OUG 89/28.06.2024 – Distribuire decizii recalculate

author
7 minutes, 16 seconds Read

privind unele măsuri pentru desfășurarea activităților integrate aferente emiterii și transmiterii deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii

Art. 1. — (1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilesc măsurile pentru desfășurarea activităților integrate aferente emiterii și transmiterii deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

 • Casele teritoriale de pensii emit deciziile pentru recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii în aplicarea prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii și le transmit către subunitățile desemnate din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. pe bază de borderou.
 • Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. i se încredințează cu titlu de exclusivitate prestarea serviciilor de trimitere la domiciliul beneficiarilor, inclusiv a serviciilor integrate de tipărire, formare și condiționare a plicurilor conținând deciziile emise conform alin. (2).
 • Prestarea serviciilor prevăzute la (3) se efectuează în baza convenției încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, și Compania Națională „Poșta Română” — S.A.
 • Serviciul de distribuire la domiciliul/reședința destinatarilor se efectuează prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire pentru destinatarii aflați pe teritoriul României și al statelor care acceptă serviciul confirmare de primire, respectiv prin trimitere de corespondență recomandată pentru destinatarii aflați pe teritoriul statelor care nu acceptă serviciul confirmare de primire.Art. 2. — (1) În vederea alocării identificatorilor poștali specifici de către Compania Națională „Poșta Română” — S.A., Casa Națională de Pensii Publice transmite către Compania Națională „Poșta Română” — S.A. o bază de date care conține: identificatorul casei teritoriale de pensii, numărul deciziei, numele, prenumele, CNP-ul și adresa beneficiarului trimiterii, conform structurii agreate între Casa Națională de Pensii Publice și Compania Națională „Poșta Română” — S.A.
  • Deciziile de recalculare emise conform 1 alin. (2) de către casele teritoriale de pensii se transmit către subunitățile desemnate din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., însoțite de un borderou.
  • Ordinea înregistrării deciziilor în borderou trebuie să fie identică cu ordinea deciziilor expediate de casele teritoriale de pensii către Compania Națională „Poșta Română” — S.A.
  • Compania Națională „Poșta Română” — S.A. asigură tipărirea plicurilor conform borderourilor prevăzute la alin. (2), expediate de casele teritoriale de pensii, și ulterior asigură transmiterea corespondenței cu confirmare de primire.

  Modelul de plic împreună cu elementele de identificare specifice pentru destinatar și pentru expeditor se stabilește prin convenția încheiată între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, și Compania Națională„Poșta Română” — S.A.


   O decizie verificată  poate ajunge una întregită !

Cere detalii la calcul@pensiata.ro 


  • Compania Națională „Poșta Română” — S.A. asigură trimiterea plicurilor conținând deciziile privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii prin:
   1. serviciul poștal având ca obiect trimiteri corespondență cu confirmare de primire distribuite pe teritoriul național;
   2. serviciul poștal având ca obiect trimiteri corespondență cu confirmare de primire distribuite pe teritoriul altor state, operațional pentru țările care admit serviciul confirmare poștală de primire;
   3. serviciul poștal având ca obiect trimiteri corespondență din serviciul recomandat distribuite pe teritoriul altor state, operațional pentru țările care nu admit serviciul confirmare poștală de primire.
  • Compania Națională „Poșta Română” — S.A. asigură distribuirea trimiterilor de corespondență la domiciliul destinatarului în condițiile stabilite prin convenția încheiată între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, și Compania Națională „Poșta Română” — A.
  • Detaliile tehnice legate de tipul, denumirea, structura și periodicitatea transmiterii fișierelor/bazelor de date, respectiv a lunii de plată de referință a bazei de date, precum și cele operaționale se stabilesc prin convenția încheiată între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, și Compania Națională „Poșta Română” — A. Art. 3. — (1) Compania Națională „Poșta Română” — S.A. pune la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice rapoarte periodice structurate pe casele teritoriale de pensii, în care se va evidenția numărul deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, pentru aplicarea prevederilor Legii 360/2023, comparativ primite/distribuite.
  • Compania Națională „Poșta Română” — S.A. pune la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice și caselor teritoriale de pensii o aplicație informatică pentru interogarea bazelor de date în vederea verificării statusului trimiterilor poștale corespunzătoare deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, care fac obiectul acestui act Art. 4. — (1) Tariful aferent serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (3)

  și (5) este:

  1. 7,85 lei/trimitere, la care se adaugă TVA, pentru serviciul poștal având ca obiect trimiteri corespondență cu confirmare de primire distribuite pe teritoriul național;
  2. 33,61 lei/trimitere, la care se adaugă TVA, pentru serviciul poștal având ca obiect trimiteri corespondență cu confirmare de primire distribuite pe teritoriul altor state, operațional pentru țările care admit serviciul confirmare poștală de primire;
  3. 25 lei/trimitere (tarif scutit de TVA), pentru serviciul poștal având ca obiect trimiteri corespondență din serviciul recomandat distribuite pe teritoriul altor state, operațional pentru țările care nu admit serviciul confirmare poștală de primire.
  • Casa Națională de Pensii Publice virează sumele corespunzătoare serviciilor prestate, stabilite în baza prezentei ordonanțe de urgență, în contul bancar al Companiei Naționale„Poșta Română” — S.A.
   • Cheltuielile cu serviciile prestate de Compania Națională

   „Poșta Română” — S.A. prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se suportă prin bugetul Casei Naționale de Pensii Publice din bugetul de asigurări sociale de stat, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate.

   Art. 5. — (1) În termen de 5 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va încheia o convenție între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, și Compania Națională „Poșta Română” — S.A. pentru executarea serviciilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

   (2) Convenția prevăzută la alin. (1) constituie act justificativ în baza căruia se angajează, se lichidează, se ordonanțează și se efectuează plata din bugetul asigurărilor sociale de stat.

   Art. 6. — (1) Compania Națională „Poșta Română” — S.A. răspunde de sistemul de securizare aferent prelucrării datelor și distribuirii către destinatar a deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii prin aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023, fiind interzisă distribuirea la destinatari a altor înscrisuri anexate la trimiterea de corespondență cu confirmare de primire, prevăzută la art. 1 alin. (3) și (5), altele decât cele transmise de către casele teritoriale de pensii.

   • Încălcarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea legală a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.
   • Casele teritoriale de pensii răspund pentru ordinea predării deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, conform înregistrărilor din borderoul prevăzut la 2 alin. (2).
   • Compania Națională „Poșta Română” — S.A. este exonerată de răspundere în cazul unor întârzieri în procesul de prelucrare, generate de eventualele neconcordanțe între ordinea predării deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii și înregistrările din borderou.
   • Casa Națională de Pensii Publice este exonerată de răspundere în cazul unor întârzieri în procesul de trimitere a plicurilor conținând deciziile privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii potrivit dispozițiilor 144 din Legea nr. 360/2023.
   • Transmiterea cu întârziere de către Compania Națională

   „Poșta Română” — S.A. a plicurilor conținând deciziile privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii potrivit dispozițiilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 atrage răspunderea legală a acesteia.

   Art. 7. — Prelucrarea datelor cu caracter personal de către toate entitățile implicate în desfășurarea activităților integrate din sistemul public de pensii se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a dispozițiilor naționale în domeniul protecției datelor.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează: Viceprim-ministru, Marian Neacșu

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Simona Bucura-Oprescu

 

București, 28 iunie 2024.


30.06.2024 www.pensii.ro

Pentru ajutor si indrumare in cazul in care nu a primit decizia scrie-ne la contact@pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *