807.000 –
4. Mecanic pentru intretinerea aparatelor
de lansare la zbor (turn de parasutism, M;
automosor, plior parasute, scoala
deltaplanism etc.) profesionala
clasa I 981.000 2.568.000
clasa a II-a 937.000 2.247.000
clasa a III-a 870.000 2.087.000
clasa a IV-a 825.000 1.980.000
debutant 807.000 –
5. Maistru de aviatie Scoala de
clasa I maistri 1.160.000 2.782.000
clasa a II-a de aviatie 1.070.000 2.568.000
clasa a III-a 914.000 2.194.000
______________________________________________________________________________

3. Personal operativ aeronautic

Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 1.472.000 4.280.000
gradul II 1.271.000 3.050.000
gradul III 1.115.000 2.675.000
gradul IV 1.048.000 2.515.000
debutant 1.039.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

2. Meteorolog aeronautic M + curs de
I calificare 959.000 2.301.000
II 870.000 2.087.000
debutant 807.000 –
3. Controlor trafic dirijare M + curs de
I calificare 1.070.000 2.568.000
II 959.000 2.301.000
III 870.000 2.087.000
4. Controlor trafic operatiuni auxiliare M + curs de
I calificare 981.000 2.354.000
II 892.000 2.140.000
III 825.000 1.980.000
debutant 807.000 –
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 5/1

FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII, DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXELE Nr. IV/1 – IV/11, SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT

I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Consilier, expert, inspector de
specialitate; gradul I, inginer,
economist; specialist IA S 1.558.000 3.704.000
2. Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul II, economist,
referent, inginer; gradul I S 1.347.000 2.963.000
3. Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul III, economist,
referent, inginer; gradul II S 1.242.000 2.755.000
4. Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul IV, economist,
referent, inginer; gradul III S 1.158.000 2.547.000
5. Referent, inspector, inginer, economist;
debutant S 1.154.000 –
6. Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; I SSD 1.263.000 2.778.000
7. Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; II SSD 1.158.000 2.570.000
8. Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; III SSD 1.032.000 2.292.000
9. Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 1.027.000 –

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10. Consilier juridic gradul IA S 1.558.000 3.704.000
11. Consilier juridic gradul I S 1.347.000 2.963.000
12. Consilier juridic gradul II S 1.242.000 2.755.000
13. Consilier juridic gradul III S 1.158.000 2.547.000
14. Consilier juridic debutant S 1.154.000 –

c) Functii de executie pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
IA M 1.158.000 2.292.000
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
I M 1.074.000 2.130.000
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
II M 969.000 1.922.000
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
III M 905.000 1.760.000
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
debutant M 901.000 –
______________________________________________________________________________

II. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
Functii de executie pe grade profesionale

1. Expert-consultant IA S 1.684.000 3.704.000
2. Expert-consultant I S 1.474.000 3.241.000
3. Expert-consultant II S 1.305.000 2.871.000
______________________________________________________________________________

III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Expert gradul I S 1.474.000 3.241.000
2. Expert gradul II S 1.263.000 2.778.000
3. Expert gradul III S 1.158.000 2.547.000
4. Expert debutant S 1.154.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5. Instructor I M 1.158.000 2.547.000
6. Instructor II M 990.000 2.176.000
7. Instructor III M 905.000 1.991.000
8. Instructor debutant M 901.000 –
______________________________________________________________________________

NOTA:
Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din Scoala populara de arta.

IV. Proiectare

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Proiectant gradul I S 1.642.000 3.612.000
2. Proiectant gradul II S 1.431.000 3.149.000
3. Proiectant gradul III S 1.242.000 2.732.000
4. Proiectant gradul IV S 1.158.000 2.501.000
5. Proiectant debutant S 1.154.000 –
6. Subinginer cartograf I SSD 1.263.000 2.778.000
7. Subinginer cartograf II SSD 1.158.000 2.547.000
8. Subinginer cartograf III SSD 1.032.000 2.223.000
9. Subinginer cartograf debutant SSD 1.027.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10. Tehnician proiectant I M 1.158.000 2.547.000
11. Tehnician proiectant II*) M 990.000 2.176.000
12. Tehnician proiectant III*) M 905.000 1.991.000
13. Tehnician proiectant debutant*) M 901.000 –
______________________________________________________________________________
*) Salariul de baza prevazut pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

V. Unitati de informatica

Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Analist, programator, inginer de sistem;
IA S 1.768.000 3.704.000
2. Analist, programator, inginer de sistem;
I S 1.600.000 3.519.000
3. Analist, programator, inginer de sistem;
II S 1.431.000 3.149.000
4. Analist, programator, inginer de sistem;
III S 1.242.000 2.732.000
5. Analist, programator, inginer de sistem;
IV S 1.158.000 2.501.000
6. Analist, programator, inginer de sistem;
debutant S 1.154.000 –
7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 1.263.000 2.778.000
8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 1.158.000 2.547.000
9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 1.027.000 2.223.000
10. Informatician, conductor tehnic;
debutant SSD 1.027.000 –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Analist (programator) ajutor IA M 1.158.000 2.547.000
12. Analist (programator) ajutor I M 1.074.000 2.362.000
13. Analist (programator) ajutor II M 969.000 2.130.000
14. Analist (programator) ajutor III M 905.000 1.945.000
15. Analist (programator) debutant M 901.000 –
16. Operator, controlor date; I M 1.074.000 2.362.000
17. Operator, controlor date; II M 969.000 2.130.000
18. Operator, controlor date; III M 884.000 1.945.000
19. Operator, controlor date; IV M 821.000 1.760.000
20. Operator, controlor date; debutant M 817.000 –
______________________________________________________________________________

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 5/2

ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire*1)

Functii de executie pe trepte profesionale
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor (lei)
____________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Stenodactilograf IA*) M 1.095.000 2.269.000
2. Stenodactilograf I M 969.000 1.922.000
3. Stenodactilograf II M 905.000 1.760.000
4. Stenodactilograf debutant M 901.000 –
5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 1.074.000 2.130.000
6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 947.000 1.876.000
7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 863.000 1.713.000
8. Secretar-dactilograf, dactilograf;
debutant M; G 859.000 –
9. Secretar, secretar-dactilograf; I*) M; G 905.000 1.806.000
10. Secretar, secretar-dactilograf; II*) M; G 821.000 1.644.000
11. Secretar, secretar-dactilograf;
debutant*) M; G 817.000 –
12. Administrator I M 1.158.000 2.292.000
13. Administrator II M 1.053.000 2.084.000
14. Administrator III M 947.000 1.876.000
15. Sef depozit I M 1.032.000 2.061.000
16. Sef depozit II M 947.000 1.876.000
17. Casier, magaziner; I M 1.011.000 2.014.000
18. Casier, magaziner; II M; G 905.000 1.806.000
19. Casier, magaziner; debutant M; G 901.000 –
20. Functionar, arhivar; I M 990.000 1.968.000
21. Functionar, arhivar; II M 905.000 1.806.000
22. Functionar, arhivar; III M 821.000 1.644.000
23. Functionar, arhivar; debutant M 817.000 –
24. Sef formatie paza, pompieri 905.000 1.806.000
25. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
guard, bufetier, manipulant bunuri,
curier; I 779.000 1.551.000
26. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
guard, bufetier, manipulant bunuri,
curier; II 716.000 1.436.000
27. Maistru I 1.116.000 2.223.000
28. Maistru II 1.032.000 2.061.000
29. Sofer IA*) 1.137.000 2.593.000
30. Sofer I*) 1.116.000 2.269.000
31. Sofer II*) 1.095.000 2.176.000
32. Muncitor calificat I 1.095.000 2.176.000
33. Muncitor calificat II 1.032.000 2.061.000
34. Muncitor calificat III 969.000 1.922.000
35. Muncitor calificat IV 905.000 1.806.000
36. Muncitor calificat V 842.000 1.667.000
37. Muncitor calificat VI 779.000 1.551.000
38. Muncitor necalificat 716.000 1.436.000
______________________________________________________________________________
*1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
*) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
*) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
*) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
*) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.

NOTA:
In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice incadrarea soferilor se face tinandu-se seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

*
* *

Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA 6/1

INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
1. Director general, inspector de stat-sef 55
2. Director general adjunct, inspector de stat-sef adjunct 50
3. Director, inspector-sef 50
4. Director adjunct, inspector-sef adjunct 40
5. Contabil-sef 40
6. Inginer-sef 40
7. Sef serviciu, sef sectie, sef serviciu contencios 30
8. Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25
9. Sef formatie muncitori 15
______________________________________________________________________________

ANEXA 6/2

INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
A. Serviciile Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme
de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie,
Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ,
Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

1. Sef departament, director general 55
2. Director, sef sector, sef compartiment 50
3. Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment
adjunct 40
4. Sef serviciu, sef sectie 30
5. Sef birou, sef oficiu, sef atelier 25

B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si unitatile
teritoriale de specialitate din subordinea acestora

a) Aparatul propriu

1. Ministerul Finantelor
1.1. Garda financiara – aparatul central

1. Comisar general adjunct 50
2. Comisar sef divizie 30

2. Ministerul Educatiei Nationale
______________________________________________________________________________
Nr. Functia*) Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
1. Inspector general 45 55
2. Inspector principal de specialitate 45 50
______________________________________________________________________________
*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
b) Servicii publice descentralizate

1. Ministerul Finantelor
1.1. Garda financiara – aparatul teritorial

1. Comisar sef sectie 40
2. Comisar sef sectie adjunct 30
3. Comisar sef sectie divizie 25

1.2. Directia generala a finantelor publice si
controlului financiar de stat
– la nivel de municipiu –

1. Director administratie financiara 40
2. Director adjunct administratie financiara 30
3. Sef circumscriptie fiscala 30

– la nivel de comuna –

1. Sef perceptie 25

2. Ministerul Culturii
2.1. Inspectoratul pentru cultura

1. Consilier teritorial-sef 50
2. Consilier teritorial-sef adjunct 40
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
minim maxim
______________________________________________________________________________
2*1). Ministerul Educatiei Nationale
2*1).1. Inspectoratul scolar*)

1. Inspector scolar general 45 55
2. Inspector scolar general adjunct 35 45
3. Inspector scolar de specialitate 30 40
4. Inspector scolar 25 30
––––
*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

3. Ministerul Sanatatii
3.1. Directia de sanatate publica
Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si
responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac
parte din salariul de baza

1. Medic inspector 25
2. Farmacist inspector 25

c) Aparatul propriu al administratiei publice locale
si serviciile publice din subordinea acesteia

1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucuresti
si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consilii locale
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
1.1. La nivel de judet si la municipiul Bucuresti

1. Sef departament*) 55
2. Arhitect-sef 50
3. Arhitect-sef adjunct 40
4. Sef filiala, sef corp control comercial I 30
5. Sef corp control comercial II 25
––––
*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

1.2. La nivel de municipiu si oras

1. Sef corp control comercial I 30
2. Sef corp control comercial II 25

1.3. La nivel de comuna

1. Sef perceptie 25
2. Sef birou 15
______________________________________________________________________________

d) Unitati subordonate ministerelor si altor organe
de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
1. Ministerul Culturii

1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala

1. Redactor-sef 40
2. Redactor-sef adjunct 30
3. Sef redactie, secretar general de redactie 25

1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau activitati
suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza

1. Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, 10
coristii, balerinii, artistii instrumentisti,
instrumentistii, dansatorii, care desfasoara activitate
solistica
2. Artistii instrumentisti si instrumentistii care 10
desfasoara activitate de sef de partida

2. Ministerul Sanatatii

2.1. Unitati sanitare
2.1.1. Functiile de conducere medico-sanitare

1. Medic (farmacist) director 50
2. Medic (farmacist) director adjunct 40
3. Medic-sef (policlinica, statie salvare, centru 40
transfuzie sanguina si altele similare)
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, 25
sef sectie, sef laborator si altele similare)
5. Asistent medical-sef 25

2.1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati
si responsabilitati suplimentare functiei de baza,
care fac parte din salariul de baza

1. Farmacist diriginte 15
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10
3. Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala, 10
oficiant medical, moasa, laborant si altele similare)
sef
4. Spalatoreasa cu gestiune; sef echipa 7

2.1.3. Indemnizatii pentru activitati prestate in afara obligatiilor
functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza

1. Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai cel mult 25% in
comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii cursul unei
de munca si ai comisiilor medicale luni, din
salariul de baza
al functiei
de executie
indeplinite
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
3. Ministerul Tineretului si Sportului
3.1. Functii de conducere din federatii sportive

1. Presedinte federatie 30
2. Secretar general federatie 25

3.2. Functii de conducere din alte unitati sportive
3.2.1. Cluburi

1. Presedinte club 20
2. Vicepresedinte club 10

3.2.2. Complex sportiv

1. Sef complex sportiv 10

4. Ministerul Transporturilor
4.1. Unitati navale si capitanii de porturi

Functiile de conducere din unitatile navale si capitaniile de porturi

1. Capitan sef port 20
2. Sef grup scafandri 10

4.2. Pentru activitatea de imersiune desfasurata potrivit prevederilor
art. 8 lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 se acorda o
indemnizatie de 7.300 lei/ora de scufundare.

4.3. Aviatie sportiva
4.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii de zbor

1. Comandant detasament zbor 50
2. Comandant aeroclub teritorial 50
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4. Sef sector zbor aeroclub teritorial 15

4.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii tehnic-aeronautice

1. Sef grupa lucrari-reparatii (LR) 30
2. Sef sector tehnic 15

4.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii operativ-aeronautice

1. Director zbor 40
2. Director tehnic 40
3. Sef serviciu informare zbor-meteo-navigatie 30

4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant si tehnic,
navigant profesionist, precum si indemnizatia de exploatare
pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei

Activitatea pentru care se acorda Indemnizatia
_________________________________ ______________________

1. Misiuni prevazute in Codul aerian pana la: 6.200 lei/ora de zbor
2. Misiuni prevazute in Codul aerian 3.300 lei/start
3. Salturi cu parasuta 27.400 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor si 1.800 lei/aterizare
aterizari
______________________________________________________________________________

NOTA:
1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata astfel:
– 1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal
– 1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal
Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de Aeroclubul Romaniei.
______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
5. Ministerul Agriculturii
5.1. Functii de conducere din activitatea specifica

1. Sef oficiu*), inspector-sef*) 40
2. Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie 30
––––
*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica, dupa caz.

5.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati
si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care
fac parte din salariul de baza

– Medicii veterinari incadrati in activitatile prevazute 10% din salariul
in anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanta, autorizati sa de baza functiei
exercite atributii de inspector al politiei de executie
sanitar-veterinare. Marimea concreta a sporului se indeplinite
stabileste de organul care il autorizeaza.

______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
6. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
6.1. Functii de conducere din activitatea specifica

1. Guvernator*) 50
2. Inspector sef*) 40
––––
*) Se utilizeaza numai la Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.

7. Academia Romana
7.1. Functii de conducere specifice din activitatea de cercetare
stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare

1. Director institut 50
2. Director adjunct stiintific, director adjunct institut 40
3. Secretar stiintific, director centru 30

8. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
8.1. Functii de conducere specifice in unitatile de perfectionare
a personalului cu pregatire medie si in centre de calificare si recalificare

1. Director centru de perfectionare 30
2. Director adjunct centru de perfectionare 25
3. Director centru de calificare si recalificare 30
4. Sef centru de calificare 15
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere in
procente din
salariul de baza
– % –
________________
limita maxima
______________________________________________________________________________
C. Autoritatea vamala

1. Sef biroul vamal 30
2. Sef adjunct birou vamal 25
3. Sef tura, sef sector 20

D. Autoritati autonome

1. Functii de conducere la Curtea de Conturi

1. Director directie control financiar, sef compartiment 40
control financiar la Camera de Conturi; presedinte
colegiu jurisdictional, director adjunct la Directia de
control financiar si la Camera de Conturi a Municipiului
Bucuresti, sef serviciu control, controlor financiar
care exercita control preventiv
2. Judecator financiar inspector, procuror financiar 35
inspector

2. Functii de conducere la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

1. Director general de departament 55
2. Director general adjunct de departament 50
3. Director 50
4. Director adjunct al directiilor aferente departamentelor 40
5. Sef serviciu 30
6. Sef birou din cadrul directiilor aferente departamentelor 25

______________________________________________________________________________

www.pensii.ro -legislația pensiilor.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *