Legislație pensii

OUG 57 din 9 Dec. 2015 -salarizare, corectii, punct de pensie;

author
123 minutes, 18 seconds Read

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015
Având în vedere faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2015 a personalului din sectorul bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2015,
ținând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prelungire a termenului, până la care cota maximă de contribuție de 6% aferentă fondurilor de pensii administrate privat să fie atinsă în anul 2017, ar afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii,
având în vedere necesitatea finalizării proiectelor pentru care unitățile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturile din privatizare, potrivit prevederilor art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare faptul ca aceste sume nu pot fi utilizate până la finalul anului 2015,
având în vedere faptul că instituțiile publice se confruntă cu situații în care, ca urmare a schimbării sediilor și/sau a spațiilor de depozitare în perioada de inventariere de la finele anului, nu pot efectua inventarierea pentru unele bunuri care nu au caracter special,
ținând cont de faptul că sistemul Forexebug nu a fost definitivat, iar verificarea coerenței datelor presupune utilizarea acestui sistem în paralel cu actualul sistem de raportare pe suport hârtie pentru o perioadă rezonabilă de timp, respectiv până la finele anului 2016,
având în vedere faptul că, începând cu anul 2016, plata la scadență a dobânzii aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark să fie efectuată din bugetul de stat, iar dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark să fie virată la capitolul de venituri ale bugetului de stat,
luând în considerare faptul că în cursul anului 2016 se va definitiva procedura care permite efectuarea întregului flux al plății electronice a serviciului datoriei publice guvernamentale,
ținând cont de necesitatea alinierii prevederilor legale ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legislației secundare și practicile bancare și cu mandatul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii,
ca urmare a faptului că în procesul de elaborare a normelor de implementare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 s-a constatat că, deoarece una dintre condițiile impuse de legiuitor în vederea accesării facilității constând în achiziționarea sau construirea unei noi locuințe în cadrul programului „Prima Casă” este lichidarea creditului acordat inițial, iar refinanțarea generează posibilitatea migrării masive a beneficiarilor de la finanțatorii inițiali, această situație conducând la imposibilitatea menținerii evidenței pe finanțatori și a condițiilor creditării de către mandatarul statului, este necesară eliminarea prevederilor referitoare la posibilitatea lichidării creditului prin refinanțare.
Având în vedere faptul că necesitatea modernizării tehnicii militare aflate în înzestrarea Ministerului Apărării Naționale impune dezvoltarea unor instrumente de finanțare care să permită inițierea și derularea, începând cu anul 2016, a unor noi programe de înzestrare,
având în vedere urgența semnării unor acorduri cu guvernele altor state, pentru care nu poate fi utilizată altă sursă de furnizare, prin care să se refacă starea tehnicii livrate în cadrul unor programe de asistență militară externă sau în cadrul unor acorduri de furnizare interguvernamentale,
ca urmare a faptului că o parte din capabilitățile de apărare naționale deficitare nu pot fi compensate decât cu echipamente furnizate de operatori economici externi sau interni, care nu doresc să depună oferte în situația în care nu se prevede efectuarea de plăți în avans sau din acreditive,
ținând cont de particularitățile procesului investițional militar și necesitatea corelării sistemului de management al programelor de înzestrare ale Ministerului Apărării Naționale cu cel dezvoltat la nivelul NATO,
luând în considerare că neadoptarea acestor măsuri va conduce la neîndeplinirea misiunilor și angajamentelor în cadrul NATO, în sensul nerespectării termenelor de constituire a capabilităților asumate, precum și nivelul de interoperabilitate și comunalitate a acestora,
luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în raport cu Fondul Monetar Internațional referitoare la elaborarea unei strategii pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului și gazelor naturale în perioada 2016-2024,
având în vedere faptul că Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2016,
luând în considerare faptul că domeniul exploatării gazelor naturale și petrolului este un domeniu complex care necesită o perioadă îndelungată de timp pentru studierea combinațiilor de mecanisme și cote de impozitare din cadrul sistemelor fiscale din alte state, a facilităților fiscale care se pot acorda în scopul atragerii investitorilor (amortizări fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zăcămintelor, reguli privind deducerea dobânzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, credite pentru investiții etc.), a elementelor contextuale, inclusiv proximitatea față de piețe specifice, dimensiunea și capacitatea investitorilor, astfel încât prin strategia de impozitare în domeniul petrolului și gazelor naturale să se identifice elementele care fac ca impozitul aplicat să fie competitiv, respectiv să asigure resursele bugetare necesare și în același timp să nu descurajeze investițiile,
ținând cont de faptul că evaluarea impactului anumitor costuri care afectează rentabilitatea operațiunilor societăților petroliere (evaluarea petrolului și gazelor, garanțiile de bună execuție, despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri, obligațiile privind aportul local, cerințe având ca scop asigurarea bunelor practici de mediu și finanțarea adecvată a recuperării amplasamentului etc.) este un exercițiu foarte complex,
evidențiind totodată și faptul că activitatea desfășurată în sectorul petrolier are un specific aparte față de celelalte sectoare, elementele-cheie ale acestui sector fiind riscurile ridicate în activitatea de explorare și un ciclu lung al proiectelor,
având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, în condițiile în care activitățile cu caracter de monopol natural din cadrul sectorului energiei electrice și al gazelor naturale, mai precis prestarea serviciilor de distribuție și transport al energiei electrice și gazelor naturale, sunt caracterizate prin profitabilitate care decurge atât din lipsa concurenței, cât și din lipsa elasticității cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activități reprezintă venit la bugetul de stat,
pentru a se asigura desfășurarea în condiții optime a procesului de elaborare a strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului și gazelor naturale în perioada 2016-2024 și pentru a se evita orice risc de blocaj se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum și la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere faptul că legislația subsecventă Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are ca termen de aprobare data de 31 decembrie 2015, precum și faptul că, odată elaborate, aceste acte normative care au caracter tehnic se notifică Comisiei Europene în conformitate cu dispozițiile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, termenul de așteptare a unui răspuns fiind de minimum trei luni, la care se adaugă alte trei luni în cazul în care Comisia Europeană sau unul ori mai multe state membre transmit observații sau opinii detaliate, prorogarea termenelor de legiferare este obligatorie atât pentru evitarea încălcării prevederilor directivei, cât și pentru evitarea unui impact economic negativ asupra mediului de afaceri.
Având în vedere faptul că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 și luând în considerare faptul că în textul acesteia există prevederi arbitrare în interpretare care pot determina diferențieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare și/sau actualizare a pensiilor militare de stat,
ținând cont că, în condițiile neadoptării măsurilor de modificare și completare a Legii nr. 223/2015, este imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior și există riscul apariției unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012,
având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2016 intră în vigoare Legea nr. 223/2015, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, nu mai sunt aplicabile pensiilor militare, ceea ce conduce la diminuarea drepturilor aflate în plată, stabilite la nivelul pensiei minime garantate, respectiv diminuarea cuantumului pensiei sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari,
având în vedere obligația adoptării și publicării până la data de 31 decembrie 2015 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi,
luând în considerare necesitatea clarificării tratamentului fiscal, din punctul de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate, aplicabil persoanelor care se află în arest preventiv în unitățile aparținând Ministerului Afacerilor Interne, precum și necesitatea introducerii unor clarificări de natură tehnică referitoare la nivelul bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, raportată la nivelul punctului de pensie, în situațiile în care acesta conține fracțiuni de leu, neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:
– neincluderea persoanelor care se află în arest preventiv în unitățile aparținând Ministerului Afacerilor Interne, în categoria persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, și, în consecință, la imposibilitatea accesării serviciilor medicale acordate de sistemul de sănătate publică pentru această categorie de persoane;
– dificultăți în stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii plătite de Casa Națională de Pensii Publice și alte entități care plătesc venituri din pensii, și, în consecință, stabilirea eronată a contribuției de asigurări sociale de sănătate;
– posibilitatea declanșării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României pentru netranspunerea în termenul legal de 31 decembrie 2015 a prevederilor Directivei (UE) 2015/2060, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2016, precum și existența în paralel, a două standarde de raportare în cadrul Uniunii Europene, respectiv a Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi și a Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal,
ținând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 2,2% din produsul intern brut în anul 2016, ceea ce presupune un deficit bugetar în 2016 de 5% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,
luând în considerare că, în situația neadoptării acestor măsuri în regim de urgență, deficitul bugetar în anul 2016 va depăși pragul de 3% din produsul intern brut prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va determina declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv,
având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, se impune luarea acestor măsuri în regim de urgență;
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
(la 01-07-2017, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 1
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 2
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 3
Abrogat

(la 05-11-2016, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul III din LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 02 noiembrie 2016 )

Articolul 3^1
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 3^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 3^2
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 3^2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 3^3
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 3^3 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 3^4
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 3^4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )
(la 01-07-2017, Articolul 3^5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 3^6
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 3^6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 4
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 5
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 6
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 7
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 8
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 9
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 10
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 10 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 11
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 12
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 12^1
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 12^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Capitolul II Măsuri bugetare

Articolul 13
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 14
(1) Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2016 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% și este de 871,7 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.


Articolul 15
(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, se va realiza astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.
(2) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(5) La sumele actualizate în condițiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).


Articolul 16
Abrogat

(la 01-07-2017, Articolul 16 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

Articolul 17

Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în buget la o poziție distinctă de venituri bugetare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de lucru și locuințele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.(3) Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârșitul anului se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de locuit reprezentând locuințe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituțiilor respective și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.(5) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (4), rămas neutilizat la sfârșitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.”


Articolul 18

Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:„(3) În termen de 9 ani de la începerea activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creștere de 0,1 puncte procentuale în anul 2016 și cu o creștere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.”


Articolul 19

Sumele din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, rămase neutilizate la sfârșitul anului 2015 de către beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) lit. a)-d) din același act normativ, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.


Articolul 20

Alineatul (8) al articolului 9 din Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


Articolul 21

Prin derogare de la prevederile art. III alin. (8) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2016, numărul maxim de posturi stabilit potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ” și „Asigurări și asistență socială”, finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar „Sănătate”, indiferent de sursa de finanțare, prevăzută în anexa la ordonanța de urgență, stabilit pentru anul 2014, se menține și pentru anul 2016.


Articolul 22

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:„(11) Instituțiile publice pot deschide, conturi escrow la o instituție de credit agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți.”2. La articolul 6^1 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 6 alin. (1) suma aferentă obligațiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;”
3. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, din exercițiul curent;”
4. La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului trezoreriei statului din exercițiul curent.”
5. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se abrogă.6. La articolul 11 alineatul (3), litera c) se abrogă.7. La articolul 11 alineatul (3), literele f) și g) se abrogă.8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:„(3^1) Începând cu anul 2016, cheltuielile pentru funcționarea unităților Trezoreriei Statului, care cuprind cheltuieli de capital precum și cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea Trezoreriei Statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate, se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Eventualele obligații de plată aferente cheltuielilor pentru funcționarea unităților Trezoreriei Statului, rămase neachitate din bugetul trezoreriei statului la finele anului 2015, se preiau și se achită de la bugetul de stat.”


Articolul 23

După alineatul (2) al articolului 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:„(2^1) În cazul în care în perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situații speciale constând în schimbări ale sediilor și/sau ale spațiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniul, inclusiv în administrarea instituțiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente în sediile și/sau în spațiile de depozitare respective, să se cuprindă în registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate și înscrise în listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrările și ieșirile de bunuri până la finele perioadei de raportare.(2^2) Prevederile alin. (2^1) nu se aplică în cazul reorganizărilor instituțiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde în raportul de analiză pe bază de bilanț ce însoțește situațiile financiare anuale informații cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii în condițiile alin. (2^1).”


Articolul 24

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) buget individual – buget întocmit în format electronic potrivit procedurii de funcționare a sistemului sau instrucțiunilor emise de Ministerul Finanțelor Publice de către fiecare instituție publică raportoare cu personalitate juridică, pe baza bugetului aprobat și repartizat pentru activitatea sa proprie în condițiile legii;”
2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Punerea în funcțiune a sistemului național de raportare și testare a procedurii de funcționare a sistemului în relația cu entitățile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2016.”
3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Până la data de 31 decembrie 2016, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.
(2) Pentru anul 2016, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.(3) Începând cu anul 2017, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.”


Articolul 25

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera d^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d^1) titluri de stat tip benchmark – instrumentele financiare pe termen mediu sau lung, cu următoarele caracteristici:
– rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind menționată în prospectul de emisiune;
– data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat tip benchmark;
– permit redeschideri, cu aceleași caracteristici cu emisiunea inițială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plății cuponului și data scadenței; data redeschiderii este data la care se mărește valoarea nominală a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate în circulație;
– cuponul se plătește anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune;
– plata dobânzii la scadența aferentă acestor titluri se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»;
– data scadenței coincide cu data ultimului cupon;
– dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, și data emisiunii/redeschiderii, în funcție de rata cuponului, după metoda actual/actual;
– dobânda acumulată va fi anunțată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark și va fi plătită de participanții pe piața primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;
– dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat și va fi virată la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;
– prețul net reprezintă produsul dintre cotația de preț exprimată cu 4 zecimale și valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;
– prețul brut reprezintă suma dintre prețul net și dobânda acumulată;”.
2. La articolul 5 alineatul (3), litera c^1) se abrogă.3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:„(6) Prin ordin comun emis de ministrul finanțelor publice și ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională, se aprobă procedura privind modernizarea și implementarea proceselor de lucru în mediu electronic al serviciului datoriei publice guvernamentale, inclusiv reglementarea modalității de autentificare, validare și semnare.”


Articolul 26

Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:„(5) Plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), condițiile de acordare a acestora și de eligibilitate a băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale programului «Prima casă», precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.”2. La alineatul (10^4), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
„c) creditul acordat inițial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe în cadrul Programului;
d) la data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, respectiv cea achiziționată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată sau construită în cadrul Programului, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp și o a doua locuință, respectiv cea achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată în cadrul Programului.”
3. Alineatul (10^5) va avea următorul cuprins:„(10^5) La data lichidării creditului acordat inițial în cadrul Programului, prevăzută la alin. (10^4), se radiază ipoteca în favoarea statului și a finanțatorului, privilegiul finanțatorului, precum și interdicțiile de înstrăinare și grevare cu sarcini instituite conform alin. (7)-(7^2) asupra imobilului achiziționat sau construit inițial în cadrul Programului.”4. Alineatul (10^7) va avea următorul cuprins:„(10^7) Prin excepție de la prevederile alin. (7)-(7^2), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (10^4), finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, chiar și înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței, cu condiția lichidării creditului inițial.”


Articolul 27

Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


Articolul 28

Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


Articolul 29

Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


Articolul 30
(1) Termenul prevăzut la art. V și VII din Ordonanța Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.(2) Termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.


Articolul 31

Articolul 29 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


Articolul 32

Alineatul (5) al articolului 9 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, se abrogă.


Articolul 33
(1) În situația în care până la data de 31 decembrie 2015 nu pot fi utilizate integral fondurile destinate Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, prevăzute în bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să angajeze, ordonanțeze și efectueze plăți în anul 2015 reprezentând chirii aferente anului 2016 pentru spațiile tehnice și spațiile pe piloni închiriate de Serviciul de Telecomunicații Speciale de la terți proprietari de amplasamente de telecomunicații.(2) Lichidarea cheltuielilor angajate, ordonanțate și plătite conform alin. (1) se realizează în anul 2016 pe baza documentelor justificative ce atestă prestarea efectivă a serviciilor.


Articolul 34
(1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale pot angaja și utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăți în avans pentru achizițiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/și lucrări destinate realizării sau asigurării suportului logistic aferent echipamentelor militare, pentru care perioada de realizare depășește anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situația în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente.(2) Plățile efectuate în avans de către ordonatorii de credite pentru achizițiile prevăzute la alin. (1) nu pot depăși cuantumul de 30% din valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului.(3) Pentru sumele plătite în avans conform alin. (2), beneficiarii acestora au obligația de a pune la dispoziția ordonatorilor de credite scrisori de garanție bancară a căror valoare nu poate fi mai mică decât suma plătită sub formă de avans.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), pentru achizițiile prevăzute la alin. (1), realizate de la organizații internaționale sau de la guvernele altor state, se aplică prevederile normelor procedurale specifice rezultate din acordurile cu acestea.(5) Ordonanțarea și transferarea fondurilor în acreditive de către ordonatorii de credite care realizează achiziții conform alin. (1) se desfășoară conform prevederilor documentelor de angajare prin transfer/transferuri bancare succesive.


Articolul 35
(1) Lichidarea sumelor angajate, ordonanțate și plătite conform art. 34 alin. (5) se realizează pe baza proceselor-verbale de recepție provizorie sau a proceselor-verbale de punere în funcțiune, precum și a auditurilor tehnice și acceptanțelor, atunci când acestea sunt necesare. Produsele și condițiile în care este necesară realizarea de audituri tehnice și acceptanțe se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Lichidarea sumelor reprezentând avansuri acordate în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) se justifică de furnizori nu mai târziu de 36 de luni de la data acordării avansurilor, prin livrări de produse finite sau componente ale acestora, care pot funcționa independent și îndeplini, parțial, cerințele ordonatorilor de credite.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru achizițiile realizate de ordonatorii de credite conform art. 34 alin. (1), de la organizații internaționale sau de la guvernele altor state, lichidarea sumelor angajate se realizează cu respectarea cerințelor reglementărilor acestor organizații internaționale sau ale guvernelor.(4) Plata produselor/serviciilor/lucrărilor pentru care ordonatorii de credite au efectuat lichidarea se poate realiza de către băncile sau unitățile de trezorerie în care au fost deschise acreditivele cu această destinație, pe bază de instrucțiuni și/sau prin transferarea de credite bugetare în conformitate cu prevederile documentelor de angajare.(5) Pentru produsele/serviciile/lucrările pentru care au fost acordate avansuri, ordonatorii de credite au obligația ca la efectuarea plăților sau transmiterea instrucțiunilor prevăzute la alin. (4) să deducă în mod corespunzător sumele acordate avans conform documentelor de angajare.(6) Acceptanța reprezintă prima etapă a procesului de lichidare și are rolul de a furniza ordonatorului de credite dovezi obiective cu privire la modul în care produsul furnizat satisface performanțele, siguranța, parametrii tehnici decisivi, configurația fizică, configurația funcțională, compatibilitatea și interoperabilitatea cu produsul solicitat.


Articolul 36

Acreditivele în lei sau valută, destinate achizițiilor prevăzute la art. 34 alin. (1), neutilizate până la finele anului bugetar, se evidențiază în contabilitatea ordonatorilor de credite ca finanțări din acreditive deschise în anii anteriori, se mențin în continuare în unitățile bancare sau de trezorerie până la lichidarea acestora conform destinației stabilite prin documentele de angajare.


Articolul 37
(1) Investițiile publice destinate exclusiv înzestrării Ministerului Apărării Naționale, rezultate ca urmare a aplicării unor legi sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare al Țării, se cuprind în programele anuale de investiții prin derogare de la prevederile art. 42 și 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cuprinderea în programul de investiții publice a achizițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai dacă finanțarea acestora poate fi asigurată integral, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu și/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.(3) Managementul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale se reglementează prin ordin al ministrului apărării naționale.


Articolul 38

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3^1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:„(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 1 februarie 2018.”2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:„(14) Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017.”3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:
„aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2017;”


Articolul 39

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:
„Art. II. – (1) Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Începând cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizați sau către operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu condiția păstrării și arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă până la data de 30 iunie 2016.(8) Dispozițiile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 iulie 2016.(9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.(10) Informațiile conținute în registrul prevăzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 30 iunie 2016.”
2. Articolul III va avea următorul cuprins:
„Art. III. – Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016.”


Articolul 40

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 22 se abrogă.2. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:„(1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condițiile art. 16-18 și 32 și perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.”3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:„(1) Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) și b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplinește condițiile cumulative de pensionare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 19.”4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), în care nu se includ:
a) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare sau transfer;
b) compensațiile lunare pentru chirie;
c) valoarea financiară a normelor de hrană și alocațiile valorice de hrană;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecție a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament;
e) primele și premiile, cu excepția primelor de clasificare, de specializare și de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
f) indemnizațiile de instalare și de mutare, precum și sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum și a transportului la și de la locul de muncă;
h) plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
j) restituiri și plăți de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;
k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum și a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora și drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
m) sumele încasate în calitate de reprezentanți în adunările generale ale acționarilor, în consiliile de administrație, în comitetele de direcție, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entității asimilate acestuia;
n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni și operații în afara teritoriului statului român;
o) sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale acordate și personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexa nr. II – Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» și în anexa nr. III – Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;
p) alte venituri care, potrivit legislației în vigoare la data plății, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.(2) Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special pensionați în condițiile art. 19, 26 și 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcție/salariului de funcție și soldei de grad/salariului gradului profesional, deținute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.(4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2) corespunzătoare funcției militare/de poliție/de penitenciare pe care este încadrat în țară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.(5) Pentru personalul care a fost detașat în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcției exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituțiile din care aceștia au fost detașați.(6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcție de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcției exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcții de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.(7) Pentru soțul/soția, militar, polițist sau funcționar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-și urma soția/soțul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.(8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaș.(9) În situația în care titularul/susținătorul nu a realizat venituri cel puțin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către titular/susținător în lunile de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie.(10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată.(11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispozițiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare.”
5. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.(2) De pensie de serviciu beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în condițiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipsește din această vechime.(3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 și 26 se determină proporțional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2).”
6. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30. – Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”
7. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:„(1) Cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuției individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situația în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuția individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.”8. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:„(3) Termenele de declarare și de plată a sumelor reprezentând contribuțiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislația fiscală pentru declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale.”9. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33. – (1) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la art. 32 lit. a), și elevii și studenții instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, cu excepția celor din învățământul liceal, care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza activității desfășurate în aceste instituții.(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcție minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregătește.”
10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilește conform prevederilor art. 29 și 30.(2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabilește potrivit prevederilor art. 23-27.(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea cumulată se adaugă, pentru fiecare an potențial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.”
11. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 40. – Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acțiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului statului român, militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.”
12 La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:„(1) Urmașii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați sau concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor acțiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaș egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28.”13. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.14. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:„(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.”15. Articolul 70 se abrogă.16. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:„(2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea din urmă nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”17. La articolul 88, litera i) se abrogă.18. La articolul 92, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de încadrare în condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă;”
19. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 94. – Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 92 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale instituțiilor din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională.”
20. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 108. – Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”
21. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 109. – (1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispozițiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situația în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfășurată în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special.(3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condițiile prezentei legi, și în situația depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor și se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum și cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.(7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”
22. La articolul 110, alineatele (1), (2), (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:„(1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispozițiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situația în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfășurată în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special.
………………………………………………………………..(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
………………………………………………………………..(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”
23. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 111. – În situația în care se constată diferențe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 și cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.”
24. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 122. – Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, precum și urmașii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, cât și cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.”
25. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu următorul cuprins:
„Art. 122^1. – În aplicarea prezentei legi pot fi emise norme aprobate prin ordin comun al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne și directorului Serviciului Român de Informații.”


Articolul 41

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 23 februarie 2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:„(1) Beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari.
…………………………………………………………………(3) Diferența prevăzută la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv prin bugetele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și al Serviciului Român de Informații.”
2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice și la dispoziția caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații toate informațiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Procedura, tipurile de informații, termenele și modalitățile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și la dispoziția caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații și fiecare dintre sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii.”


Articolul 42
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2016 și perspectiva 2017-2019 în țintele, obiectivele și prioritățile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.


Articolul 43
(1) În anul 2015 sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la capitolul 88.01 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior”, titlul 80 „Împrumuturi”, articolul 80.10 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior”, destinate pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2016, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziție distinctă, cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).(4) Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu aceeași destinație.


Articolul 44

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 153 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:
„m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă organizate în subordinea acestei instituții, care nu au venituri, pentru străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;”
2. La articolul 160, alineatul (1) va avea următorul cuprins:„(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.”3. La articolul 168, alineatul (9) va avea următorul cuprins:„(9) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care depășesc, lunar, valoarea întregită la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent în baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declarației privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz.”4. Articolul 254 va avea următorul cuprins:
„Data aplicării
Art. 254. – (1) Dispozițiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 26 iunie 2003.(2) Prevederile privind obligațiile agentului plătitor stabilit în România, prevăzute la art. 231 alin. (2) și în prezentul capitol, se aplică până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, respectiv până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relația cu Austria.(3) Prevederile privind obligațiile autorității competente din România prevăzute în prezentul capitol se aplică până la 30 iunie 2016, respectiv până la 30 iunie 2017 în relația cu Austria.(4) Sub rezerva alin. (2) și alin. (3), dispozițiile prezentului capitol care transpun prevederile Directivei 2003/48/CE se aplică în relația cu statele membre până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv și în relația cu Austria până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.(5) Alineatele (2)-(4) transpun prevederile Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015.”


Articolul 45

Prevederile art. 16, art. 17, art. 22 pct. 7, art. 25 și art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.
–––-
Art. 45 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul comunicațiilor și pentru
societatea informațională,
Marius-Raul Bostan
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul educației naționale și
cercetării științifice,
Adrian Curaj
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 9 decembrie 2015.
Nr. 57.

Anexa nr. 1

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
 
 
 
Spitale peste
400 de paturi
Spitale
sub 400 de paturi
Servicii de
ambulanță
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
1. Manager S 6500 6791 6400 6500    
2. Manager general S         6400 6500
3. Director medical S 6350 6400 6250 6350 6069 6200
4. Director de cercetare-dezvoltare S 5500 5600 5450 5500    
5. Director financiar-contabil S 5500 5600 5450 5500    
6. Director economic S         5450 5500
7. Director tehnic S         4095 4212
8. Director de îngrijiri S, SSD 4095 4212        
9. Alți directori S 5500 5600 5450 5500    
10.
 
Asistent-șef
 
S, SSD,
PL
 
 
 
 
 
 
 
 
4095
 
4212
 
Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutul Național
de Hematologie
Transfuzională
„Prof. Dr. C. T.
Nicolau”
Centrul de
Transfuzie Sanguină
al Municipiului
București
 
Centre de
transfuzie sanguină
regionale
 
 
Centre de
transfuzie sanguină
județene
 
 
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
1. Director general   5500 5737            
2. Director, director general adjunct S 5274 5500 5274 5500 5128 5274 5128 5274
3. Director adjunct științific S 5128 5274            
4.
 
Director adjunct financiar
contabilitate
S
 
3459
 
4212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Director resurse umane S 3459 4212            
6. Contabil-șef S     3459 4212 3400 4095 3363 3557
Nr.
crt.
 
 
 
Alte funcții de conducere
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Grad I Grad II
Salariile
de bază
– lei –
Salariile
de bază
– lei –
1. Director general*) S 5500 5737
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 5274 5500
3. Director adjunct*) S 5128 5274
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 3659 4212
5. Contabil-șef*) S 3459 4212
6. Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 5500 5550
7. Șef serviciu S 3459 4212
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 2955 3459
9.
 
Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog),
șef secție, șef laborator și altele similare
S
 
5500
 
5550
 
10.
 
Asistent medical-șef pe unitate
 
S, SSD,
PL
3850
 
3950
 
11. Șef formație muncitori   1500 1900

Notă
*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Creștere
salariu
de bază
– % –
1. Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
2. Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
3. Farmacist șef serviciu 7,5
4.
 
 
Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală,
oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef
și/sau coordonator
 
 
15
5.
 
Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și
alt personal cu gestiune
 
5
6. Spălătoreasă cu gestiune 2,5
7. Șef echipă 2,5
8.
 
 
 
Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician,
psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector
(referent) care exercită atribuții de control în sănătate
publică – direcția de sănătate publică
 
 
 
12,5
9.
 
Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță
București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean
 
10
10.
 
Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță
București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean
 
10
11.
 
 
Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație
Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de
ambulanță județean
 
 
10
12.
 
 
 
Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de
medicamente (stocul de urgență din stația centrală a
Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale
din serviciile de ambulanță județene)
 
 
 
10

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială
Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență „Elias”*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă
a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
a.1. Unități clinice

Nr.
crt.
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Unități clinice
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
2 Medic primar dentist S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
3 Medic specialist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
4 Medic specialist dentist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
5 Medic rezident anul VI-VII S 3262 3507 3682 3866 3963 4062
6 Medic rezident anul IV-V S 2709 2912 3058 3211 3291 3373
7 Medic dentist rezident anul IV-V S 2709 2912 3058 3211 3291 3373
8 Medic rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
9 Medic dentist rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
10 Medic rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
11 Medic dentist rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
12 Medic rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
13 Medic dentist rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
14 Medic S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
15 Medic dentist S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
16 Farmacist primar*1) S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
17 Farmacist specialist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
18 Farmacist rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
19 Farmacist rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
20 Farmacist rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
21 Farmacist S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
22
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; principal
 
S
 
3098
 
3330
 
3497
 
3672
 
3764
 
3858
23
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; specialist
 
S
 
2538
 
2728
 
2865
 
3008
 
3083
 
3160
24
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical
 
S
 
2015
 
2166
 
2274
 
2388
 
2448
 
2509
25
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; debutant
 
S
 
1804
 
1939
 
2036
 
2138
 
2192
 
2246
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician
de audiologie și protezare
auditivă licențiat, asistent
medical de profilaxie dentară
licențiat, asistent medical
licențiat în nutriție și
dietetică, moașă; principal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3437
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
licențiat, asistent medical de
profilaxie dentară licențiat,
asistent medical licențiat în
nutriție și dietetică, moașă
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2655
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
licențiat, asistent medical de
profilaxie dentară licențiat,
asistent medical licențiat în
nutriție și dietetică, moașă;
debutant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122
29 Dentist principal SSD 1832 1969 2068 2171 2226 2281
30 Dentist SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
31 Dentist debutant SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent
medico-social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; principal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2568
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2975
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2606
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; debutant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1858
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050
35 Asistent medical principal*2) PL 2285 2456 2579 2708 2776 2845
36 Asistent medical*2) PL 2058 2212 2323 2439 2500 2563
37 Asistent medical debutant*2) PL 1628 1750 1838 1929 1978 2027
38 Asistent medical principal*2) M 2081 2237 2349 2466 2528 2591
39 Asistent medical*2) M 1832 1969 2068 2171 2226 2281
40 Asistent medical debutant*2) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
41 Tehnician dentar principal*3) M 2081 2237 2349 2466 2528 2591
42 Tehnician dentar*3) M 1832 1969 2068 2171 2226 2281
43 Tehnician dentar debutant*3) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
44 Soră medicală principal*4) M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
45 Soră medicală*4) M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
46 Soră medicală debutant*4) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
47 Autopsier principal M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
48 Autopsier M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
49 Autopsier debutant M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
50
 
Statistician medical,
registrator medical; principal
 
M
 
1790
 
1924
 
2020
 
2121
 
2175
 
2229
51
 
Statistician medical,
registrator medical
 
M
 
1638
 
1761
 
1849
 
1941
 
1990
 
2040
52
 
Statistician medical,
registrator medical; debutant
 
M
 
1593
 
1712
 
1798
 
1888
 
1935
 
1984


(la 01-06-2017, Nr. crt. 37 din tabel de la pct. a.1., lit. a), pct. 2 din anexa 1 a fost înlocuit de Punctul 1, Articolul II LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

 
Nr.
crt.
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Anatomia patologică
și medicina legală
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 7585 8154 8562 8990 9214 9445
2. Medic specialist S 5961 6408 6728 7065 7242 7423
3. Medic rezident anul IV-V S 4557 4898 5143 5400 5535 5674
4. Medic rezident anul III S 4431 4763 5001 5251 5383 5517
5. Medic rezident anul II S 3970 4268 4481 4705 4823 4944
6. Medic rezident anul I S 3541 3806 3997 4197 4302 4409
7. Farmacist primar*1) S 5789 6223 6534 6861 7033 7208
8. Farmacist specialist S 4727 5082 5336 5602 5742 5886
9. Farmacist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
10.
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat;
principal
S
 
 
 
 
5395
 
 
 
 
5800
 
 
 
 
6090
 
 
 
 
6394
 
 
 
 
6554
 
 
 
 
6718
 
 
 
 
11.
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat
S
 
 
 
4139
 
 
 
4449
 
 
 
4672
 
 
 
4905
 
 
 
5028
 
 
 
5154
 
 
 
12.
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat;
debutant
S
 
 
 
 
2471
 
 
 
 
2656
 
 
 
 
2789
 
 
 
 
2929
 
 
 
 
3002
 
 
 
 
3077
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, asistent
medical generalist, tehnician de
radiologie și imagistică;
principal
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5339
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, asistent
medical generalist, tehnician de
radiologie și imagistică;
principal
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4808
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, asistent
medical generalist, tehnician de
radiologie și imagistică;
principal
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Asistent medical principal*2) PL 4227 4544 4771 5010 5135 5263
17. Asistent medical*2) PL 3795 4080 4284 4498 4610 4725
18. Asistent medical debutant*2) PL 2136 2296 2411 2532 2595 2660
19. Asistent medical principal*2) M 3692 3969 4167 4376 4485 4597
20. Asistent medical*2) M 3365 3617 3798 3988 4088 4190
21. Asistent medical debutant*2) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
22. Soră medicală principală*4) M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
23. Soră medicală*4) M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
24. Soră medicală debutant*4) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
25. Autopsier principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
26. Autopsier M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
27. Autopsier debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
28.
 
 
 
Statistician medical,
registrator medical, registrator
medical anatomie patologică;
principal
M
 
 
 
3284
 
 
 
3530
 
 
 
3707
 
 
 
3892
 
 
 
3989
 
 
 
4089
 
 
 
29.
 
 
Statistician medical,
registrator medical, registrator
medical anatomie patologică
M
 
 
2858
 
 
3073
 
 
3226
 
 
3388
 
 
3472
 
 
3559
 
 
30.
 
 
 
Statistician medical,
registrator medical, registrator
medical anatomie patologică;
debutant
M
 
 
 
2080
 
 
 
2236
 
 
 
2348
 
 
 
2465
 
 
 
2527
 
 
 
2590
 
 
 


a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

 
 
 
 
 
Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Servicii de ambulanță,
compartimente de primire
urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,
CPU-S, secții/compartimente
cu paturi de ATI/TI, unitate
de transport neonatală
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
2 Medic dentist primar S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
3 Medic specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
4 Medic dentist specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
5 Medic rezident anul IV-V S 2819 3030 3182 3341 3425 3510
6 Medic rezident anul III S 2745 2951 3098 3253 3335 3418
7 Medic rezident anul II S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
8 Medic rezident anul I S 2215 2381 2500 2625 2691 2758
9 Medic S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
10 Medic dentist S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
11 Farmacist primar*1) S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
12 Farmacist specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
13 Farmacist rezident anul III S 2745 2951 3098 3253 3335 3418
14 Farmacist rezident anul II S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
15 Farmacist rezident anul I S 2215 2381 2500 2625 2691 2758
16 Farmacist S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
17
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; principal
 
S
 
3102
 
3335
 
3501
 
3676
 
3768
 
3863
18
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; specialist
 
S
 
2541
 
2732
 
2868
 
3012
 
3087
 
3164
19
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical
 
S
 
2200
 
2365
 
2483
 
2607
 
2673
 
2739
20
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; debutant
 
S
 
1844
 
1982
 
2081
 
2185
 
2240
 
2296
21
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician; principal, expert în
fizică medicală
 
 
S
 
 
3102
 
 
3335
 
 
3501
 
 
3676
 
 
3768
 
 
3863
22
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician; specialist, fizician
medical
 
 
S
 
 
2541
 
 
2732
 
 
2868
 
 
3012
 
 
3087
 
 
3164
23
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician
 
S
 
2200
 
2365
 
2483
 
2607
 
2673
 
2739
24
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician, fizician medical;
debutant
 
 
S
 
 
1844
 
 
1982
 
 
2081
 
 
2185
 
 
2240
 
 
2296
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
licențiat, asistent medical de
profilaxie dentară licențiat,
moașă, asistent medical
licențiat în nutriție și
dietetică; principal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3443
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
licențiat, asistent medical de
profilaxie dentară licențiat,
moașă, asistent medical
licențiat în nutriție și
dietetică
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2658
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
licențiat, asistent medical de
profilaxie dentară licențiat,
moașă, asistent medical
licențiat în nutriție și
dietetică; debutant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2082
28 Dentist principal SSD 1921 2065 2168 2277 2334 2392
29 Dentist SSD 1866 2006 2106 2212 2267 2324
30 Dentist debutant SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; principal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3021
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2609
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; debutant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1858
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050
34 Asistent medical principal*2) PL 2376 2554 2682 2816 2886 2959
35 Asistent medical*2) PL 2142 2303 2418 2539 2602 2667
36 Asistent medical debutant*2) PL 1700 1828 1919 2015 2065 2117
37 Asistent medical principal*2) M 2342 2518 2644 2776 2845 2916
38 Asistent medical*2) M 1908 2051 2154 2261 2318 2376
39 Asistent medical debutant*2) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
40 Tehnician dentar principal*3) M 2087 2244 2356 2473 2535 2599
41 Tehnician dentar*3) M 1908 2051 2154 2261 2318 2376
42 Tehnician dentar debutant*3) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
43 Soră medicală principal*4) M 1864 2004 2104 2209 2264 2321
44 Soră medicală*4) M 1711 1839 1931 2028 2079 2131
45 Soră medicală debutant*4) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
46
 
 
 
Statistician medical,
registrator medical, operator
registrator de urgență;
principal
 
 
 
M
 
 
 
1864
 
 
 
2004
 
 
 
2104
 
 
 
2209
 
 
 
2264
 
 
 
2321
47
 
 
Statistician medical,
registrator medical, operator
registrator de urgență
 
 
M
 
 
1711
 
 
1839
 
 
1931
 
 
2028
 
 
2079
 
 
2131
48
 
 
Statistician medical,
registrator medical, operator
registrator de urgență; debutant
 
 
M
 
 
1657
 
 
1781
 
 
1870
 
 
1964
 
 
2013
 
 
2063


(la 01-06-2017, Nr. crt. 41 din tabel de la pct. a.3., lit. a), pct. 2 din anexa 1 a fost înlocuit de Punctul 2, Articolul II LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

 
 
 
 
Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Unități sanitare, cu excepția
celor cuprinse în unități
clinice, unități de asistență
socială și unități de
asistență medico-socială
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
2 Medic dentist primar S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
3 Medic specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
4 Medic dentist specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
5 Medic rezident anul VI-VII S 2999 3224 3385 3554 3643 3734
6
 
Medic rezident, medic dentist
rezident, anul IV-V
 
S
 
2924
 
3143
 
3300
 
3465
 
3552
 
3641
7
 
Medic rezident, medic dentist
rezident, anul III
 
S
 
2455
 
2639
 
2771
 
2910
 
2982
 
3057
8
 
Medic rezident, medic dentist
rezident, anul II
 
S
 
2211
 
2377
 
2496
 
2620
 
2686
 
2753
9
 
Medic rezident, medic dentist
rezident, anul I
 
S
 
1985
 
2134
 
2241
 
2353
 
2411
 
2472
10 Medic S 2485 2671 2805 2945 3019 3094
11 Medic dentist S 2485 2671 2805 2945 3019 3094
12 Farmacist primar*1) S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
13 Farmacist specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
14 Farmacist rezident anul III S 2455 2639 2771 2910 2982 3057
15 Farmacist rezident anul II S 2211 2377 2496 2620 2686 2753
16 Farmacist rezident anul I S 1985 2134 2241 2353 2411 2472
17 Farmacist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
18
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; principal
 
S
 
2205
 
2370
 
2489
 
2613
 
2679
 
2746
19
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; specialist
 
S
 
1921
 
2065
 
2168
 
2277
 
2334
 
2392
20
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical
 
S
 
1813
 
1949
 
2046
 
2149
 
2202
 
2258
21
 
Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; debutant
 
S
 
1625
 
1747
 
1834
 
1926
 
1974
 
2023
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician
de audiologie și protezare
auditivă licențiat, asistent
medical de profilaxie dentară
licențiat, asistent medical
licențiat în nutriție și
dietetică, moașă; principal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2598
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2866
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
licențiat, asistent medical de
profilaxie dentară licențiat,
asistent medical licențiat în
nutriție și dietetică, moașă
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2386
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, tehnician de
radiologie și imagistică
licențiat, asistent medical de
laborator clinic licențiat,
licențiat în
balneofiziokinetoterapie și
recuperare, tehnician dentar
licențiat, asistent medical
dentar licențiat, tehnician de
farmacie licențiat, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
licențiat, asistent medical de
profilaxie dentară licențiat,
asistent medical licențiat în
nutriție și dietetică, moașă;
debutant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1683
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2096
25 Dentist principal SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
26 Dentist SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
27 Dentist debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; principal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2646
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2302
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistent medical, asistent
medical specialist, tehnician
superior de imagistică,
radiologie, radioterapie și
radiodiagnostic, cosmetician
medical specialist, asistent
medical specializat, tehnician
de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de
fiziokinetoterapie, asistent
medical de urgențe medico-
chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar
specializat, asistent de
profilaxie stomatologică,
asistent igienist pentru cabinet
stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical
generalist, tehnician de
radiologie și imagistică,
tehnician de audiologie și
protezare auditivă, tehnician de
protezare oculară, asistent
medical de geriatrie,
gerontologie și asistență
socială pentru vârstnici,
asistent medical de igienă și
sănătate publică,
fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, asistent medical
nutriționist și dietetician,
tehnician dentar specialist,
asistent dentar; debutant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1858
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050
31 Asistent medical principal*2) PL 2012 2163 2271 2385 2444 2505
32 Asistent medical*2) PL 1816 1952 2050 2152 2206 2261
33 Asistent medical debutant*2) PL 1586 1705 1790 1880 1927 1975
34 Asistent medical principal*2) M 1859 1998 2098 2203 2258 2315
35 Asistent medical*2) M 1683 1809 1900 1995 2045 2096
36 Asistent medical debutant*2) M 1553 1669 1753 1841 1887 1934
37 Tehnician dentar principal*3) M 1713 1841 1934 2030 2081 2133
38 Tehnician dentar*3) M 1628 1750 1838 1929 1978 2027
39 Tehnician dentar debutant*3) M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
40 Soră medicală principal*4) M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
41 Soră medicală*4) M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
42 Soră medicală debutant*4) M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
43 Autopsier principal M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
44 Autopsier M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
45 Autopsier debutant M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
46
 
Statistician medical,
registrator medical; principal
 
M
 
1638
 
1761
 
1849
 
1941
 
1990
 
2040
47
 
Statistician medical,
registrator medical
 
M
 
1609
 
1730
 
1816
 
1907
 
1955
 
2004
48
 
Statistician medical,
registrator medical; debutant
 
M
 
1589
 
1708
 
1794
 
1883
 
1930
 
1979


b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
b.1. Unități clinice

Nr.
crt.
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Unități clinice
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician; principal, expert în
fizică medicală
 
 
S
 
 
2948
 
 
3169
 
 
3328
 
 
3494
 
 
3581
 
 
3671
2
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician; specialist, fizician
medical
 
 
S
 
 
2702
 
 
2905
 
 
3050
 
 
3202
 
 
3282
 
 
3364
3
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician
 
S
 
2476
 
2662
 
2795
 
2935
 
3008
 
3083
4
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician, fizician medical;
debutant
 
 
S
 
 
1700
 
 
1828
 
 
1919
 
 
2015
 
 
2065
 
 
2117
5
 
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social;
principal
 
 
S
 
 
2782
 
 
2991
 
 
3140
 
 
3297
 
 
3380
 
 
3464
6
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social
 
S
 
2336
 
2511
 
2637
 
2769
 
2838
 
2909
7
 
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social;
debutant
 
 
S
 
 
1700
 
 
1828
 
 
1919
 
 
2015
 
 
2065
 
 
2117
8
 
Profesor CFM, biolog, chimist,
asistent social; principal*5)
 
SSD
 
2269
 
2439
 
2561
 
2689
 
2756
 
2825
9
 
Profesor CFM, biolog, chimist,
asistent social*5)
 
SSD
 
2141
 
2302
 
2417
 
2537
 
2601
 
2666
10
 
Profesor CFM, biolog, chimist,
asistent social; debutant*5)
 
SSD
 
1700
 
1828
 
1919
 
2015
 
2065
 
2117
11 Psiholog principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
12 Psiholog specialist S 2702 2905 3050 3202 3282 3364
13 Psiholog practicant S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
14 Psiholog stagiar S 1700 1828 1919 2015 2065 2117


b.2. Anatomia patologică și medicina legală

 
Nr.
crt.
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Anatomia patologică și
medicina legală
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician; principal, expert în
fizică medicală
 
 
S
 
 
5528
 
 
5943
 
 
6240
 
 
6552
 
 
6716
 
 
6883
2
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician; specialist, fizician
medical
 
 
S
 
 
4510
 
 
4848
 
 
5091
 
 
5345
 
 
5479
 
 
5616
3
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician
 
S
 
3528
 
3793
 
3982
 
4181
 
4286
 
4393
4
 
 
Biolog, biochimist, chimist,
fizician, fizician medical;
debutant
 
 
S
 
 
2471
 
 
2656
 
 
2789
 
 
2929
 
 
3002
 
 
3077
5 Psiholog principal S 5374 5777 6066 6369 6528 6692
6 Psiholog specialist S 5197 5587 5866 6159 6313 6471
7 Psiholog practicant S 4116 4425 4646 4878 5000 5125
8 Psiholog stagiar S 2305 2478 2602 2732 2800 2870


b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

 
 
 
 
 
Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Servicii de ambulanță,
compartimente de primire
urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,
CPU-S, secții/compartimente
cu paturi de ATI/TI, unitate
de transport neonatală
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1
 
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social;
principal
 
 
S
 
 
2948
 
 
3169
 
 
3328
 
 
3494
 
 
3581
 
 
3671
2
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social
 
S
 
2451
 
2635
 
2767
 
2905
 
2978
 
3052
3
 
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social;
debutant
 
 
S
 
 
1909
 
 
2052
 
 
2155
 
 
2263
 
 
2319
 
 
2377
4
 
Profesor CFM, biolog, chimist,
asistent social; principal*5)
 
SSD
 
2549
 
2740
 
2877
 
3021
 
3097
 
3174
5
 
Profesor CFM, biolog, chimist,
asistent social*5)
 
SSD
 
2015
 
2166
 
2274
 
2388
 
2448
 
2509
6
 
Profesor CFM, biolog, chimist,
asistent social; debutant*5)
 
SSD
 
1700
 
1828
 
1919
 
2015
 
2065
 
2117
7 Psiholog principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
8 Psiholog specialist S 2451 2635 2767 2905 2978 3052
9 Psiholog practicant S 1909 2052 2155 2263 2319 2377
10 Psiholog stagiar S 1758 1890 1984 2084 2136 2189


b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
 
 
 
Unități sanitare, cu excepția celor
cuprinse în unități clinice,
unități de asistență socială și
unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1
 
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
principal, expert în fizică medicală
 
S
 
2782
 
2991
 
3140
 
3297
 
3380
 
3464
2
 
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
specialist, fizician medical
 
S
 
2336
 
2511
 
2637
 
2769
 
2838
 
2909
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
4
 
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
medical; debutant
 
S
 
1700
 
1828
 
1919
 
2015
 
2065
 
2117
5
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social; principal
 
S
 
2275
 
2446
 
2568
 
2696
 
2764
 
2833
6
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social
 
S
 
1941
 
2087
 
2191
 
2300
 
2358
 
2417
7
 
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social; debutant
 
S
 
1700
 
1828
 
1919
 
2015
 
2065
 
2117
8
 
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;
principal*5)
 
SSD
 
2003
 
2153
 
2261
 
2374
 
2433
 
2494
9
 
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent
social*5)
 
SSD
 
1829
 
1966
 
2064
 
2168
 
2222
 
2277
10
 
Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;
debutant*5)
 
SSD
 
1700
 
1828
 
1919
 
2015
 
2065
 
2117
11 Psiholog principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
12 Psiholog specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
13 Psiholog practicant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
14 Psiholog stagiar S 1700 1828 1919 2015 2065 2117


c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
c.1. Unități clinice

Nr.
crt.
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
 
Unități clinice
 
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1 Infirmieră, agent DDD M; G 1380 1484 1558 1636 1676 1718
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 1365 1467 1541 1618 1658 1700
3
 
Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă,
îngrijitoare
 
G
 
1360
 
1462
 
1535
 
1612
 
1652
 
1693
4 Șofer autosanitară II*7) M 1390 1494 1569 1647 1689 1731
5 Șofer autosanitară III*7) M; G 1370 1473 1546 1624 1664 1706


c.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr.
crt.
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
 
Anatomia patologică și medicina legală
 
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1. Brancardier, îngrijitoare G 2075 2231 2342 2459 2521 2584


c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
 
 
 
 
Servicii de ambulanță,
compartimente de primire urgențe:
UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/
compartimente cu paturi de ATI/TI,
unitate de transport neonatală
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1 Infirmieră, agent DDD M; G 1484 1595 1675 1759 1803 1848
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 1467 1577 1656 1739 1782 1827
3
 
Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă,
îngrijitoare
 
G
 
1462
 
1572
 
1650
 
1733
 
1776
 
1820
4 Ambulanțier*6) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
5 Șofer autosanitară I*7) M 1761 1893 1988 2087 2139 2193
6 Șofer autosanitară II*7) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930


c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

Nr.
crt.
 
 
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
 
 
 
Unități sanitare, cu excepția celor
cuprinse în unități clinice,
unități de asistență socială și
unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
3.
 
Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă,
îngrijitoare
G
 
1350
 
1451
 
1524
 
1600
 
1640
 
1681
 
4. Șofer autosanitară II*7) M 1375 1478 1552 1630 1670 1712
5. Șofer autosanitară III*7) M;G 1365 1467 1541 1618 1658 1700


NOTE:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual și funcționarilor publici din direcțiile de sănătate publică, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii și gradației avute. Salariul pentru șef serviciu – funcționar public – se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul II – personal contractual, iar pentru șef birou – funcționar public se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul I – personal contractual.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar.5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează și pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează și pentru personalul din creșe. Notă
*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.
*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
*6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.
*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Clase de
salarizare
potrivit
studiilor
Grad I Grad II
Salariile de bază
– lei –
Salariile de bază
– lei –
a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
1 Director S 6143 6498
2 Contabil-șef S 5450 5500
b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
3 Șef centru S 5500 5700
4
 
Coordonator personal de
specialitate
 
S; SSD; PL
 
3850
 
4212


NOTĂ:1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică și personalului de conducere funcționari publici – director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct – din direcțiile de asistență socială și protecția copilului.
2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Clase de
salarizare
potrivit
studiilor
Salariile de bază
– lei –
Gradația
 
      0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
2 Medic primar dentist S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
3 Medic specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
4 Medic specialist dentist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
5 Medic S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
6 Medic dentist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
7 Asistent social principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
8 Asistent social specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
9 Asistent social practicant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
10 Asistent social debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
11 Psiholog principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
12 Psiholog specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
13 Psiholog practicant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
14 Psiholog stagiar S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
15
 
 
 
 
 
Logoped, profesor CFM, interpret
în limbajul mimico-gestual și al
limbajului specific persoanelor
cu surdocecitate, kinetoterapeut
psihopedagog, terapeut
ocupațional; principal
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
2782
 
 
 
 
 
2991
 
 
 
 
 
3140
 
 
 
 
 
3297
 
 
 
 
 
3380
 
 
 
 
 
3464
16
 
 
 
 
 
Logoped, profesor CFM, interpret
în limbajul mimico-gestual și al
limbajului specific persoanelor
cu surdocecitate, kinetoterapeut
psihopedagog, terapeut
ocupațional
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
2336
 
 
 
 
 
2511
 
 
 
 
 
2637
 
 
 
 
 
2769
 
 
 
 
 
2838
 
 
 
 
 
2909
17
 
 
 
 
 
Logoped, profesor CFM, interpret
în limbajul mimico-gestual și al
limbajului specific persoanelor
cu surdocecitate, kinetoterapeut
psihopedagog, terapeut
ocupațional; debutant
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
1700
 
 
 
 
 
1828
 
 
 
 
 
1919
 
 
 
 
 
2015
 
 
 
 
 
2065
 
 
 
 
 
2117
18 Fiziokinetoterapeut principal S 2785 2994 3144 3301 3383 3468
19 Fiziokinetoterapeut specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
20 Fiziokinetoterapeut S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
21 Fiziokinetoterapeut debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
22 Educator principal S 2405 2585 2715 2850 2922 2995
23 Educator S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
24 Educator debutant S 1376 1479 1553 1631 1672 1713
25
 
 
Asistent medical, tehnician de
audiologie și protezare
auditivă; principal
 
 
S
 
 
2405
 
 
2585
 
 
2715
 
 
2850
 
 
2922
 
 
2995
26
 
Asistent medical, tehnician de
audiologie și protezare auditivă
 
S
 
2020
 
2172
 
2280
 
2394
 
2454
 
2515
27
 
 
Asistent medical, tehnician de
audiologie și protezare
auditivă; debutant
 
 
S
 
 
1376
 
 
1479
 
 
1553
 
 
1631
 
 
1672
 
 
1713
28
 
 
Educator, profesor CFM, educator
puericultor, asistent medical;
principal*1)
 
 
SSD
 
 
2269
 
 
2439
 
 
2561
 
 
2689
 
 
2756
 
 
2825
29
 
Educator, profesor CFM, educator
puericultor, asistent medical*1)
 
SSD
 
2141
 
2302
 
2417
 
2537
 
2601
 
2666
30
 
 
Educator, profesor CFM, educator
puericultor, asistent medical;
debutant*1)
 
 
SSD
 
 
1540
 
 
1656
 
 
1738
 
 
1825
 
 
1871
 
 
1918
31
 
Educator, educator puericultor,
asistent medical; principal*1)
 
PL
 
2176
 
2339
 
2456
 
2579
 
2643
 
2710
32
 
Educator, educator puericultor,
asistent medical*1)
 
PL
 
1960
 
2107
 
2212
 
2323
 
2381
 
2441
33
 
Educator, educator puericultor,
asistent medical; debutant*1)
 
PL
 
1550
 
1666
 
1750
 
1837
 
1883
 
1930
34
 
 
 
 
Educator, educator puericultor,
asistent igienă, asistent BFT,
optician protezare ortopedică și
auditivă, asistent medical;
principal*1)
 
 
 
 
M
 
 
 
 
1909
 
 
 
 
2052
 
 
 
 
2155
 
 
 
 
2263
 
 
 
 
2319
 
 
 
 
2377
35
 
 
 
Educator, educator puericultor,
asistent igienă, asistent BFT,
optician protezare ortopedică și
auditivă, asistent medical*1)
 
 
 
M
 
 
 
1745
 
 
 
1876
 
 
 
1970
 
 
 
2068
 
 
 
2120
 
 
 
2173
36
 
 
 
 
Educator, educator puericultor,
asistent igienă, asistent BFT,
optician protezare ortopedică și
auditivă, asistent medical;
debutant*1)
 
 
 
 
M
 
 
 
 
1516
 
 
 
 
1630
 
 
 
 
1711
 
 
 
 
1797
 
 
 
 
1842
 
 
 
 
1888
37
 
 
 
Profesor CFM, interpret în
limbaj mimico-gestual și al
limbajului specific persoanelor
cu surdocecitate
 
 
 
M
 
 
 
1909
 
 
 
2052
 
 
 
2155
 
 
 
2263
 
 
 
2319
 
 
 
2377
38
 
Instructor de educație,
instructor CFM; principal
 
M
 
1909
 
2052
 
2155
 
2263
 
2319
 
2377
39
 
Instructor de educație,
instructor CFM
 
M
 
1745
 
1876
 
1970
 
2068
 
2120
 
2173
40
 
Instructor de educație,
instructor CFM; debutant
 
M
 
1516
 
1630
 
1711
 
1797
 
1842
 
1888
41
 
 
 
Instructor de ergoterapie, art
terapeut, animator socio-
educativ, pedagog de recuperare;
principal
 
 
 
PL
 
 
 
2176
 
 
 
2339
 
 
 
2456
 
 
 
2579
 
 
 
2643
 
 
 
2710
42
 
 
Instructor de ergoterapie, art
terapeut, animator socio-
educativ, pedagog de recuperare
 
 
PL
 
 
1960
 
 
2107
 
 
2212
 
 
2323
 
 
2381
 
 
2441
43
 
 
 
Instructor de ergoterapie, art
terapeut, animator socio-
educativ, pedagog de recuperare;
debutant
 
 
 
PL
 
 
 
1550
 
 
 
1666
 
 
 
1750
 
 
 
1837
 
 
 
1883
 
 
 
1930
44
 
 
 
Instructor de ergoterapie, art
terapeut, animator socio-
educativ, pedagog de recuperare;
principal
 
 
 
M
 
 
 
1909
 
 
 
2052
 
 
 
2155
 
 
 
2263
 
 
 
2319
 
 
 
2377
45
 
 
Instructor de ergoterapie, art
terapeut, animator socio-
educativ, pedagog de recuperare
 
 
M
 
 
1745
 
 
1876
 
 
1970
 
 
2068
 
 
2120
 
 
2173
46
 
 
 
Instructor de ergoterapie, art
terapeut, animator socio-
educativ, pedagog de recuperare;
debutant
 
 
 
M
 
 
 
1516
 
 
 
1630
 
 
 
1711
 
 
 
1797
 
 
 
1842
 
 
 
1888
47 Soră medicală, masor; principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
48 Soră medicală, masor M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
49 Soră medicală, masor; debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
50
 
 
 
Părinte social, îngrijitor la
domiciliu, asistent personal,
asistent maternal profesionist,
asistent personal profesionist
 
 
 
M, G
 
 
 
1446
 
 
 
1554
 
 
 
1632
 
 
 
1714
 
 
 
1757
 
 
 
1801
51
 
Tehnician protezist, tehnician
audioprotezist
 
M, PL
 
1909
 
2052
 
2155
 
2263
 
2319
 
2377
52 Agent informare privind cariera M, PL 1909 2052 2155 2263 2319 2377

Notă
*1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.
3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Clase de
salarizare
potrivit
studiilor
Salariile de bază
– lei –
Gradația
 
      0 1 2 3 4 5
1 Infirmieră M, G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
2 Infirmieră debutantă M, G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
3 Supraveghetor de noapte M, G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
4 Supraveghetor de noapte debutant M, G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
5 Îngrijitoare, spălătoreasă M, G 1350 1451 1524 1600 1640 1681

4. Alte funcții comune din sistemul sanitar
A. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități clinice, servicii de ambulanță și institute de medicină legală

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
Salarii de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1 Auditor I S 2957 3179 3338 3505 3592 3682
2 Auditor II S 2426 2608 2738 2875 2947 3021
3
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, gradul I
 
 
S
 
 
2827
 
 
3039
 
 
3191
 
 
3351
 
 
3434
 
 
3520
4
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, gradul II
 
 
S
 
 
2317
 
 
2491
 
 
2615
 
 
2746
 
 
2815
 
 
2885
5
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, gradul III
 
 
S
 
 
1909
 
 
2052
 
 
2155
 
 
2263
 
 
2319
 
 
2377
6
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, debutant
 
 
S
 
 
1675
 
 
1801
 
 
1891
 
 
1985
 
 
2035
 
 
2086
7
 
Inginer, economist, specialist
IA
 
S
 
2827
 
3039
 
3191
 
3351
 
3434
 
3520
8 Inginer, economist, gradul I S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
9 Inginer, economist, gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
10 Inginer, economist, debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
11 Consilier juridic, IA S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
12 Gradul I S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
13 Gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
14 debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
15
 
 
Referent, subinginer, conductor
arhitect, arhivar, tehnician-
economist; I
 
 
SSD
 
 
2176
 
 
2339
 
 
2456
 
 
2579
 
 
2643
 
 
2710
16
 
 
Referent, subinginer, conductor
arhitect, arhivar, tehnician-
economist; II
 
 
SSD
 
 
1742
 
 
1873
 
 
1966
 
 
2065
 
 
2116
 
 
2169
17
 
 
Referent, subinginer, conductor
arhitect, arhivar, tehnician-
economist; III
 
 
SSD
 
 
1568
 
 
1686
 
 
1770
 
 
1858
 
 
1905
 
 
1952
18
 
 
Referent, subinginer, conductor
arhitect, arhivar, tehnician-
economist; debutant
 
 
SSD
 
 
1540
 
 
1656
 
 
1738
 
 
1825
 
 
1871
 
 
1918
19
 
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; IA
 
M
 
1742
 
1873
 
1966
 
2065
 
2116
 
2169
20
 
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; I
 
M
 
1686
 
1812
 
1903
 
1998
 
2048
 
2099
21 II M 1568 1686 1770 1858 1905 1952
22 debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884


B. Unități de informatică din unități clinice

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
Salarii de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
 
 
a) Funcții de execuție pe grade
profesionale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Analist, programator, inginer de
sistem; IA
 
S
 
2827
 
3039
 
3191
 
3351
 
3434
 
3520
2 I S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
3 II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
4 debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
5
 
Informatician, conductor tehnic;
I
 
SSD
 
2176
 
2339
 
2456
 
2579
 
2643
 
2710
6 II SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
7 III SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
8 debutant SSD 1540 1656 1738 1825 1871 1918
 
 
b) Funcții de execuție pe trepte
profesionale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Analist (programator) ajutor IA M 2004 2154 2262 2375 2434 2495
10 Analist (programator) ajutor I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
11 II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
12 debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
13 Operator, controlor date; I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
14 II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
15 III M 1590 1709 1795 1884 1932 1980
16 debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884


C. Alte funcții comune din unități clinice

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
Salarii de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1
 
Stenodactilograf, secretar-
dactilograf, dactilograf; IA
 
M
 
1909
 
2052
 
2155
 
2263
 
2319
 
2377
2
 
Stenodactilograf, secretar-
dactilograf, dactilograf; I
 
M; G
 
1705
 
1833
 
1925
 
2021
 
2071
 
2123
3 Secretar M; G 1560 1677 1761 1849 1895 1942
4 Secretar debutant M; G 1513 1626 1708 1793 1838 1884
5 Administrator I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
6 Administrator II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
7 Șef depozit I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
8 Șef depozit II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
9
 
Casier, magaziner, funcționar,
arhivar
 
M; G
 
1705
 
1833
 
1925
 
2021
 
2071
 
2123
10
 
Casier, magaziner, funcționar,
arhivar; I
 
M; G
 
1640
 
1763
 
1851
 
1944
 
1992
 
2042
11
 
Casier, magaziner, funcționar,
arhivar, debutant
 
M; G
 
1560
 
1677
 
1761
 
1849
 
1895
 
1942
12 Șef formație pază/pompieri   1745 1876 1970 2068 2120 2173
13 Șef formație muncitori   1640 1763 1851 1944 1992 2042
14
 
 
Portar, paznic, pompier,
îngrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier
 
 
 
 
 
1380
 
 
1484
 
 
1558
 
 
1636
 
 
1676
 
 
1718
15 Maistru I   1705 1833 1925 2021 2071 2123
16 Maistru I   1560 1677 1761 1849 1895 1942
17 Șofer I   1848 1987 2086 2190 2245 2301
18 Șofer II   1779 1912 2008 2108 2161 2215
19 Muncitor calificat I   1510 1623 1704 1790 1834 1880
20 Muncitor calificat II   1448 1557 1634 1716 1759 1803
21 Muncitor calificat III   1380 1484 1558 1636 1676 1718
22 Muncitor calificat IV   1344 1445 1517 1593 1633 1674
23 Muncitor necalificat   1250 1344 1411 1481 1519 1556


D. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
Salarii de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1 Auditor I S 2809 3020 3171 3329 3412 3498
2 Auditor II S 2305 2478 2602 2732 2800 2870
3
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, gradul I
 
 
S
 
 
2686
 
 
2887
 
 
3032
 
 
3183
 
 
3263
 
 
3345
4
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, gradul II
 
 
S
 
 
2201
 
 
2366
 
 
2484
 
 
2609
 
 
2674
 
 
2741
5
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, gradul III
 
 
S
 
 
1827
 
 
1964
 
 
2062
 
 
2165
 
 
2219
 
 
2275
6
 
 
Consilier, expert, referent de
specialitate, inspector de
specialitate, debutant
 
 
S
 
 
1660
 
 
1785
 
 
1874
 
 
1967
 
 
2017
 
 
2067
7
 
Inginer, economist, specialist,
gradul IA
 
S
 
2686
 
2887
 
3032
 
3183
 
3263
 
3345
8 Inginer, economist, gradul I S 2201 2366 2484 2609 2674 2741
9 Inginer, economist, gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
10 Inginer, economist, debutant S 1660 1785 1874 1967 2017 2067
11 Consilier juridic, gradul IA S 2686 2887 3032 3183 3263 3345
12 Consilier juridic, gradul I S 2201 2366 2484 2609 2674 2741
13 Consilier juridic, gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
14 Consilier juridic, debutant S 1660 1785 1874 1967 2017 2067
21
 
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; IA
 
 
 
1742
 
1873
 
1966
 
2065
 
2116
 
2169
22
 
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; I
 
M
 
1686
 
1812
 
1903
 
1998
 
2048
 
2099
23
 
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; II
 
M
 
1568
 
1686
 
1770
 
1858
 
1905
 
1952
24
 
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; debutant
 
M
 
1513
 
1626
 
1708
 
1793
 
1838
 
1884


E. Unități de informatică din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
Salarii de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
 
 
a) Funcții de execuție pe grade
profesionale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Analist, programator, inginer de
sistem; IA
 
S
 
2686
 
2887
 
3032
 
3183
 
3263
 
3345
2
 
Analist, programator, inginer de
sistem; I
 
S
 
2201
 
2366
 
2484
 
2609
 
2674
 
2741
3
 
Analist, programator, inginer de
sistem; II
 
S
 
1827
 
1964
 
2062
 
2165
 
2219
 
2275
4
 
Analist, programator, inginer de
sistem; debutant
 
S
 
1675
 
1801
 
1891
 
1985
 
2035
 
2086
 
 
b) Funcții de execuție pe trepte
profesionale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Analist (programator) ajutor IA M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
6 Analist (programator) ajutor I M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
7 Analist (programator) ajutor II M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
8 Operator, controlor date; I M 1742 1873 1966 2065 2116 2169
9 Operator, controlor date; II M 1590 1709 1795 1884 1932 1980
10 Operator, controlor date; III M 1410 1516 1592 1671 1713 1756
11
 
Operator, controlor date;
debutant
 
M
 
1350
 
1451
 
1524
 
1600
 
1640
 
1681


F. Alte funcții comune din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice

Nr.
crt.
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
Salarii de bază
– lei –
Gradația
      0 1 2 3 4 5
1
 
Stenodactilograf, secretar-
dactilograf, dactilograf; IA
 
M
 
1540
 
1656
 
1738
 
1825
 
1871
 
1918
2
 
Stenodactilograf, secretar-
dactilograf, dactilograf; I
 
M; G
 
1410
 
1516
 
1592
 
1671
 
1713
 
1756
3 Secretar M; G 1390 1494 1569 1647 1689 1731
4 Secretar debutant M; G 1250 1344 1411 1481 1519 1556
5 Administrator I M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
6 Administrator II M 1600 1720 1806 1896 1944 1992
7 Șef depozit I M 1640 1763 1851 1944 1992 2042
8 Șef depozit II M 1530 1645 1727 1813 1859 1905
9
 
Casier, magaziner, funcționar,
arhivar
 
M; G
 
1390
 
1494
 
1569
 
1647
 
1689
 
1731
10 Șef formație pază/pompieri   1640 1763 1851 1944 1992 2042
11 Șef formație muncitori   1640 1763 1851 1944 1992 2042
12
 
 
Portar, paznic, pompier,
îngrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier
 
 
 
 
 
1344
 
 
1445
 
 
1517
 
 
1593
 
 
1633
 
 
1674
13 Maistru I   1590 1709 1795 1884 1932 1980
14 Maistru II   1500 1613 1693 1778 1822 1868
15 Șofer I   1530 1645 1727 1813 1859 1905
16 Șofer II   1500 1613 1693 1778 1822 1868
17 Muncitor calificat I   1570 1688 1772 1861 1907 1955
18 Muncitor calificat II   1400 1505 1580 1659 1701 1743
19 Muncitor calificat III   1380 1484 1558 1636 1676 1718
20 Muncitor calificat IV   1344 1445 1517 1593 1633 1674
21 Muncitor necalificat   1250 1344 1411 1481 1519 1556


(la 24-12-2016, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 21 decembrie 2016 )


Anexa nr. 2

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „ÎNVĂȚĂMÂNT”

Capitolul I Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr.
crt.
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Grad I Grad II
Salariul
de bază
– lei –
Salariul
de bază
– lei –
1. Rector*) S 7662 8819
2. Prorector*) S 7044 8105
3. Decan*) S 6474 7662
4. Prodecan*) S 6120 7450
5. Director de departament S 6120 7450
6. Director general administrativ al universității*) S 6474 7662
7.
 
Director general adjunct administrativ al
universității**)
 
S
 
5782
 
6471

Notă
*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.
2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

Nr.
crt.
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Grad I Grad II
Salariul
de bază
– lei –
Salariul
de bază
– lei –
1. Inspector școlar general*) S 5727 5999
2. Inspector școlar general adjunct*) S 5363 5616
3. Director casa corpului didactic*) S 5363 5616
4. Director unitate de învățământ*) – nivel maxim**) S 4989 5151
5.
 
Director adjunct unitate de învățământ*) – nivel
maxim**)
 
S
 
4616
 
4838
6. Inspector școlar*) S 4808 5030

Notă
*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr.
crt.
 
 
 
 
Funcția
 
 
 
Nivelul
studiilor
 
 
 
Grad I Grad II
Salariul
de bază
– lei –
Salariul
de bază
– lei –
Învățământ superior
1 Director, contabil-șef S 5466 6471
2 Secretar-șef universitate S 5024 6471
3 Secretar-șef facultate*) S 3723 4058
4 Șef serviciu*) S 3887 4423
5 Șef birou*) S 3417 3566
Învățământ preuniversitar**)
1
 
Contabil-șef (administrator financiar)*) – nivel
maxim
 
S
 
3818
 
4009
2