OUG Nr 4/2023- restituire CASS

author
7 minutes, 20 seconds Read
OUG Nr 4/ 17.02.2023 publicata in Monitorul Oficial Nr 138/17.02.2023.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
Având în vedere că prin Decizia nr. 650/2022 Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) lit. a1)], pct. 14 (cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”) pct. 16 (cu referire la art. 1573), pct. 17 (cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”), pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2), alin. (5) în privința trimiterii la art. 1573 și alin. (71)] și pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2)] și ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16 și 18 în privința alin. (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sunt neconstituționale, reținându-se faptul că un număr mare de pensionari s-au adresat instanțelor de judecată solicitând restituirea sumelor reprezentând contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, blocând activitatea acestora,

ținând cont de necesitatea imperativă a reglementării modalității de restituire a sumelor reprezentând contribuțiile de
asigurări sociale de sănătate reținute în temeiul normelor declarate neconstituționale, astfel încât procesul să se desfășoare într-un
interval de timp rezonabil și să poată fi susținut de la bugetul de stat,
luând în considerare faptul că neadoptarea măsurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ar genera consecințe
extrem de oneroase pentru bugetul de stat, concretizate în plata unor sume însemnate ca accesorii la obligația principală,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. 1. — (1) Sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, se restituie lunar în perioada 1 martie 2023—28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și reținerea diferențelor de impozit pe venit datorate.
(2) Diferențele de impozit pe venit se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, se rețin la data efectuării plății sumelor prevăzute la alin. (1), se plătesc și se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata, prin depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și sumelor reținute cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate din pensiile private, respectiv pensiile facultative, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei.
(4) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022—1 martie 2023.
(5) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reținute din veniturile din pensii cu titlu de contribuții de asigurări sociale
de sănătate, de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de27 decembrie 2022 inclusiv, nu se restituie persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite și indexate potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cărora li se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și cărora, în urma reținerii acestor sume, nu le-au fost diminuate
cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.
(7) Sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin. (6) care sunt restituite caselor de pensii sectoriale de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în contul prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a) se virează la bugetul de stat, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor de credite din care acestea au fost acordate, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 2 zile lucrătoare de la încasarea acestora în contul analitic deschis în cadrul contului „Sume de mandat și în depozit” la unitățile Trezoreriei Statului.
Art. 2. — (1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 se face, din oficiu, de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de către casele de pensii sectoriale și de către entitățile care plătesc venituri din pensii.
(2) Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și se evidențiază la o poziție distinctă de venituri bugetare.
(3) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în primele două zile lucrătoare ale lunii pentru care se efectuează plata, la solicitarea Casei Naționale de Pensii Publice, caselor de pensii sectoriale și entităților care plătesc venituri din pensii, astfel:
a) într-un cont analitic deschis în cadrul contului „Sume de mandat și în depozit” la unitățile Trezoreriei Statului pe numele Casei Naționale de Pensii Publice și caselor de pensii sectoriale; sumele încasate de Casa Națională de Pensii Publice se transferă în contul analitic din cadrul contului „Sume de mandat și în depozit” care se deschide la unitățile Trezoreriei Statului și pe numele caselor teritoriale de pensii;
b) într-un cont deschis la instituții de credit pe numele entităților care plătesc venituri din pensii, altele decât cele prevăzute la lit. a).
(4) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (3) nu sunt supuse executării silite

(5) Plata către titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie în condițiile art. 1 se efectuează împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni, respectiv cu suma plătită participantului sau beneficiarului la sistemul de pensii administrate privat/sistemul de pensii facultative.
(6) Eventualele sume transferate eronat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în contul „Sume de mandat și în depozit” al Casei Naționale de Pensii Publice, al caselor de pensii sectoriale și al entităților care plătesc venituri din pensii, în aplicarea prevederilor art. 1, se restituie la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contul de venituri din care acestea au fost transferate.
(7) În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite în condițiile art. 1 se va efectua către moștenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială în evidența căreia se afla titularul dreptului la data decesului, respectiv la entitățile care plătesc venituri din pensii

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
p. Ministrul apărării naționale,
Eduard Bachide,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor interne,
Raed Arafat,
secretar de stat
p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Răzvan Ionescu
p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
Eugen-Mihail Nedelcu
Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
Lucian-Silvan Pahonțu
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Ionel-Sorin Bălan
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 15 februarie 2023

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *