1996 anul telefoniei mobile in România

HG nr. 848/1996

author
15 minutes, 36 seconds Read

HOTĂRÎRE Nr. 848 din 23 septembrie 1996
privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale şi alte venituri ale populaţiei, începând cu luna octombrie 1996


 

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 30 septembrie 1996


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Începând cu data de 1 octombrie 1996, suma fixa, reprezentind compensarea majorării preţurilor la energie, combustibili şi pîine, creşte conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 543/1996, astfel:
a) la pensiile pentru limita de vârsta cu vechime integrală şi incompleta, precum şi la pensiile de invaliditate de gradul I şi II şi la pensiile de urmaş, cu suma de 4.800 lei care, împreună cu compensarea acordată pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 1996, devine 12.800 lei;
b) la pensiile pentru invaliditate de gradul III şi la ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, cu suma de 2.880 lei care, împreună cu compensarea acordată pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 1996, devine 7.680 lei;
c) la pensiile agricultorilor, cu suma de 3.000 lei care, împreună cu compensarea acordată pe perioada 1 iulie – 30 septembrie 1996, devine 7.000 lei.


Articolul 2

Se indexează cu 6% următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată;
b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari;
c) indemnizaţiile de îngrijire acordate în baza legislaţiei de pensii, pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;
e) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994;
f) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
g) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
h) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.


Articolul 3

(1) Pensiile pentru munca depusa şi limita de vârsta cu vechime integrală şi pensiile de invaliditate de gradul I, din sistemul asigurărilor sociale de stat, se recoreleaza, ţinând seama de vechimea în munca şi contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat, într-o primă etapa, prin acordarea unui coeficient mediu de 7%, care se aplică diferenţiat, în funcţie de creşterea pensiei medii de asigurări sociale de stat din perioada octombrie 1990 – septembrie 1996.
(2) Pensiile militare se recoreleaza, într-o primă etapa, prin acordarea unui coeficient mediu de 7%, care se aplică diferenţiat, în funcţie de data trecerii în rezerva sau în retragere.
(3) Modul concret de recorelare a pensiilor pentru munca depusa şi limita de vârsta cu vechime integrală şi de invaliditate gradul I, din sistemul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile alin. (1), se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
(4) Modul concret de recorelare a pensiilor militare, în conformitate cu prevederile alin. (2), se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ordonatorilor principali de credite bugetare, prin care sunt finanţate pensiile militare.


Articolul 4

(1) Pensiile agricultorilor se corecteaza cu 12,5% .
(2) Pensiile agricultorilor, stabilite în baza legislaţiei anterioare datei de 1 august 1992 şi care nu au făcut obiectul Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, se corecteaza, în plus faţă de prevederile alin. (1), cu 15% .


Articolul 5

Măsurile prevăzute la art. 3 şi 4 se aplică la cuantumul pensiilor din luna septembrie 1996, după care se aplică prevederile art. 2.


Articolul 6

(1) Măsurile de protecţie socială prevăzute la art. 2, art. 3 alin. (1) şi art. 4 se aplică pensiilor de asigurări sociale de stat, respectiv ale agricultorilor, al căror cuantum nu depăşeşte 450.000 lei lunar.
(2) În cazul în care, prin aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute la art. 2, art. 3 alin. (1) şi art. 4, cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, respectiv ale agricultorilor, depăşeşte nivelul prevăzut la alin. (1), se acordă 450.000 lei.


Articolul 7

Cuantumurile pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare ce se vor stabili după data de 1 octombrie 1996 nu vor putea fi mai mici decît cele prevăzute în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996.


Articolul 8

Prevederile art. 2, 3 şi 6 din prezenta hotărâre se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie se acordă începând cu data de 1 octombrie 1996, dacă acestea sunt stabilite în condiţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996.


Articolul 9

Alocaţia de stat pentru copii, reglementată prin Legea nr. 61/1993, se stabileşte la 12.000 lei lunar pentru fiecare copil.


Articolul 10

(1) Nivelurile de venituri nete lunare până la care se acordă ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 sunt următoarele:
a) 101.800 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
b) 141.800 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
c) 178.200 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
d) 212.100 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
e) cîte 31.500 lei pentru fiecare altă persoană care face parte din familie, în condiţiile Legii 67/1995.
(2) Nivelul veniturilor nete lunare prevăzut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 este de 56.500 lei.
(3) Sumele prevăzute la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin. (2) şi la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 6.400 lei.


Articolul 11

Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, pe baza cererilor înregistrate şi a actelor doveditoare depuse până la data de 30 septembrie 1996 se indexează cu 6% .


Articolul 12

Suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, se stabileşte la 107.200 lei.


Articolul 13

Cuantumul ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se stabileşte la 14.900 lei lunar.


Articolul 14

Cuantumul indemnizaţiei care se acordă mamelor începând cu cea de-a doua naştere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, se stabileşte la 124.800 lei pentru fiecare copil născut.


Articolul 15

Alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane se stabilesc la 22.500 lei lunar.


Articolul 16

(1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, rezultate în urma indexării, potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe, potrivit legii, se stabilesc la 25.200 lei pentru alocaţiile de hrana sau bon valoric pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 63.300 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.


Articolul 17

Cuantumul burselor pentru elevi şi studenţi, rezultat în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, este prevăzut în anexa nr. 2.


Articolul 18

Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii şi instituţii de învăţământ special, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 6% .
Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului şi, respectiv, de către Ministerul Sănătăţii.


Articolul 19

Premiile, primele şi alte drepturi prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, republicată, se indexează cu 6% .


Articolul 20

Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, în concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi al compensatiei acordate salariaţilor până la includerea acesteia în salariul de baza.


Articolul 21

Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau a pensionarului de asigurări sociale de stat, militar sau I.O.V.R., se stabileşte la 127.200 lei, iar, în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 95.400 lei.


Articolul 22

(1) Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială din prezenta hotărâre se includ, începând cu data de 1 octombrie 1996, în drepturile la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora şi se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică.
(2) Sumele reprezentind rezultatul aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile de asistenţa socială sau reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice.


Articolul 23

Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi indexate în limita a 6% . Cu coeficientul de 6% pot fi indexate şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.


Articolul 24

Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3.


Articolul 25

(1) Cuantumurile veniturilor în funcţie de care se calculează contribuţia beneficiarilor biletelor de tratament şi odihnă, prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 412/1996, devin:
– lit. a) – până la 225.000 lei;
– lit. b) – până la 97.000 lei;
– lit. c) – până la 450.000 lei.
(2) Sumele fixe reprezentind compensarea majorării preţurilor şi tarifelor la energie, combustibil şi pîine nu se iau în calcul la stabilirea contribuţiilor beneficiarilor biletelor de odihnă şi tratament.


Articolul 26

Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti şi sistemelor de asigurări sociale – altele decît cele de stat – să aplice măsurile de protecţie social prevăzute în prezenta hotărâre.


Articolul 27

Anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prezenta hotărâre şi, respectiv, cu Hotărârea Guvernului nr. 860/1996 cu privire la indexarea salariilor începând cu luna octombrie 1996.


Articolul 28

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Articolul 29

Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 octombrie 1996.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu


Anexa 1

ALOCAŢIA DE HRANA
pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit

– lei/zi –
I. ÎNVĂŢĂMÂNT
Copii în grădiniţe cu program prelungit 2.230
Copii în grădiniţe cu program săptămânal 2.550
Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale 3.180
Elevi şi tineri în casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special 3.500
Elevi din învăţământul preuniversitar 2.700
Studenţi – se stabileşte de către senatele universităţilor
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale 4.660
Elevi din clasele cu profil sportiv 5.830
Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale 4.350
II. SĂNĂTATE
Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare 3.600
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 1.640
Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*) 480
*) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare 1.540
Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare 2.700
Copii în creşe cu program zilnic 1.640
Copii în creşe cu program săptămânal 2.440
Copii în leagăne de copii 2.810
Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare 4.660
Bolnavi în leprozerii 5.250
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 3.020
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 370
Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 10.120
III. ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cămine de bătrâni şi pensionari 3.020
Cămine-spital pentru adulţi 3.500
Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori 2.700
Cantine de ajutor social 2.440
IV. ACTIVITATE SPORTIVĂ
– lei/zi –
Activităţi Plafoane valorice
La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiţii sportive interne:
– etapa pe localitate până la 14.000 până la 23.300
– etapa judeţeană până la 14.000 până la 23.300
– etapa de zonă şi divizia B până la 18.700 până la 29.200
– etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 18.700 până la 29.200
b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:
– organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestora până la 18.700 până la 29.200
– organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionale până la 21.000 până la 35.000
c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale: – organizate de cluburi şi asociaţii sportive până la 29.200 până la 40.800
– organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centrale până la 29.200 până la 46.600
– mese oficiale până la 29.200 până la 46.600


2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă

Plafoane valorice  – lei/zi –
– competiţii sportive interne 8.200
– cantonamente, semicantonamente şi tabere 9.900
– competiţii sportive internaţionale 11.700


3. Alimentaţie de efort

– lei/lună –
a) Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:
– federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă până la 233.200
– direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă până la 116.600
– lei/zi –
b) Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către:
– cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii până la 3.000


4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de:

– lei/zi –
– Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive până la 14.000
– alte unităţi sportive până la 9.300


5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:

– alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale universitare până la 5.800
– alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susţinut până la 5.800
– lei/joc –
– răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale până la 3.500
V. ACTIVITATE DE TINERET
– lei/zi –
VI. Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului TRANSPORTURI până la 23.300
1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine 5.200
2. Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie, pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară 4.700
3. Scafandri 5.500


NOTĂ:
Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.


Anexa 2

BURSE
pentru elevi şi studenţi

– lei/lună –
1. Bursă de merit pentru elevi 12.000
2. Bursă de studiu pentru elevi 7.600
3. Bursă de ajutor social pentru elevi:
– clasele I-VIII 23.500
– clasele IX-XII (XIII) anii I-IV 34.700
4. Bursă pentru elevii români din Republica Moldova şi din Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului român 84.000
5. Bursă de studiu pentru studenţii români de la învăţământul universitar 87.500
6. Bursă de merit pentru studenţii români de la învăţământul universitar 93.500
7. Bursă de ajutor social pentru studenţii şi cursanţii români de la învăţământul universitar şi postuniversitar de studii aprofundate 78.000
8. Bursă de ajutor social acordată ocazional (îmbrăcăminte, maternitate, deces şi altele) 78.000
9. Bursă de studiu pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate 93.500
10. Bursă de merit pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate 96.800
11. Burse pentru studenţii români din Republica Moldova şi din Ucraina, pentru studenţii de origine etnică română şi studenţii străini bursieri ai statului român 93.500
12. Bursă pentru cursanţii la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate, doctorat şi specializare pentru românii din Republica Moldova şi din Ucraina şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român 96.800Anexa 3

PLAFOANELE
în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe

– lei/lună –
Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 Plafoanele indexate de la 1 octombrie 1996
Până la 12.000 până la 222.000
12.001-20.000 222.001-317.000
peste 20.000 peste 317.000


www.pensii.ro Legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *