OUG Nr. 20/2016 – salarizarea bugetarilor in 2016

author
59 minutes, 50 seconds Read
Ordonanță de Urgență nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele legii-cadru,
ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,
în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei – acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 – ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor și al activității profesionale prestate,
ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul aceleiași instituții, iar, pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,
ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, că instanțele pronunță hotărâri judecătorești în favoarea salariaților, impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări și plăți retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătorești executorii pronunțate în anii anteriori,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, să determine creșterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate și personalul din educație și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,
având în vedere faptul că, în afară de disfuncționalitățile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaționale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migrația forței de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condițiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,
având în vedere că disfuncționalitățile salariale din sectorul învățământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,
având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale,
luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,
având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, republicată, care să conducă la creșterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative arătate mai sus.
În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articolul I
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 3 se introduc șase noi articole, articolele 3^1 – 3^6, cu următorul cuprins:
Articolul 3^1
(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.
(3) În aplicarea alin. (1) și (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim din cadrul instituției sau autorității publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deține titlul științific de doctor.
(4) În aplicarea alin. (1) și (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim aferent funcției, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție/specialitate din cadrul instituției sau autorității publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile bănești incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidența celor două acte normative.
(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție sau autoritate publică, în soldele de funcție/salariile de funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
(6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcție/salariile de funcție se include diferența de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
(7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcție în cazul celorlalte categorii de personal, din instituția sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituție sau autoritate publică similară.
(9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) și (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Articolul 3^2
(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 și 2 din anexa nr. III – Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.
(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1.
(3) În situația în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.
(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 4.749 lei.
(6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, se desfășoară în baza unui contract de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul va beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.
(7) Pentru personalul încadrat în unități sanitare publice, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.
Articolul 3^3
(1) Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție, respectiv salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ, indemnizația de conducere și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de conducere.
(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.
(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b);
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensațiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.
(6) În situația în care salariile determinate potrivit alin. (1) și (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.
(8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5).
(10) Pentru personalul promovat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).
(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora.
Articolul 3^4
(1) În situația în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
(2) În situația în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții:
a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creștere cu 50% din diferența rezultată între salariul determinat potrivit art. 3^3 și salariul aferent lunii iulie 2016;
b) începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3^5
În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Articolul 3^6
(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepția personalului încadrat pe funcții publice și contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziții legale.
(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz.
(3) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) și (2), se mențin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituții și autorități publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor.
2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.
3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care iau pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.
4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
Articolul 12^1
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
5. După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 și 2, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
Articolul II
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.
(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinație prin buget, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță.
(4) Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Articolul III
Începând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe se aplică și personalului de probațiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.
Articolul IV
După alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (2) cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz.
Articolul V
După articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
Articolul 7^1
(1) Fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa registrul general de evidență prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispozițiilor prezentei legi, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și, dacă este cazul, a dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate.
(2) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituției/autorității publice, dată de la care devine document opozabil.
(3) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.
(4) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituției/autorității publice, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei altei autorități care îl solicită, în condițiile legii.
(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituția/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.
(6) În cazul încetării activității instituției/autorității publice, registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituției/autorității publice.
(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
Articolul VI
La data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Vlad Vasiliu,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Adrian Curaj
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul tineretului și sportului,
Elisabeta Lipă
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
București, 8 iunie 2016.
Nr. 20.

Anexa nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază – lei – Salariile de bază – lei – Salariile de bază – lei – Salariile de bază – lei – Salariile de bază – lei – Salariile de bază – lei –
1. Manager S 6500 6791 6400 6500
2. Manager general S 6400 6500
3. Director medical S 6350 6400 6250 6350 6069 6200
4. Director de cercetare-dezvoltare S 5500 5600 5450 5500
5. Director financiar-contabil S 5500 5600 5450 5500
6. Director economic S 5450 5500
7. Director tehnic S 4095 4212
8. Director de îngrijiri S, SSD 4095 4212
9. Alți directori S 5500 5600 5450 5500
10. Asistent-șef S, SSD, PL 4095 4212
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Institutul Naționalde Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau” Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei –
1. Director general 5500 5737
2. Director, director general adjunct S 5274 5500 5274 5500 5128 5274 5128 5274
3. Director adjunct științific S 5128 5274
4. Director adjunct financiar contabilitate S 3459 4212
5. Director resurse umane S 3459 4212
6. Contabil-șef S 3459 4212 3400 4095 3363 3557
Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariilede bază – lei – Salariilede bază – lei –
1. Director general*) S 5500 5737
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 5274 5500
3. Director adjunct*) S 5128 5274
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 3659 4212
5. Contabil-șef*) S 3459 4212
6. Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 5500 5550
7. Șef serviciu S 3459 4212
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 2955 3459
9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), șef secție, șef laborator și altele similare S 5500 5550
10. Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 3850 3950
11. Șef formație muncitori 1500 1900

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut, după cum urmează:

Nr. crt. Funcția Creștere salariu de bază %
1. Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
2. Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
3. Farmacist șef serviciu 7,5
4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
6. Spălătoreasă cu gestiune 2,5
7. Șef echipă 2,5
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector – direcția de sănătate publică 12,5
9. Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
10. Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanțăBucurești-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
11. Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/ substație serviciul de ambulanță județean 10
12. Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centraledin serviciile de ambulanță județene) 10

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinită, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socialăUnitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență „Elias”*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.

1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
2. Medic primar dentist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
3. Medic specialist S 3222 3464 3637 3819 3914 4012
4. Medic specialist dentist S 3222 3464 3637 3819 3914 4012
5. Medic rezident anul VI-VII S 2965 3187 3347 3514 3602 3692
6. Medic rezident anul IV-V S 2463 2648 2780 2919 2992 3067
7. Medic dentist rezident anul IV-V S 2463 2648 2780 2919 2992 3067
8. Medic rezident anul III S 2395 2575 2703 2839 2909 2982
9. Medic dentist rezident anul III S 2395 2575 2703 2839 2909 2982
10. Medic rezident anul II S 2146 2307 2422 2543 2607 2672
11. Medic dentist rezident anul II S 2146 2307 2422 2543 2607 2672
12. Medic rezident anul I S 1914 2058 2160 2268 2325 2383
13. Medic dentist rezident anul I S 1914 2058 2160 2268 2325 2383
14. Medic S 2364 2541 2668 2802 2872 2944
15. Medic dentist S 2364 2541 2668 2802 2872 2944
16. Farmacist primar*1) S 2957 3179 3338 3505 3592 3682
17. Farmacist specialist S 2426 2608 2738 2875 2947 3021
18. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
19. Farmacist rezident anul III S 2172 2335 2452 2574 2639 2705
20. Farmacist rezident anul II S 2050 2204 2314 2430 2490 2553
21. Farmacist rezident anul I S 1900 2043 2145 2252 2308 2366
22. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2816 3027 3179 3337 3421 3506
23. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2307 2480 2604 2734 2803 2873
24. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical S 1832 1969 2068 2171 2226 2281
25. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1640 1763 1851 1944 1992 2042
26. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
27. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 2132 2292 2406 2527 2590 2655
28. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1623 1745 1832 1924 1972 2021
29. Dentist principal SSD 1832 1969 2068 2171 2226 2281
30. Dentist SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
31. Dentist debutant SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
32. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fizio-kinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fizio-kinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2275 2446 2568 2696 2764 2833
33. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fizio-kinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fizio-kinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1993 2142 2250 2362 2421 2482
34. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fizio-kinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fizio-kineto-terapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
35. Asistent medical principal*2) PL 2176 2339 2456 2579 2643 2710
36. Asistent medical*2) PL 1960 2107 2212 2323 2381 2441
37. Asistent medical debutant*2) PL 1550 1666 1750 1837 1883 1930
38. Asistent medical principal*2) M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
39. Asistent medical*2) M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
40. Asistent medical debutant*2) M 1517 1631 1712 1798 1843 1889
41. Tehnician dentar principal*3) M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
42. Tehnician dentar*3) M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
43. Tehnician dentar debutant*3) M 1517 1631 1712 1798 1843 1889
44. Soră medicală principală*4) M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
45. Soră medicală *4) M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
46. Soră medicală debutant *4) M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
47. Autopsier principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
48. Autopsier M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
49. Autopsier debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
50. Statistician medical, registrator medical; principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
51. Statistician medical, registrator medical M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
52. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, ghipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 7585 8154 8562 8990 9214 9445
2. Medic specialist S 5961 6408 6728 7065 7242 7423
3. Medic rezident anul IV-V S 4557 4898 5143 5400 5535 5674
4. Medic rezident anul III S 4431 4763 5001 5251 5383 5517
5. Medic rezident anul II S 3970 4268 4481 4705 4823 4944
6. Medic rezident anul I S 3541 3806 3997 4197 4302 4409
7. Farmacist primar*1) S 5789 6223 6534 6861 7033 7208
8. Farmacist specialist S 4727 5082 5336 5602 5742 5886
9. Farmacist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
10. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal S 5395 5800 6090 6394 6554 6718
11. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat S 4139 4449 4672 4905 5028 5154
12. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
13. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal SSD 4288 4610 4840 5082 5209 5339
14. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal SSD 3861 4151 4358 4576 4690 4808
15. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD 2305 2478 2602 2732 2800 2870
16. Asistent medical principal*2) PL 4227 4544 4771 5010 5135 5263
17. Asistent medical*2) PL 3795 4080 4284 4498 4610 4725
18. Asistent medical debutant*2) PL 2136 2296 2411 2532 2595 2660
19. Asistent medical principal*2) M 3692 3969 4167 4376 4485 4597
20. Asistent medical*2) M 3365 3617 3798 3988 4088 4190
21. Asistent medical debutant*2) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
22. Soră medicală principală*4) M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
23. Soră medicală*4) M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
24. Soră medicală debutant*4) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
25. Autopsier principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
26. Autopsier M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
27. Autopsier debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
28. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
29. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
30. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, ghipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4371 4699 4934 5180 5310 5443
2. Medic dentist primar S 4371 4699 4934 5180 5310 5443
3. Medic specialist S 3400 3655 3838 4030 4130 4234
4. Medic dentist specialist S 3400 3655 3838 4030 4130 4234
5. Medic rezident anul IV-V S 2563 2755 2893 3038 3114 3191
6. Medic rezident anul III S 2495 2682 2816 2957 3031 3107
7. Medic rezident anul II S 2246 2414 2535 2662 2728 2797
8. Medic rezident anul I S 2014 2165 2273 2387 2447 2508
9. Medic S 2464 2649 2781 2920 2993 3068
10. Medic dentist S 2464 2649 2781 2920 2993 3068
11. Farmacist primar*1) S 2960 3182 3341 3508 3596 3686
12. Farmacist specialist S 2427 2609 2739 2876 2948 3022
13. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
14. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2820 3032 3183 3342 3426 3511
15. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2310 2483 2607 2738 2806 2876
16. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical S 2000 2150 2258 2370 2430 2490
17. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
18. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal S 2765 2972 3121 3277 3359 3443
19. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă S 2135 2295 2410 2530 2594 2658
20. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant S 1630 1752 1840 1932 1980 2030
21. Dentist principal SSD 1921 2065 2168 2277 2334 2392
22. Dentist SSD 1866 2006 2106 2212 2267 2324
23. Dentist debutant SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977
24. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fizio-kinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fizio-kinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2310 2483 2607 2738 2806 2876
25. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1995 2145 2252 2364 2424 2484
26. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fizio-kinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fizio-kinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
27. Asistent medical principal*2) PL 2180 2344 2461 2584 2648 2715
28. Asistent medical*2) PL 1965 2112 2218 2329 2387 2447
29. Asistent medical debutant*2) PL 1560 1677 1761 1849 1895 1942
30. Asistent medical principal*2) M 2149 2310 2426 2547 2611 2676
31. Asistent medical*2) M 1750 1881 1975 2074 2126 2179
32. Asistent medical debutant*2) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
33. Tehnician dentar principal*3) M 1915 2059 2162 2270 2326 2385
34. Tehnician dentar*3) M 1750 1881 1975 2074 2126 2179
35. Tehnician dentar debutant*3) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
36. Soră medicală principală*4) M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
37. Soră medicală*4) M 1570 1688 1772 1861 1907 1955
38. Soră medicală debutant*4) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
39. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
40. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 1570 1688 1772 1861 1907 1955
41. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 1520 1634 1716 1801 1847 1893

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, ghipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
2. Medic dentist primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
3. Medic specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
4. Medic dentist specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
5. Medic S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
6. Medic dentist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
7. Farmacist primar*1) S 2351 2527 2654 2786 2856 2927
8. Farmacist specialist S 2158 2320 2436 2558 2622 2687
9. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
10. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2205 2370 2489 2613 2679 2746
11. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
12. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical S 1813 1949 2046 2149 2202 2258
13. Fizio-kinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1625 1747 1834 1926 1974 2023
14. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 1843 1981 2080 2184 2239 2295
15. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 1699 1826 1918 2014 2064 2116
16. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezareauditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1603 1723 1809 1900 1947 1996
17. Dentist principal SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
18. Dentist SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
19. Dentist debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
20. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențemedico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 1774 1907 2002 2103 2155 2209
21. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențemedico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistențăsocială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
22. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențemedico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistențăsocială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
23. Asistent medical principal*2) PL 1738 1868 1962 2060 2111 2164
24. Asistent medical*2) PL 1574 1692 1777 1865 1912 1960
25. Asistent medical debutant*2) PL 1540 1656 1738 1825 1871 1918
26. Asistent medical principal*2) M 1637 1760 1848 1940 1989 2038
27. Asistent medical*2) M 1535 1650 1733 1819 1865 1911
28. Asistent medical debutant*2) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
29. Tehnician dentar principal*3) M 1631 1753 1841 1933 1981 2031
30. Tehnician dentar*3) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930
31. Tehnician dentar debutant*3) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
32. Soră medicală principală*4) M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
33. Soră medicală*4) M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
34. Soră medicală debutant*4) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
35. Autopsier principal M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
36. Autopsier M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
37. Autopsier debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
38. Statistician medical, registrator medical; principal M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
39. Statistician medical, registrator medical M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
40. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, ghipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2749 2955 3103 3258 3340 3423
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2176 2339 2456 2579 2643 2710
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
11. Psiholog principal S 2749 2955 3103 3258 3340 3423
12. Psiholog specialist S 2661 2861 3004 3154 3233 3313
13. Psiholog practicant S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
14. Psiholog stagiar S 1635 1758 1846 1938 1986 2036

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

b.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 5528 5943 6240 6552 6716 6883
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 3528 3793 3982 4181 4286 4393
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
5. Psiholog principal S 5374 5777 6066 6369 6528 6692
6. Psiholog specialist S 5197 5587 5866 6159 6313 6471
7. Psiholog practicant S 4116 4425 4646 4878 5000 5125
8. Psiholog stagiar S 2305 2478 2602 2732 2800 2870

b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
2. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2131 2291 2405 2526 2589 2653
3. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1724 1853 1946 2043 2094 2147
4. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;principal*5) SSD 2186 2350 2467 2591 2656 2722
5. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1752 1883 1978 2076 2128 2182
6. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;debutant*5) SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2286 2457 2580 2709 2777 2846
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1670 1795 1885 1979 2029 2079
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizicianmedical; debutant S 1627 1749 1836 1928 1977 2026
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 1978 2126 2233 2344 2403 2463
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 1688 1815 1905 2001 2051 2102
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1627 1749 1836 1928 1977 2026
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;principal*5) SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1590 1709 1795 1884 1932 1980
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;debutant*5) SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
11. Psiholog principal S 2096 2253 2366 2484 2546 2610
12. Psiholog specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
13. Psiholog practicant S 1761 1893 1988 2087 2139 2193
14. Psiholog stagiar S 1627 1749 1836 1928 1977 2026

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1380 1484 1558 1636 1676 1718
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1365 1467 1541 1618 1658 1700
3. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
4. Șofer autosanitară II*7) M 1390 1494 1569 1647 1689 1731
5. Șofer autosanitară III*7) M;G 1370 1473 1546 1624 1664 1706

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.c.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Brancardier, îngrijitoare G 2075 2231 2342 2459 2521 2584

c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor b.3 Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1470 1580 1659 1742 1786 1830
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1444 1552 1630 1711 1754 1798
3. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1444 1552 1630 1711 1754 1798
4. Ambulanțier*6) M 1761 1893 1988 2087 2139 2193
5. Șofer autosanitară I*7) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930
6. Șofer autosanitară II*7) M 1500 1613 1693 1778 1822 1868

*6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
3. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1350 1451 1524 1600 1640 1681
4. Șofer autosanitară II*7) M 1375 1478 1552 1630 1670 1712
5. Șofer autosanitară III*7) M;G 1365 1467 1541 1618 1658 1700

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

NOTE:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual din direcțiile de sănătate publică.

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe : UPU-SMURD, UPU, CPU CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.

3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

4. Anexele a4, b4, c4 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ.

Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „ÎNVĂȚĂMÂNT”
Capitolul I Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază – lei – Salariul de bază – lei –
1. Rector*) S 7662 8819
2. Prorector*) S 7044 8105
3. Decan*) S 6474 7662
4. Prodecan*) S 6120 7450
5. Director de departament S 6120 7450
6. Director general administrativ al universității cu cel puțin 10000 studenți*) S 6474 7662
7. Director general administrativ al universității cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5951 6848
8. Director general adjunct administrativ al universității**) S 5782 6471

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.**) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază – lei – Salariul de bază – lei –
1. Inspector școlar general*) S 5727 5999
2. Inspector școlar general adjunct*) S 5363 5616
3. Director casa corpului didactic*) S 5363 5616
4. Director unitate de învățământ*) – nivel maxim**) S 4989 5151
5. Director adjunct unitate de învățământ*) – nivel maxim**) S 4616 4838
6. Inspector școlar*) S 4808 5030

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază – lei – Salariul de bază – lei –
Învățământ superior
1. Director, contabil-șef (administrator financiar) cu cel puțin 10000 studenți*) S 5782 6471
2. Director, contabil-șef (administrator financiar) cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5466 6118
3. Secretar-șef universitate cu cel puțin 10000 studenți*) S 5782 6471
4. Secretar-șef universitate cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5024 5466
5. Secretar-șef facultate*) S 3723 4058
6. Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3887 4423
7. Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3417 3566
Învățământ preuniversitar**)
1. Contabil-șef (administrator financiar)*) – nivel maxim S 3818 4009
2. Secretar-șef unitate de învățământ*) – nivel maxim S 3222 3384
3. Contabil-șef (administrator financiar)*) – nivel maxim M 2656 2793
4. Secretar-șef unitate de învățământ*) – nivel maxim M 2409 2531

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.4. Salarii de bază învățământ universitar

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ Salariul de bază – lei – Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Profesor universitar S peste 40 ani 6935
S 35-40 ani 6453
S 30-35 ani 5999
S 25-30 ani 5575
S 20-25 ani 5255
S 15-20 ani 4783 4903
S 10-15 ani 4305 4413 4523
S 6-10 ani 2991 3141 3298 3380 3465
2. Conferențiar universitar S peste 40 ani 4475
S 35-40 ani 4394
S 30-35 ani 4141
S 25-30 ani 4014
S 20-25 ani 3806
S 15-20 ani 3520 3608
S 10-15 ani 3140 3219 3299
S 6-10 ani 2599 2729 2797 2867
S 3-6 ani 2460 2583 2712 2780 2849
3. Șef lucrări (lector universitar) S 35-40 ani 3313
S 30-35 ani 3177
S 25-30 ani 2988
S 20-25 ani 2928
S 15-20 ani 2784 2854
S 10-15 ani 2661 2728 2796
S 6-10 ani 2525 2651 2718 2785
S 3-6 ani 2386 2505 2631 2696 2764
4. Asistent universitar S 35-40 ani 2762
S 30-35 ani 2743
S 25-30 ani 2724
S 20-25 ani 2705
S 15-20 ani 2620 2686
S 10-15 ani 2537 2600 2665
S 6-10 ani 2398 2518 2581 2645
S 3-6 ani 2265 2378 2497 2560 2624
S până la 3 ani 2095 2252 2365 2483 2545 2609

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu 70%.Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.

5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
0 1 2 3 4 5
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3608
S 35-40 ani 3436
S 30-35 ani 3267
S 25-30 ani 3188
S 22-25 ani 3052
S 18-22 ani 2896 2968
S 14-18 ani 2651 2717 2785
S 10-14 ani 2536 2599 2664
S 6-10 ani 2231 2343 2401 2461
S 1-6 ani 1896 2038 2140 2247 2303 2361
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2938
S 35-40 ani 2822
S 30-35 ani 2700
S 25-30 ani 2612
S 22-25 ani 2486
S 18-22 ani 2358 2417
S 14-18 ani 2212 2267 2324
S 10-14 ani 2202 2257 2313
S 6-10 ani 2076 2180 2234 2290
S 1-6 ani 1828 1965 2063 2167 2221 2276
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2793
S 35-40 ani 2677
S 30-35 ani 2560
S 25-30 ani 2437
S 22-25 ani 2367
S 18-22 ani 2227 2283
S 14-18 ani 2082 2134 2187
S 10-14 ani 2061 2113 2165
S 6-10 ani 1944 2041 2092 2145
S 1-6 ani 1707 1835 1927 2023 2074 2126
4. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1700 1828 1919 2015 2065 2117
5. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2984
SSD 35-40 ani 2831
SSD 30-35 ani 2700
SSD 25-30 ani 2591
SSD 22-25 ani 2444
SSD 18-22 ani 2323 2381
SSD 14-18 ani 2174 2228 2284
SSD 10-14 ani 2108 2161 2215
SSD 6-10 ani 1899 1994 2044 2095
6. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2755
SSD 35-40 ani 2645
SSD 30-35 ani 2524
SSD 25-30 ani 2405
SSD 22-25 ani 2294
SSD 18-22 ani 2156 2210
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1884 1978 2028 2078
SSD 1-6 ani 1656 1780 1869 1963 2012 2062
7. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2493
SSD 35-40 ani 2353
SSD 30-35 ani 2323
SSD 25-30 ani 2175
SSD 22-25 ani 2153
SSD 18-22 ani 2081 2133
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1869 1962 2012 2062
SSD 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
8. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1616 1737 1824 1915 1963 2012
9. Institutor studii superioarelungă durată grad didactic I S peste 40 ani 2944
S 35-40 ani 2796
S 30-35 ani 2659
S 25-30 ani 2553
S 22-25 ani 2405
S 18-22 ani 2287 2344
S 14-18 ani 2137 2190 2245
S 10-14 ani 2046 2097 2150
S 6-10 ani 1863 1956 2005 2055
10. Institutor studii superioarelungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2617
S 35-40 ani 2510
S 30-35 ani 2389
S 25-30 ani 2283
S 22-25 ani 2173
S 18-22 ani 2086 2138
S 14-18 ani 1970 2019 2070
S 10-14 ani 1959 2008 2058
S 6-10 ani 1856 1949 1998 2047
S 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
11. Institutor studii superioarelungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2444
S 35-40 ani 2321
S 30-35 ani 2203
S 25-30 ani 2119
S 22-25 ani 2081
S 18-22 ani 1984 2034
S 14-18 ani 1909 1957 2006
S 10-14 ani 1883 1930 1978
S 6-10 ani 1783 1872 1919 1967
S 1-6 ani 1566 1683 1768 1856 1902 1950
12. Institutor studii superioarelungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1545 1661 1744 1831 1877 1924
13. Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2871
SSD 35-40 ani 2720
SSD 30-35 ani 2614
SSD 25-30 ani 2478
SSD 22-25 ani 2342
SSD 18-22 ani 2211 2266
SSD 14-18 ani 2048 2099 2152
SSD 10-14 ani 1993 2043 2094
SSD 6-10 ani 1749 1836 1882 1929
14. Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2525
SSD 35-40 ani 2422
SSD 30-35 ani 2283
SSD 25-30 ani 2192
SSD 22-25 ani 2081
SSD 18-22 ani 1996 2046
SSD 14-18 ani 1855 1901 1949
SSD 10-14 ani 1843 1889 1936
SSD 6-10 ani 1744 1831 1877 1924
SSD 1-6 ani 1535 1650 1733 1819 1865 1911
15. Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2384
SSD 35-40 ani 2343
SSD 30-35 ani 2151
SSD 25-30 ani 2058
SSD 22-25 ani 2035
SSD 18-22 ani 1938 1986
SSD 14-18 ani 1843 1889 1936
SSD 10-14 ani 1833 1879 1926
SSD 6-10 ani 1734 1821 1866 1913
SSD 1-6 ani 1525 1639 1721 1807 1853 1899
16. Institutor studii superioarescurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1515 1629 1710 1796 1840 1886
17. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) graddidactic I M peste 40 ani 2889
M 35-40 ani 2774
M 30-35 ani 2649
M 25-30 ani 2507
M 22-25 ani 2376
M 18-22 ani 2119 2172
M 14-18 ani 1988 2038 2089
M 10-14 ani 1909 1957 2006
M 6-10 ani 1808 1898 1946 1995
18. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) graddidactic II M peste 40 ani 2437
M 35-40 ani 2307
M 30-35 ani 2202
M 25-30 ani 2114
M 22-25 ani 2035
M 18-22 ani 1970 2019
M 14-18 ani 1909 1957 2006
M 10-14 ani 1899 1946 1995
M 6-10 ani 1798 1888 1935 1983
M 1-6 ani 1568 1686 1770 1858 1905 1952
19. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) graddidactic definitiv M peste 40 ani 2288
M 35-40 ani 2185
M 30-35 ani 2066
M 25-30 ani 1990
M 22-25 ani 1962
M 18-22 ani 1900 1948
M 14-18 ani 1823 1869 1915
M 10-14 ani 1813 1858 1905
M 6-10 ani 1717 1803 1848 1894
M 1-6 ani 1515 1629 1710 1796 1840 1886
20. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 1495 1607 1687 1772 1816 1862
21. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fărăpregătire de specialitate) M peste 40 ani 1980
M 35-40 ani 1959
M 30-35 ani 1939
M 25-30 ani 1920
M 22-25 ani 1910
M 18-22 ani 1853 1899
M 14-18 ani 1798 1843 1889
M 10-14 ani 1778 1822 1868
M 6-10 ani 1677 1761 1805 1850
M 1-6 ani 1475 1586 1665 1748 1792 1837
M până la 1 an 1465 1575 1654 1736 1780 1824

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nive-lul studi-ilor Salarii de bază – lei – Gradația
Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
1. Administrator financiar grad I*) S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II*) S 1919 2063 2166 2274 2331 2390
grad III*) S 1818 1954 2052 2155 2209 2264
debutant*) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
2. Informatician gradul IA S 2324 2498 2623 2754 2823 2894
gradul I S 2161 2323 2439 2561 2625 2691
gradul II S 2060 2215 2325 2441 2503 2565
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
3. Secretar instituție unitate de învățământ I**) S 2255 2424 2545 2673 2739 2808
II**) S 2151 2312 2428 2549 2613 2678
III**) S 1672 1797 1887 1982 2031 2082
debutant**) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
4. Pedagog școlar, laborant; IA S 1999 2149 2256 2369 2428 2489
I S 1802 1937 2034 2136 2189 2244
II S 1638 1761 1849 1941 1990 2040
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
5. Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară gradul I S 1609 1730 1816 1907 1955 2004
gradul II S 1560 1677 1761 1849 1895 1942
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
6. Administrator patrimoniu grad I***) S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II***) S 1832 1969 2068 2171 2226 2281
grad III***) S 1689 1816 1906 2002 2052 2103
debutant***) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
7. Administrator financiar grad I*) SSD 1768 1901 1996 2095 2148 2201
grad II*) SSD 1651 1775 1864 1957 2006 2056
grad III*) SSD 1475 1586 1665 1748 1792 1837
debutant*) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
8. Informatician gradul I SSD 1828 1965 2063 2167 2221 2276
gradul II SSD 1667 1792 1882 1976 2025 2076
gradul III SSD 1505 1618 1699 1784 1828 1874
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
9. Secretar instituție unitate de învățământ I**) SSD 1889 2031 2132 2239 2295 2352
II**) SSD 1687 1814 1904 1999 2049 2101
III**) SSD 1533 1648 1730 1817 1862 1909
debutant**) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
10. Pedagog școlar, laborant I SSD 1717 1846 1938 2035 2086 2138
II SSD 1616 1737 1824 1915 1963 2012
III SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
11. Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară gradul I SSD 1480 1591 1671 1754 1798 1843
gradul II SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
12. Administrator patrimoniu grad I***) SSD 1480 1591 1671 1754 1798 1843
grad II***) SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
grad III***) SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant***) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
13. Administrator financiar treapta I*) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II*) M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III*) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant*) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
14. Informatician IA PL/M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I PL/M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
15. Secretar IA**) M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I**) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II**) M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III**) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant**) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
16. Pedagog școlar IA M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
17. Instructor-animator, instructor educație extrașcolară IA M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
18. Corepetitor I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
19. Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II***) M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III***) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant***) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
20. Laborant I PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
21. Instructor, model I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
22. Mediator școlar I M/G 1394 1499 1573 1652 1693 1736
II M/G 1384 1488 1562 1640 1681 1723
debutant M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
23. Îngrijitor grupă învățământ preșcolar M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
debutant M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
24. Supraveghetor noapte I G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
II G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
25. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA –din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2101 2259 2372 2490 2552 2616
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2021 2173 2281 2395 2455 2517
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
26. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1825 1962 2060 2163 2217 2272
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 1638 1761 1849 1941 1990 2040
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
27. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
28. Mânuitor carte M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
29. Analist, programator, inginer sistem; IA S 2563 2755 2893 3038 3114 3191
Analist, programator, inginer sistem; I S 2294 2466 2589 2719 2787 2856
Analist, programator, inginer sistem; II S 2057 2211 2322 2438 2499 2561
Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
30. Analist (programator) ajutor; IA M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
Analist (programator) ajutor; I M 1467 1577 1656 1739 1782 1827
Analist (programator) ajutor; II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Analist (programator) ajutor; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
31. Operator, controlor date; I M 1491 1603 1683 1767 1811 1857
Operator, controlor date; II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Operator, controlor date; III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Operator, controlor date; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
32. Inginer gradul IA S 2005 2155 2263 2376 2436 2497
Inginer gradul I S 1882 2023 2124 2231 2286 2343
Inginer gradul II S 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Inginer gradul debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
33. Subinginer gradul I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Subinginer gradul II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Subinginer gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Subinginer debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2079 2235 2347 2464 2526 2589
Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1734 1864 1957 2055 2106 2159
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
35. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1953 2099 2204 2315 2373 2432
Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1711 1839 1931 2028 2079 2131
Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
36. Psiholog, sociolog principal S 2144 2305 2420 2541 2605 2670
Psiholog, sociolog S 1910 2053 2156 2264 2320 2378
Psiholog, sociolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
37. Cercetător științific principal I S 1906 2049 2151 2259 2315 2373
Cercetător științific principal II S 1751 1882 1976 2075 2127 2180
Cercetător științific principal III S 1647 1771 1859 1952 2001 2051
Cercetător științific S 1444 1552 1630 1711 1754 1798
38. Asistent de cercetare științifică S 1550 1666 1750 1837 1883 1930
Asistent de cercetare științifică stagiar S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
39. Asistent I M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Asistent II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent stagiar M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
40. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2639 2837 2979 3128 3206 3286
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2415 2596 2726 2862 2934 3007
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2246 2414 2535 2662 2728 2797
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
41. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2360 2537 2664 2797 2867 2939
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2233 2400 2520 2647 2713 2781
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1970 2118 2224 2335 2393 2453
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
42. Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I S 2457 2641 2773 2912 2985 3059
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2050 2204 2314 2430 2490 2553
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1742 1873 1966 2065 2116 2169
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
43. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 1389 1493 1568 1646 1687 1730
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 1364 1466 1540 1617 1657 1698
44. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1795 1930 2026 2127 2181 2235
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
45. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 1364 1466 1540 1617 1657 1698
46. Regizor scenă (culise) I M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Regizor scenă (culise) II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Regizor scenă (culise) III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Regizor scenă (culise) debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
47. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1840 1978 2077 2181 2235 2291
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1780 1914 2009 2110 2162 2216
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
48. Redactor I SSD 1739 1869 1963 2061 2113 2165
Redactor II SSD 1560 1677 1761 1849 1895 1942
Redactor III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
49. Secretar de redacție, tehnoredactor IA M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Secretar de redacție, tehnoredactor I M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Secretar de redacție, tehnoredactor II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Secretar de redacție, tehnoredactor debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
50. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 1864 2004 2104 2209 2264 2321
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1693 1820 1911 2007 2057 2108
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
51. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
52. Conservator, restaurator, custode sala I M 1492 1604 1684 1768 1813 1858
Conservator, restaurator, custode sala II M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Conservator, restaurator, custode sala III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Conservator, restaurator, custode sala debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
53. Asistent social gradul I – (asistent social principal) S 1658 1782 1871 1965 2014 2065
Asistent social gradul II – (asistent social specialist) S 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Asistent social gradul III – (asistent social practicant) S 1545 1661 1744 1831 1877 1924
Asistent social debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
54. Asistent social gradul I – (asistent social principal) SSD 1454 1563 1641 1723 1766 1811
Asistent social gradul II – (asistent social) SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Asistent social debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
55. Asistent social I – (asistent social principal) PL/M 1403 1508 1584 1663 1704 1747
Asistent social gradul II – (asistent social) PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent social debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
56. Antrenor maestru (categoria I) 2192 2356 2474 2598 2663 2729
Antrenor senior (categoria a II-a) 1843 1981 2080 2184 2239 2295
Antrenor (categoria a III-a și a IV-a) 1744 1875 1969 2067 2119 2172
Antrenor asistent (categoria a V-a și debutant) 1364 1466 1540 1617 1657 1698
57. Medic veterinar I S 2297 2469 2593 2722 2790 2860
Medic veterinar II S 1952 2098 2203 2313 2371 2431
Medic veterinar III S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
Medic veterinar debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
58. Tehnician IA***) M 1478 1589 1668 1752 1795 1840
59. Căpitan M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
60. Șef mecanic M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
61. Ofițer de punte M 1371 1474 1548 1625 1666 1707
62. Șef timonier 1371 1474 1548 1625 1666 1707

*) Se utilizează și pentru funcțiile: economist, referent și contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

**) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

***) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. ––-

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *