Dacia supernova 2001

HG 261 din 22 februarie 2001

author
15 minutes, 55 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 261 din 22 februarie 2001 (*actualizata*) privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (actualizata până la data de 21 ianuarie 2002*)

EMITENT
  • GUVERNUL

 


*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 martie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt până la data de 21 ianuarie 2002 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 676 din 19 iulie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 decembrie 2001.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii urmatori sunt definiti astfel:

 

a) loc de muncă: zona, spatiu strict delimitat, inzestrata cu mijloace de muncă, utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier, şi obiecte ale muncii, materii prime, materiale, semifabricate, organizata în vederea realizării unei operaţiuni, lucrari sau pentru indeplinirea unei functii de către un executant individual sau colectiv cu pregătirea şi indemanarea necesare, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii precizate;
b) factor de risc de imbolnavire profesionala: insusire, stare, proces, fenomen, comportament, proprii elementelor implicate în procesul muncii, care pot provoca imbolnaviri profesionale.
(2) Factorii de risc de imbolnavire profesionala cuprind factorii proprii mediului de muncă: factorii fizici, chimici, biologici, denumiti în continuare noxe profesionale.

Articolul 2

(1) Criteriile pentru incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite sunt urmatoarele:

a) prezenta în mediul de muncă a noxelor profesionale fizice constand în zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii calorice, radiatii laser de putere neprotejate, precum şi a noxelor profesionale chimice sau biologice, prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii, care nu respecta limitele admise prevăzute în aceste norme;
b) răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidentiat prin indicatori de expunere şi/sau de efect biologic, stabiliti prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

c) morbiditatea, exprimata prin boli profesionale înregistrate la locul de muncă în ultimii 15 ani.


(2) Incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se face cu respectarea dispoziţiilor art. 7 şi/sau art. 8, după caz, şi cu indeplinirea cumulativa a criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sau la alin. (1) lit. a) şi c).
(3) Pentru locurile de muncă în care sunt prezente substante foarte periculoase notate cu Fp în anexele nr. 17 şi 18 la Normele generale de protecţie a muncii sau noxe profesionale biologice, care nu au prevăzută limita admisibila, simpla prezenta reprezinta noxa profesionala.
––––-
Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificata prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 21 ianuarie 2002.


Articolul 3

(1) Incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se face în cadrul urmatoarei metodologii, alcatuita dintr-o succesiune recomandata de operaţiuni specifice şi care constau în:

a) nominalizarea în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite şi stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta încadrare, care se face de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor, în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în munca, acolo unde acesta este înfiinţat;
b) expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al protectiei muncii;
c) efectuarea determinarilor de noxe profesionale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1); buletinele de determinari trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de muncă, noxa profesionala, valoarea masurata, valoarea limita admisa, metodele de măsurare;
d) solicitarea de către angajator de la instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale înregistrate sau a listei cuprinzand efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza în locuri de muncă în condiţii deosebite, pentru determinarea raspunsului specific al organismului;
e) efectuarea evaluării locurilor de muncă nominalizate la lit. a), care se face de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor, în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în munca acolo unde acesta este înfiinţat, conform anexei nr. 2 sau 3;
f) stabilirea masurilor tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici locului de muncă;
g) obtinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile art. 4;
i) stabilirea locurilor de muncă în condiţii deosebite în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(2) Pentru incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite este obligatoriu ca noxa profesionala determinata să se regaseasca ca efect asupra stării de sănătate şi/sau ca noxa profesionala ce a avut efect asupra stării de sănătate să se regaseasca în determinarile efectuate la locurile de muncă.
(3) Instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prevăzute în anexa nr. 1, au obligaţia sa transmita lista cuprinzand bolile profesionale înregistrate în ultimii 15 ani, în termen de 15 zile de la data solicitarii, care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele date: perioada de înregistrare, locul de muncă, denumirea imbolnavirii, factorul nociv responsabil.
(4) Instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, care au efectuat controlul medical, au obligaţia sa transmita sinteza analizelor medicale în termen de 15 zile de la finalizarea controlului medical, care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele date: locul de muncă, numărul de persoane investigate, indicatorul biologic alterat, factorul nociv responsabil.
(5) Determinarile de noxe profesionale şi expertiza tehnica din punct de vedere al protectiei muncii vor fi efectuate în prezenta reprezentantilor sindicatului sau, după caz, ai salariatilor.
––––-
Alin. (5) al art. 3 a fost introdus prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 21 ianuarie 2002.


Articolul 4

(1) Avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite va cuprinde şi se va acorda în baza urmatoarelor documente:

a) determinarile de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevăzute în anexa nr. 1, care se fac numai în prezenta inspectorilor de muncă, certificand ca la data efectuării acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea condiţiilor de muncă, ca toate instalatiile de protecţie a muncii funcţionează normal, conform proiectului, şi ca procesele tehnologice se desfăşoară în condiţii normale;
b) constatarile efectuate de inspectoratele teritoriale de muncă, ce vor fi consemnate într-un proces-verbal şi vor face referire directa la respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii şi ale celorlalte acte normative din domeniu;
c) copii de pe lista cuprinzand bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale şi fisa de evaluare prevăzută în anexa nr. 2 sau 3.

(2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Articolul 5

(1) Angajatorul este obligat să depună la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeste incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza în aceste locuri de muncă.
(2) Modificările intervenite referitoare la locurile de muncă în condiţii deosebite, lista cuprinzand activităţile şi categoriile profesionale vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de către angajator.
(3) Angajatorul este obligat să depună lunar la casele teritoriale de pensii lista cuprinzand persoanele care în luna anterioara şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite.
(4) Modelul listelor, termenele şi modalitatile de depunere sau comunicare a acestor documente se vor stabili prin hotărâre a Consiliului de administratie al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale.


Articolul 6

(1) Inspecţia Muncii şi Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale vor transmite Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale lista cuprinzand locurile de muncă în condiţii deosebite şi categoriile profesionale care lucreaza în aceste locuri de muncă.
(2) Modelul listelor, termenele şi modalitatile de depunere sau de comunicare a acestor documente se vor stabili de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale.


Articolul 7

Incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se va face numai în situaţia în care angajatorii au luat masurile tehnico-organizatorice potrivit Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, Normelor generale de protecţie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii şi altor reglementari tehnice aplicabile.


Articolul 8

(1) Angajatorii care şi-au nominalizat locuri de muncă în condiţii deosebite şi care nu se încadrează în prevederile art. 7 sunt obligati ca pe o perioadă de 6 ani de la data publicarii prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, sa ia toate masurile tehnico-organizatorice pentru a normaliza condiţiile de muncă în conformitate cu Legea nr. 90/1996, republicată, cu Normele generale de protecţie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii sau cu alte reglementari aplicabile în domeniu.
(2) În perioada prevăzută la alin. (1) locurile de muncă se considera incadrate în locuri de muncă în condiţii deosebite pe toata durata luării masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea condiţiilor de muncă.
(3) Angajatorii vor raporta semestrial inspectoratelor teritoriale de muncă în a caror raza îşi desfăşoară activitatea respectiva realizarea masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea condiţiilor de muncă, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale.
(4) La termenele scadente ale masurilor stabilite sau după perioada prevăzută la alin. (1) dispozitiile alin. (2) îşi inceteaza aplicabilitatea.


Articolul 9

Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiţii deosebite sunt obligati, pe propria cheltuiala, sa îi supuna controlului medical periodic, în conformitate cu reglementarile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pe toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, prin institutii abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.


Articolul 10

Incadrarea tuturor categoriilor de salariati în locurile de muncă în condiţii deosebite se face numai în cazul în care activitatea lor se desfăşoară efectiv în aceste locuri de muncă potrivit programului normal de lucru.


Articolul 11

(1) Nominalizarea salariatilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite, potrivit art. 10, se face de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor, în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în munca acolo unde acesta este înfiinţat.
(2) Stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă se stabileste în condiţiile legii.


Articolul 12

Perioadele în care un salariat lucreaza permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementeaza atribuţiile de serviciu ce revin fiecarui salariat conform sarcinii specifice, în raport cu functia indeplinita.


Articolul 13

Perioada în care un salariat care lucreaza în locuri de muncă în condiţii deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se considera timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii acestei situaţii.


Articolul 14

(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă în condiţii deosebite în vederea pensionarii se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale, pe baza unei adeverinte emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv sau pe baza listelor cuprinzand persoanele care au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite.
(2) În cazul distrugerii arhivelor, dovedita cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotărâre judecătorească, perioada lucrata în condiţii deosebite.


Articolul 15

Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale incadrate în grupele I şi a II-a de muncă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite, cu excepţia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale.


Articolul 16

Angajatorii care au locuri de muncă, activităţi şi categorii profesionale incadrate în grupa I şi a II-a de muncă vor face reevaluarea acestora, în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2002.
––––-
Art. 16 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 676 din 19 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 30 iulie 2001.
Art. 16 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 21 ianuarie 2002.


Articolul 17

Expertizarea tehnica a locurilor de muncă în condiţii deosebite se efectueaza de angajator, inspectoratele teritoriale de muncă, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii sau de alte organisme recunoscute de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale.


Articolul 18

Angajatorii care nu au primit aviz pentru incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite pot formula plangere în termen de 15 zile de la data comunicarii, la Inspecţia Muncii, care o va solutiona în termen de 30 de zile.


Articolul 19

Costurile activităţilor de expertizare, de determinari de noxe, de control medical, precum şi cele legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă se suporta de către angajator.


Articolul 20

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2001.


Articolul 21

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Articolul 22

Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga:


a) Hotărârea Guvernului nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 9 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 478/1990 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Intreprinderea „Acumulatorul” Bucureşti şi Intreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori) Bistrita ce se încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionarii, precum şi condiţiile de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992;
c) Hotărârea Guvernului nr. 559/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica şi petrochimica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind incadrarea personalului în grupele I şi a II-a de muncă de la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite aparute după anul 1969 în unitatile Ministerului Industriei Metalurgice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârea Guvernului nr. 647/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unitatile subordonate Ministerului Industriei Usoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992;
f) Hotărârea Guvernului nr. 671/1990 privind incadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionarii a personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucureşti, în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992;
g) Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1990 privind incadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionarii, a unor locuri de muncă sau activităţi din constructii-montaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992;
h) Hotărârea Guvernului nr. 406/1991 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Intreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza şi Intreprinderea Metalurgica „Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionarii, precum şi condiţiile de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 16 iunie 1992;
i) Hotărârea Guvernului nr. 620/1992 privind incadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionarii, a unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 octombrie 1992;
j) Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica şi petrochimica;
k) Hotărârea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie 1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul Combinatului Metalurgic de Metale Neferoase Copsa Mica;
l) Ordinul comun al ministrului muncii şi protectiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 253/1M/7.503 din 7 august 1995 privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din Serviciul de Telecomunicatii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionarii;
m) Ordinul comun al ministrului muncii şi protectiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 2.120/662/1999 privind incadrarea în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul Societatii Comerciale „Aerostar” – S.A. Bacau, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999;
n) orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii şi solidaritatii sociale,

Ministrul sănătăţii şi familiei,

Ministrul finanţelor publice,

Anexa 1

A. Instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru evidenta bolilor profesionale:
a) institutele de sănătate publică – colectivul Epidemiologia bolilor profesionale, a bolilor legate de profesiune şi comunicarea riscului;
b) Centrul de Calcul, Statistica Sanitara şi Documentare Medicală – colectivul Statistica bolilor profesionale;
c) directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucureşti – compartimentul Supravegherea stării de sănătate şi programe de sănătate publică.
B. Institutii care au în structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale:
a) directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucureşti;
a^1) Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii;
a^2) institutele de sănătate publică din Bucureşti, Iasi, Cluj, Timisoara;
b) clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;
c) Inspecţia Muncii, prin Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional
d) alte laboratoare abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi recunoscute de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale.
––––-
Lit. a^1) şi a^2) de la lit. B a Anexei 1 au fost introduse prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 676 din 19 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 30 iulie 2001.


Anexa 2

                                  F I S A
              de evaluare pentru incadrarea în condiţii deosebite
            a locurilor de muncă prin aplicarea criteriilor prevăzute
                       la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b)
┌─┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────┬────────┐
│N│Locuri de muncă │Noxe profesionale│ Efectele │ │ │
│r│ │ce depasesc limi-│asupra stării de │Concluzii│Observa-│
│ │ │tele admisibile │ sănătate │ │tii │
│c├───────┬────────┼───────┬─────────┼───────────┬─────────┤ │ │
│r│Secţie,│Numărul │ Noxa │Valoarea │Indicatorii│Factorul │ │ │
│t│atelier│ de │ │ │biologici │(noxa) │ │ │
│ │ etc. │angajaţi│ │ │ │nociv în-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │criminat │ │ │
├─┼───────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─┼───────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┘
          DIRECTOR, SINDICAT, REPREZENTANT CSSM,
         ……….. ………….. ………………


Anexa 3

                                FISA
       de evaluare pentru incadrarea în condiţii deosebite a locurilor
              de muncă prin aplicarea criteriilor prevăzute
                     la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c)
┌─┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────┐
│N│ Locuri de muncă │Noxe profesionale ce│ Efectele │ │
│r│ │ depasesc limitele │asupra stării de │ │
│ │ │ admisibile │ sănătate │ │
│c├──────────────┬──────────┼─────────┬──────────┼────────────┬────────┤ │
│r│Secţie,atelier│Numărul de│   Noxa  │ Valoarea │Morbiditatea│Factorul│      │
│t│ │ angajaţi │ │ │ prin boli │(noxa) │Con- │
│ │ │ │ │ │profesionale│nociv │cluzii│
│ │ │ │ │ │ │incrimi-│ │
│ │ │ │ │ │ │nat │ │
├─┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────┴──────┘
            DIRECTOR, SINDICAT, REPREZENTANT CSSM,
       …………………. …………. …………………

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *