OUG 9/1997 – plati compensatorii

author
12 minutes, 11 seconds Read

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 9 din 14 aprilie 1997
cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 15 aprilie 1997

pensia ta trebuie revizuită ?

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
Salariatii societatilor comerciale in care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, precum si ai regiilor autonome, care inregistreaza pierderi, arierate si fluxuri financiare negative, ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate in procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 2
In sensul art. 1 din prezenta ordonanta de urgenta, se considera concedieri colective situatiile in care desfacerea contractelor individuale de munca are loc in urmatoarele conditii cumulative:
a) numarul persoanelor disponibilizate este:
– de cel putin 10 persoane disponibilizate din unitatile care au intre 11-100 salariati;
– de cel putin 10% persoane disponibilizate din unitatile care au intre 101-300 salariati;
– de cel putin 30 de persoane disponibilizate din unitatile care au peste 301 salariati;
b) desfacerea contractului individual de munca este dispusa in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii in termen de 60 de zile de la data aprobarii programelor de restructurare, privatizare, lichidare, de catre organele competente.
Art. 3
Organele competente sa aprobe programele de restructurare, privatizare, lichidare sunt:
a) Fondul Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale;
b) ministerele de resort, pentru regiile autonome care functioneaza sub autoritatea lor;
c) consiliile locale sau judetene, pentru regiile autonome care functioneaza sub autoritatea lor.
Art. 4
(1) Fondul Proprietatii de Stat, ministerele de resort, consiliile locale sau judetene aproba programele de restructurare, privatizare, lichidare, pe baza analizarii situatiei existente in fiecare societate comerciala sau regie autonoma, tinand seama de:
a) hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale in care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala sau, dupa caz, a consiliului de administratie al regiei autonome, din care sa rezulte ca societatile comerciale sau regiile autonome inregistreaza pierderi, arierate si fluxuri financiare negative;
b) programul de restructurare, privatizare, lichidare a activitatii societatii comerciale sau a regiei autonome, elaborat cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor alesi in conditiile Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca.
(2) Programele prevazute la alin. (1) devin anexa la contractul de management incheiat conform Legii nr. 66/1993. In situatia in care contractul de management nu a fost incheiat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aducerea la indeplinire a programelor devine obligatorie pentru conducerea executiva si pentru consiliul de administratie.
Art. 5
(1) Societatile comerciale sau regiile autonome pentru care au fost aprobate programele de restructurare, privatizare, lichidare, potrivit art. 3 si 4, vor comunica organizatiilor sindicale constituite la nivelul societatilor comerciale sau al regiilor autonome ori reprezentantilor salariatilor masurile de disponibilizare a personalului, precum si informatii privind numarul de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati, motivele care determina aceste masuri, precum si perioada in care se vor efectua concedierile colective.
(2) In termen de 5 zile de la primirea comunicarii, sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot formula in scris obiectii la masurile de disponibilizare a personalului, la conducerile societatilor comerciale sau ale regiilor autonome, dupa caz.
Art. 6
(1) Conducerile societatilor comerciale sau ale regiilor autonome au obligatia de a examina obiectiile formulate in conditiile art. 5 alin. (2), in termen de 3 zile de la primirea acestora, si de a comunica raspunsul in scris.
(2) In situatia in care sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor nu sunt de acord cu raspunsul primit, se pot adresa organelor prevazute la art. 3, a caror decizie este definitiva.
Art. 7
(1) In cadrul programelor de restructurare, privatizare, lichidare vor fi desfiintate posturile vacante.
(2) In cazul in care restructurarea, privatizarea, lichidarea societatilor comerciale sau regiilor autonome implica desfiintarea unui numar mai mare de posturi, altele decat cele prevazute la alin. (1), urmeaza a fi desfiintate si alte posturi, in urmatoarea ordine:
a) posturile ocupate prin cumul de functii; sunt exceptate posturile ocupate de salariatii care au functia de baza la unitatea la care se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta;
b) posturile ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul;
c) posturile ocupate de salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta;
d) posturile ocupate de salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare la cerere;
e) posturile ocupate de salariatii care detin actiuni sau parti sociale reprezentand mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;
f) alte posturi.
(3) In cazul in care restructurarea, privatizarea, lichidarea implica desfiintarea unor posturi ocupate de salariati aflati in aceleasi situatii cu cele prevazute la alin. (2), selectia persoanelor al caror contract individual de munca urmeaza a fi desfacut se va face tinandu-se seama de competenta profesionala si cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) daca desfacerea contractului de munca se refera la doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface, cu acordul lor, contractul individual de munca al celui care are salariul cel mai mic, in afara de cazul in care postul ocupat de cel in cauza nu face obiectul desfiintarii;
b) desfacerea contractului de munca sa afecteze salariatii care nu au copii in intretinere;
c) desfacerea contractului de munca sa priveasca in ultima instanta femeile care au in ingrijire copii, barbatii care au in ingrijire copii, salariatii unici intretinatori de familie, precum si salariatii care au mai putin de 3 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare la cerere.
(4) Conducerea societatilor comerciale sau a regiilor autonome, cu consultarea organizatiilor sindicale sau a reprezentantilor salariatilor, poate stabili criterii suplimentare in afara celor prevazute la alin. (1)-(3).
Art. 8
Listele salariatilor carora urmeaza sa li se desfaca contractul individual de munca se aduc la cunostinta salariatilor si directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.

CAP. 2
Masuri active de protectie a persoanelor carora li s-a desfacut contractul individual de munca, ca urmare a concedierilor colective

Art. 9
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin directiile generale de munca si protectie sociala, are obligatia de a acorda servicii de preconcediere colectiva in asistarea societatilor comerciale si a regiilor autonome la elaborarea programelor de reconversie profesionala, precum si in pregatirea si orientarea individuala a salariatilor.
Art. 10
In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri active pentru combaterea somajului se intelege acele masuri care au ca scop crearea de noi
locuri de munca sau sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
(2) Masurile active pentru combaterea somajului sunt, in principal, urmatoarele: orientarea profesionala, instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca, instruirea antreprenoriala si profesionala, infiintarea de centre de consultanta si dezvoltare de afaceri, sprijin financiar pentru crearea de noi locuri de munca, inclusiv prin programe de lucrari publice.
Art. 11
Pentru coordonarea activitatilor prevazute la art. 9 si 10, se constituie Comitetul National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului, organism tripartit, a carui componenta va fi aprobata prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Art. 12
Pentru aplicarea deciziilor Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului, se constituie, in fiecare judet, comitete judetene de coordonare tripartite, aflate in subordinea prefectului, din care vor face parte reprezentanti ai consiliilor judetene sau locale, ai serviciilor descentralizate ale ministerelor, ai Fondului Proprietatii de Stat, ai organizatiilor sindicale si patronale.
Art. 13
(1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va constitui Grupul de interventie rapida, format, in principal, din specialisti in probleme de forta de munca si somaj la nivel central si local, destinat elaborarii programelor de masuri active la nivelul societatilor comerciale si al regiilor autonome.
(2) In realizarea scopului sau, Grupul de interventie rapida va colabora cu conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome, a organizatiilor sindicale si patronale, precum si cu alte organizatii si institutii care pot contribui la realizarea masurilor active.
Art. 14
Comitetul National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului are urmatoarele activitati principale:
a) analizeaza si evalueaza dimensiunea disponibilizarilor de personal ca urmare a realizarii programelor de restructurare, privatizare, lichidare;
b) stabileste prioritatile Grupului de interventie rapida;
c) stabileste prioritatile la nivel national, tipurile de interventie si aproba programele de masuri active inaintate de comitetele judetene de coordonare;
d) propune Ministerului Muncii si Protectiei Sociale prioritatile de alocare a resurselor financiare;
e) coordoneaza si urmareste activitatea comitetelor judetene de coordonare, destinata realizarii masurilor active.
Art. 15
Comitetele judetene de coordonare au urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza solicitarile conducerii agentilor economici privind necesitatile de asistenta prin masuri active pentru combaterea somajului;
b) identifica si evalueaza posibilitatile de redistribuire a personalului disponibilizat, in concordanta cu planurile de dezvoltare locala;
c) analizeaza si urmaresc prioritatile de interventie si transmit operativ Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului programele elaborate de grupurile de interventie rapida;
d) controleaza aplicarea programelor de masuri active pentru combaterea somajului de catre furnizorii de servicii finantati in acest scop si semnaleaza Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului neregulile constatate.
Art. 16
Selectarea furnizorilor de servicii pentru masurile active mentionate la art. 10 se va face de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin licitatii organizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 17
Prefectura si autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini aplicarea programelor de masuri active pentru combaterea somajului.
Art. 18
(1) Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va utiliza sursele aferente din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si alte surse atrase in conditiile legii, in acest scop.
(2) Campania de sondare si informare a opiniei publice privind realizarea masurilor active de combatere a somajului, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se va face din sursele mentionate la alin. (1).

CAP. 3
Platile compensatorii

Art. 19
(1) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective primesc o plata compensatorie reprezentand o suma neimpozabila, al carei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, la data stabilirii dreptului.
(2) Dreptul la plata compensatorie se naste la data desfacerii contractului individual de munca.
(3) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective primesc, in conditiile legii, si drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata.
(4) Nu beneficiaza de plata compensatorie stabilita potrivit alin. (1) persoanele ale caror posturi se desfiinteaza potrivit art. 7 alin. (2) lit. a)-e).
Art. 20
(1) Suma totala de bani acordata cu titlu de plata compensatorie se stabileste pentru fiecare persoana careia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta, cu o vechime in munca in societatile comerciale sau in regiile autonome de minimum 6 luni, diferentiat dupa cum urmeaza:
a) 6 salarii medii nete pe economie pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 5 ani;
b) 9 salarii medii nete pe economie pentru salariatii cu o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
c) 12 salarii medii nete pe economie pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani.
(2) Suma totala de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu cel mult trei salarii medii nete pe economie, in urmatoarele situatii:
a) beneficiarul are domiciliul intr-o zona geografica cu un nivel al ratei somajului de cel putin 12%;
b) beneficiarul are domiciliul intr-o zona geografica in care sunt specifice, in numar limitat, activitati profesionale;
c) beneficiarul exercita o meserie, o profesie sau o ocupatie de stricta specialitate.
Art. 21
(1) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se achita in rate lunare.
(2) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se pot achita o singura data, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani in scopul desfasurarii unor activitati, cum ar fi: infiintarea unei societati comerciale, asociatii familiale sau pentru desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol, cumpararea de actiuni.
(3) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective pot beneficia o singura data de drepturile banesti prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 22
Sumele de bani aferente platilor compensatorii se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, prevazut de Legea nr. 1/1991, republicata, in limita sumelor alocate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Art. 23
(1) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se transfera de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, in conturi personale, purtatoare de dobanzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, cu care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va incheia conventie in acest scop.
(2) Pentru deschiderea de conturi si pentru operatiunile efectuate nu se percepe comision.
Art. 24
(1) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute in urma concedierilor colective beneficiaza de urmatoarele facilitati:
a) scutirea, pe o perioada de 2 ani, de la plata impozitului pe venit, pentru cei care sunt autorizati sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale;
b) credite in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata.
(2) Beneficiaza de scutirea prevazuta la alin. (1) lit. a) persoanele care au obtinut autorizatia de functionare in termen de 6 luni de la data incetarii contractului individual de munca.
Art. 25
Persoanele carora li s-a desfacut contractul individual de munca in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot contesta decizia luata la organele judecatoresti competente, in conditiile Codului Muncii.
Art. 26
Articolul 24 alineatul 1 din Legea nr. 1/1991, republicata, se completeaza cu literele e) si f), care vor avea urmatorul cuprins:
„e) acoperirea cheltuielilor privind platile compensatorii ce se acorda salariatilor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare;
f) acoperirea cheltuielilor privind realizarea masurilor active pentru combaterea somajului.”
Art. 27
(1) Articolul 22 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie, aprobata si modificata prin Legea nr. 119/1995, se abroga.
(2) Scutirea de la plata impozitului pe venit, acordata in baza prevederilor art. 22 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995, ramane in vigoare pana la implinirea termenului de 2 ani.
Art. 28
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele de resort vor elabora norme de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii
si protectiei sociale,
Petru Radu Paun Jura,
secretar de stat

Ministru de stat,
ministrul reformei,
Ulm Spineanu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Presedintele Fondului
Proprietatii de Stat,
Sorin Dimitriu

www.pensii.ro – Ca să ști !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *