Miercurea Ciuc 1996

HG nr 211 din 28 martie 1996

author
4 minutes, 45 seconds Read

HOTĂRÎRE Nr. 211 din 28 martie 1996
cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiilor de stat pentru copii şi a altor venituri ale populaţiei începând cu 1 aprilie 1996


 

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 1 aprilie 1996


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Se indexează cu 6% următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale
agricultorilor şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare;
b) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;
c) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994;
d) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
e) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare;
f) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.


Articolul 2
Pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi militare, indemnizaţiile de îngrijire acordate în baza legislaţiei de pensii pensionarilor de asigurări sociale de stat, militari, I.O.V.R., persoanelor cu drepturi stabilite în baza Legii nr. 42/1990 şi indemnizaţiile pentru însoţitor acordate nevazatorilor invalizi de gradul I se indexează cu 12%.


Articolul 3

Alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţat, potrivit legii, unor familii ori persoane, se stabilesc la 20.000 lei lunar.


Articolul 4

Suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, se stabileşte la 87.000 lei.


Articolul 5

Cuantumul ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995 se stabileşte la 12.000 lei lunar.


Articolul 6

Cuantumul indemnizaţiei care se acordă mamelor începând cu cea de-a doua naştere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 se stabileşte la 111.000 lei, pentru fiecare copil născut.


Articolul 7

Alocaţia de stat pentru copii, reglementată prin Legea nr. 61/1993, se stabileşte la 9.500 lei lunar pentru fiecare copil.


Articolul 8

Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionatului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R se stabileşte la 100.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 75.000 lei.


Articolul 9

Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, cu modificările ulterioare, se indexează cu 6% .


Articolul 10

Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii şi instituţii de învăţământ special, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 6% . Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului şi, respectiv, de către Ministerul Sănătăţii.


Articolul 11

Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare de afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile de stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.


Articolul 12

(1) Sumele rezultate în urma indexării se includ în cuantumurile existente ale drepturilor la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora.
(2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică.
(3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice.
(4) Cuantumul burselor pentru elevi, care se acordă potrivit Hotărârii Guvernului nr. 859/1995, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
(5) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 2


Articolul 13

Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale – altele decît cele de stat – să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.


Articolul 14

Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 aprilie 1996.


Articolul 15

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
p. Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dorel Mustatea,
secretar de stat
p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,
Dan Mogos,
secretar de stat


Anexa 1
BURSE
pentru elevi

– lei/lună –
1. Bursa de merit 9.600
2. Bursa de studiu 6.400
3. Bursa de ajutor social:
– clasele I-VIII 20.200
– clasele IX-XII (XIII) anii I-IV 29.700
4. Bursa pentru elevii români din Republica Moldova şi Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului românAnexa 2
PLAFOANELE
în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe

– lei/lună –
Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 Plafoanele indexate de la 1 aprilie 1996
până la 12.000 până la 187.000
12.001-20.000 187.001-272.000
peste 20.000 peste 272.000


www.pensii.ro Legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *