Legea 270/11.11.2021

LEGE

pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege

La articolul 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (6) se introduc șase noi alineate,

alineatele (7)—(12), cu următorul cuprins:

„(7) Casa Națională de Pensii Publice transmite, la cerere, în format electronic, pe e-mail sau în contul on-line deschis în portalul CNPP, documentul de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card.

(8) Documentul de informare prevăzut la alin. (6) se transmite în format electronic începând cu luna următoare înregistrării cererii, în maximum 48 de ore de la efectuarea plății drepturilor în cont curent sau cont de card.

(9) Documentul de informare prevăzut la alin. (6), transmis în format electronic, produce efecte juridice identice cu documentul de informare cu privire la sumele plătite transmis lunar la domiciliu sau, după caz, la reședință prin serviciul de corespondență standard.

(10) Documentul de informare prevăzut la alin. (6), în format electronic, este acceptat ca document valid în relația cu toate instituțiile și autoritățile publice. Instituțiile și autoritățile publice care îl solicită nu vor condiționa oferirea de informații sau de servicii de prezentarea documentului în format fizic.

(11) Documentul de informare prevăzut la alin. (6), în format electronic, conține toate elementele de identificare unică de pe documentul fizic omolog.

(12) Casa Națională de Pensii Publice arhivează documentele de informare cu privire la sumele plătite, transmise în format electronic, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, în condițiile tehnice stabilite de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.”

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2011, cu completările ulterioare, va fi actualizată, în mod corespunzător, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

  1. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

FLORIN-CLAUDIU ROMAN

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 109 din

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 109 din Legea

  1. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și se dispune publicarea

acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 11 noiembrie 2021.

Nr. 1.103.

Pentru detalii legate de primirea cuponului pe adresa de e-mail cere ajutor la contact@pensii.ro .

www.pensii.ro -Legislatia pensiilor.

Lasă un comentariu