OUG 47/1997

author
12 minutes, 20 seconds Read

Ordonanța de urgență nr. 47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului și a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială


În vigoare de la 04 septembrie 1997
Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 04 septembrie 1997
Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 55/1997; L 126/1998; OUG 17/1999; OUG 102/1999; OG 72/2000; OG 102/2000.
Ultimul amendament în 02 noiembrie 2000.
În baza prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,


Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:
Art. I. – Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 1992, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 5 litera a) va avea următorul cuprins:
” a) asigurarea asistenței medicale prin acordarea gratuită de medicamente, tratamente în unități sanitare și stațiuni, proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatură și materiale ajutătoare – compensatorii pentru cei cu un venit mediu net lunar, pe o persoană aflată în întreținere, mai mic de 172.500 lei, care se indexează cu coeficienții de indexare stabiliți pentru salarii pe total economie după data de 30 septembrie 1997, precum și asistență medicală gratuită la domiciliu pentru persoanele cu handicap nedeplasabile;”
2. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
” (1) Persoana adultă, inaptă de muncă datorită handicapului, dacă nu are alte venituri proprii, cu excepția pensiei de urmaș, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 112.500 lei pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferența până la nivelul ajutorului special; pentru afecțiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul se stabilește pe toată durata vieții.”
3. Articolul 8 alineatul (2) se modifică astfel:

(2) Nevăzătorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 225.000 lei lunar, indiferent de vârstă și de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului celor asimilabili gradului I de invaliditate, și de 50% din cuantumul stabilit pentru aceștia celor asimilabili gradului II de invaliditate; persoanele nevăzătoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limită de vârstă, pensia I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea capacității de muncă, pot opta pentru acestea sau pentru pensia socială. Nevăzătorii care nu desfășoară activitate salarizată cumulează pensia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii.”
4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. – Alocația de întreținere pentru minorii cu handicap, aflați în plasament familial sau încredințați unei familii ori unei persoane, pe baza prevederilor legale, se stabilește la 172.500 lei, pe toată durata cât aceștia nu se află în întreținerea unei instituții de ocrotire.”
5. Articolul 12 se modifică astfel:

Art. 12. – (1) Pensia socială prevăzută la art. 8 alin. (2) se stabilește, la data de 1 octombrie 1997, la 238.500 lei lunar pentru nevăzătorii asimilabili gradului I de invaliditate și la 50% din cuantumul stabilit pentru aceștia celor asimilabili gradului II de invaliditate și se indexează după data de 1 noiembrie 1997, la aceeași dată și în aceleași condiții ca și pensiile pentru limită de vârstă.
(2) Celelalte drepturi bănești prevăzute de prezenta lege se indexează, după data de 30 septembrie 1997, la aceeași dată și în aceleași condiții ca și pensiile pentru limită de vârstă.”
Art. II. – Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 12 va avea următorul cuprins:

Art. 12. – Soțul supraviețuitor al eroului-martir, care are în întreținere unul sau mai mulți copii ai acestuia, va primi, pe lângă drepturile prevăzute la art. 9 și la art. 10 alin. 1, și o indemnizație lunară egală cu 172.500 lei, care se indexează cu coeficienții de indexare stabiliți pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997, până la definitivarea studiilor în instituțiile de învățământ acreditate, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani a copiilor.
În caz de deces al soțului supraviețuitor, drepturile prevăzute în prezentul articol se acordă reprezentanților legali ai copiilor minori ai eroilor-martiri.”
Art. III. – Ordonanța Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuții de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităților de cult din țară și a personalului deservent al cultului ortodox care își desfășoară activitatea în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 30 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 88/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 26 octombrie 1994, se modifică și se completează după cum urmează:
Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Contribuția bugetului de stat se asigură pentru personalul angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita prevederilor bugetare anuale, în sumă globală, stabilită după cum urmează:
– pentru personalul angajat în unitățile de cult din țară, prevăzute la alin. 1, o contribuție de 172.500 lei lunar, care se indexează cu coeficienții de indexare stabiliți pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997;
– pentru personalul trimis să deservească așezămintele Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate.”
Art. IV. – Ordonanța Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. – (1) Se acordă, pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, o contribuție de la bugetul de stat, suplimentar față de cea aprobată prin Ordonanța Guvernului nr. 4/1993, la nivelul de 172.500 lei lunar, pentru un număr de posturi prevăzut în actele normative.”
2. Articolul 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Se acordă unor ierarhi și cadre cu funcții de conducere în activitățile de cult o indemnizație lunară, diferențiată, stabilită în raport cu suma de 172.500 lei lunar și cu coeficientul de ierarhizare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță.”
3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. – Contribuția și indemnizațiile prevăzute la art. 1 se vor indexa cu coeficienții de indexare stabiliți pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997.”
4. Nota din anexă se elimină.
Art. V. – Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 18 alineatul (15) va avea următorul cuprins:

(15) Numărul de posturi din unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă de la bugetul de stat contribuția prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor (aprobată prin Legea nr. 130/1994), se poate majora, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, la maximum 8.000 de posturi, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.”
Art. VI. – Legea nr. 85/1996 pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 134/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 17 iulie 1996, se modifică după cum urmează:
Alineatul 2 din nota la anexa nr. 15 va avea următorul cuprins:

Numărul de personal din unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă contribuția prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor (aprobată prin Legea nr. 130/1994), se stabilește prin hotărâre a Guvernului.”
2. La anexa nr. I/5, poziția 2 se abrogă.
Art. VII. – Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 9 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Venitul mediu lunar asigurat nu poate fi mai mic de 125.000 lei, nivel care se indexează cu coeficienții de indexare stabiliți pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997.”
2. Articolul 9 alineatul (5) va avea următorul cuprins:

(5) Pensia minimă integrală pentru limită de vârstă, stabilită conform prevederilor prezentei legi, nu poate fi mai mică de 95.000 lei. Nivelul minim al pensiei integrale pentru limită de vârstă poate fi majorat, indexat sau compensat în cuantumurile aplicabile pensiilor de asigurări sociale ale agricultorilor.”
3. Articolul 9 alineatul (6) se abrogă.
4. Articolul 32 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 32. – (1) Constituie timp util la pensie și perioada în care persoanele cuprinse în asigurarea socială prevăzută de prezenta lege au realizat un volum de muncă în fostele cooperative agricole de producție în care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contribuția minimă prevăzută de Legea nr. 5/1977. Pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 1992, contribuția minimă prevăzută de lege se consideră achitată la nivel de 5.600 lei lunar, pe perioada în care s-a realizat timp util la pensie.”
Art. VIII. – Legea nr. 15/1996 privind statutul și regimul refugiaților în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:
Articolul 15 litera (i) va avea următorul cuprins:

i) să primească, la cerere, în limitele disponibilităților financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul de 172.500 lei lunar, care se indexează cu coeficienții de indexare stabiliți pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existență necesare. Pentru motive bine întemeiate, acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni.”
Art. IX. – Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 4. – (1) Ajutorul de șomaj sau, după caz, ajutorul de integrare profesională constă într-o sumă calculată diferențiat, în funcție de vechimea în muncă, pe categorii de persoane și de vechime, după cum urmează:
a) 50% din media salariului de bază brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de până la 5 ani, dar nu mai puțin de 23% din câștigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor;
b) 55% din media salariului de bază brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă cuprinsă între 5 și 15 ani, dar nu mai puțin de 25% din câștigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor;
c) 60% din media salariului de bază brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de peste 15 ani, dar nu mai puțin de 26% din câștigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor;
d) 40% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj o perioadă de 1-5 ani;
e) 50% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj o perioadă de peste 5 ani;
f) 18% din câștigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rândul absolvenților instituțiilor învățământului preuniversitar, în vârstă de minimum 15 ani;
g) 20% din câștigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ superior.”
2. La articolul 4, după alineatul (1), se introduce alineatul (11), care va avea următorul cuprins:

(11) De ajutor de integrare profesională se poate beneficia o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită.”
3. Articolul 4 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Ajutorul de șomaj calculat potrivit prevederilor alin. (1) nu poate depăși suma reprezentând 55% din câștigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor.”
4. Articolul 6 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:

b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activități autorizate în condițiile prevăzute de lege și care obțin pe aceste căi un venit de cel puțin 20% din câștigul salarial mediu net pe economie în vigoare la data stabilirii drepturilor;”
5. Articolul 6 alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:

d) persoanele care îndeplinesc condiții de înscriere la pensie;”
6. Articolul 12 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Nu pot beneficia de alocație de sprijin persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6.”
7. Articolul 13 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 13. – (1) Alocația de sprijin este o sumă egală cu 60% din ajutorul de șomaj, respectiv din ajutorul de integrare profesională.”
8. Articolul 24 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

a) acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și gestionarea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj;”
Art. X. – Stabilirea drepturilor pentru luna august 1997 se face potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 2 septembrie 1997.
Nr. 47.

www.pensii.ro Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *