Legea 168/2021

author
4 minutes, 22 seconds Read

LEGE nr.168 din 22 iunie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, cu următoarele modificări:
1. La articolul II, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul II
(1) Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.
2. La articolul V, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Articolul V
(1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023.


Care este valoarea cu care îmi crește pensia după cumpărarea de vechime în muncă ?


(…)
(3) În situația în care la data de 31 august 2023 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.
3. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 1

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALĂ DE PENSII ……………………….

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Nr. …….. din ziua ……… luna ………………. anul ………….

Încheiat între,

Casa Teritorială de Pensii …………………….., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea …………………., str. …………….. nr. ……, bl. …., sc. …., et. ….., ap. ……, oficiul poștal …………., județul …………../sectorul …………., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, și
Titular contract …………………………………… (numele și prenumele), CNP …………………………………., sex ……….. (M/F), data nașterii ……………………… (an/lună/zi), actul de identitate: …………. seria …….. nr. …………….., adresa: localitatea: ……………………………….., str. …………………………. nr. ……, bl. ……., sc. ………….., et. ………, ap. ……………., oficiul poștal …………………………., județul/sectorul ……….., telefonul …………….., adresa de e-mail ……………………..
Articolul 1
Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.
Articolul 2
(1) Venitul asigurat este de …………………….. lei și nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată valabil la data încheierii prezentului contract de asigurare.
(2) Perioada/Perioadele de asigurare este/sunt:
anul ………….., luna/lunile ……………………., venit asigurat …………………. lei;
anul ………….., luna/lunile ……………………., venit asigurat …………………. lei;
………………………………………………………………………………………………………
anul ………….., luna/lunile ……………………., venit asigurat …………………. lei.
(3) Cota de contribuție de asigurări sociale este de ………….% conform reglementărilor în vigoare la data încheierii prezentului contract de asigurare.
(4) Totalul cuantumului contribuției de asigurări sociale este de …………………… lei.
(5) Plata contribuției se efectuează:
a) integral, într-o singură tranșă – până la data de 31 august 2023;
b) în tranșe lunare – până la data de 31 august 2023.
(6) Contul în care se plătește contribuția de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului, având ca titular Casa, este …………………………. .
(7) Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.
Articolul 3
Obligațiile Casei sunt următoarele:
a) valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială și a venitului asigurat care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale conform prezentului contract;
b) certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract.
Articolul 4
Obligațiile asiguratului sunt următoarele:
a) achitarea contribuției de asigurări sociale în cuantumul și în modul stabilite la art. 2;
b) înștiințarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;
c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.
Articolul 5
(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale.
(2) Prezentul contract de asigurare socială, semnat de părți, intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.
(3) Durata contractului expiră la data de 31 august 2023.
(4) Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din inițiativa asiguratului și produce efecte de la data înregistrării la Casă a solicitării rezilierii.
(5) În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.
(6) Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Semnătura asiguratului,
………………………………….
Semnătura asigurătorului,
………………………………….
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
LAURENȚIU-DAN LEOREANU
PREȘEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
București, 22 iunie 2021.
Nr. 168.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *