OUG 98/1999

author
34 minutes, 5 seconds Read

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 98 din 24 iunie 1999

privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective.

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 29 iunie 1999.

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
(1) Masurile de protectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica salariatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata si care sunt disponibilizati prin concedieri colective, efectuate in procesele de restructurare, reorganizare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, privatizare sau lichidare, de catre societati comerciale, companii nationale, societati nationale, precum si regii autonome, societati comerciale ori alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitati si institutii finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica salariatilor incadrati in aparatul propriu si in serviciile publice descentralizate ale administratiei publice centrale si locale.
Art. 2
In sensul prevederilor art. 1 este considerata concediere colectiva disponibilizarea de personal efectuata in decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, a unui numar de salariati, dupa cum urmeaza:
a) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati intre 20 si 100 de salariati;
b) cel putin 10% din personal, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati intre 101 si 300 de salariati;
c) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati peste 300 de salariati.
Art. 3
(1) Prin personal disponibilizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege personalul caruia i s-a desfacut contractul individual de munca in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii.
(2) Masura disponibilizarii personalului prevazut la alin. (1) se considera a fi luata la data la care actul prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de munca produce efecte juridice.

CAP. 2
Procedura privind accesul la masurile de protectie sociala acordate salariatilor disponibilizati in urma concedierilor colective

Sectiunea I
Restructurarea

1. Restructurarea angajatorilor cu capital integral de stat sau la care statul detine cel putin o treime din capital
Art. 4
(1) In cazul restructurarii societatilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, a societatilor nationale, companiilor nationale, regiilor autonome, societatilor comerciale si a altor unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica in baza aprobarii programelor de restructurare de catre organele competente, in vederea diminuarii sau eliminarii pierderilor sau arieratelor.
(2) Programele de restructurare se aproba de catre:
a) Comitetul de directie al Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei;
b) comitetele de directie ale sucursalelor Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social cuprins intre 2,5 miliarde lei si 18 miliarde lei;
c) adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului special dat de directiile teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat reprezentantului sau in adunarea generala, pentru societatile comerciale care au capital social pana la 2,5 miliarde lei;
d) ministerul de resort sau autoritatea centrala coordonatoare, pentru societatile nationale, companiile nationale, regiile autonome, societatile comerciale si alte unitati aflate sub autoritatea acestora;
e) consiliile locale sau judetene, pentru regiile autonome, societatile comerciale, precum si alte unitati care functioneaza sub autoritatea acestora.
(3) In functie de schimbarile survenite in structura si in atributiile organelor competente sa aprobe programele de restructurare, prin hotarare a Guvernului se pot modifica sau stabili noi competente de aprobare a acestor programe.
Art. 5
(1) Programele de restructurare vor contine in mod obligatoriu: numarul de personal existent la data intocmirii acestora, numarul persoanelor care urmeaza a fi disponibilizate, precum si numarul de personal necesar pentru desfasurarea activitatii in urma restructurarii.
(2) Daca restructurarea se desfasoara in etape, programul de restructurare va cuprinde numarul de personal disponibilizat corespunzator fiecarei etape si data inceperii etapelor din programul de restructurare, cu indeplinirea conditiilor de concediere colectiva prevazute la art. 2.
Art. 6
Din resursele financiare prevazute la cap. V angajatorii pot solicita acordarea masurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv in baza a cel mult doua programe de restructurare, cu conditia ca aceste programe sa nu fie prezentate in cursul aceluiasi an.
Art. 7
(1) Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariatilor disponibilizati se va face in termen de 60 de zile de la data aprobarii programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Guvernului sau, dupa caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autoritatii centrale coordonatoare, respectiv de la data hotararii consiliului judetean sau local, privind aprobarea programului de restructurare.
(2) Daca disponibilizarea se realizeaza potrivit programului in etape, termenul de 60 de zile curge de la data prevazuta pentru fiecare etapa.

2. Restructurarea angajatorilor cu capital integral privat sau la care actionarii privati detin peste doua treimi din capital
Art. 8
(1) In cazul restructurarii societatilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor, masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza in urma aprobarii de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti a programelor de restructurare in vederea diminuarii sau eliminarii pierderilor sau arieratelor.

(2) Programele de restructurare se vor elabora cu respectarea prevederilor art. 5, 6 si ale art. 7 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta si a clauzelor referitoare la disponibilizarile prin concedieri colective din contractul de vanzare-cumparare, in cazul existentei acestora.
Art. 9
(1) In vederea aprobarii, programele de restructurare elaborate de societatile comerciale, adoptate de adunarile generale ale actionarilor, vor fi evaluate si certificate de persoane juridice sau fizice autorizate.
(2) Cheltuielile de expertizare si certificare vor fi suportate de societatea comerciala supusa restructurarii.
(3) Modul de evaluare sau certificare, de autorizare a persoanelor juridice si fizice si de aprobare a programelor de restructurare, prevazute la art. 8, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 10
(1) Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti vor aproba programele de restructurare in termen de 30 de zile de la data prezentarii acestora.
(2) In cazul respingerii programului de restructurare angajatorul se poate adresa Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, care va solutiona contestatia in termen de 30 de zile.
Art. 11
Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariatilor disponibilizati se va face in termen de 60 de zile de la data aprobarii programelor de restructurare.

3. Restructurarea institutiilor si a altor unitati finantate din fonduri bugetare si extrabugetare
Art. 12
(1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din institutii si alte unitati finantate din fonduri bugetare si extrabugetare beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta in cazul restructurarilor determinate de reduceri ale alocatiilor bugetare pentru cheltuieli de personal, respectiv de nerealizarea veniturilor extrabugetare potrivit prevederilor legale.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) restructurarea este aprobata prin dispozitiile organelor competente, care vor cuprinde, in mod obligatoriu: numarul de personal existent la data emiterii acestora, numarul de personal disponibilizat si, dupa caz, etapele in care se face disponibilizarea, respectiv numarul de personal necesar pentru desfasurarea activitatii in urma restructurarii.
(3) Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariatilor disponibilizati se va face in termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus masura restructurarii sau de la data prevazuta pentru fiecare etapa.

Sectiunea a II-a
Reorganizarea

Art. 13
(1) In cazul reorganizarii angajatorului potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiaza de masurile de protectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca reorganizarea are loc in baza unui plan de reorganizare, confirmat prin hotarare a judecatorului-sindic, ramasa definitiva si executorie.
(2) Planul de reorganizare trebuie sa contina in mod obligatoriu: numarul de personal existent la data intocmirii acestuia, numarul de personal care urmeaza a fi disponibilizat si numarul de personal necesar pentru desfasurarea activitatii in urma reorganizarii.
(3) Termenul de 60 de zile in care se pot face disponibilizarile colective curge de la data ramanerii definitive a hotararii de confirmare a planului de reorganizare.

Sectiunea a III-a
Inchiderea operationala

Art. 14
(1) In cazul inchiderii operationale reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999, salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie privind inchiderea operationala va stabili, in mod obligatoriu, numarul de persoane care urmeaza a fi disponibilizate.
(3) In cazul societatilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor, in vederea inchiderii operationale se va acorda mandat special de catre Fondul Proprietatii de Stat reprezentantilor sai in adunarea generala.
(4) Posturile desfiintate ca urmare a inchiderii operationale a societatilor comerciale nu vor putea fi reinfiintate decat dupa transferul de proprietate.
(5) Personalul disponibilizat, necesar pentru derularea inchiderii operationale totale, poate fi angajat de catre administrator cu conventie civila sau cu contract individual de munca pe perioada determinata, cu mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, stabilite la data disponibilizarii.
Art. 15
(1) De drepturile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza si salariatii disponibilizati colectiv in urma inchiderii operationale aprobate prin acte administrative, emise in baza unor acte normative.
(2) In cazul incetarii activitatii unor mine si cariere in baza art. 37 si 38 din Legea minelor nr. 61/1998, a normelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1997 privind conservarea si incetarea activitatilor unor mine, aprobata si modificata prin Legea nr. 40/1998, desfacerea contractelor individuale de munca se va face in termen de 60 de zile de la data aprobarii incetarii activitatii minelor si carierelor, prin hotarare a Guvernului.
(3) Salariatii mentinuti in activitate pentru conservarea minelor si carierelor, pana la inceperea lucrarilor de inchidere, pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta dupa incheierea activitatii pentru care au fost mentinuti.
(4) Personalul disponibilizat, necesar pentru conservarea minelor si carierelor, poate fi angajat cu conventie civila sau cu contract individual de munca pe perioada determinata, cu mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, stabilite la data disponibilizarii.
Art. 16
Termenul de 60 de zile in care se pot face disponibilizarile colective, in conditiile art. 14 si art. 15 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, curge de la data hotararii adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie privind inchiderea operationala, respectiv de la data emiterii actului administrativ prin care se aproba disponibilizarea colectiva.

Sectiunea a IV-a
Privatizarea

Art. 17
Salariatii disponibilizati prin concedieri colective in cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999, beneficiaza de masurile de protectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in urmatoarele conditii:
a) contractul de vanzare-cumparare sa cuprinda clauze referitoare la disponibilizari de personal prin concedieri colective;
b) prospectul ofertei publice de vanzare de valori mobiliare sau, dupa caz, documentul de oferta, in situatia vanzarii de valori mobiliare prin metode specifice pietei de capital, sa contina informatii referitoare la disponibilizari de personal prin concedieri colective si valorile mobiliare vandute sa reprezinte cel putin o treime din totalul valorilor mobiliare emise.
Art. 18
Beneficiaza de masurile de protectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si salariatii societatilor comerciale la care societatile comerciale care se privatizeaza detin participatii de cel putin 50% din numarul total de actiuni.
Art. 19
Termenul de 60 de zile in care se pot face disponibilizari prin concedieri colective curge de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv a intocmirii raportului final privind rezultatele ofertei publice de vanzare sau, dupa caz, a raportului de confirmare a tranzactiei pe piata de capital.
Art. 20
Disponibilizarea personalului prevazuta la art. 17 se poate face si in etape, in urmatoarele conditii:
a) numarul de personal disponibilizat, corespunzator fiecarei etape, sa indeplineasca conditiile de concediere colectiva prevazute la art. 2;
b) disponibilizarile colective sa fie efectuate in termen de 60 de zile de la data prevazuta pentru fiecare etapa.
Art. 21
(1) In cazul fuziunii prin absorbtie ori prin contopire sau al divizarii totale ori partiale a unor societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin o treime din capitalul social, care determina reduceri de personal, salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Hotararea adunarii generale a actionarilor privind fuziunea sau divizarea trebuie sa prevada: numarul de personal existent la data adoptarii acesteia si numarul de personal ce urmeaza a fi disponibilizat.
(3) Termenul de 60 de zile in care se pot face disponibilizari colective curge de la data ramanerii definitive a hotararii de fuziune sau de divizare.
Art. 22
Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din societatile comerciale care aplica programe de restructurare dupa privatizare beneficiaza de masurile de protectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca sunt respectate conditiile si procedurile stabilite la art. 8, 9 si 11.

Sectiunea a V-a
Lichidarea si falimentul

Art. 23
Salariatii disponibilizati prin concedieri colective de la angajatorii care intra in procedura de lichidare sau faliment beneficiaza de masurile de protectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca:
a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si disponibilizarea personalului se realizeaza in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor prin care s-a dispus dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995, completata si modificata prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizeaza in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-si conduce activitatea;
c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, completata si modificata prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de lichidare;
d) in cazul companiilor nationale si al altor societati comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichideaza sau care intra in procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcarii sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele in curse internationale sau aflate sub stare de arest, sechestru, retinere sau avarie in porturi straine.
Art. 24
(1) Salariatii mentinuti in activitate pentru finalizarea in termen a contractelor in derulare vor fi disponibilizati si beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta la incetarea activitatii pentru care au fost mentinuti.
(2) Personalul disponibilizat, necesar pentru desfasurarea procesului de lichidare, poate fi angajat de catre administrator sau lichidator, cu acordul judecatorului-sindic, cu conventie civila sau cu contract de munca pe perioada determinata, cu mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, stabilite la data disponibilizarii.

CAP. 3
Obligatii pentru angajatori

Art. 25
Posturile persoanelor carora le inceteaza contractul individual de munca in procesul de restructurare sau de reorganizare, in baza prevederilor art. 4 – 13 din prezenta ordonanta de urgenta, se desfiinteaza si nu pot fi reinfiintate timp de 18 luni.
Art. 26
(1) Angajatorii care urmeaza sa efectueze disponibilizari prin concedieri colective in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta au obligatia de a comunica, in scris, cu cel putin 60 de zile inainte, organizatiilor sindicale constituite la nivelul unitatii ori reprezentantilor salariatilor masurile de disponibilizare a personalului, motivele care determina aceste masuri, precum si informatii privind numarul de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati.
(2) In termen de 7 zile de la primirea comunicarii sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot adresa angajatorului obiectii in scris la masurile de disponibilizare a personalului.
(3) Angajatorul are obligatia de a examina obiectiile formulate si de a comunica raspunsul in scris, in termen de 7 zile de la primirea acestora.
Art. 27
In cadrul perioadei de 60 de zile, prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta pentru efectuarea disponibilizarilor prin concedieri colective, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz salariatilor ce urmeaza a fi disponibilizati, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca.

CAP. 4
Masuri de protectie sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

Sectiunea I
Plati compensatorii
Art. 28
Plata compensatorie reprezinta o suma neimpozabila al carei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, realizat in luna anterioara disponibilizarii.
Art. 29
(1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de plati compensatorii, daca au fost incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata si au o vechime in munca, la angajatorul care i-a disponibilizat, de minimum 6 luni, realizata in ultimele 12 luni inaintea disponibilizarii.
(2) In cazul in care salariatii sunt disponibilizati de angajatorii rezultati in urma divizarii, fuziunii sau privatizarii, la care au fost transferati in interesul serviciului, conditia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in situatia in care vechimea de 6 luni este realizata prin insumarea perioadelor lucrate inainte si dupa transfer.
(3) Dreptul la plata compensatorie se naste la data desfacerii contractului individual de munca si se acorda fiecarei persoane o singura data, pentru disponibilizarile prin concedieri colective efectuate la aceeasi unitate.
(4) Platile compensatorii se acorda numai persoanelor care fac dovada ca au participat la serviciile de preconcediere colectiva prevazute la art. 46 din prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 30
(1) Nu beneficiaza de plati compensatorii acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta persoanele care la data disponibilizarii se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt incadrate prin cumul de functii, avand functia de baza la o alta unitate decat unitatea la care se fac disponibilizarile prin concedieri colective;
b) cumuleaza pensia cu salariul;
c) detin actiuni sau parti sociale reprezentand mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor la o societate comerciala;
d) sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale.
(2) Nu beneficiaza de plati compensatorii acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta persoanele care in termenul de 60 de zile, prevazut la art. 2, indeplinesc conditiile de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta sau la cerere.
Art. 31
Angajatorii au obligatia ca, in termen de 3 zile de la data desfacerii contractelor individuale de munca, sa transmita agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti listele cu salariatii disponibilizati.
Art. 32
(1) Suma totala de bani acordata cu titlu de plata compensatorie se stabileste, pentru fiecare persoana careia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta, diferentiat, dupa cum urmeaza:
a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 5 ani;
b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani.
(2) Suma totala de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu un salariu mediu net pe unitate, daca beneficiarul are domiciliul intr-un judet in care nivelul ratei somajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel national, inregistrat in ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii in care are loc disponibilizarea.
Art. 33
Sumele de bani reprezentand plati compensatorii se platesc, de regula, in rate egale lunare.
Art. 34
(1) Sumele de bani reprezentand plati compensatorii se pot plati si intr-o singura transa, in urmatoarele situatii:
a) daca beneficiarul prezinta o propunere de afaceri pentru dezvoltarea sau asocierea in vederea dezvoltarii unei societati comerciale, desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol;
b) daca beneficiarul se angajeaza sa le investeasca pe piata de capital in: actiuni, titluri de participatie la fonduri mutuale, titluri de stat si alte produse monetare calificate pentru tranzactionare de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) nu isi vor putea retrage in numerar sumele investite initial pe piata de capital, timp de un an de la depunere, dar au dreptul sa solicite cresterile realizate sau dobanzile aferente, pe masura ce ele sunt raportate, inclusiv in intervalul de un an mentionat.
Art. 35
Platile compensatorii se pot achita si in doua transe, daca beneficiarul, pe baza unei propuneri de afaceri, se angajeaza sa utilizeze suma de bani pentru constituirea unei asociatii familiale, pentru infiintarea sau asocierea in vederea infiintarii unei societati comerciale, dupa cum urmeaza:
a) in prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar si pentru alte cheltuieli privind infiintarea acestora;
b) dupa prezentarea actelor doveditoare privind infiintarea societatii comerciale sau a asociatiei familiale, se va achita a doua transa reprezentand diferenta cuvenita drept plata compensatorie.
Art. 36
(1) Persoanele care au primit platile compensatorii cuvenite in conditiile art. 34 si 35 beneficiaza de scutire, pe o perioada de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au infiintat societati comerciale si de plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizati sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale.
(2) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alineatul precedent numai societatile comerciale nou-infiintate de personalul disponibilizat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in termen de 6 luni de la data disponibilizarii.
(3) In cazul asociatiilor familiale beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit numai persoanele care au fost disponibilizate colectiv potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Scutirea de impozit pe venit se aplica proportional cu ponderea persoanelor disponibilizate din numarul total al membrilor asociatiei familiale.
Art. 37
(1) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se transfera, lunar, de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conturi curente personale, purtatoare de dobanda, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, cu care Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va incheia conventie in acest scop.
(2) Pentru deschiderea de conturi curente personale si pentru operatiunile efectuate in acestea nu se percepe comision beneficiarilor de plati compensatorii.
(3) Conturile curente personale, purtatoare de dobanda, vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.
(4) Pentru sumele de bani aferente platilor compensatorii virate in conturile curente personale si pentru eventualele regularizari ulterioare, Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va plati Casei de Economii si Consemnatiuni un comision de 1% .
Art. 38
Persoanele disponibilizate care au primit platile compensatorii in conditiile prevazute la art. 34 si 35 din prezenta ordonanta de urgenta sunt obligate ca in termen de 90 de zile de la data incasarii sumelor sa faca dovada utilizarii lor in scopurile pentru care le-au solicitat; in caz contrar, sunt obligate sa restituie comisionul perceput de Casa de Economii si Consemnatiuni, prevazut la art. 37 alin. (4).
Art. 39
Dreptul beneficiarului la plata compensatorie inceteaza la data reincadrarii in unitatea din care a fost disponibilizat, sau la o unitate rezultata in urma restructurarii, reorganizarii sau privatizarii acesteia, iar sumele primite in conditiile art. 34 si 35 se restituie in limita platilor aferente perioadei ulterioare incadrarii in munca.
Art. 40
Platile compensatorii se suporta din resursele financiare prevazute la art. 55.
Art. 41
Prin lege speciala se pot acorda plati compensatorii peste cuantumul prevazut la art. 32, din alte surse decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, fara a depasi 6 salarii medii nete pe unitate, pentru salariatii cu o vechime in munca de pana la 15 ani, si 8 salarii medii nete pe unitate, pentru salariatii cu o vechime in munca de peste 15 ani.
Art. 42
(1) Angajatorii prevazuti la art. 8 alin. (1), care efectueaza disponibilizari colective in alte conditii decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, pot acorda, din surse proprii, salariatilor disponibilizati, o compensatie de minimum 6 salarii de baza.
(2) Compensatiile acordate la nivelul a 6 salarii de baza sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
Art. 43
Angajatorii pot acorda cu ocazia disponibilizarii si alte facilitati si drepturi referitoare la disponibilizari prin concedieri colective prevazute in contractele colective de munca.
Art. 44
(1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiaza de ajutor de somaj si de alocatie de sprijin, acordate in conditiile si in cuantumul prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ajutorul de somaj se stabileste la data disponibilizarii, se suspenda pe perioada acordarii platilor compensatorii si se pune in plata incepand din prima luna dupa expirarea perioadei pentru care se acorda plati compensatorii, corectat cu toate indexarile acordate potrivit legii, in perioada suspendarii.
(3) Dreptul la ajutor de somaj dupa expirarea perioadei pentru care s-au acordat plati compensatorii inceteaza daca in aceasta perioada au intervenit situatii care, potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conduc la neacordarea acestui drept.
Art. 45
(1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiaza de vechime in munca in perioada pentru care primesc plati compensatorii pana la reincadrare, cu contract individual de munca, intr-o alta unitate sau pana la prezentarea dovezilor ca au utilizat sumele de bani conform prevederilor art. 34 si 35.
(2) In perioada prevazuta la alin. (1) persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiaza de drepturile de asigurari sociale prevazute de lege pentru persoanele incadrate in munca, precum si, daca este cazul, de pensia de invaliditate.
(3) In perioada prevazuta la alin. (1) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective se calculeaza asupra ajutorului de somaj stabilit in conditiile art. 44 si se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Sectiunea a II-a
Servicii de preconcediere colectiva si masuri active

Art. 46
(1) In perioada preavizului prevazut la art. 27, salariatii sunt obligati sa participe la serviciile de preconcediere colectiva realizate de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti sau de alti prestatori de servicii, din sectorul public sau privat, autorizati si selectionati de catre acestea in conditiile legii.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta constituie servicii de preconcediere colectiva, in principal, urmatoarele activitati:
a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protectia sociala a somerilor si la reintegrarea lor profesionala;
b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
c) reorientarea profesionala in cadrul sau in afara unitatii angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurta durata;
d) sondarea opiniei salariatilor si informarea acestora cu privire la masurile active de combatere a somajului.
(3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectiva, angajatorii sunt obligati sa instiinteze in scris, in termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti despre disponibilizarile prin concedieri colective, cu mentionarea numarului de personal ce urmeaza a fi concediat.
Art. 47
(1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza si de masuri active pentru combaterea somajului.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri active pentru combaterea somajului se intelege acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
(3) Masurile active pentru combaterea somajului sunt, in principal, urmatoarele: orientarea profesionala, instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca, instruirea antreprenoriala si profesionala, infiintarea de centre de consultanta si dezvoltare de afaceri, sprijin financiar pentru crearea de noi locuri de munca, inclusiv prin programe de lucrari publice.
(4) Masurile active pentru combaterea somajului mai includ:
a) activitati pregatitoare pentru recrutarea si instruirea de personal in vederea realizarii masurilor active;
b) activitati de furnizare a serviciilor si de acordare a asistentei de specialitate pentru beneficiarii masurilor active;
c) activitati de evaluare a masurilor active.
Art. 48
Masurile active se realizeaza de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de catre alti prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizati si selectionati de catre acestea in conditiile legii.
Art. 49
Prefecturile si autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini realizarea serviciilor de preconcediere colectiva si a programelor de masuri active pentru combaterea somajului.
Art. 50
(1) Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor art. 48 Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va utiliza sursele aferente din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si alte surse atrase, in conditiile legii, in acest scop.
(2) Campania de sondare si informare a opiniei publice privind realizarea masurilor active de combatere a somajului, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se va face din sursele mentionate la alin. (1).

Sectiunea a III-a
Masuri pentru stimularea societatilor comerciale aflate in procesul de restructurare
Art. 51
(1) Societatile comerciale care au efectuat disponibilizari prin concedieri colective conform programelor de restructurare, potrivit prevederilor cap. II, sectiunea I, pct. 1 si 2, pot beneficia, la cerere, de credite pentru sustinerea unor masuri de redresare si relansare economica, prevazute in aceste programe.
(2) Acordarea creditelor se face pe baza proiectelor de fezabilitate aprobate de adunarile generale ale actionarilor si de organele competente sa aprobe programele de restructurare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Proiectele de fezabilitate se depun la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti in termen de cel mult un an de la data ultimei disponibilizari efectuate prin concediere colectiva potrivit programului de restructurare.
(4) Creditele se aproba de banca autorizata in urma avizarii proiectelor de fezabilitate de catre comitetele de creditare, constituite din reprezentanti ai bancii si ai agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(5) Creditele prevazute la alin. (1) pot fi acordate si utilizate numai pentru activitati productive, in vederea finantarii unor cheltuieli de capital sau pentru procurarea de materii prime si materiale aferente productiei de baza.
Art. 52
(1) Creditele se pot acorda in limita unei sume echivalente cu valoarea platilor compensatorii care s-ar fi cuvenit personalului ramas in activitate, conform programelor de restructurare, la data ultimei disponibilizari efectuate prin concediere colectiva, fara a putea depasi 25 miliarde lei.
(2) Termenul pentru restituirea creditului este pana la 3 ani, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni.
(3) Pana la rambursarea integrala a creditului societatea comerciala nu poate prezenta un nou program de restructurare care sa conduca la disponibilizari prin concedieri colective.
(4) Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancii autorizate sa acorde credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se vor stabili prin norme metodologice elaborate de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si de Banca Nationala a Romaniei.
Art. 53
(1) Creditele se acorda din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, cu o dobanda de 50% din taxa oficiala a scontului, stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Sumele alocate pentru acordarea de credite societatilor comerciale prevazute la art. 51 alin. (1) vor fi evidentiate distinct in cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
(3) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va transfera trimestrial, in contul societatii bancare autorizate sa acorde credite, sumele necesare, in limitele aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Art. 54
(1) Societatile comerciale care au primit credite in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si care creeaza locuri de munca intr-o perioada de cel mult 4 ani de la acordarea creditului, beneficiaza timp de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata pe aceste posturi de o suma lunara reprezentand 75% din salariul de baza net, stabilit la data angajarii, in urmatoarele conditii:
a) incadrarea sa fie facuta cu contract individual de munca pe durata nedeterminata;
b) persoana incadrata sa provina din randul somerilor si sa fie mentinuta in activitate cel putin 3 ani.
(2) Sumele necesare pentru platile ce se acorda societatilor comerciale prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si se platesc pe baza listelor prezentate de acestea la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Daca desfacerea contractului individual de munca al persoanelor incadrate potrivit prevederilor alin. (1) se face mai devreme de 3 ani, din motive neimputabile angajatului, angajatorul este obligat sa restituie sumele primite de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la care se adauga dobanda corespunzatoare celei acordate de trezoreria statului pentru disponibilitatile Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

CAP. 5
Finantarea platilor compensatorii si a serviciilor de preconcediere colectiva

Art. 55
(1) Resursele financiare pentru finantarea platilor compensatorii si a serviciilor de preconcediere colectiva se constituie din:
a) o cota de pana la 25% din veniturile provenind din contributia de 5% datorata de agentii economici potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
b) alte surse financiare, inclusiv din finantare externa, in conditiile legii.
(2) Resursele financiare de la alin. (1) se prevad, se aproba, se evidentiaza si se urmaresc distinct in cadrul capitolului de venituri al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
Art. 56
(1) Din resursele financiare prevazute la art. 55 se efectueaza cheltuieli pentru plati compensatorii si pentru serviciile de preconcediere colectiva realizate de prestatori de servicii din sectorul public sau privat, mixt sau cooperatist, autorizati si selectionati in conditiile legii, de catre serviciile descentralizate ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.
(2) Cheltuielile destinate platilor compensatorii includ sumele necesare pentru transmiterea drepturilor.
(3) Cheltuielile se prevad, se aproba, se evidentiaza si se urmaresc distinct in cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
Art. 57
Incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor prevazute la art. 55 si 56 se realizeaza in conditiile prevederilor legislatiei privind administrarea fondurilor publice.
Art. 58
Pentru anul 1999, in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se autorizeaza Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor, sa introduca modificarile corespunzatoare in structura si in volumul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
Art. 59
In situatii justificate, in cursul executiei bugetare, pentru asigurarea necesarului de cheltuieli prevazute la art. 56 din prezenta ordonanta de urgenta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor, poate aproba majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu aceasta destinatie in cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, cu mentinerea echilibrului bugetar aprobat prin lege.

CAP. 6
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 60
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 25, art. 32, art. 51 alin. (5) si ale art. 54 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30, art. 31 si ale art. 46 alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de control ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.
(3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 – 27.
Art. 61
(1) Platile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi acordate in continuare, in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta platile compensatorii vor fi suportate din resursele financiare prevazute la art. 55.
Art. 62
In situatia in care actul administrativ prin care se dispune disponibilizarea colectiva este emis in baza actelor normative prevazute la lit. B din anexa, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se va proceda astfel:
a) platile compensatorii se vor acorda in cuantumurile, pe durata, in succesiunea si in conditiile stabilite prin respectivele acte normative;
b) platile compensatorii care se acordau din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se vor plati din resursele constituite potrivit art. 55;
c) ajutorul de somaj se acorda in conditiile prevazute la art. 44.
Art. 63
Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La alineatul (2) al articolului 20 se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
„f) pe perioada pentru care titularul primeste plati compensatorii.”
2. La alineatul (1) al articolului 24 literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
„e) acoperirea cheltuielilor privind platile compensatorii ce se acorda salariatilor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective;
f) acoperirea cheltuielilor privind realizarea masurilor active pentru combaterea somajului.”
3. La alineatul (1) al articolului 24 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
„i) acoperirea cheltuielilor pentru acordarea de credite societatilor comerciale aflate in procesul de restructurare, in vederea sustinerii unor masuri de redresare si relansare economica;
j) acoperirea cheltuielilor privind platile pentru persoanele incadrate pe locurile de munca create de societatile comerciale beneficiare de credite, in vederea aplicarii masurilor de redresare si relansare economica.”
Art. 64
(1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se completeaza cu litera h) care va avea urmatorul cuprins:
„h) aproba programele de restructurare si proiectele de fezabilitate, in vederea acordarii de credite, pentru societatile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.”
(2) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (1) se vor modifica in mod corespunzator statutul si organigrama Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.
Art. 65
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elabora si va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare.
Art. 66
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga actele normative cuprinse in anexa la lit. A, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii
si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

ANEXA 1

A. ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA
1. Hotararea Guvernului nr. 838/1995 privind conditiile pentru acordarea compensatiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariatilor disponibilizati cu ocazia restructurarii agentilor economici cu capital majoritar privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 26 octombrie 1995.
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective efectuate in procesul de restructurare, inchidere operationala a activitatii, privatizare sau lichidare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 26 iunie 1997, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 103/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999.
3. Hotararea Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective efectuate in procesul de restructurare, inchidere operationala a activitatii, privatizare sau lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.
4. Ordonanta Guvernului nr. 22/1997 privind unele masuri de protectie ce se acorda personalului din industria miniera si din activitatile de prospectiuni si explorari geologice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 216/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.
5. Articolul 32 alin. (2), (3), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.

B. ACTE NORMATIVE CE SE VOR ABROGA DUPA APLICAREA PREVEDERILOR Art. 62 DIN PREZENTA ORDONANTA DE URGENTA

1. Ordonanta Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998.
2. Hotararea Guvernului nr. 668/1998 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 1 octombrie 1998.
3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom” Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 18 noiembrie 1998.
4. Hotararea Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom” Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 4 martie 1999.
5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.
6. Hotararea Guvernului nr. 367/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 21 mai 1999.

www.pensii.ro, contact@pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *