OUG 22/2004 – modificare lege 44/2003

author
8 minutes, 6 seconds Read

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 22 din 15 aprilie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 26 aprilie 2004

Tinand seama de necesitatea realizarii obiectivelor de restructurare si privatizare a societatilor comerciale din industria de aparare, care impune luarea unor masuri imediate de redresare economico-financiara care sa conduca la eliminarea in perioada 2004 – 2007 a pierderilor si la eficientizarea, pe termen lung, a activitatii acesteia,
luand in considerare faptul ca majoritatea agentilor economici din industria de aparare sunt localizati in zone monoindustriale, iar personalul disponibilizat in cadrul politicii de sustinere a restructurarii si accelerarii procesului de privatizare a industriei de aparare nu are posibilitati de recalificare si de ocupare a altor locuri de munca,
se impune luarea unor masuri imediate, extraordinare, pentru a permite protejarea fortei de munca din industria de aparare care urmeaza sa fie disponibilizata.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOL UNIC
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
Salariatii ale caror contracte individuale de munca inceteaza prin concedieri colective in baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a privatizarii si a reorganizarii unitatilor din industria de aparare beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) la momentul concedierii, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care se efectueaza concedierea;
b) plati compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care se efectueaza concedierea colectiva;
c) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;
d) venit lunar de completare.”
2. Articolele 12^1 – 12^5 vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 12^1
(1) Platile compensatorii se acorda lunar incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat concedierea, in numarul prevazut in contractul colectiv de munca valabil la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai mult decat urmatoarele cuantumuri, diferentiate in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate, astfel:
a) 6 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de pana la 5 ani;
b) 8 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 5 ani si 15 ani;
c) 10 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
d) 12 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de peste 25 de ani.
(2) Persoanele prevazute la art. 12 nu au dreptul la plati compensatorii acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta daca au primit aceste drepturi conform contractului colectiv de munca de la unitatea care i-a concediat.
Art. 12^2
(1) Venitul lunar de completare se stabileste o data cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea, si nivelul indemnizatiei de somaj.
(2) Venitul de completare se acorda lunar, pe perioadele urmatoare:
a) 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de pana la 15 ani;
b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.
(3) Nu beneficiaza de venit de completare persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.
Art. 12^3
(1) Indemnizatia de somaj si venitul de completare stabilite, in conditiile legii, pentru persoanele prevazute la art. 12 se suspenda pe perioada acordarii platilor compensatorii, se recalculeaza si se pun in plata incepand cu prima luna dupa expirarea perioadei de acordare a platilor compensatorii.
(2) Venitul de completare recalculat se stabileste, dupa caz, astfel:
a) pentru persoanele al caror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mic decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea se stabileste ca diferenta intre acest salariu individual mediu net, majorat cu indicele de crestere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii fata de cel comunicat pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea, si nivelul indemnizatiei de somaj;
b) pentru persoanele al caror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mare decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea se stabileste ca diferenta intre salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii si nivelul indemnizatiei de somaj.
(3) Dupa expirarea perioadei prevazute de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj, persoanele prevazute la art. 12 beneficiaza de un venit de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere sau, dupa caz, cu salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara concedierii, recalculat in functie de indicele de crestere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii fata de cel comunicat pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea.
(4) Daca in perioada de acordare a platilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la indemnizatia de somaj stabilita inceteaza, potrivit legii, platile compensatorii se acorda, in continuare, lunar, pana la achitarea integrala a sumelor prevazute la art. 12^1 alin. (1), urmand ca dupa expirarea perioadei de acordare a platilor compensatorii sa se acorde venitul de completare in conditiile prevazute la art. 12^2.
(5) Daca in perioada de acordare a indemnizatiei de somaj intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 si 45 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul de completare se acorda in cuantumul prevazut la alin. (2) pana la expirarea perioadei prevazute la art. 12^2 alin. (2).
(6) Daca in perioada acordarii venitului de completare prevazut la alin. (3) persoanele se incadreaza in munca sau se pensioneaza, conform legii, beneficiaza pana la expirarea perioadei prevazute la art. 12^2 alin. (2) de venit de completare in cuantumul prevazut la alin. (2).
Art. 12^4
Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 12 se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa cum urmeaza:
a) sumele pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 12 lit. a), c) si d) de la articolul <<Indemnizatii de somaj>>;
b) sumele pentru acordarea platilor compensatorii prevazute la art. 12 lit. b) de la articolul <<Plati compensatorii>>.
Art. 12^5
(1) Suma acordata la momentul concedierii, platile compensatorii, precum si veniturile de completare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Platile compensatorii si veniturile de completare au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.
(3) Persoanele beneficiare de plati compensatorii si de venit de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in perioada acordarii acestor drepturi.
(4) Perioada acordarii platilor compensatorii si a venitului de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(5) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, este, dupa caz:
a) pentru perioada de acordare a platilor compensatorii, egal cu platile compensatorii lunare stabilite potrivit prevederilor art. 12 lit. b);
b) pentru perioada de acordare a venitului de completare, egal cu venitul de completare recalculat potrivit prevederilor art. 12^3 alin. (3).”
3. Dupa articolul 12^5 se introduc trei noi articole, articolele 12^6 – 12^8, cu urmatorul cuprins:
„Art. 12^6
(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele concediate in conditiile art. 12, care au contracte individuale de munca pe durata nedeterminata incheiate pana la data de 1 ianuarie 2004.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza o singura data de platile compensatorii si de venitul de completare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Platile compensatorii si venitul de completare sunt drepturi cu caracter personal si inceteaza la data decesului beneficiarului.
(4) Nu beneficiaza de venit de completare persoanele prevazute la alin. (1) care se reincadreaza in munca la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii.
Art. 12^7
(1) Venitul de completare prevazut la art. 12^3 alin. (1) si (2) se modifica o data cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificarii salariului minim brut pe tara.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazurile in care dreptul persoanei la indemnizatie de somaj inceteaza sau se suspenda si aceasta beneficiaza exclusiv de venitul de completare.
Art. 12^8
Sumele acordate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu titlul de plati compensatorii, vor fi recuperate de la agentii economici din industria de aparare, in limita unei cote de 20% din sumele incasate din inchirieri, vanzari de active si vanzari de participatii la capitalul social al societatilor comerciale.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei si comertului,
Decebal Ilina,
secretar de stat

p. Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Ioan Cindrea,
secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,
Neculae Eugeniu Plaiasu,
secretar de stat

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *