OUG 55 din 23 aprilie 2020

author
10 minutes, 3 seconds Read

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020
Data intrării în vigoare 27-04-2020
Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
ţinând seama de măsurile legislative luate pentru limitarea răspândirii virusului, măsuri care au vizat acţiuni în domeniul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice,
luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi a deceselor acestora,
având în vedere situaţiile concrete ivite în practică, în care, pentru persoanele care la data decesului nu mai aveau calitatea de asigurat, deşi au contribuit la sistemul public de pensii anterior survenirii decesului, nu se acordă ajutor de deces, şi de asemenea în cazul oricăruia dintre părinţi care beneficiază de indemnizaţie şi concediu pentru îngrijire copil până la 2 ani, în cazul decesului acestora sau al copilului,
ţinând seama de faptul că în Registrul general de evidenţă a salariaţilor REVISAL se înregistrează doar contractele individuale de muncă, iar calitatea de asigurat se dobândeşte şi în baza exercitării unui raport de serviciu,
având în vedere necesitatea reglementării situaţiilor care vizează acordarea despăgubirilor în caz de deces în baza unor documentaţii simplificate,
având în vedere necesitatea identificării măsurilor de natură a proteja activitatea angajatorilor şi de a veni în sprijinul beneficiarilor de indemnizaţii, în speţă asiguraţii care beneficiază de concedii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se impun dispoziţii specifice privind plata certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă.
Ţinând cont de faptul că în perioada stării de urgenţă nu se pot elibera recomandări medicale în vederea obţinerii dispozitivelor medicale reglementate de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională,
având în vedere faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul 1
(1) În cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgenţă, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună.
(2) Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile art. VI alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, cu modificările şi completările ulterioare, sau al unui membru de familie al acesteia, aşa cum este definit în art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu şi raportul de muncă cu entitatea angajatoare a fost suspendat.
(3) În vederea stabilirii pensiilor de urmaş şi acordării ajutorului de deces, ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgenţă, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poşta electronică. Această obligaţie încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
(4) De prevederile alin. (1) beneficiază şi militarii, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare care la data decesului nu mai aveau această calitate, indiferent de vechimea în serviciu realizată în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgenţă. Ajutorul de deces se achită de către fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2
(1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă termenele şi procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaş, stabilite în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
(2) Deciziile asupra capacităţii de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum şi de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională rămase definitive şi documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada prevăzută la alin. (1), îşi prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
(3) Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă prevăzute la alin. (2) se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, în situaţia neprezentării noului document, prevăzut de lege, după caz.
(4) Plata pensiei de urmaş se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, în situaţia copiilor urmaşi dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgenţă.

Articolul 3
Pe perioada stării de urgenţă asiguraţii care solicită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, şi pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgenţă o recomandare medicală pot transmite prin poştă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgenţă.

Articolul 4
(1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă de către beneficiarii de indemnizaţii sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori.
(2) În vederea recuperării indemnizaţiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada stării de urgenţă se suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcţiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.
(3) În termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, beneficiarii de indemnizaţii sau persoanele juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-teritorială certificatele de concediu medical însoţite de documentele justificative, în original, avizate de către direcţiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după caz.

Articolul 5
(1) În perioada stării de urgenţă despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă.
(2) Persoana îndreptăţită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparţine următoarele documente:

a) cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces;
b) copia actului de identitate al solicitantului;
c) copia documentelor justificative/declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;
d) copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională;
e) dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.

(3) Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poştal – la domiciliul solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) îşi încetează aplicabilitatea la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Articolul 6
(1) Sumele necesare pentru îndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art. 11 din Ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, se asigură din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată alocate pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Valoarea nominală a alocaţiei de hrană şi îndemnizaţiei de cazare suportate din sumele transferate din fondul de rezervă conform alin. (1), precum şi modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul apărării naţionale,
Nicolae-Ionel Ciucă
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul sănătăţii,
Nelu Tătaru
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Bucureşti, 23 aprilie 2020.
Nr. 55.

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *