OUG 10 din 4 februarie 2020

author
4 minutes, 49 seconds Read

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 4 februarie 2020
pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 7 februarie 2020
Data intrării în vigoare 07-02-2020
Având în vedere că prezentul demers legislativ înlătură aspecte negative din legislaţia de asigurări sociale de stat, urmărind asigurarea unui cadru legal unitar care să garanteze tuturor asiguraţilor sistemului public de pensii accesul în condiţii egale la prestaţiile de asigurări sociale,
luând în considerare necesitatea asigurării unui cadru legal echitabil, unitar, imparţial şi eficient în ceea ce priveşte respectarea drepturilor constituţionale, respectiv de respectare a dreptului la pensie pentru limită de vârstă, în condiţii specifice,
ţinând seama că propunerea de completare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, vizează persoanele care au desfăşurat activităţi miniere, în subteran, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice şi beneficiul unei pensii pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani realizat în aceste activităţi, şi, de asemenea, scopul eliminării inechităţilor existente între categorii de pensionari care au desfăşurat activităţi în aceleaşi condiţii şi mediu, iar la determinarea punctajului mediu anual au fost utilizate stagii complete de cotizare diferite, în funcţie de legislaţia în vigoare la data înscrierii la pensie,
deoarece reglementarea propusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul legal pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 pentru persoanele care au desfăşurat activităţi miniere dintre cele prezentate anterior, prin urmare, propunerea de reglementare nu creează discriminări, ci asigură egalitate de tratament între aceste categorii de persoane.
Întrucât neaplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice persoanelor care au desfăşurat activităţi miniere în subteran, indiferent de subordonarea administrativă, dintre cele enumerate anterior au condus la discriminări între aceste categorii de pensionari,
luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul I
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
(4^1)Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariaţii au desfăşurat activităţi miniere, în subteran, cel puţin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă.
2. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:
Articolul 56^1
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în activităţi miniere, în subteran, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.
(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit şi din perioade prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani.

Articolul II
(1)Persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2018 beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condiţiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă de la data prevăzută de art. II alin. (2) din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.
(3)Beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condiţiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea dispoziţiilor art. 107 alin. (1)-(2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul III
Prin derogare de la prevederile art. 179 alin. (1)-(3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor prevăzute la art. II, eventualele debite care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor nu se recuperează.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Bucureşti, 4 februarie 2020.
Nr. 10.
www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *