Petre Roman, primministru 1991

HG 291/1991

author
11 minutes, 50 seconds Read

HOTARARE Nr. 219 din 27 martie 1991

privind indexarea si compensarea salariilor si pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si alte masuri de protectie sociala
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 29 martie 1991

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1
(1) Ca urmare a aplicarii celei de a II-a etape a liberalizarii preturilor si tarifelor de la 1 aprilie 1991, se stabilesc compensatii banesti cuvenite salariatilor din unitatile cu capital majoritar de stat si bugetare, beneficiarilor de ajutor de somaj, pensionarilor de asigurari sociale de stat, militari si I.O.V.R., inclusiv de urmasi, beneficiarilor de alocatii de stat pentru copii, de ajutoare sociale prevazute de lege si de ajutoare cuvenite sotiilor militarilor in termen. Compensatiile se stabilesc pentru produsele si serviciile cuprinse in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990.
(2) Cuantumul burselor acordate elevilor si studentilor din invatamantul de stat se majoreaza in raport cu indicele mediu pentru trimestrul II 1991 al preturilor si tarifelor produselor si serviciilor cuprinse in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990. In mod corespunzator, se majoreaza alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat.
(3) Se instituie bursa sociala, care se acorda elevilor in varsta de peste 16 ani si studentilor, de la cursurile de zi din invatamantul de stat, care nu au bursa normala, pensie de urmas sau alt venit pentru care primesc compensatie mai mare.
(4) Salariile de baza ale lucratorilor din unitatile cu capital majoritar de stat si bugetare, ajutoarele de somaj, pensiile de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R., inclusiv cele de urmas se indexeaza pe baza indicelui mediu previzibil de crestere in trimestrul II. 1991 al preturilor si tarifelor la produsele si serviciile cuprinse in anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990.
Art. 2
In scopul asigurarii protectiei sociale, indexarea si compensarea se determina sub forma unor sume fixe, calculate pe baza cheltuielilor medii ale familiilor de salariati si pensionari, rezultate din bugetele de familie pe anul 1990, a indicilor previzibili pentru trimestrul II. 1991 ai preturilor si tarifelor produselor si serviciilor din anexele nr. 5 si 6 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990 a salariului de baza mediu si pensiei medii.
Art. 3
Incepand cu trimestrul II. 1991, sumele fixe lunare reprezentand compensarea si indexarea, cumulate, precum si celelalte masuri de protectie sociala se stabilesc astfel:
a) 2825 lei, brut pentru salariatii din unitatile cu capital majoritar de stat si bugetare, care, incepand cu luna mai 1991, se adauga la salariul de baza.
Pentru luna aprilie se acorda suma de 1.000 lei compensatie neta neimpozabila, care in valoare bruta reprezinta 1.300 lei, ce se plateste in avans, incepand cu data de 29 martie 1991. Diferenta de 1.525 lei brut, reprezentand indexarea se include in salariul de baza stabilit pentru luna aprilie si se achita o data cu plata drepturilor pe luna respectiva.
Incepand cu luna mai 1991 sumele reprezentand compensarea si indexarea, in valoare de 2.825 lei brut se acorda o data cu plata salariilor ca parte componenta a acestora.
b) 1.470 lei net pentru pensionarii de asigurari sociale de stat, militari si I.O.V.R. Pensionarii de urmasi din aceste categorii beneficiaza, pentru fiecare decizie in parte, de intreaga suma prevazuta la acest alineat;
c) 225 lei net pentru insotitorii pensionarilor invalizi de gradul I din cadrul asigurarilor sociale de stat si militari si 375 lei net pentru insotitorii pensionarilor I.O.V.R. de gradul I si marilor mutilati;
d) 500 lei net pentru beneficiarii de ajutoare sociale care se acorda pe baza legislatiei de pensii;
e) 300 lei net pentru sotiile militarilor in termen.
Sumele prevazute la literele c) – e) sunt stabilite in raport de proportia drepturilor la care acestea se refera si pensia medie de asigurari sociale de stat.
f) 220 lei net pentru alocatiile de stat pentru copii; aceasta suma se adauga cuantumului alocatiei de stat prevazut pentru fiecare copil de reglementarile in vigoare;
g) 800 lei net pentru elevii bursieri din invatamantul de stat preuniversitar si 960 lei net pentru studentii bursieri din invatamantul de stat; cu sumele prevazute la acest alineat se majoreaza cuantumul actual al burselor scolare si studentesti. Bursa de merit se acorda in continuare in cuantumul si conditiile prevazute de reglementarile in vigoare;
h) bursa sociala cuvenita elevilor nebursieri din invatamantul de stat, cursuri de zi, in varsta de peste 16 ani, este de 550 lei lunar, corespunzator cuantumului mediu al alocatiei de stat pentru copii la 1 aprilie 1991; bursa sociala cuvenita studentilor nebursieri din invatamantul de stat, cursuri de zi, este de 730 lei, corespunzator cuantumului cel mai mare al alocatiei de stat pentru copii la 1 aprilie 1991.
Bursa sociala pentru elevi si studenti se acorda in cazul in care veniturile brute impozabile cumulate pe familie nu depasesc 20.000 lei lunar si nu se acorda in anul repetat, cu exceptia situatiilor cand repetarea anului a fost determinata de cauze medicale sau nastere. Elevii in varsta de peste 16 ani care inregistreaza 3 sau mai multe corigente intr-un trimestru, precum si cei care incalca regulamentul scolar privind frecventa pierd dreptul la bursa sociala in trimestrul urmator.
Bursa sociala se acorda pe perioadele prevazute de reglementarile in vigoare pentru celelalte burse.
Ministerul Invatamantului si Stiintei si Ministerul Finantelor vor face propuneri legislative privind aplicarea unui nou sistem de acordare a burselor incepand cu anul scolar si universitar 1991-1992.
i) alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare. Costul mesei calde si al indemnizatiei de hrana ce se acorda salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit reglementarilor in vigoare si care se suporta din cheltuielile de productie, se stabileste prin negociere cu ocazia incheierii contractelor colective de munca, fara a putea depasi costul actual majorat cu 128%;
j) cuantumul ajutoarelor sociale trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 si al ajutoarelor ocazionale care se acorda potrivit Legii nr. 3/1977 se majoreaza cu 375 lei lunar, respectiv 1125 lei trimestrial.
Art. 4
(1) Sumele prevazute la art. 3 se adauga de la 1 aprilie 1991 drepturilor la care acestea se refera, rezultand noile cuantumuri ale pensiilor, indemnizatiilor pentru insotitori, alocatiilor de stat pentru copii, burselor pentru elevi si studenti, ajutoarelor sociale si ajutoarelor cuvenite sotiilor militarilor in termen.
(2) Se modifica art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 133/1991 in mod corespunzator celor prevazute la art. 3 lit. a) se stabileste salariul de baza minim brut pe tara astfel:
– in luna aprilie 4.675 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna, respectiv de 27,50 lei/ora;
– incepand cu luna mai 5.975 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna, respectiv de 35,15 lei/ora.
(3) Salariile de baza prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991 pentru a caror depasire agentii economici platesc un impozit suplimentar se majoreaza:
– cu 1.525 lei pentru luna aprilie;
– cu 2.825 lei pentru luna mai si in continuare.
Art. 5
(1) Cuantumul ajutorului de somaj se determina pe baza salariului net rezultat dupa indexare si compensare, potrivit Legii nr. 1/1991.
(2) In cazul salariatilor deveniti someri inainte de 1 aprilie 1991, ajutorul de somaj pentru perioada de dupa aceasta data se recalculeaza corespunzator prevederilor alineatului 1.
Art. 6
(1) Drepturile cuvenite persoanelor care la 1 aprilie 1991 sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, pe baza salariului de baza, se vor determina in functie de noul cuantum al salariului de baza.
(2) Pentru luna aprilie, la drepturile calculate potrivit alin. (1) se adauga si partea din compensatia prevazuta la art. 3 lit. a) calculata pe baza acelorasi proportii utilizate la calcularea drepturilor respective.
Art. 7
(1) Ca urmare a liberalizarii preturilor, protectia sociala in ce priveste medicamentele utilizate in tratamentul ambulatoriu, exclusiv cele cuprinse in sistemul de gratuitati, se asigura prin suportarea dintr-un fond constituit in cadrul bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Persoanele cuprinse in sistemul asigurarilor sociale de stat – salariati, pensionari, beneficiari de ajutoare sociale, precum si membrii familiilor lor, au dreptul la compensarea a jumatate din pretul medicamentelor eliberate pe baza prescriptiilor medicale.
(3) Constituirea fondului necesar acoperirii compensatiilor pentru medicamente se realizeaza prin aplicarea cotei de asigurai sociale de stat in procent de 22%, fata de 20% cat este prezent. Aceste prevederi nu se aplica la unitatile care platesc in prezent o cota de 25% .
(4) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va deconta Ministerului Sanatatii compensatiile de preturi pentru medicamente, in limita cheltuielilor efectuate si a fondurilor constituite din contributia suplimentara de asigurari sociale de 2% .
(5) Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice privind medicamentele pentru care se acorda compensatii, modul de prescriere, eliberare si decontare.
Art. 8
Noile transe de venituri lunare impozabile ce se vor aplica incepand cu drepturile lunii mai 1991 stabilite in baza indicelui de crestere a salariului mediu cu 50%, ca urmare a aplicarii prezentei hotarari sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 9
Sumele reprezentand compensarea, indexarea si celelalte masuri de protectie sociala se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se refera.
Art. 10
Sumele fixe prevazute la art. 3 nu se iau in calculul veniturilor in functie de care se stabilesc alocatiile de stat pentru copii, bursele pentru elevi si studenti, contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite, ajutoarele sociale prevazute de Legea nr. 3/1977 si Decretul-lege nr. 70/1990 si chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat.
Art. 11
Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor prezenta Guvernului, pana la 30 aprilie 1991, influentele ce decurg din aplicarea prezentei hotarari asupra bugetelor administratiei centrale si locale de stat si al asigurarilor sociale de stat, in vederea supunerii lor aprobarii Parlamentului Romaniei.
Art. 12
(1) Incepand cu trimestrul III. 1991, in functie de evolutia previzibila a preturilor si tarifelor produselor si serviciilor cuprinse in anexele nr. 4-6 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990 si pe baza evolutiei efective a preturilor si tarifelor produselor si serviciilor respective in trimestrul II. 1991 se va face indexarea proportionala a salariilor si pensiilor, daca rezulta o crestere mai mare de 5 la suta.
(2) Comisia Nationala pentru Statistica va da lunar si trimestrial publicitatii evolutia preturilor si tarifelor produselor si serviciilor in general si, in mod distinct, a celor cuprinse in anexele nr. 4-6 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990.
(3) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor vor prezenta, pana la 15 iunie 1991, proiect de hotarare a Guvernului privind indexarea salariilor si pensiilor si alte masuri de protectie sociala incepand cu trimestrul III. 1991.
Art. 13
Se recomanda unitatilor cu capital privat majoritar, unitatilor cooperatiste, sistemelor de asigurari sociale – altele decat cele de stat – sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
Art. 14
Compensatiile prevazute la art. 1 nu se acorda pensionarilor cu pensii lunare de baza de peste 6.000 lei, stabilite pentru activitatea desfasurata in structurile fostului partid comunist roman si ale securitatii.
Art. 15
(1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor vor emite in termen de 5 zile precizari privind plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicarii prezentei hotarari.
(2) Ministerul Invatamantului si Stiintei, cu avizul Ministerului Finantelor va emite, in termen de 5 zile de la data prezentei hotarari, norme tehnice privind stabilirea drepturilor la bursa sociala si plata acesteia.
Art. 16
Hotararea Guvernului nr. 1163/1990 se abroga, indexarea acordata in baza acesteia fiind inclusa in drepturile prevazute prin prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

ANEXA NR 1

ÎNVĂŢĂMÎNT                                                    lei/zi
– Copii în grădiniţe cu program prelungit       46
– Copii în grădiniţe cu program săptămînal    52
– Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale 64
– Elevi şi tineri din casele de copii  57
– Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor  68
– Elevi din şcolile speciale de reeducare  46
– Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial  46
– Elevi din licee  48
– Elevi din şcolile profesionale  49
– Elevi din şcolile complementare şi de meserii  46
– Elevi din şcolile postliceale  50
– Studenţi  57
– Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate din şcoli speciale 68
– Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, precum şi pe perioada de pregătire a participanţilor la olimpiadele internaţionale 57
– Copii în tabere, colonii şi excursii 57
– Copii în tabere internaţionale 68
SĂNĂTATE
– Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare 68
– Bolnavi internaţi în staţionare de zi 34
– Copii nou-născuţi, prematuri în maternităţi, secţii sau compartimente*) 11
– Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare 34
– Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare 57
– Copii în creşe cu program zilnic 34
– Copii în creşe cu program săptămînal 52
– Copii în leagăne de copii 52
– Bolnavi arşi internaţi în unităţi sanitare 90
– Bolnavi în leprozerii 114
– Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 68
– Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 7
– Donatorii de sînge 115
– Bolnavii străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie**)
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
– Cămine de bătrîni şi pensionari 52
– Cămine spital pentru adulţi 64
– Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori 68
– Cantine de ajutor social 46

 

ANEXA NR 2

TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna mai 1991

Venitul lunar impozabil   – lei Impozitul lunar
pînă la 750 lei    6%
751 – 900 lei 45 lei + 10% pentru ceea ce depăşeşte 750 lei
901 – 1.050 lei 60 lei + 18% pentru ceea ce depăşeşte 900 lei
1.051 – 1.800 lei 87 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte 1.050 lei
1.801 – 3.000 lei 252 lei + 23% pentru ceea ce depăşeşte 1.800 lei
3.001 – 4.500 lei 528 lei + 24% pentru ceea ce depăşeşte 3.000 lei
4.501 – 7.500 lei 888 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte 4.500 lei
7.501 – 10.500 lei 1.638 lei + 26% pentru ceea ce depăşeşte 7.500 lei
10.501 – 15.000 lei 2.418 lei + 28% pentru ceea ce depăşeşte 10.500 lei
15.001 – 22.500 lei 3.678 lei + 31% pentru ceea ce depăşeşte 15.000 lei
22.501 – 30.000 lei 6.003 lei + 35% pentru ceea ce depăşeşte 22.500 lei
30.001 – 37.500 lei 8.628 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte 30.000 lei
peste 37.500 lei 11.628 lei + 45% pentru ceea ce depăşeşte 37.500 lei
*) în cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului.

**) se difuzează numai unităţilor interesate.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *