Sistemul de pensii al avocatilor din Romania

author
7 minutes, 31 seconds Read
Pensionarea avocaților din România este guvernată de legea 72/2016, Statutul și Regulamentul  Casei de Asigurări a Avocaților. Instituția care administrează sistemul de pensii este Casa de Asigurări a Avocaților(CAA).

Forme de pensionare

  • Pensia pentru limită de vârstă
  • Retragere definitivă din profesie
  • Retragere anticipată din profesie
  • Pensia de invaliditate și
  • Pensia de urmaș

Pensia pentru limită de vârstă

Condiții: pentru accesarea acestui tip de pensie trebuie ca la data solicitării participantul la sistemul de pensii să aibă vârsta standard de pensionare precum și stagiul minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare va 65 de ani atât pentru bărbați cât și pentru femei, vârstă ce crește gradual conform Anexei Nr. 1 din legea 72/2016.

Stagiul complet de cotizare va ajunge de la 32 ani ( ianuarie 2023) la 35 de ani în ianuarie 2035 conform Anexa Nr. 1 din legea 72/2016.

Stagiul minim de cotizare este 15 ani atât pentru femei cât și pentru bărbați.

FORMULARE: Cerere P Limita de Varsta,

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru creșterea copiilor

Asigurații care au realizat stagiul complet de cotizare și care au crescut cel puțin un copil până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, după cum urmează:
a) cu 6 luni – pentru un copil;
b) cu un an – pentru 2 copii;
c) cu 18 luni – pentru 3 copii;
d) cu 2 ani – pentru 4 sau mai mulți copii.

De remarcat este că această reducere se aplică ambelor sexe și este condiționată de existența unei măsuri similare și în sistemul de pensii publice (Lege 263/2010).

Pensia pentru retragere definitivă din profesie

Această formă de pensionare consfințește retragerea definitivă din activitatea profesională a avocaților pensionari care au continuat activitatea după pensionarea la limită de vârstă.

După încetarea activității și radierea din profesie, avocații pot solicita calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie, în condițiile legii 72/2016 cu modificările și adăugirile la zi.

FORMULARE: Cerere Retragere Definitiva, Decizie încetare profesie

Pensia anticipată

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, asiguraților care au depășit cu cel puțin 5 ani stagiul complet de cotizare realizat numai în profesia de avocat.

La data îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se poate transforma, la cerere, numai în pensie pentru retragere definitivă din profesie, după radierea din Tabloul avocaților.

FORMULARE: Cerere pensie anticipată

Pensia de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate avocații care și-au pierdut total capacitatea de muncă din cauza:
a) bolilor obișnuite;
b) accidentelor de muncă;
c) accidentelor care nu au legătură cu munca.

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea poate fi:
a) invaliditate de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
b) invaliditate de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoîngriji, fără ajutorul altei persoane.

Încadrarea în grad de invaliditate se face în condițiile stabilite prin legea sistemului public de pensii ( acum legea 263/2010).

Asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de vârstă sau de stagiul de cotizare realizat.

Indemnizația de însoțitor

Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, într-un cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului de administrație al C.A.A., ce nu poate depăși venitul de referință pe profesie. Indemnizația de însoțitor se suportă din fondul de pensii al avocaților. În situația în care asiguratul are stagiu de cotizare și în alte sisteme obligatorii de pensii și asigurări sociale, indemnizația de însoțitor va fi acordată de către sistemul în care asiguratul a realizat stagiul de cotizare cel mai mare.

La împlinirea vârstei standard necesare obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.

Indemnizația pentru însoțitor se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Formulare: Cerere pensie de invaliditate,

Pensia de urmaș

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaș:
a) până la vârsta de 16 ani.
b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acesteia, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

(1)Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 10 ani și nu dispune de altă sursă de venituri permanente sau nu are drept la pensie proprie.
(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 10 ani, dar nu mai puțin de 5 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
(3) Soțul supraviețuitor are dreptul la o pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 1 an.

1)Soțul supraviețuitor care are în îngrijire unul sau mai mulți copii ai susținătorului, cu vârsta de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.
(2) Pensia de urmaș prevăzută la alin. (1) se acordă în perioadele în care soțul supraviețuitor nu realizează venituri lunare sau veniturile realizate sunt sub 35% din venitul de referință pe profesie, plafon considerat de C.A.A. ca fiind insuficient pentru acoperirea nevoilor de creștere și educare a copiilor.

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din pensia susținătorului, prevăzută la art. 57 din legea 72/2016, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:
a) pentru un singur urmaș – 50%;
b) pentru 2 urmași – 75%;
c) pentru 3 sau mai mulți – 100%.

Formulare: Cerere indemnizație de urmaș

Calculul pensiilor

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților cu valoarea unui punct de pensie din luna ieșirii la pensie.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar individual, respectiv venitului brut aferent contribuției efectiv plătite în luna respectivă la venitul de referință pe profesie din luna respectivă, comunicat de C.A.A. și prevăzut în anexa nr. 2 din legea 72/2016.

Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare în cadrul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților se determină prin împărțirea numărului total de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat pe durata stagiului de cotizare în cadrul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 1.
Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

Valoarea unui punct de pensie este stabilită prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., la propunerea C.A.A., și reprezintă cel puțin 50% din venitul de referință lunar pe profesie, prognozat anual de C.A.A.

Formulare: Adeverinta-vechime-barou

Recunoașterea reciprocă a stagiilor de cotizare

Între sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și sistemul unitar de pensii publice, respectiv alte sisteme de pensii obligatorii neintegrate în acesta, se recunosc reciproc stagiile de cotizare în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru toate categoriile de pensii mai puțin pentru cea anticipată/anticipată parțială.

Pentru alte detalii legate de pensiile avocaților, ajutoarele și beneficiile oferite cere informații la contact@pensii.ro


Date de contact

 CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA Str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 3-5, etaj 3, Sector 5, Bucureşti, România, cod 050047 Telefon: 021-312.39.00, 021-314.28.26, 021-313.21.35, 031-805.57.27, 031-805.57.28 Fax: 021-313.21.36 office@caav.ro, casa.avocati@gmail.com Web: www.caav.ro 

05.03.2023 www.pensii.ro 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *