Decretul 214/1977

author
28 minutes, 53 seconds Read

Consiliul de Stat

Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat*)

În vigoare de la 01 iulie 1977 până la 09 aprilie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 164/2001.

Publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 06 august 1977. Formă aplicabilă la 09 aprilie 2001.

*) Acest decret a devenit Legea nr. 43/1977.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Cadrele militare permanente ale Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne au dreptul la pensie militara de stat, in raport de activitatea si contributia adusa la intarirea capacitatii de aparare a patriei, precum si la dezvoltarea economiei nationale.

(2) Pensia militara de stat se acorda la implinirea virstei de pensionare prevazuta in prezentul decret si se stabileste in functie de numarul anilor serviti in cadrele permanente si retributia tarifara.

Art. 2. – Beneficiaza, de asemenea, de dreptul la pensie, militarii din cadrele permanente care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca. Cuantumul pensiei se stabileste in raport cu cauzele si gradul de invaliditate, precum si de vechimea in serviciu.

Art. 3. – Unitatile militare sint obligate sa asigure pentru militarii din cadrele permanente evidenta corecta a vechimii in serviciu, a retributiei aferente si a celorlalte elemente necesare, potrivit decretului, la stabilirea pensiei.

Art. 4. – Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat se asigura din bugetul statului prin Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne.

Art. 5. – O persoana poate primi o singura pensie militara de stat integrala. In cazul in care a lucrat si in alte sectoare cu sisteme proprii de pensionare, la implinirea virstei prevazuta de Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, i se poate stabili pensia militara de stat in raport de numarul anilor prestati.

Art. 6. – (1) Pensionarii militari pot fi incadrati in unitati socialiste, intr-o activitate cu caracter permanent sau temporar ori pentru executarea unor lucrari, pina la implinirea de catre acestia a virstei de 60 ani barbatii si 55 ani femeile.

(2) Dupa implinirea virstei prevazuta la alin. (1), se aplica prevederile Legii privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.

(3) Suma realizata din retributia cuvenita pentru aceasta activitate, impreuna cu pensia militara de stat, nu pot depasi nivelul ultimei retributii, pe care pensionarul a avut-o la data pensionarii, actualizata potrivit majorarilor retributiei pentru acea functie.

Art. 7. – Pensia nu este impozabila si nu poate fi cedata nici total, nici partial. Dreptul la pensie este imprescriptibil.

CAPITOLUL 2
Pensia de serviciu pentru activitatea depusa

Art. 8. – (1) Militarii din cadrele permanente, care au o vechime in serviciu de minimum 30 ani barbatii si 25 ani femeile, au dreptul la pensie de serviciu pentru activitatea depusa, la implinirea virstei de 60 ani barbatii si 55 ani femeile.

(2) Cadrele militare care au o vechime in serviciu de cel putin 30 ani din care 20 ani efectivi ca militar barbatii si 25 ani din care 15 ani efectivi ca militar femeile, sint pensionate la cererea lor si la implinirea virstei de 55 ani barbatii si 52 ai femeile.

(3) Cadrele militare care doresc sa continue activitatea si dupa implinirea virstei de 60 ani barbatii si 55 ani femeile, pot cere cu 3 luni inainte de implinirea acestor virste sa fie mentinute in munca cel mult pina la implinirea virstei de 65 ani barbatii si 60 ani femeile, cu aprobarea ministrului apararii nationale, respectiv ministrului de interne.

Art. 9. – Militarii din cadrele permanente care au calitatea de personal navigant de aviatie, scafandrii, precum si cei care isi desfasoara activitatea in conditii de munca speciale si care au servit in asemenea activitati cel putin 15 ani efectivi, pot fi pensionati daca au la data iesirii din cadrele permanente o vechime in serviciu de 25 ani si au implinit virsta de 50 ani.

Art. 10. – (1) Vechimea in serviciu ce se ia in considerare la stabilirea pensiei de serviciu pentru activitatea depusa este timpul cit ofiterii, maistrii militari si subofiterii au indeplinit obligatii militare in cadrele permanente sau in alte situatii prevazute in prezentul decret.

(2) Dovada vechimii in serviciu, in vederea pensionarii, se face cu fisa de pensie intocmita pe baza datelor ce rezulta din dosarul personal al militarului sau cu alte acte oficiale eliberate de organele competente.

Art. 11. – (1) Retributia tarifara care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media retributiilor tarifare lunare din 5 ani de serviciu consecutivi in cadrele permanente, la alegere, din ultimii 10 ani premergatori iesirii din cadrele permanente.

(2) La media retributiilor tarifare prevazute la alin. (1) se va lua in calcul solda gradului pe care il are militarul la data iesirii din cadrele permanente, potrivit retribuirii in vigoare la acea data.

(3) In cazul celor care, in ultimii 10 ani de activitate, au servit o perioada mai mica de 5 ani in cadrele permanente, pensia se calculeaza pe baza mediei retributiilor tarifare lunare din perioada efectiv servita.

(4) In retributia tarifara lunara care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei se cuprind orice sume care se includ, potrivit dispozitiilor legale, in aceasta retributie.

Art. 12. – Pensia de serviciu cu vechime integrala pentru activitatea depusa se determina in procente din retributia tarifara, diferentiate pe transe de retributie, astfel:

 

Retributia tarifara Pensia in procente din retributia tarifara Cuantumul minim al pensiei
– lei –
– lei –
Pina la 1200 75
1201 – 1600 70 900
1601 – 2000 65 1120
2001 – 2500 62 1300
2501 – 3000 60 1550
3001 – 3500 58 1800
3501 – 4000 56 2030
peste 4000 54 2240

Art. 13. – (1) Personalului navigant din aviatie, scafandrilor si altor categorii de personal, care si-au desfasurat activitatea in conditii de munca speciale, li se aplica procentele grupelor I sau II de munca, dupa caz, prevazute de Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, daca au lucrat efectiv in aceste grupe cel putin 20 ani, in grupa I, sau 25 ani, in grupa II de munca; in cazul in care au lucrat mai putin, la procentele corespunzatoare grupei a III-a se acorda un spor proportional cu timpul efectiv lucrat in grupele I si II.

(2) Pentru cei prevazuti la alin. (1), stabilirea pensiei se ia in calcul, pentru fiecare an lucrat in aceste grupe, cite:

  a) 1 an si 6 luni pentru grupa I de munca;

b) 1 an si 3 luni pentru grupa a II-a de munca.

(3) Locurile si activitatile ce dau dreptul militarilor de a beneficia de pensie in raport cu grupa I sau II de munca se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 14. – Militarii din cadrele permanente, care au o vechime in serviciu mai mare de 30 ani barbatii si 25 ani femeile beneficiaza pentru fiecare an in plus, din primii cinci ani, de un spor la pensie de 1% si pentru fiecare an in plus peste cinci ani de un spor de 0,5% din retributia tarifara folosita la calcularea pensiei.

Art. 15. – Militarii din cadrele permanente, care nu au vechimea si virsta necesare pentru obtinerea pensiei de serviciu cu vechime integrala, beneficiaza de pensie de serviciu cu vechime incompleta daca au la data iesirii din cadrele permanente cel putin 25 ani vechime in serviciu, din care 15 ani efectivi ca militar, si se afla in una din urmatoarele situatii:

 • a) au implinit virsta de 50 ani si sint trecuti in rezerva ca urmare a implinirii limitei de virsta in grad, prevazuta de Legea privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania, sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive ori nevoi ale Ministerului Apararii Nationale, respectiv Ministerului de Interne;
 • b) au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru indeplinirea obligatiilor militare, ori ca urmare a unor afectiuni datorita carora nu pot indeplini obligatiile militare.

Art. 16. – (1) Militarilor din cadrele permanente care la data trecerii in rezerva nu au vechimea integrala in serviciu, dar au o vechime de cel putin 15 ani, li se acorda pensie la implinirea virstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile, proportional cu numarul anilor de vechime.

(2) Militarilor din cadrele permanente, care au la data trecerii in rezerva o vechime in serviciu de 10-15 ani, li se acorda o pensie de 350 lei lunar, pentru o vechime de 10 ani, iar pentru fiecare an in plus, pina la 14 ani inclusiv, se acorda 25 lei.

Art. 17. – (1) Cadrele militare femei cu o vechime in serviciu de 25 ani, din care cel putin 15 ani efectivi ca militar, care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pina la virsta de 10 ani, pot cere pensionarea inaintea implinirii virstei de pensionare, dupa cum urmeaza:

 • a) cu un an, pentru trei copii;
 • b) cu doi ani, pentru patru copii;
 • c) cu trei ani, pentru mai multi copii.

(2) Virsta de pensionare se reduce cu ani intregi si nu poate fi mai mica de 50 ani.

Art. 18. – (1) La vechimea in serviciu ce se ia in considerare la stabilirea pensiilor pentru activitatea depusa se cuprinde si timpul cit o persoana:

 • a) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost concentrata, mobilizata sau in prizonierat, daca la data ivirii acestor situatii se afla incadrata in munca;
 • b) a fost incadrata in baza unui contract de munca; acest timp se ia in considerare potrivit normelor stabilite prin Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala;
 • c) a fost detinuta in lagare sau inchisori pentru activitate revolutionara, antifascista sau democratica. Fiecare an de detinere se considera ca vechime in munca de un an si sase luni;
 • d) a fost indepartata din serviciu prin activitate politica revolutionara, antifascista sau democratica, inainte de 23 august 1944, ori ca urmare a persecutiilor rasiale sau nationale, in perioada ianuarie 1938 – decembrie 1945;
 • e) a desfasurat activitate revolutionara antifascista recunoscuta de catre organele in drept ca vechime in munca.

(2) Pentru militarii din cadrele permanente, care au lucrat, potrivit legii, cu program redus, vechimea in serviciu se ia in considerare proportional cu timpul lucrat.

(3) Perioada in care cadrele militare femei au lucrat cu program redus, potrivit legii, pentru ingrijirea copiilor in virsta de pina la 6 ani, se socoteste ca timp integral.

(4) La stabilirea vechimii in serviciu prestata in alta calitate decit aceea ca militar, se ia in considerare si timpul cit o persoana s-a aflat in orice situatie care, potrivit normelor din legislatia privind pensiile de asigurari sociale de stat, se considera ca vechime in munca pentru acordarea dreptului la pensie.

Art. 19. – Dovada vechimii in serviciu prestata in alta calitatea decit aceea ca militar se face cu carnetul de munca intocmit conform legii, sau cu alte acte pe baza carora se face pensionarea in cadrul asigurarilor sociale de stat.

Art. 20. – In cazul in care din insumarea perioadelor de vechime in serviciu rezulta fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.

CAPITOLUL III
Pensia pentru pierderea capacitatii de munca din cauza de accident in serviciu sau boala contractata din cauza indeplinirii obligatiilor militare

Art. 21. – (1) Militarii din cadrele permanente, care datorita unor accidente in serviciu ori datorita unor boli contractate din cauza indeplinirii obligatiilor militare si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca, primesc pensie pe timpul cit dureaza invaliditatea.

(2) Beneficiaza, de asemenea, de pensie, militarii din cadrele permanente care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca din cauza unei boli contractate in timpul in care s-au aflat in cadrele permanente, daca invaliditatea stabilita este de gradul I sau II.

(3) Persoanele care si-au pierdut jumatate din capacitatea de munca si lucreaza jumatate din durata normala a programului de lucru beneficiaza, in conditiile prezentului decret, de pensie de invaliditate de gradul III.

Art. 22. – (1) Pierderea capacitatii de munca se stabileste de catre comisiile de expertiza medico-militare.

(2) Militarii din cadrele permanente pot fi incadrati intr-unul din urmatoarele grade de invaliditate;

 • a) gradul I, daca acestia au nevoie de ingrijire si supraveghere din partea altei persoane;
 • b) gradul II, ceilalti militari care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca;
 • c) gradul III, persoanele care si-au pierdut jumatate din capacitatea de munca.

(3) Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se aproba prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 23. – (1) Pensia ce se acorda militarilor din cadrele permanente care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca prin accidente in serviciu sau boli contractate din cauza indeplinirii obligatiilor militare sau datorita altor boli contractate in timpul cit erau in cadrele permanente, daca invaliditatea este de gradul I sau II, se stabileste in raport de vechimea in serviciu, in procente, din retributia tarifara, diferentiate pe transe de retributie. Pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate se stabileste dupa cum urmeaza:

 

Retributia tarifara Pensia in procente din retributia tarifara pentru 5 ani vechime Cuantumul minim al pensiei Pensia in procente din retributia tarifara pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei Pensia in procente din retributia tarifara pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei
-lei- -lei- -lei-
– lei –
Pina la 1200 50 650 60 75
1201 – 1600 45 660 55 720 70 900
1601 – 2000 40 700 50 880 65 1120
2001 – 2500 37 725 47 1000 62 1300
2501 – 3000 35 800 45 1175 60 1550
3001 – 3500 33 900 43 1350 58 1800
3501 – 4000 31 980 41 1505 56 2030
peste 4000 29 1040 39 1640 54 2240

(2) Pentru vechimea in serviciu cuprinsa intre 5 si 30 ani, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor de serviciu.

(3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85 la suta, iar pentru gradul III de pina la 30 la suta din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate.

(4) Pentru fiecare an de vechime in serviciu peste vechimea integrala, se acorda un spor la pensie de 1% pentru primii cinci ani si 0,5% pentru anii urmatori, din retributia tarifara de calcul al pensiei.

(5) Pensia de invaliditate de gradul III, impreuna cu retributia primita pentru munca depusa, nu pot depasi, pentru persoanele incadrate in grupa I de munca 80%, pentru persoanele incadrate in grupa II de munca 75%, iar pentru persoanele incadrate in grupa III de munca 70% din retributia avuta la stabilirea gradului de invaliditate, actualizata, potrivit majorarilor pentru acea functie.

Art. 24. – Retributia tarifara pe baza careia se calculeaza pensia pentru pierderea capacitatii de munca este media retributiilor tarifare lunare, din 5 ani de serviciu consecutiv in cadrele permanente, la alegere, din ultimii 10 ani premergatori iesirii din cadrele permanente sau retributia medie a ultimilor ani atunci cind vechimea in serviciu este de pina la 5 ani.

Art. 25. – Cadrele militare care la data iesirii din cadrele permanente au o vechime in serviciu mai mica de 5 ani si au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca, prin accidente in serviciu, boli contractate din cauza indeplinirii obligatiilor militare, sau alte boli contractate in timpul cit erau in cadrele permanente, au drept la o pensie de 650 lei pentru gradul I si 520 lei pentru gradul II de invaliditate.

Art. 26. – Pensionarii militari incadrati in gradul I de invaliditate primesc, pe linga pensie, si o suma fixa pentru ingrijire, de 300 lei lunar.

Art. 27. – Decizia privind incadrarea in grade de invaliditate poate fi contestata, in cel mult 60 de zile de la comunicare, la comisia centrala de expertiza medico-militara, de catre persoana in cauza ori de Directia medicala din Ministerul Apararii Nationale, respectiv Serviciul sanitar din Ministerul de Interne.

Art. 28. – (1) Pensionarii militari incadrati in gradele I, II si III de invaliditate sint supusi revizuirii medicale, cel putin o data pe an, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medico-militare. Neprezentarea la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepind cu luna urmatoare.

(2) Revizuirea medicala se poate face si la cererea pensionarilor, numai pina la implinirea virstei de 55 ani barbatii si 52 ani femeile.

(3) Nu sint supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care prezinta invaliditati ireversibile, cei care au implinit virsta de 55 ani barbatii si 52 ani femeile, precum si cei care beneficiaza de pensie in conditiile art. 15 lit. b).

Art. 29. – In cazul schimbarii gradului de invaliditate, pensia corespunzatoare noului grad se stabileste pe baza cuantumului pensiei avute la gradul de invaliditate anterior.

Art. 30. – Dispozitiile prezentului decret, care privesc modul de stabilire a vechimii in serviciu si a retributiei tarifare, in raport de care se calculeaza pensia de serviciu pentru activitatea depusa, se aplica, in mod corespunzator, si la calcularea pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca din cauza de accidente in serviciu sau boli contractate din cauza indeplinirii obligatiilor militare.

CAPITOLUL 4
Pensia pentru pierderea capacitatii de munca din cauza de accident in afara indeplinirii obligatiilor militare

Art. 31. – Militarii din cadrele permanente, care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca din cauza unor accidente survenite in afara indeplinirii obligatiilor militare, beneficiaza de pensie daca invaliditatea stabilita este de gradul I, II sau III si au o vechime in serviciu de cel putin 5 ani.

Art. 32. – (1) Pensia se stabileste in procente din retributia tarifara, diferentiate pe transe de retributii si ani de vechime in serviciu. Pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate se stabileste dupa cum urmeaza:

Retributia tarifara Pensia in procente din retributia tarifara pentru 5 ani vechime Cuantumul minim al pensiei Pensia in procente din retributia tarifara pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei Pensia in procente din retributia tarifara pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei
-lei- -lei- -lei-
– lei –
Pina la 1200 35 460 40 70
1201 – 1600 30 470 35 480 65 840
1601 – 2000 24 480 33 560 60 1040
2001 – 2500 20 490 31 650 57 1200
2501 – 3000 17 500 30 775 55 1425
3001 – 3500 15 510 29 900 53 1650
3501 – 4000 14 520 28 1015 51 1855
peste 4000 13 530 27 1120 49 2040

(2) Pentru vechimile cuprinse intre 5 si 30 ani, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor lucrati.

(3) Pentru fiecare an de vechime in serviciu peste vechimea integrala, se acorda un spor la pensie de 1% pentru primii cinci ani si de 0,5% pentru anii urmatori, din retributia tarifara de calcul a pensiei.

(4) Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate primesc, pe linga pensie, si o suma fixa pentru ingrijire de 300 lei lunar.

(5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85 la suta, iar pentru gradul III, de pina la 30 la suta, din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate.

(6) Pensia de invaliditate de gradul III, impreuna cu retributia primita pentru munca depusa, nu pot depasi 70% din retributia avuta la data stabilirii gradului de invaliditate, actualizata potrivit majorarilor pentru acea functie.

Art. 33. – Dispozitiile referitoare la vechimea in serviciu si retributia tarifara de calcul, precum si la incadrarea in grade de invaliditate si revizuirea medicala, se aplica si pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca din alte cauze decit accidente in serviciu sau boli contractate din cauza indeplinirii obligatiilor militare.

CAPITOLUL 5
Pensia de urmas

Art. 34. – (1) Pensia de urmas se acorda copiilor si sotiei, in conditiile prevazute de prezentul decret.

(2) Pensia de urmas se acorda daca militarul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Art. 35. – (1) Copiii au dreptul la pensia de urmas pina la virsta de 16 ani sau, daca continua studiile, pina la terminarea acestora, dar fara a depasi virsta de 25 ani.

(2) Elevilor militari ai institutiilor de invatamint militare si civile li se acorda pensie de urmas pe timpul cit urmeaza astfel de institutii, ori pina la obtinerea primului grad de ofiter, maistru militar sau subofiter, fara a depasi virsta de 25 ani.

(3) Copiii urmasi, care inainte de a implini virsta de 16 ani au devenit invalizi de gradul I sau II, primesc, dupa incetarea platii pensiei de urmas, pe toata perioada invaliditatii, un ajutor de 350 lei lunar pentru gradul I si 300 lei lunar pentru gradul II.

Art. 36. – (1) Sotia are dreptul la pensie de urmas la implinirea virstei de 55 ani, pe tot timpul vietii, daca a avut cel putin 15 ani de casatorie. Daca durata casatoriei a fost mai mica, dar cel putin 10 ani, pensia se acorda proportional cu anii de casatorie.

(2) De asemenea, se acorda pensie de urmas, pe tot timpul vietii, sotiei care a implinit virsta de 50 ani si care a nascut, pina la data decesului sotului, mai mult de 4 copii, iar durata casatoriei a fost de cel putin 10 ani.

(3) Sotia are dreptul la pensie de urmas, indiferent de virsta si de durata casatoriei, pe timpul cit este invalida de gradul I sau II; de asemenea, beneficiaza de aceasta pensie daca nu este incadrata in munca la data decesului sotului si are in ingrijire unu sau mai multi copii, in virsta de pina la 6 ani.

Art. 37. – Sotia care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de decret pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat, poate opta pentru oricare din aceste pensii.

Art. 38. – Sotia primeste pensie de urmas numai pina la incadrarea sa in munca, dar nu mai mult de 6 luni de la data decesului sotului, daca nu indeplineste conditiile prevazute la art. 36

Art. 39. – Stabilirea invaliditatii urmasilor cu drept la pensie de invaliditate gradul I sau II se face de catre comisiile prevazute la art. 22 alin. (1).

Art. 40. – (1) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste luindu-se ca baza de calcul:

 • a) pensia sustinatorului decedat, daca acesta era pensionar;
 • b) pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul, in conditiile prezentului decret, pentru activitatea depusa sau pentru invaliditate.

(2) Pensia de urmas se stabileste in procente din pensia titularului, astfel: 50 la suta pentru un singur urmas, 75 la suta pentru doi si 100 la suta pentru trei sau mai multi urmasi, cu drept la aceasta pensie.

Art. 41. – In cazul copiilor orfani de ambii parinti, cuantumul pensiei de urmas se stabileste luindu-se ca baza de calcul:

 • a) pina la trei copii, pensia cea mai avantajoasa a unui singur parinte;
 • b) pentru patru copii, pensia cea mai avantajoasa a unui parinte, la care se adauga jumatate din pensia celuilalt parinte;
 • c) pentru cinci si mai multi copii, pensiile cumulate ale ambilor parinti.

Art. 42. – (1) Plata pensiei se suspenda pe timpul cit pensionarul urmas este incadrat in munca sau realizeaza venituri dintr-o activitate permanenta ca liber profesionist sau mic meserias cu atelier propriu. Plata pensiei se suspenda si atunci cind sotia urmasa s-a casatorit.

(2) Cind unul dintre urmasi pierde dreptul la pensie, ceilalti primesc in continuare partea de pensie ce li s-a cuvenit pina la acea data.

 

CAPITOLUL 6
Stabilirea si plata pensiilor

Art. 43. – (1) Pentru a se asigura respectarea stricta a prevederilor decretului privind stabilirea drepturilor la pensie, in cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se constituie urmatoarele comisii:

     a) comisii de pensii pe linga comandamentele de armata, de arma si similare, cu urmatoarea componenta:

Presedinte: – un loctiitor al comandantului;
Membri: – un ofiter superior din Consiliul politic si statul major, seful organului de cadre, un ofiter financiar, un jurist si un medic;
 1. b) comisii centrale de pensii ale Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, cu urmatoarea componenta:
Presedinte: – un adjunct al ministrului;
Membri: – un loctiitor al sefului Marelui stat major;
– un secretar adjunct al Consiliului politic superior;
– sefii directiilor: cadre si invatamint, financiare, medicale;
– seful Oficiului juridic.

(2) Componenta nominala a comisiilor de pensii si a comisiilor centrale de pensii se stabileste prin hotarire a Consiliului de conducere al Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului de Interne.

Art. 44. – (1) In vederea stabilirii pensiei, se intocmeste dosarul de pensionare, care trebuie sa cuprinda fisa de pensie, precum si orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se intocmeste de catre:

 • a) unitatea militara de care militarul a apartinut la data iesirii din cadrele permanente, daca acesta indeplineste conditiile de pensionare la data trecerii sale in rezerva;
 • b) centrul militar in raza caruia domiciliaza, in cazul militarilor care indeplinesc conditiile de pensionare dupa data iesirii din cadrele permanente. Pentru cadrele ce apartin Ministerului de Interne, in asemenea cazuri se aplica prevederile alin. (1) lit. a).

(2) Unitatea militara si centrul militar poarta intreaga raspundere pentru exactitatea datelor pe care le contine fisa de pensie.

Art. 45. – (1) Unitatile militare si centrele militare sint obligate sa inainteze dosarul de pensie organului de pensii din Ministerul Apararii Nationale, respectiv Ministerul de Interne, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa contina in mod obligatoriu si concluziile comisiei de expertiza medico-militara.

(3) Organul de pensie din Ministerul Apararii Nationale, respectiv Ministerul de Interne, este obligat sa verifice in termen de 40 de zile daca dosarul de pensionare contine toate datele necesare pentru stabilirea pensiei si sa propuna comisiei de pensii emiterea deciziei de pensionare.

Art. 46. – (1) Comisiile de pensii emit deciziile de pensionare pe baza propunerilor organelor de pensii.

(2) Impotriva deciziilor de pensii se poate face apel, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrala de pensii a Ministerului Apararii Nationale, respectiv Ministerului de Interne. Deciziile care nu au fost atacate in termen, precum si deciziile comisiilor centrale de pensii, sint definitive.

Art. 47. – Comisiile centrale de pensii sint organe de apel si control; in aceasta calitate, comisiile judeca si hotarasc asupra cererilor de revizuire a deciziilor date de comisiile de pensii si urmaresc aplicarea corecta a legislatiei de pensii de catre organele de pensii.

Art. 48. – (1) In cadrul Ministerului Apararii Nationale, respectiv Ministerului de Interne, se constituie cite o comisie de expertiza medico-militara care functioneaza pe linga spitalele militare, precum si cite o comisie centrala de expertiza medico-militara.

(2) Componenta nominala a comisiilor de expertiza medico-militara de pe linga spitalele militare se stabileste prin ordin al sefului Directiei medicale, iar componenta nominala a comisiilor centrale de expertiza medico-militare, prin ordin al ministrului apararii nationale, respectiv al ministrului de interne.

Art. 49. – (1) Comisiile de expertiza medico-militare fac propuneri privind incadrarea militarilor in grade de invaliditate si efectueaza revizuirea medicala periodica sau la cerere, a pensionarilor incadrati in grade de invaliditate, in ceea ce priveste capacitatea lor de munca.

(2) Comisiile centrale de expertiza medico-militara avizeaza propunerile de incadrare in grade de invaliditate, facute de comisiile de pe linga spitalele militare, controleaza si indruma activitatea comisiilor de expertiza medico-militare de pe linga spitalele militare si rezolva contestatiile facute de persoanele in cauza sau de Directia medicala.

Art. 50. – Modul de organizare si functionare, atributiile si raspunderile comisiilor centrale de pensii, ale comisiilor de pensii, ale comisiilor de expertiza medico-militare, se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 51. – (1) Pensiile se platesc astfel:

 • a) de la data incetarii retributiei cadrelor militare sau, dupa caz, a retributiei sau pensiei sustinatorului decedat, daca cererea impreuna cu toate actele necesare a fost depusa la organul de pensii in cel mult 3 luni de la data ivirii acestor situatii;
 • b) din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care cererea cu actele necesare a fost depusa la organul de pensii peste termenul prevazut la lit. a).

(2) Pentru cei care indeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei de iesire din cadrele permanente sau ulterior decesului sustinatorului, pensia se plateste cu incepere din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care s-a depus cererea impreuna cu actele necesare la organul de pensii.

Art. 52. – Urmasii pensionarilor militari vor depune cererea impreuna cu actele necesare pentru obtinerea pensiei de urmas la organul de pensie sau la centrul militar.

Art. 53. – Pensia se plateste personal titularului sau se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni, la cererea si pe numele sau. In cazul in care pensia nu poate fi inminata pensionarului, aceasta se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni pe numele titularului.

Art. 54. – (1) Pensia de urmas, acordata copiilor potrivit prezentului decret, nu poate fi folosita decit in scopul ingrijirii si educarii lor, indiferent de calitatea persoanei care o incaseaza. Persoanele care au in ingrijire copii care beneficiaza de pensie de urmas au obligatia sa justifice utilizarea sumelor incasate numai in scopul mentionat.

(2) Pensia de urmas a copiilor care au fost incredintati unor institutii de ocrotire se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe numele lor, dupa ce s-au achitat sumele datorate, potrivit legii, pentru intretinerea in acele institutii.

Art. 55. – (1) Plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente inceteaza incepind cu luna urmatoare aceleia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-au fost acordate.

(2) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, pentru luna in care a avut loc decesul, se platesc membrilor de familie.

Art. 56. – (1) Plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cit pensionarul:

 • a) executa o pedeapsa privativa de libertate;
 • b) are domiciliul stabilit pe teritoriul altei tari;
 • c) este concentrat ori mobilizat.

(2) Pe timpul cit un pensionar de invaliditate gradul I este internat in unitati de asistenta sociala, se suspenda plata sumei acordate pentru ingrijire.

(3) Suspendarea platii pensiei se face incepind cu luna urmatoare celei in care a intervenit cauza care a determinat suspendarea.

Art. 57. – (1) In cazul prevazut la art. 56 alin. (1) lit. a), daca hotarirea de condamnare a fost desfiintata si cel in cauza a fost achitat, se vor plati sumele pe durata suspendarii, fara a depasi pensia pe 12 luni.

(2) Dupa executarea pedepsei sau in caz de gratiere ori de amnistie, plata pensiei se reia incepind cu luna urmatoare aceleia in care pensionarul a fost eliberat.

Art. 58. – (1) Pensionarii reincadrati permanent sau temporar au obligatia ca, in termen de 15 zile de la incadrare, sa comunice organului de pensii unitatea si data de la care lucreaza si cuantumul retributiei. Aceeasi obligatie revine si unitatii in care sint incadrati pensionarii.

(2) Instantele au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data condamnarii pensionarului, sa comunice aceasta situatie, in scris, organului de pensie respectiv.

Art. 59. – (1) Pensionarilor militari rechemati in cadrele permanente li se anuleaza decizia de pensionare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica din ziua in care militarul s-a prezentat la unitatea in care a fost incadrat.

CAPITOLUL 7
Pensia suplimentara

Art. 60. – (1) Pensia suplimentara se bazeaza pe principiul mutualitatii intre militarii din cadrele permanente, care contribuie, in acest scop, cu 2 la suta din retributia lor tarifara lunara.

(2) Militatii din cadrele permanente pot contribui benevol cu inca 2 la suta din retributia tarifara lunara pentru pensia suplimentara. In acest caz, contributia totala va fi de 4 la suta din retributia tarifara. Cei care au contribuit cu 4 la suta din retributia tarifara beneficiaza de o pensie suplimentara majorata, potrivit prezentului decret.

(3) Contributia pentru pensia suplimentara se retine de unitati si se vireaza de catre acestea prin Directia financiara a Ministerului Apararii Nationale, respectiv Ministerului de Interne, intr-un cont special la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru care se acorda o dobinda de 3 la suta anual.

Art. 61. – (1) Militarii care au contribuit la constituirea fondului pentru pensia suplimentara beneficiaza de aceasta pensie de la data iesirii lor din cadrele permanente ca urmare a pensionarii.

(2) Pentru militarii care au contribuit cu 2 la suta, pensia suplimentara se stabileste in procente din retributia tarifara folosita la calcularea pensiei militare, dupa anii de contributie, astfel:

 

Timpul cit s-a contribuit % din retributia tarifara
– peste 20 ani 12
– 15-20 ani inclusiv 10
– 10-15 ani inclusiv 8
– 5-10 ani inclusiv 5

Art. 62. – (1) Militarii care au contribuit in mod benevol cu 4 la suta din retributia tarifara lunara beneficiaza de pensie suplimentara stabilita in procente din retributia folosita la calcularea pensiei militare, dupa anii de contributie, dupa cum urmeaza:

Timpul cit s-a contribuit % din retributia tarifara
– peste 25 ani 18
– 20-25 ani inclusiv 16
– 15-20 ani inclusiv 14
– 10-15 ani inclusiv 12
– 5-10 ani inclusiv 8

(2) Pentru militarii care au contribuit la pensia suplimentara o perioada cu 2 la suta, iar o alta perioada cu 4 la suta, pensia se calculeaza cu procentele corespunzatoare contributiei de 4 la suta; in acest caz, fiecare doi ani de contributie cu 2 la suta se iau in calcul ca un an de contributie cu 4 la suta.

Art. 63. – Militarilor care au platit contributia pentru pensia suplimentara pe o perioada de pina la 5 ani li se restituie, la data pensionarii, suma cu care au contribuit, la care se adauga o dobinda de 3 la suta.

Art. 64. – Pensia suplimentara se acorda urmasilor in proportie de 50 la suta din cotele prevazute pentru pensia de urmas acordata in conditiile prezentului decret.

Art. 65. – In cazul in care o persoana a platit contributia pentru pensia suplimentara la mai multe sectoare cu sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, se iau in considerare toti anii de contributie. In acest caz, sectorul care plateste pensia plateste si pensia suplimentara.

Art. 66. – Prevederile din prezentul decret referitoare la stabilirea si plata pensiilor, precum si la recalcularea dreptului la pensie, sau suspendarea platii acesteia, se aplica in mod corespunzator si pensiilor suplimentare.

 

CAPITOLUL 8
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 67. – Pensionarii militari si membrii lor de familie beneficiaza de asistenta sociala si de alte drepturi de asigurari sociale prevazute pentru pensionarii de asigurari sociale de stat, in conditiile si potrivit Legii privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta social.

Art. 68. – In caz de deces al pensionarului sau al unui membru de familie, se acorda, in aceleasi conditii ca si pentru militarii din cadrele permanente, ajutor de deces prin centrul militar sau prin unitatile socialiste, daca pensionarii militari erau incadrati in munca.

Art. 69. – Cererile in fata oricaror organe care au drept scop stabilirea unui drept la pensie, precum si toate actele procedurale in legatura cu acest drept, sint scutite de orice fel de taxe de timbru.

Art. 70. – (1) Sumele platite fara temei, cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, se recupereaza, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele ramase nerecuperate de pe urma pensionarilor decedati nu se mai urmaresc.

(2) Recuperarea de la pensionari a sumelor platite fara temei se face pe baza deciziei date de organele de pensie, care constituie titlu executoriu.

Art. 71. – Persoanele care, prin nerespectarea dispozitiilor legale, determina plata unor pensii necuvenite, sint obligate la restituirea acestora, potrivit legii.

Art. 72. – La stabilirea pensiilor militare de stat si a pensiilor suplimentare, fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului.

Art. 73. – Pensiile stabilite pina la data prezentului decret se mentin, in continuare, atit timp cit sint indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.

Art. 74. – (1) Militarii care au fost degradati militar ori au pierdut gradul de ofiter, maistru militar sau subofiter, au drept la pensie de serviciu pentru activitatea depusa, daca au cel putin 30 ani vechime in serviciu la data iesirii din cadrele permanente, din care 20 ani efectivi ca militar, si au implinit virsta de 60 ani.

(2) Celor care au calitatea de pensionari militari la data degradarii ori pierderii gradului militar li se retrage dreptul la pensia de serviciu pentru activitatea depusa, pina la implinirea virstei prevazuta la alin. (1).

Art. 75. – Nevazatorii primesc pensia integrala de serviciu pentru activitatea depusa daca au la data iesirii din cadrele permanente o vechime de cel putin 15 ani barbatii si 10 ani femeile, la implinirea virstei de 50 ani barbatii si 45 ani femeile. Acesti pensionari primesc pensia in intregime si pe timpul cit sint incadrati in munca.

Art. 76. – (1) Pensionarii de invaliditate de orice grad, care sint revizuibili medical, existenti la data prezentului decret, vor fi reexaminati de catre comisiile de expertiza medico-militare la termenele stabilite, potrivit prezentului decret.

(2) Pensionarii militari, care in urma revizuirii medicale urmeaza sa fie reincadrati in munca, vor fi repartizati in locuri de munca corespunzatoare, potrivit pregatirii si capacitatii lor, prin directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru probleme de munca si ocrotiri sociale. Acestia isi mentin dreptul la pensie numai pina la incadrarea in munca, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 1977. Pensionarii de invaliditate care la intrarea in vigoarea a prezentului decret, beneficiau atit de pensie cit si de retributie, isi mentin acest drept cit timp continua sa fie incadrati in munca, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 1977.

Art. 77. – Cererile de pensii aflate in curs de rezolvare la organele de pensii vor fi solutionate potrivit prevederilor prezentului decret.

Art. 78. – Prezentul decret intra in vigoare pe data de 1 iulie 1977.

Pe aceeasi data se abroga: Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat si pensia suplimentara si Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2006/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 141/1967, cu toate modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret.

www.pensii.ro Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *