OUG 70/31.08.2023 – prelungire cumparare stagiu retroactiv

author
10 minutes, 12 seconds Read

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
Având în vedere obligația angajatorilor care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite de a elabora, până la data de 1 septembrie 2023, conform art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, planul de prevenire și protecție corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, care să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor, astfel încât locurile de muncă să se încadreze în condiții normale,
având în vedere că toate avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite își încetează valabilitatea începând cu data de 1 septembrie 2023, se impune adoptarea cadrului legal prin care să fie menținută valabilitatea acestora, pentru a permite angajatorilor să continue investițiile pentru normalizarea locurilor de muncă.
Având în vedere că ultima procedură de reevaluare a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
luând în considerare solicitările partenerilor sociali potrivit cărora lipsa cadrului juridic în ceea ce privește prelungirea valabilității avizelor de încadrare în condiții deosebite de muncă ar putea avea consecințe negative asupra unui număr considerabil de lucrători ale căror locuri de muncă sunt încadrate în condiții deosebite de muncă și care nu au putut fi normalizate,
ținând seama că se propun reglementări de natură a îmbunătăți sistemul de protecție socială astfel încât persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă să contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale, pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială,
întrucât măsura prelungirii termenului de aplicare are drept consecință evitarea de la excluderea la sistemul de protecție socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la stagiul minim de cotizare și care, în lipsa îndeplinirii acestor condiții, ar apela la sistemul de asistență socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat,
având în vedere termenele și obligațiile asumate de România prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR) din cadrul R6. Reforma sistemului public de pensii, investiția 10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare, jalon 240 — Sistemul informatic din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, jalon 239 — Toate dosarele de pensii recalculate și pentru neîndeplinirea cărora România riscă declanșarea procedurii de plată parțială pentru cererea de plată, în cadrul cărora sunt raportate aceste jaloane,
ținând cont de necesitatea valorificării și organizării unitare, în mod digital, a tuturor surselor relevante de date în interiorul instituției, cum ar fi: documente, baze de date și aplicații insulare,

în vederea creșterii capacității de adaptare a bazei de date a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) la modificările legislative sau la cerințele de interoperabilitate naționale sau europene,
în vederea atingerii scopului propus prin PNRR referitor la digitalizarea operațiunilor în relația cu asigurații si pensionarii, prin modernizarea platformelor informatice ale CNPP

în vederea oferirii de servicii electronice avansate, respectiv nivel sofisticare 5 —conform Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020, în beneficiul cetățenilor și al potențialilor beneficiari ai sistemul public de pensii,
în considerarea necesității stringente de preluare a informațiilor din arhiva electronică a carnetelor de muncă constituită ca urmare a parcurgerii etapelor I și II constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, la baza de date deja existentă,
având în vedere volumul de muncă semnificativ necesar în derularea etapei de corelare a datelor aferente carnetelor de muncă procesate conform etapelor I și II și de interconectare a acestora cu baza de date deja existentă și necesitatea asigurării acurateței datelor stocate în format electronic, utilizate în procedura de stabilire a drepturilor potențialilor beneficiari ai sistemului public de pensii,
având în vedere obligațiile instituțiilor și autorităților publice instituite prin dispozițiile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările și completările ulterioare, instituite în scopul creării cadrului legal pentru o etapă în procesul de simplificare, debirocratizare și digitalizare, ca urmare a promovării semnăturii electronice de către Uniunea Europeană ca mijloc de reducere a birocrației,
ținând seama de faptul că Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE introduce un element nou în sfera semnăturii electronice, și anume sigiliul electronic, instrument care în mediul fizic joacă rolul unei ștampile, acesta putând înlocui chiar și semnătura olografă atunci când are la bază un certificat calificat; sigiliul electronic servește drept dovadă că un document electronic.
a fost emis de către o persoană juridică, asigurând certitudinea originii, autenticității și integrității documentului.
Ținând seama că documentele prezentate de către solicitanții unui drept acordat în sistemul public de pensii trebuie să îndeplinească nevoile și cerințele de legalitate și regularitate, întrucât stau la baza angajării de cheltuieli pe seama bugetului general consolidat al statului,
luând în considerare că neadoptarea acestor măsuri are consecințe negative asupra beneficiarilor sistemului public de pensii, asigurați/angajatori/pensionari,
având în vedere că elementele sus-menționate constituie situații extraordinare care impun adoptarea de măsuri imediate,

în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

Art. I. — Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 29, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(11) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 1 septembrie 2023, sunt locuri în condiții deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă.
(12) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă prevăzute la alin. (11) constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”
2. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) încadrate în condiții speciale de muncă în baza avizelor menținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă.”
3. După articolul 165 se introduce un nou articol, art. 1651, cu următorul cuprins:
„Art. 1651. — Adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive, precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare se certifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.”
Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, se modifică după cum urmează:
1. La articolul II, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. II. — (1) Până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de
asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.”

2. La articolul V, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. V. — (1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2024.
……………………………………………………………………………………..
(3) În situația în care, la data de 31 decembrie 2024, contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.”
3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. III. — (1) Termenul de încadrare în categoria funcțiilor contractuale prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 23 august 2021, aprobată prin Legea nr. 362/2022, se prelungește până la data de 31 august 2024, personalul desfășurând activități în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii în vederea eficientizării operaționale și serviciile electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare și recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii conform Planului național de redresare și reziliență din cadrul R6. Reforma sistemului public de pensii, investiția 10., jalon 240 — Sistemul informatic din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, jalon 239 —Toate dosarele de pensii recalculate.
(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) au în vedere, fără a fi limitative, următoarele acțiuni:
a) determinarea stagiilor de cotizare și a numărului de puncte pentru perioadele de vechime în muncă realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, în baza informațiilor existente în arhiva electronică, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
b) emiterea deciziilor de pensii în sistem centralizat și transmiterea acestora către casele teritoriale de pensii în vederea verificării, îndosarierii, împlicuirii și transmiterii către pensionari;
c) recalcularea dosarelor de pensii provenite din vechiul sistem al agricultorilor, prin determinarea numărului de puncte conform noii formule de calcul al pensiilor, emiterea și transmiterea deciziilor de pensii către pensionari.
(3) Posturile contractuale vacante din cadrul caselor teritoriale de pensii, prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, aprobată prin Legea nr. 362/2022, urmează aceeași procedură prevăzută la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, aprobată prin Legea nr. 362/2022.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Simona Bucura-Oprescu
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Adrian Câciu
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș

ANEXA NR 1: ANEXA 1 OUG 70-31.08.2023

Pentru detalii și ajutor legat de posibilitatea cumpărării de stagiu retroactiv( vechime în muncă) ne puteți contacta șa contact@pensii.ro sau la nr de telefon 0742 602 033.

www.pensii.ro

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *