OUG 94/2010

author
9 minutes, 0 seconds Read

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 28 octombrie 2010

privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 2 noiembrie 2010.

Având în vedere necesitatea implementării unor măsuri de lărgire a sferei de asiguraţi ai sistemului public de pensii, care să dea posibilitatea exercitării dreptului fundamental la pensie, prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat şi care optează să achite contribuţia de asigurări sociale pe o anumită perioadă,
ţinând cont de existenţa a numeroase solicitări din partea unor cetăţeni români din ţară şi din străinătate privind asigurarea la sistemul public de pensii,
luând în considerare principiul egalităţii de tratament pentru toţi cetăţenii,
ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât persoanele care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public să contribuie la sistem prin plata contribuţiilor de asigurări sociale,
în scopul de a evita excluderea socială a unor categorii de persoane care în prezent nu pot accede la o pensie din sistemul public de pensii, întru-cât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare, şi creşterea numărului de persoane care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat,
având în vedere deficitul înregistrat la bugetul asigurărilor sociale de stat,
ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţe negative afectarea unui interes public,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul 1

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele pentru care există obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, în conformitate cu Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.
(4) Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este detaliată în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Perioadele pentru care, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, persoanele prevăzute la alin. (1) achită contribuţia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.
Articolul 2
(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2010, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţă a persoanei interesate sau, după caz, a mandatarului.
Articolul 3
Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi ultimii 5 ani anteriori acestei date.
Articolul 4
(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.
(2) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(3) Valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la alin. (2), utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate, este următoarea:
a) pentru anul 2005 (octombrie-decembrie) – 310 lei;
b) pentru anul 2006 – 330 lei;
c) pentru anul 2007 – 390 lei;
d) pentru ianuarie-septembrie, inclusiv, 2008 – 500 lei;
e) octombrie-decembrie 2008 – 540 lei;
f) pentru anul 2009 – 600 lei;
g) pentru anul 2010 – 600 lei.
Articolul 5
Cota de contribuţie de asigurări sociale, prevăzută la art. 4 alin. (1), care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate este următoarea:
a) pentru anul 2005 – 31,5%;
b) pentru anul 2006 – 29,15%;
c) pentru anul 2007 – 29%;
d) pentru ianuarie-noiembrie, inclusiv, 2008 – 29%;
e) pentru decembrie 2008 – 27,5%;
f) pentru ianuarie 2009 – 28%;
g) pentru februarie-decembrie 2009 – 31,3%;
h) pentru anul 2010 – 31,3%.
Articolul 6
(1) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010.
(2) Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale calculată potrivit prevederilor art. 4 şi 5 se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului.
Articolul 7
Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale, respectiv cea prevăzută la art. 4 alin. (2), se foloseşte la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
────────────────
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 28 octombrie 2010.
Nr. 94.

Anexa

CASA NAŢIONALA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ………………………./CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA

Nr. …. din ziua …., luna …, anul …..
Încheiat între Casa Teritorială de Pensii …., denumita în continuare Casa, reprezentata prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ….. , str. …. nr. …, bl. …, sc. …., et. ….., ap. ……, Oficiul poştal ……, judeţul ……., sectorul ….., şi
Titular contract …../(numele şi prenumele)……, CNP ………., sex (M/F) ………..
Data naşterii ………………….. (an/lună/zi)
Actul de identitate: …….. seria …… nr. …………..
Adresa: localitatea: …….., str. ……… nr. …., bl. …, sc. …, et. …., ap. ……
Oficiul poştal …………………………..
Judeţul/Sectorul: ………………………..
Telefonul: ………………………………
[] Reprezentat prin mandatar ……/(numele şi prenumele)………….
CNP ……………………………………
Actul de identitate: …., seria ……… nr. ……….
Art. 1. – Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale solicitată de asigurat sau de mandatar.
Art. 2. – (1) Perioada de asigurare şi venitul asigurat sunt:
a) anul 2005, luna/lunile ………., venit asigurat ……… lei;
b) anul 2006, luna/lunile ………., venit asigurat ……… lei;
c) anul 2007, luna/lunile ………., venit asigurat ……… lei;
d) anul 2008, luna/lunile ………., venit asigurat ……… lei;
e) anul 2008, luna/lunile ………., venit asigurat ……… lei;
f) anul 2009, luna/lunile ………., venit asigurat ……… lei;
g) anul 2010, luna/lunile ………., venit asigurat ……… lei.
(2) Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este de:
a) 31,5% pentru anul 2005;
b) 29,15% pentru anul 2006;
c) 29,0% pentru anul 2007;
d) 29,0% pentru anul 2008, lunile ianuarie-noiembrie;
e) 27,5% pentru anul 2008, luna decembrie;
f) 28,0% pentru anul 2009, luna ianuarie;
g) 31,3% pentru anul 2009, lunile februarie-decembrie;
h) 31,3% pentru anul 2010.
(3) Totalul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale este de ….. lei.
(4) Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentând cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata, faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
(5) Plata contribuţiei se efectueaza:
a) în tranşe – pâna la data de 31 decembrie 2010;
b) integral, într-o singură tranşă – până la data de 31 decembrie 2010.
(6) Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este ………………….. .
(7) Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.
Art. 3. – Obligaţiile Casei sunt următoarele:
a) plata pensiei cuvenită în sistemul public de pensii;
b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.
Art. 4. – Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:
a) achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi în modul stabilite la art. 2;
b) înştiinţarea Casei asupra modificarilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;
c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.
Art. 5. – Clauze:
(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.
(2) Prezentul contract de asigurare socială intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante şi înregistrarea acestuia la Casă.
(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2010, cu menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.
(4) În caz de forţa majoră, parţile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de forţa majoră se dovedeşte de partea care o invoca.
Art. 6. – Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesoluţionate între parţi pe cale amiabila, sunt de competenţa secţiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel sau, după caz, se soluţioneaza de instanţele competente potrivit legii.
Asigurător,                                                                                                                                         Asigurat,

www.pensii.ro – Ca să ști !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *