Legea pensiilor actualizata

author
1
230 minutes, 39 seconds Read

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT · PARLAMENTUL

Publicat în  Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrării în vigoare 23-12-2010

Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data de 21 Noiembrie 2019 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; DECIZIA nr. 297 din 27 martie 2012; DECIZIA nr. 680 din 26 iunie 2012; DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 956 din 13 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013; LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013; LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013; LEGEA nr. 380 din 24 decembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 463 din 17 septembrie 2014; LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014; LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015; LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015; LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016; LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016; LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 222 din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017; LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017; LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017; LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017; LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018; LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018; DECIZIA nr. 632 din 9 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019; LEGEA nr. 23 din 9 ianuarie 2019; LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019; LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019; LEGEA nr. 135 din 12 iulie 2019; LEGEA nr. 215 din 14 noiembrie 2019.

Notă CTCE Conform alin. (1) al art. 193 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. În consecinţă, LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu tot cu modificările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost abrogată de art. 32 din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Conform lit. a) a art. 24, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

 1. a) „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice” cu „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”;

Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Trei pensionari merg sa primeasca sfaturi despre viata sanatoasa de la nutritionist:
– Ce pensie aveti?
– 2500 de lei.
– De la masa sa nu va lipseasca friptura, sticla cu vin si fructele tropicale.
Al doilea avea pensia de 1000 de lei.
– De la masa sa nu va lipseasca legumele.
Al treilea, cu pensia de 300 de lei.
– Tataie… aer, cat mai mult aer!                                                            (Sursa bancuri365.ro )


Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

Articolul 2

Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principii de bază:

a)principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la sistem;

b)principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;

c)principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

d)principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

e)principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;

f)principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public de pensii îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de lege;

g)principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii;

h)principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

i)principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.

Articolul 3

(1)În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul/entitatea asimilată angajatorului este obligat/ă să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, persoana fizică care realizează venituri din activităţi independente sau drepturi de proprietate intelectuală şi care, pe baza declaraţiei individuale de asigurare, datorează contribuţia de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoana fizică ce achită contribuţia de asigurări sociale pe baza contractului de asigurare socială, potrivit prezentei legi;

La data de 01-04-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

b)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)contract de asigurare socială – contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;

La data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)contribuabil – persoana fizică sau juridică ce plăteşte contribuţii de asigurări sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;

e)declaraţie individuală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau din drepturi de proprietate intelectuală pentru care există obligaţia depunerii acesteia şi care constituie documentul pe baza căruia se stabileşte, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;

La data de 01-04-2018 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

f)declaraţie nominală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute la lit. e), care constituie documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;

La data de 01-04-2018 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

g)locuri de muncă în condiţii deosebite – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

h)locuri de muncă în condiţii speciale – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

i)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

j)perioade asimilate – perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

k)prestaţii de asigurări sociale – veniturile de înlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege, pentru pierderea totală ori parţială a veniturilor asigurate;

l)punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câştigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

La data de 01-01-2018 Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

m)punctaj anual – numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare;

n)punctaj mediu anual – numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;

o)riscuri asigurate – evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă instituţiile sistemului public de pensii să acorde asiguraţilor prestaţiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, bătrâneţe şi deces);

p)stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

La data de 01-04-2018 Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

q)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

r)stagiu complet de cotizare – perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială;

s)abrogată;

La data de 01-04-2013 Lit. s) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013.

t)stagiu minim de cotizare – perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare;

u)stagiu potenţial – perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante;

 1. v) vârstă standard de pensionare – vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege.

w)câştig salarial brut/salariu lunar brut – veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, conform legislaţiei în vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

x)nevăzător – persoana care prezintă deficienţă vizuală gravă, din cauza căreia este încadrată în grad de handicap grav;

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

y)venituri din activităţi dependente – venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 4

(1)De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, instituţie care păstrează modul de organizare şi funcţionare, preia personalul, precum şi drepturile şi obligaţiile acesteia.

(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP, care funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)În subordinea CNPP funcţionează case judeţene de pensii, în fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ, precum şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii.

(4)CNPP poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul casei judeţene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

Articolul 5

(1)Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.

(2)Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

(3)Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

Articolul 6

(1)În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

 1. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;

La data de 01-01-2018 Litera a), punctul I. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)funcţionarii publici;

c)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera c), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogată de  Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Litera d), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

 1. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

 1. persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 01-04-2018 Punctul IV. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

 1. Abrogat.

La data de 01-01-2018 Punctul V. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

 1. abrogat;

La data de 30-12-2010 Pct. VI al alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Notă

*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.


Pensionarul se trezeşte noaptea şi vede că un hoţ caută prin casă.
Se sperie şi începe să ţipe:
– Ajutooor!!!
– Nu mai ţipa – încearcă să-l liniştească hoţul – nu-ţi fac rău, eu vreau numai bani.
La care pensionarul:
– Aia-i altceva, atunci hai să căutăm împreună, că şi mie mi-ar trebui.   (Sursa:bancuri365.ro)


Articolul 7

(1)Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, precum şi asiguraţii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, alţii decât cei care depun declaraţie individuală de asigurare, denumite în continuare angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, cât şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de asigurare.

La data de 01-04-2018 Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(2)În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.

(3) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

La data de 30-12-2010 Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

Notă

*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 8

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 9

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 10

(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii.

(2) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.

(3) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (2) revine persoanei în cauză.

La data de 01-01-2018 Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 11

(1)Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, sau după caz pe baza declaraţiei nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent.

La data de 01-04-2018 Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(2) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 12

(1)Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

(2)Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

(3) Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.

La data de 01-01-2018 Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 13

(1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

(2) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

La data de 01-01-2018 Articolul 13 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 14

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 14 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 15

(1)În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care CNPP întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3^1)În vederea realizării atribuţiilor privind evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, CNPP şi casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informaţii cu alte instituţii publice şi autorităţi.

La data de 01-01-2018 Articolul 15 din Capitolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Conţinutul, modalităţile şi termenele de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 16

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

a)vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;

b)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

d)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 17

(1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Constituie stagiu de cotizare şi perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:

a)s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49;

b)are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

(3)Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Articolul 18

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

La data de 17-11-2019 Litera a) din Articolul 18 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 215 din 14 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 14 noiembrie 2019

b)6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

La data de 01-01-2018 Articolul 18 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 19

(1)Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

(2)La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.

(3)În sistemul public de pensii, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională.

(4)În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor ţări pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.


Un pensionar avea impresia că băbuţa lui nu prea mai aude şi se gândeşte să o testeze.
Merge într-un colt al camerei şi spune:
– Auzi? Bătrânica nici o reacţie.
Mai face bătrânelul doi paşi şi spune iar:
– Auzi? Bătrânica iar fără reacţie.
Se duce bătrânelul lângă ea şi spune:
– Auzi? La care bătrânica :
– Pentru a treia oara îţi spun: Daaa!      (Sursa bancuri365.ro)    


Capitolul II

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Articolul 20

(1)Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public de pensii.

(2) CNPP înaintează anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3^1)CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administrează, reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe bază de contract de asigurare socială, precum şi alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, conform legii.

La data de 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3^2)CNPP şi unităţile din subordinea acesteia efectuează cheltuieli în limita aprobată prin buget şi a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii.

La data de 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)În situaţia în care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare prevederile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent, până la adoptarea noului buget.

Articolul 21

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din:

a)contribuţii de asigurări sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere, precum şi din alte venituri, potrivit legii;

b)sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.

Articolul 22

(1)Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.

(2)Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual până la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.

(3)Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.

(4)Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(5)Fondul de rezervă nu se poate utiliza în primii 3 ani de la începerea constituirii acestuia.

(6)Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul asigurărilor sociale de stat este excedentar, nu primeşte sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), şi numai după acoperirea deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Articolul 23

(1) Pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia acelora care au încheiat contracte de asigurare socială, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, are obligaţia de a transmite CNPP informaţiile necesare stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege. Informaţiile necesare, precum şi procedura de transmitere a acestora se stabileşte prin protocol încheiat între ANAF şi CNPP.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.

(3) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor.

La data de 01-01-2018 Articolul 23 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 24

(1)Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).

(2)Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondul de rezervă.

(3)Deficitul din anii precedenţi şi din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat rămas după utilizarea fondului de rezervă se finanţează din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Articolul 25

Disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobânzi, nivelul dobânzilor stabilindu-se prin convenţii încheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.

Articolul 26

În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

Capitolul III

Contribuţia de asigurări sociale

Articolul 27

(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a)persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente, precum şi cele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

La data de 01-04-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

b)persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.

(3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt prevăzute în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 28

(1)Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale.

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 29

(1)Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

(1^1)Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se menţin până la data de 1 septembrie 2021, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.

La data de 13-01-2019 Alineatul (1^1) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019

(1^2)Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 şi data de 1 septembrie 2021 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 13-01-2019 Alineatul (1^2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 30.
(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din:
a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;
c) activitățile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
d) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
e) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3;
f) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.
g) activitățile din industria de armament referitoare la: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor; fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia; operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.
h) sectorul construcții nave, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj.

i) activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.

(2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiții speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.
(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupele I și II de muncă și care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt încadrate în condiții speciale de muncă.
(4.1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.
(4.2) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activitățile dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. g), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.
(4.3) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. h), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care personalul din sectorul construcții nave a desfășurat activități la locuri de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

(4^4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă.
(la 03-04-2022, Articolul 30 din Capitolul III a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 74 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022 )
Notă
Articolul II din LEGEA nr. 74 din 30 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din 31 martie 2022, prevede:

  Articolul II

    (1) De prevederile art. 30 alin. (4^4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.

    (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

    (3) În situația în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.

(4^5) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. j)-l), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. j)-l) în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.
(la 01-01-2023, Articolul 30 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din Legea nr. 351 din 12 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 din 13 decembrie 2022 )

(5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă și perioadele în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puțin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiții de muncă.

Articolul 31

(1) În situaţia contractului de asigurare socială contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii acestuia, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, în înţelesul Codului Fiscal.

(2) Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) datorează cota de contribuţie de asigurări sociale conform prevederilor Codului fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 31 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 32

(1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi, în baza contractului de asigurare.

(2) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

La data de 01-01-2018 Articolul 32 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 33

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, cu excepţia acelora care sunt asiguraţi în baza contractului de asigurare socială, este prevăzută în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 33 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 34

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 34 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 35

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 35 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 36

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

La data de 01-04-2018 Articolul 36 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

Articolul 37

(1) Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.

La data de 30-12-2010 Art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

Notă

*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 38

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 38 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 39

(1) Contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale conform Codului fiscal se plăteşte lunar de către angajator împreună cu contribuţia de asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.

(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.

(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile datorate acestor fonduri.

La data de 01-01-2018 Articolul 39 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 40

(1) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

(2) Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este prevăzut în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 01-01-2018 Articolul 40 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 41

(1)Activitatea privind administrarea creanţelor provenind din contribuţii de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau de entităţile asimilate angajatorilor, precum şi de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de organul fiscal central, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) ANAF şi CNPP colaborează şi fac schimb de informaţii referitoare la declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale.

La data de 01-01-2018 Articolul 41 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 42

Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contribuţiilor de asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Articolul 42 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 43

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 43 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 44

(1)În situaţia persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare socială, plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie. Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere este cea stabilită prin Codul de procedură fiscală.

(2) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează conform reglementărilor legale în materie.

(3) Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către casa teritorială de pensii, competentă conform legii.

La data de 01-01-2018 Articolul 44 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 45

(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat şi, după caz, de către angajator.

La data de 01-04-2018 Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(1^1)În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că venitul net/brut anual realizat la sfârşitul anului este mai mic decât 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată şi aceştia au plătit contribuţie de asigurări sociale, stagiul de cotizare se determină prin raportarea venitului la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale la salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

La data de 01-04-2018 Articolul 45 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care sa datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se încasează de către casa teritorială de pensii competentă.

La data de 01-01-2018 Articolul 45 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 46

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 46 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 47

(1)Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.

(2)În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Articolul 48

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 48 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 49

(1)În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a)a beneficiat de pensie de invaliditate;

b)a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

c)a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

d)a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e)a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

f)a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

g)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 49 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 54, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi.

(4)Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Articolul 50

Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraţilor sistemului public de pensii, de către CNPP/casele teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Articolul 50 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Capitolul IV

Pensii

Articolul 51

(1)În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:

a)pensia pentru limită de vârstă;

b)pensia anticipată;

c)pensia anticipată parţială;

d)pensia de invaliditate;

e)pensia de urmaş.

(2) În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1).

La data de 22-07-2018 Alineatul (2) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obţinerea uneia dintre acestea.

La data de 22-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(3^1)Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoana îndeplineşte atât condiţiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât şi cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii.

La data de 22-07-2018 Articolul 51 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 56^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(4)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

(5)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Secţiunea 1

Pensia pentru limită de vârstă

Articolul 52

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege.

La data de 01-01-2018 Articolul 52 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 53

(1)Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

(2)Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

(3)Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

Articolul 54

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 54 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 55

(1)Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a)conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite (ani împliniţi) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
1 4
2 8
3 1
4 1 4
5 1 8
6 2
7 2 4
8 2 8
9 3
10 3 4
11 3 8
12 4
13 4 4
14 4 8
15 5
16 5 4
17 5 8
18 6
19 6 4
20 6 8
21 7
22 7 4
23 7 8
24 8
25 8 4
26 8 8
27 9
28 9 4
29 9 8
30 10

La data de 17-11-2019 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 215 din 14 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 14 noiembrie 2019

a^1)abrogată;

Tabelul nr. 1^1

Abrogat.

–––-

Lit. a^1) şi Tabelul nr. 1^1 de la alin. (1) al art. 55 au fost abrogate de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015.

b)conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 59, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă şi condiţii speciale

(ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 de ani şi peste 12

La data de 02-08-2018 Tabelul nr. 2 din Alineatul (1), Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018

c)cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2)Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 56

(1)Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin:

a)20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) sau 15 ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) în cazul în care activitatea minieră încetează ca urmare a obligaţiilor pe care şi le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană, pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani;

La data de 20-07-2019 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 135 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019

b) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 15 ani;
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani.
d) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi  i) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani.
(2) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (1) nu poate fi mai mică decât:
a) 45 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a);
b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepția balerinilor și acrobaților, pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați;
c) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c).
d) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. d).
(3) Stagiul complet de cotizare este de:
a) 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);
b) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f);
c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e).
d) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i).

(la 18-08-2021, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 16 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021 )
(la 02-08-2018, Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )
Notă
Articolul II din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 30 iulie 2018, prevede:

„Articolul II

(1) De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, din oficiu, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.

Art. 56.1. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.
(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit și din perioade prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani.
Art. 56.2. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au desfășurat activități dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) și i) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepția balerinilor/soliștilor balet, dansatorilor și acrobaților, pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați;
(2) Pentru persoanele care au desfășurat activitățile prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani.

Aliniatul (2) a fost modificat prin Legea 373/2022 si a fost promulgata prin Decretul 1701/2022.

La data de 16.07.2021 aliniatul (1) a fost modificat prin legea 197/16.07.2021

Articolul 57

(1)Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.

(3)Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

La data de 23-07-2016 Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016.

Notă CTCE A se vedea şi art. II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016, care menţionează: „(1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului”.

 Articolul 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează:
 a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;
 b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;
 c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

Articolul 58 a fost modificat prin OUG 94/2021 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021

Articolul 59

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

Articolul 60

(1)Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).

(2)Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 60 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

La data de 17-07-2016 Art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016.

Articolul 61

(1)În situaţia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai în condiţiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă.

(2)Activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii.

(3)Activităţile din anexa nr. 2, avizate în condiţii speciale de muncă, realizate în unităţile din anexa nr. 3 se consideră în condiţii speciale de muncă numai dacă acestea se desfăşoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună.

Secţiunea a 2-a

Pensia anticipată

Articolul 62

(1)Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Articolul 63

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Articolul 64

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

(2)Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

Secţiunea a 3-a

Pensia anticipată parţială

Articolul 65

(1)Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1.

Tabelul nr. 2^1

Perioada de cotizare realizată

peste stagiul standard complet

de cotizare prevăzut în

anexa nr. 5

Procentul de diminuare pentru

fiecare lună de anticipare

(%)

până la 1 an 0,50
peste 1 an 0,45
peste 2 ani 0,40
peste 3 ani 0,35
peste 4 ani 0,30
peste 5 ani 0,25
peste 6 ani 0,20
între 7 şi 8 ani 0,15

La data de 17-07-2016 Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016.

(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Abrud, Avram Iancu, Baia de Arieș, Lupșa, Ocoliș, Roșia Montană și Zlatna din județul Alba, Băița din județul Bihor, Bacău și Onești din județul Bacău, Maieru, Rodna și Șanț din județul Bistrița-Năsăud, Crizbav, Făgăraș, Feldioara, Hălchiu, Satu Nou și Victoria din județul Brașov, Brăila, Tichilești și Chișcani din județul Brăila, Anina, Armeniș, Ciudanovița, Moldova Nouă, Oțelu Roșu și Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodari din județul Constanța, Baraolt din județul Covasna, Târgoviște și Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din județul Galați, Brănești, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgotești, Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru, Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Turburea, Turceni și Urdari din județul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic și Tulgheș din județul Harghita, Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Răchitova, Șoimuș, Teliucu Inferior, Uricani, Vața de Jos, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, Borșa din județul Maramureș, Grințieș și Săvinești din județul Neamț, Brazi și Ploiești din județul Prahova, Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani și Vatra Dornei din județul Suceava, Fârdea, Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, Mina Altân Tepe și Tulcea din județul Tulcea, Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).
(la 28-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 258 din 21 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 25 iulie 2022 )
(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.
(7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parțială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4).
(la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 )
(8) Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidențele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.
(la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 )
(9) Prevederile alin. (7) și (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
(la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 )

Articolul 66

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Articolul 67

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

(2)Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

Secţiunea a 4-a

Pensia de invaliditate

Articolul 68

(1)Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 şi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

La data de 01-01-2018 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

a)accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;

b)neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;

c)bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

(1^1)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1^1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c).


– Bunico, am auzit de o grămadă de leacuri băbeşti prin care bătrânii se tratează când au probleme de sănătate.
– Matale cum te tratezi când eşti bolnavă?
– Păi, la răceală – cu un păhărel de ţuică, dacă îmi creşte tensiunea – cu un păhărel de coniac, când îmi scade tensiunea – cu un pahar de vin roşu, dacă nu am poftă de mâncare – cu un pahar de vin alb, iar pentru o digestie mai bună – un pahar de bere.
– Bine, bunico, şi pentru care boală bei matale apă?
– Dragă, eu aşa boală gravă încă n-am avut…                                                                                                                      (Sursa: bancuri365.ro)

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

(4)Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Articolul 69

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a)de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;

b)de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

c)de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Articolul 70

(1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(2) CNPP, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

La data de 01-01-2018 Articolul 70 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 71

(1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de prezenta lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.

(5)Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(7)Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

(8)Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.

(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

La data de 01-01-2018 Alineatul (9) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(10)Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin. (9) necontestate în termen rămân definitive.

Articolul 72

În vederea efectuării de investigaţii şi examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituţiile subordonate, poate încheia contracte de prestări de servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.


Bătrânul de 70 de ani i se plânge medicului:
– La primul încă merge, la al doilea mai greu, la al treilea mă înec, iar la al patrulea trebuie să mă opresc.
– Omule, bucură-te că la vârstă dumitale ajungi la patru.
– Sigur, domnule doctor. Numai că eu locuiesc la etajul cinci.

Articolul 73

Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.

La data de 01-04-2013 Art. 73 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013.

Articolul 74

Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4).

Articolul 75

(1)La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării/solicitării pensiei de invaliditate.

(2)Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

La data de 01-01-2018 Articolul 75 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 76

(1)Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3

Vârsta persoanei la

data emiterii

deciziei medicale

asupra capacităţii

de muncă

Stagiul de cotizare

realizat

(ani)

până la 20 ani 1
de la 20-23 ani 2
23-25 ani 3
25-29 ani 6
29-33 ani 9
33-37 ani 11
37-41 ani 14
41-45 ani 17
45-49 ani 20
49-53 ani 23
53-57 ani 25
57-60 ani 26
Peste 60 de ani 27

(2)În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare prevăzute la art. 58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.

Aliniatul 3) al articolului 76 a fost modificat prin OUG 94/2021 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021

La data de 01-04-2013 Art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013.

Articolul 77

(1)Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix.

(2)Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilite în condițiile legii.

(3)Indemnizația pentru însoțitor se suportă de la bugetul de stat.

(4) În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă de ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

La data de 01-01-2018 Articolul 77 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 73, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 78

(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 78 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

a)menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;

b)încadrarea în alt grad de invaliditate;

c)redobândirea capacităţii de muncă.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 78 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

(4)Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

(5)Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

(6)Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 71.

Articolul 79

(1)Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a)prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b)au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;

c)au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 79 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 80

(1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă sau centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive.

(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă sau la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.

(3)Abrogat.

La data de 22-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 80 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

La data de 01-01-2018 Articolul 80 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 81

(1)Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 79 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale.

(2)Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

(3) Cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prevăzute la art. 71 alin. (2), efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 81 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.


Un pensionar nimereşte pe o stradă unde erau prostituate.

– Hai, moşule!

– Nu pot.

– Hai să încercăm.

Se duc. Moşul se comportă excelent.

– Vezi? Spuneai că nu mai poţi.

– O, asta pot!

De plătit nu mai pot.


Articolul 82

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.

(3)Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Secţiunea a 5-a

Pensia de urmaş

Articolul 83

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Articolul 84

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

a)până la vârsta de 16 ani;

b)dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

c)pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Articolul 85

(1)Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

(2)În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Articolul 86

(1)Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

(2)Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.


La o casă de bătrâni un văduv şi o văduvă se cunosc de multă vreme. Într-o seară, la o mică festivitate de Valentine’s day, stăteau la o masă faţă în faţă. În timpul mesei, el o priveşte de multe ori galant şi îndrăzneşte să o întrebe :

– Vrei să fii nevasta mea?

Fără să se mai gândească mult ea răspunde:

-Da, da, vreau!

Se despart afectuos, mergând fiecare în camera sa. Dimineaţa el se trezeşte şi derutat se gândeşte: A zis da  sau nu?

Nu mai ştia…. Agitat o sună la telefon şi după ce-i spune ce frumoasă a fost seara petrecută împreună, îndrăzneşte să o întrebe dacă a răspuns da sau nu. Cu mare bucurie ea îi răspunde :

-Da, din toata inima!

Şi sunt  foarte fericită că m-ai sunat pentru că  nu mai ştiam cine m-a întrebat.


La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 86 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 87

Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

La data de 01-01-2018 Articolul 87 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 88

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare din activităţi dependente aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

La data de 01-01-2018 Articolul 88 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 80, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 89

(1)Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:

a)pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;

b)pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

(2)Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

a)50% – pentru un singur urmaş;

b)75% – pentru 2 urmaşi;

c)100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Articolul 90

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Articolul 91

În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).

Articolul 92

Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

La data de 01-01-2018 Articolul 92 din Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 93

Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) şi la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

Secţiunea a 6-a

Calculul pensiilor

Articolul 94

(1)Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

(2)La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) şi a cuantumului indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (2), fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Articolul 95

(1)Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 95 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)În situaţia persoanelor prevăzute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole.

(3)În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situaţiile respective.

(4)La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

Notă CTCE Art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2013, astfel cum a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013 şi modificat prin art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prevede:

Articolul IV

(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:

 1. a) 1,12 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
 2. b) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;
 3. c) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie sau deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecție se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii inițiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecție prevăzuți la alin. (1), se cuvin începând cu data de 1 ianuarie 2013, în situația persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c).

–––-

Alin. (3) al art. IV a fost modificat de art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.

Articolul 96

(1)Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 96 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2^1)În situația asiguraților care, în aceeași perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate.

La data de 01-04-2018 Articolul 96 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(3) În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de contribuție prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 96 , Secțiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică încă nu a comunicat câștigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câștig salarial mediu brut comunicat.

Articolul 97

(1)Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează:

a)cuantumul pensiei de invaliditate, în situaţia prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. a);

b)25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) şi f);

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 97 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e).

(2)În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) şi care, în aceeaşi perioadă, obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, aceste venituri şi cele stabilite pentru perioadele asimilate.

Articolul 98

(1)Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

a)0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b)0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c)0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

(2)Pentru perioadele în care persoana a fost şomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

(3) Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 86, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(5)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 98 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 86, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 99

(1)Pentru asiguraţii care au realizat stagiul minim de cotizare şi care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%.

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 99 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 99 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 100

Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a)cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;

b)cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii.

La data de 01-01-2018 Articolul 100 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 89, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 101

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 101 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 102

Abrogat.

La data de 12-07-2019 Articolul 102 din Sectiunea a 6-a, Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 183 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019

Notă

Conform art. 182 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019, la litera c) a alin. (1) al aceluiași articol se prevede că, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) si art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Întrucât art. 183 alin. (1) a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 în Monitorul Oficial al României, abrogarea art. 102 din Legea 263/2010, se aplică cu aceeași dată, respectiv 12 iulie 2019.

Secţiunea a 7-a

Stabilirea şi plata pensiilor

Articolul 103

(1)Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 91, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de ultimul loc în care au fost asigurate în România.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 91, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2) sau (3), poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.

(5)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 103 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 92, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 104

(1)În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 104 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 93, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de la o altă dată, după cum urmează:

a)de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială şi a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu respectivele venituri, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;

La data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 104 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 94, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;

c)de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;

d)de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

Articolul 105

(1) În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizia casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

(2) În situaţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială şi a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu alte venituri, plata pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale nu este condiţionată de încetarea calităţii de asigurat.

La data de 01-01-2018 Articolul 105 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 95, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 106

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 106 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

(3)În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

(4) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 106 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 96, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 107

(1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(1^1)În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constată diferenţe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei şi cel ales de contribuabil în declaraţia individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, din oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior.

La data de 01-04-2018 Articolul 107 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(2)Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (1^1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

La data de 01-04-2018 Alineatul (2) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 107 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii.

(5)Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) şi (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Articolul 108

(1)În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.

(2)Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Articolul 109

(1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:

a)la domiciliul sau, după caz, reşedinţa pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;

La data de 22-07-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 109 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

b)în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP şi băncile comerciale, precum şi între CNPP si alte instituţii de credit, conform legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia celorlalte drepturi băneşti pentru stabilirea şi plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii.

(3) În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti, plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiaşi persoane.

(4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite lunar beneficiarilor, prin bănci sau prin Compania Naţională «Poşta Română» – S.A., drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2).

(5) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti la domiciliu sau, după caz, la reşedinţă, Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. remite lunar acestora drepturile băneşti şi documentul de plată întocmit de CNPP.

La data de 22-07-2018 Alineatul (5) din Articolul 109 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(6) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa acestora, cu serviciul de corespondenţă standard.

La data de 22-07-2018 Alineatul (6) din Articolul 109 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

La data de 01-01-2018 Articolul 109 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 98, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 110

(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiar a drepturilor de care beneficiază prevăzute la art. 109 alin. (1) şi (2), precum şi cele cu transmiterea documentelor de informare la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective şi se determină după cum urmează:

a)prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;

b)prin stabilirea unui tarif, pentru un document de informare, în situaţia în care beneficiarii au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card;

c)prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.

(2)Procentul şi tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3)Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 1,1% din valoarea totală a sumelor plătite.

La data de 09-10-2018 Alineatul (3) din Articolul 110 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul XIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

La data de 01-01-2018 Articolul 110 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 99, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 111

(1) Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 111 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 100, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate, aferente drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (2), pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 111 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 100, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Articolul 112

Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP.

La data de 01-01-2018 Articolul 112 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 101, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 113

(1)În sistemul public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a)pensionarul a decedat;

b)pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

c)pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c), precum şi cel prevăzut la art. 86 alin. (1) şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;

d)au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;

e)au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80;

f)au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);

g)copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 84 lit. c);

h)pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.

(2)Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

(3) Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 113 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 102, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 114

(1)În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a)pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat;

b)pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, realizează venituri lunare aflânduse în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II;

La data de 23-11-2017 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

c)pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;

La data de 23-11-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

d)pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1);

e)pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii urmaşi încadraţi în gradul I sau II de invaliditate realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II;

La data de 23-11-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

f)pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum şi copilul pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

La data de 23-11-2017 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

g)pensionarul urmaş, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;

h)soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, prevăzut la art. 86-88, realizează venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II;

La data de 23-11-2017 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

i)soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

j)soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

j^1)copiii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaş în sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 13-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 23 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019

k)abrogată;

La data de 23-11-2017 Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

(2)În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

(3)Abrogat.

La data de 22-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 114 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 102^1, Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(4)Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Articolul 115

(1)În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei/indemnizaţiei pentru însoţitor se face, la cerere, după cum urmează:

a)începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

b)începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);

c)de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) şi alin. (2);

d)de la data suspendării, în cazul pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor, suspendate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4).

(2)Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea termenului general de prescripţie şi numai dacă între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii.

La data de 23-11-2017 Articolul 115 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

Articolul 116

Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

La data de 01-01-2018 Articolul 116 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 103, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 117

Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor de pensie, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, precum şi la recuperare, se aplică şi indemnizaţiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepţia situaţiilor în care legea specială dispune altfel.

La data de 01-01-2018 Articolul 117 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 104, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 118

(1)În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:

La data de 23-11-2017 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 118, Sectiunea a 7-a, Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

a)pensionarii pentru limită de vârstă;

b)nevăzătorii;

c)pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;

d)copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b).

e)pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau judeţeni.

La data de 23-11-2017 Alineatul (1) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

(1^1)În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepţia celor realizate din situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, următoarele categorii de pensionari:

a)pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate;

b)pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;

c)pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale;

d)soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş.

La data de 23-11-2017 Articolul 118 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

(1^2)În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

La data de 01-04-2018 Alineatul (1^2) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018

(2)Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi dependente, aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

La data de 23-11-2017 Alineatul (2) din Articolul 118 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Lege 217 din 2017, pensie pentru voluntari; – pensii, legislatia pensiilor, calcul si consultanta

Articolul 119

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii în evidenţele căreia se află orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

La data de 01-01-2018 Articolul 119 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 105, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 120

(1)Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

(2)Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

Capitolul V

Alte drepturi de asigurări sociale

Articolul 121

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele prestaţii:

a)tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;

b)bilete de odihnă, pentru asiguraţi;

c)ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia.

Articolul 122

(1)Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2)Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:

a)gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;

b)cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

(3)Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.

(4)Contravaloarea prestaţiilor acordate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi diferenţa dintre contravaloarea prestaţiilor şi contribuţia bănească prevăzută la alin. (2) lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin al preşedintelui CNPP.

La data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 122 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(6) Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La încheierea contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de confort oferită, precum şi de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 122 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 123

(1)Biletele de odihnă se pot acorda, în condiţiile prezentei legi, asiguraţilor sistemului public de pensii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care nu este reglementată constituirea fondului social, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului. Diferenţa până la costul integral al biletului de odihnă se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2)Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 124

Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum şi modul de acordare, de distribuire şi de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 125

(1)În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

(2)Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.

(3)Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.*)

La data de 23-11-2017 sintagma: câştigului salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5) a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

Notă CTCE 1. A se vedea şi art. 17 din LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013, care prevede: „Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

 1. a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;
 2. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei”.
 3. A se vedea şi art. 17 din LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013, care prevede: „Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
 4. a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
 5. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.”
 6. Art. 17, Cap. III din LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 30 decembrie 2014 prevede:

Articolul 17

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

 1. a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
 2. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.
 3. Art. 15 și 16 din LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015 prevăd:

„Articolul 15

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

Articolul 16

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

 1. a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
 2. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei”.
 3. Reproducem art. 16 și 17 din LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017:

„Articolul 16

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Articolul 17

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

 1. a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;
 2. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei”.
 3. Reproducem mai jos prevederile art. 15 și 16 din LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 12 martie 2019:

„Articolul 15

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.”

Articolul 16

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

 1. a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;
 2. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.”

Articolul 126

(1)Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

(2)Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:

a)soţul;

b)copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

c)părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

(3)Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3).

Articolul 127

(1)Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

(2)Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Articolul 128

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 128 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 107, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 129

(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:

La data de 01-01-2018 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 129 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 109, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

a)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 129 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 108, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

c)casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

La data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 129 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 109, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidență.

Articolul 130

(1)Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptățite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.

(2)Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data decesului.

(3)Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

Articolul 130^1

(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se rețin de aceasta din contribuțiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de instituția prevăzută la alin. (1), care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceasta în luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acesteia.

La data de 22-07-2018 Capitolul V a fost completat de Punctul 109^1, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

Articolul 130^2

Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii şi plăţii drepturilor cuvenite.

La data de 22-07-2018 Capitolul V a fost completat de Punctul 109^1, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

Capitolul VI

Casa Naţională de Pensii Publice

La data de 01-01-2018 Titlul capitolului VI a fost modificat de Punctul 110, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 131

(1)CNPP este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii.

(2)CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.

(3)Sediul CNPP este în municipiul Bucureşti.

(4)Casa de pensii a municipiului Bucureşti şi casele judeţene de pensii sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică.

(5)CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare I.N.E.M.R.C.M., care este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică. În subordinea I.N.E.M.R.C.M. se înfiinţează centre regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

(6)Statutul şi structura organizatorică ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al I.N.E.M.R.C.M. şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

(7)CNPP este acţionar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” – S.A.

(8) CNPP are în subordine Centrul Naţional de Formare şi Pregătire Profesională, ca instituţie cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, ale cărui cheltuieli curente şi de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din fonduri proprii.

La data de 22-07-2018 Alineatul (8) din Articolul 131 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(9) Statutul, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Formare şi Pregătire Profesională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui CNPP.

La data de 22-07-2018 Articolul 131 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 111^1, Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

Articolul 132

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 132 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Secţiunea 1

Organizarea CNPP

La data de 01-01-2018 Titlul secțiunii 1 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 113, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 133

(1) Conducerea CNPP este asigurată de preşedinte şi consiliul de administraţie, compus din 19 membri.

La data de 22-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(2)Preşedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii şi justiției sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Preşedintele CNPP este şi preşedinte al consiliului de administraţie.

(3)Preşedintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică.

(4)Preşedintele are rang de secretar de stat şi este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această funcţie.

(5) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum urmează:

a)preşedintele CNPP;

b)5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi justiţiei sociale;

c)5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;

d)5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

e)3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor.

La data de 22-07-2018 Alineatul (5) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(6) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile patronale şi sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(7)Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi sau desemnaţi potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani.

(8) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 13 dintre membrii săi.

La data de 01-01-2018 Alineatul (8) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(9)Pe durata exercitării mandatului, preşedintele şi membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.

(10) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane.

La data de 01-01-2018 Alineatul (10) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 114, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(11) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului de administraţie se stabileşte la nivelul a 10% din indemnizaţia preşedintelui; indemnizaţia secretarului consiliului de administraţie se stabileşte la nivelul a 5% din indemnizaţia preşedintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi, într-o lună, 20% din indemnizaţia preşedintelui. Indemnizaţiile de şedinţă se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 137.

La data de 01-01-2018 Articolul 133 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 115, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 134

(1)CNPP îşi elaborează statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Statutul cuprinde în mod obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale preşedintelui CNPP, modul de organizare şi funcţionare a CNPP, precum şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 134 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 116, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Modul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale prevăzute la art. 131 alin. (7) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 135

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 135 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 117, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 136

(1) Ministrul muncii şi justiţiei sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 118, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2) Ministrul muncii şi justiţiei sociale poate delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare preşedintelui CNPP.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 118, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terţiari de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 136 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 119, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 137

(1)Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile legii.

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 137 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 120, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Sumele necesare administrării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contribuţiei la aceste fonduri, precum şi celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1).

Secţiunea a 2-a

Atribuţiile CNPP şi ale caselor teritoriale de pensii

La data de 01-01-2018 Titlul secțiunii a a 2-a din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 121, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 138

În aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a)îndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii;

b)furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului de stat;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera c) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

e)stabileşte modalitatea tehnică de evidenţă a asiguraţilor la sistemul public de pensii, a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, precum şi a modului de colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu ANAF şi alte instituţii publice şi autorităţi;

La data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

f)publică anual raportul de activitate;

g)organizează cooperarea cu instituţii similare din alte ţări, în vederea coordonării prestaţiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competenţă, pentru lucrătorii migranţi;

h)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera h) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

i)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera i) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

j)ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;

k)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera k) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

l)asigură evidenţa, la nivel naţional, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza informaţiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii;

La data de 01-01-2018 Litera l) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

m)asigură evidenţa, la nivel naţional, a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, pe baza codului numeric personal;

La data de 01-01-2018 Litera m) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

n)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera n) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 122, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

o)organizează, coordonează şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

La data de 01-01-2018 Litera o) din Articolul 138 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 123, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

p)aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;

q)organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

r)asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;

s)asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;

ş)organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

t)asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

ţ)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

Articolul 139

În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:

La data de 01-01-2018 Partea introductivă a articolului 139 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

a)colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale plătite de asiguraţi în baza contractului de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi contribuţiile pentru bilete de tratament balnear, în condiţiile legii;

La data de 01-01-2018 Litera a) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, altele decât cele administrate de ANAF;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;

d)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d^1)stabilesc şi plătesc, conform legii, drepturi de pensii, precum şi alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special;

La data de 01-01-2018 Articolul 139 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 126, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

e)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

f)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera f) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

g)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera g) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

h)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera h) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

i)aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;

j)organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;

La data de 01-01-2018 Litera j) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 124, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

k)asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;

l)asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;

m)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera m) din Articolul 139 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 125, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

n)asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

o)îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

Articolul 140

(1)Realizarea atribuţiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusă controlului CNPP.

(2)Realizarea atribuţiilor ce revin CNPP, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(3)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 140 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 127, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 141

(1) Salarizarea personalului CNPP şi al caselor teritoriale de pensii se realizează potrivit legii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 141 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 128, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Cheltuielile curente şi de capital ale CNPP, caselor teritoriale de pensii, I.N.E.M.R.C.M şi centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 141 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 129, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Capitolul VII

Răspunderea juridică

Articolul 142

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Secţiunea 1

Infracţiuni

Articolul 143

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 143 a fost abrogat de art. 222 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Secţiunea a 2-a

Contravenţii

Articolul 144

Constituie contravenţie următoarele fapte:

a)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera a) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera c) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

e)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

f)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera f) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

g)nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligaţia comunicării modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei;

h)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera h) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

i)acordarea şi/sau plata eronată a ajutorului de deces de către instituţia care efectuează plata acestuia;

La data de 01-01-2018 Litera i) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 130, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

j)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera j) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

k)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera k) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

l)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera l) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

m)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera m) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

n)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera n) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

o)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera o) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

p)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera p) din Articolul 144 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 131, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 145

(1)Contravenţiile prevăzute la art. 144 se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g) şi i).

La data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 132, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 133, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 145 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 133, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 146

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 144 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 145 se fac de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii de către personalul acestora, împuternicit în acest sens.

La data de 01-01-2018 Articolul 146 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 134, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 147

Amenzile contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 şi 146, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Articolul 148

(1)Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 144-146 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 148 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 135, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Capitolul VIII

Jurisdicţia asigurărilor sociale

Articolul 149

(1)Abrogat.

La data de 12-07-2019 Alineatul (1), Articolul 149 din Capitolul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 183 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019

Notă

Conform art. 182 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019, la litera c) a alin. (1) al aceluiași articol se prevede că, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) si art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Întrucât art. 183 alin. (1) a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 în Monitorul Oficial al României, abrogarea alin. (1) al art. 149 din Legea 263/2010, se aplică cu aceeași dată, respectiv 12 iulie 2019.

(2)Abrogat.

La data de 12-07-2021 Alineatul (2), Articolul 149 din Capitolul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 183 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019

Notă

Conform art. 182 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019, la litera c) a alin. (1) al aceluiași articol se prevede că, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) si art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Întrucât art. 183 alin. (1) a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 în Monitorul Oficial al României, abrogarea alin. (2) al art. 149 din Legea 263/2010, se aplică cu aceeași dată, respectiv 12 iulie 2019.

(3)Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

(4)Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

Articolul 150

(1) Comisia Centrală de Contestaţii este organism de verificare, care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.

(2) Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii adoptă hotărâri.

(4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

La data de 01-01-2018 Articolul 150 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 137, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 151

(1) În termen de 5 zile de la adoptare, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 151 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 138, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare*).

(3)Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive.

Notă CTCE Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 956 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012, s-a constatat că dispoziţiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care au format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de Sindicatul cadrelor militare disponibilizate în rezervă şi în retragere, sunt constituţionale în măsura în care, se interpretează că nesoluţionarea contestaţiilor şi necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii nu împiedică accesul la justiţie.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Articolul 152

Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

Articolul 153

Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:

a)modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială;

La data de 01-01-2018 Litera a) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, în cazul contractului de asigurare socială;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)înregistrarea şi evidenţa contribuţiei de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială;

La data de 01-01-2018 Litera c) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii privind deciziile de pensii;

La data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

e)deciziile comisiilor medicale regionale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;

La data de 01-01-2018 Litera e) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

f)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera f) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 140, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Notă CTCE Conform pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018, la articolul I, punctul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:140. La articolul 153, literele f), i) și j) se abrogă.Aceste litere au fost abrogate anterior, prin pct. 140 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017.

g)deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii;

La data de 01-01-2018 Litera g) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 139, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

h)plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate în baza prezentei legi;

i)abrogată;

La data de 22-07-2018 Litera i) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 140, Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

j)abrogată;

La data de 01-01-2018 Litera j) din Articolul 153 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 140, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Notă CTCE Conform pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018, la articolul I, punctul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:140. La articolul 153, literele f), i) și j) se abrogă.Aceste litere au fost abrogate anterior, prin pct. 140 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017.

k)deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;

La data de 22-07-2018 Articolul 153 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 140^1, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

l)alte drepturi şi obligaţii născute în temeiul prezentei legi.

La data de 22-07-2018 Articolul 153 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 140^1, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

Articolul 154

(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP sau împotriva caselor teritoriale de pensii, având ca obiect drepturile de pensie, indemnizaţii şi pensii de serviciu prevăzute prin legi cu caracter special, se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 154 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 141, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.

Articolul 155

(1)Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă.

(2)Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive.

La data de 02-06-2012 Art. 155 a fost modificat de art. 72 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

Articolul 156

Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 157

Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

Capitolul IX

Dispoziţii tranzitorii

Articolul 158

(1)Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.

(2)Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

(3)Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1.

(3^1)Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

La data de 12-11-2016 Alin. (3^1) al art. 158 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016.

(3^2)În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

La data de 12-11-2016 Alin. (3^2) al art. 158 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016.

(4) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

(5) Prin documente verificabile se înţelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

La data de 12-11-2016 Alin. (5) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016.

(6)În situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

La data de 12-11-2016 Alin. (6) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016.

(7)În situaţia în care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

La data de 12-11-2016 Alin. (7) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016.

La data de 25-06-2015 Art. 158 [iniţial cu alin. (1)-(4)] a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015.

Articolul 159

(1)Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

(1^1) În situații excepționale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, angajatorii au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, dacă informațiile introduse în baza de date, în cadrul activității de preluare din carnetele de muncă, sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate. Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de muncă scanate.

(1^2) Dispozițiile alin. (1^1) vizează situațiile intervenite ulterior creării arhivei electronice.

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 159 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 142, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat în sistemul public de pensii, se face cu adeverinţa eliberată de casele teritoriale de pensii pe baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declaraţiei individuale de asigurare, a declaraţiei nominale de asigurare sau a contractului de asigurare socială, după caz.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 159 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 143, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017


AI PIERDUT CARNETUL DE MUNCĂ ?  ÎL GĂSIM !


Articolul 160

(1)Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (1).

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 160 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 144, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 161

(1)Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane.

(2)Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Articolul 162

(1)În cazul în care în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulţirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

a)25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

b)24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 martie 1990;

c)23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;

d)21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;

e)21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;

f)21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;

g)21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;

h)21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;

i)21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001;

j)21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 2002;

k)pentru anul 2003 şi în continuare numărul mediu de zile şi, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare legală.

(2)În situaţiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe ţară, în vigoare în perioada respectivă.

(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:

a)un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;

b)un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale şi nici nu sunt dovedite;

c)un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962, în situaţia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut la lit. b).

(4)În situaţia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în funcţie de reformele monetare.

(5)Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, cu excepţia perioadelor asimilate prevăzute de lege.

(6)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 162 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 145, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 162^1

Persoanele care, până la data de 1 ianuarie 2018, au beneficiat de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obţinută în urma aplicării asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.

La data de 01-01-2018 Capitolul IX a fost completat de Punctul 146, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 163

(1)Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia în calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncă.

(2)Pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992*) privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte.

Notă

*) Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor a fost abrogată prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3)Pentru perioadele de contribuţie realizate conform Legii nr. 80/1992*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la determinarea punctajului lunar se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.

Notă

*) Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor a fost abrogată prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale.

(4)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Alineatul (3) , Alineatul (2) , Articolul 163 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 147, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 164

(1)Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective.

(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c), anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 164 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 148, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Pentru perioadele recunoscute ca vechime în muncă, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, după caz, din perioadele respective.

(4)În situaţiile prevăzute la alin. (3), în care persoana a realizat şi stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar, brut sau net, după caz, avut în perioadele respective, dacă acesta este mai mare decât 1,5 salarii minime pe economie.

(5)Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează:

a)cuantumul pensiei de invaliditate, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a);

b)25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi c).

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 164 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 149, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(6)Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. d), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 şi data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale.

(7)Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. e), realizate în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2005 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale.

(8)Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. f), realizate în intervalul cuprins între data de 1 ianuarie 2006 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.

Articolul 165

(1)La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a)salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b)salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c)salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2)La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

(3)Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:

a)perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

– 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

– 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;

– 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b)perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;

– 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

– 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

– 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;

– 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

(4)Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

(5)Salariile medii şi minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8.

(6)Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938.

(7)Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.

Articolul 166

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare socială.

Articolul 167

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 167 din Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 150, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 168

(1)Asiguraţii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a)16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;

b)13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;

c)14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;

d)21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;

e)15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;

f)14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;

g)13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;

h)22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;

i)17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

(2)Asiguraţii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a)26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;

b)28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Articolul 169

(1)Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a)cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b)cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

(3)De creşterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă.

(4)Prevederile alin. (1) se aplică prin acordarea diferenţei dintre creşterea punctajului mediu anual rezultată şi cea acordată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.

(5)În situaţia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obţine un cuantum al pensiei mai mare.

(6)Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, se aplică şi persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a prezentei legi*).

Notă CTCE Conform art. 16 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011, termenul prevăzut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.

Articolul 169^1

(1)Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a)cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

b)cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

(3)În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii.

(4)În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(5)Recalcularea prevăzută la alin. (1)-(4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.

(6)Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1)-(5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

La data de 10-07-2015 Art. 169^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2015.

Articolul 169^2

(1)Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169^1 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015.

(2)În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(3)Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

(4)Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.

La data de 02-08-2018 Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018

Articolul 170

(1)Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.*)

(2)Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(3)Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

(3^1)În situaţia în care indicele de corecţie rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă.

La data de 03-07-2017 Articolul 170 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 30 iunie 2017

(4)Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecţie reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.

La data de 23-01-2013 Art. 170 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2013.

Notă CTCE A se vedea art. III şi IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2013, care prevăd:Articolul III(1) În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.

(2) Abrogat.

(3) Abrogat.

––––-

Alin. (2) şi (3) ale art. III au fost abrogate de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 noiembrie 2013 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, în forma avută anterior abrogării, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.Prin urmare, începând cu data de 7 noiembrie 2013, dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 au fost suspendate de drept, urmând să-şi fi încetat înceteze efectele juridice începând cu data de 23 decembrie 2013, dacă legiuitorul nu intervenea pentru abrogarea prevederilor atacate.

Articolul IV

(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:

 1. a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
 2. b) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;
 3. c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie sau deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013*).

––––-

Art. IV a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.

––––-

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 463 din 17 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014 s-a admis în parte excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale. Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. Prin urmare, începând cu data de 25 septembrie 2014, dispoziţiile art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 au fost suspendate de drept, urmând să-şi fi încetat efectele juridice începând cu data de 10 noiembrie 2014, dacă legiuitorul nu intervenea pentru modificarea prevederilor atacate.

(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 1 ianuarie 2013, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c).

–––-

Alin. (3) al art. IV a fost modificat de art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.

Notă

Potrivit art. 19 din LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013, în anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.

Conform art. 19, Cap. III din LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 30 decembrie 2014, în anul 2015 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.

Conform art. 18 din LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015, în anul 2016 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,09.

Potrivit art. 18 din LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.

Potrivit art. II din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 30 iunie 2017, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, în anul 2017 indicele de corecţie este de 1,14.

Potrivit art. 17 din LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2018, în anul 2018, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,15.

Conform art. 33, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, în anul 2019, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,20.

Articolul 171

La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, devin pensii în înţelesul prezentei legi.

Articolul 172

(1)Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau în calcul o singură dată.

(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 172 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 151, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 172 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 152, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 173

(1)În cazul modificării numărului de urmaşi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia de urmaş cuvenită soţului supravieţuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.

Articolul 174

Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

Articolul 175

(1) Modelul contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Modelele deciziilor de pensie/indemnizaţii şi pensii de serviciu prevăzute de legile cu caracter special se aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP.

La data de 01-01-2018 Articolul 175 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 153, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 176

La data intrării în vigoare a prezentei legi CNPP comunică conturile în care se virează sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale.

Articolul 177

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 177 din Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 154, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 178

Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor soluţiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.

Capitolul X

Dispoziţii finale

Articolul 179

(1) În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabileşte în sarcina beneficiarilor obligaţia de restituire a acestor sume.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.

(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu.

La data de 22-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 179 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(4) În cazul ajutorului de deces plătit necuvenit prin intermediul altor instituţii, recuperarea sumelor se efectuează de instituţia plătitoare a ajutorului de deces, în condiţiile legii.

(5) Debitele reprezentând prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmăresc.

(6) Actualizarea sumei prevăzute la alin. (5), ca urmare a modificării prevederilor legale în materie, se face prin ordin al preşedintelui CNPP.

(7) Sumele rămase nerecuperate după decesul beneficiarilor nu se mai urmăresc.

(8) În cazul sumelor cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, eroare determinată de necomunicarea, până la data efectuării viramentului, prin orice mijloace, către casa teritorială de pensii a cauzei de încetare a plăţii drepturilor, aceasta are obligaţia de a efectua demersuri în vederea identificării persoanei care a încasat sumele respective.

(9) În situaţia în care, în urma demersurilor efectuate, persoana care a încasat necuvenit prestaţia nu poate fi identificată în termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma încasată necuvenit nu se mai urmăreşte.

(10)Abrogat.

La data de 22-07-2018 Alineatul (10) din Articolul 179 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

La data de 01-01-2018 Articolul 179 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 155, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 180

(1)Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2)Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la asiguraţii decedaţi, nu se mai urmăresc.

Articolul 181

(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală, debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se recuperează prin reţinere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii.

(2) Reţinerile/compensările prevăzute la alin. (1) se efectuează de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.

(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) şi (2) nu se poate face în termenul general de prescripţie de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.

La data de 22-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 181 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(4) Debitele recuperate în condiţiile alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul din care au fost finanţate sumele încasate necuvenit.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (3), procedura de transmitere, de către casele teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum şi aceea de evidenţă a recuperării debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

La data de 01-01-2018 Articolul 181 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 156, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 182

Angajatorii, persoane fizice şi juridice, sunt obligaţi să pună la dispoziţia CNPP şi/sau a caselor teritoriale de pensii, datele şi documentele necesare întocmirii evidenţelor privind stagiul de cotizare.

La data de 01-01-2018 Articolul 182 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 157, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 183

În aplicarea prezentei legi, CNPP poate emite norme, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 184

(1) Baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii este proprietatea CNPP şi are caracter confidenţial.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 184 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 158, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Abrogat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 184 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 159, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 185

Stabilirea şi plata unor drepturi finanţate din bugetul de stat se efectuează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Articolul 185 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 160, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 185^1

(1) Pentru efectuarea operaţiunilor legate de întocmirea şi transmiterea documentelor de plată a prestaţiilor stabilite şi achitate de către alte instituţii, CNPP încasează contravaloarea cheltuielilor materiale şi a manoperei aferente serviciilor efectuate.

(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

La data de 01-01-2018 Capitolul X a fost completat de Punctul 161, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 186

Abrogat.

La data de 01-01-2018 Articolul 186 din Capitolul X a fost abrogat de Punctul 162, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 187

(1)În cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suportă de la bugetul de stat.

(2)Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferentă punctajelor medii anuale obţinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 2001, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a perioadelor de contribuţie realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 şi până la data de 1 aprilie 2001.

(3)Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi, a cărei cauză o constituie accidentul de muncă sau boala profesională, se suportă din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4)Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul pensiei de urmaş, dacă decesul susţinătorului s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

(5)Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi în situaţia pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Articolul 188

Abrogat.

La data de 01-02-2017 Articolul 188 din Capitolul X a fost abrogat de Articolul XI din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017

Articolul 189

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, stabilită prin prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Articolul 190

Aplicaţia informatică utilizată la stabilirea pensiilor se omologhează şi este publică.

Articolul 191

(1)Expertizele dispuse de instanţele judecătoreşti în litigiile de asigurări sociale se efectuează numai de experţi specializaţi în asigurări sociale.

(2)În vederea pregătirii şi atestării experţilor specializaţi în asigurări sociale, Ministerul Justiţiei efectuează modificările necesare în legislaţia specifică.

Articolul 192

(1)Între sistemul public de pensii şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş.

(2)Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi c), care constituie şi vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opţiunii de către asigurat.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 192 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 163, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 192^1

(1) Persoanele ale căror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât şi în sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condiţiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică, potrivit art. 170, indicele de corecţie corespunzător datei înscrierii la pensie.

La data de 22-07-2018 Alineatul (2) din Articolul 192^1 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018

(3) În cazul pensiilor anticipate parţiale, recalculate conform prevederilor alin. (1), se păstrează procentul de diminuare de la data stabilirii sau, după caz, de la data recalculării acestora.

(4) În situaţia reglementată la alin. (1) şi (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opţiunii de către beneficiar.

(5) Drepturile rezultate în urma recalculării se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare solicitării.

La data de 01-01-2018 Capitolul X a fost completat de Punctul 164, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 193

(1)Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.*)

Notă CTCE Conform art. 16 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011, termenul prevăzut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.

Articolul 194

Guvernul României va elabora şi va înainta Parlamentului spre adoptare, până la sfârşitul anului 2010, un proiect de lege privind pensiile ocupaţionale.

Articolul 195

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege.

Articolul 196

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a)Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c)art. 29 şi 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificările ulterioare;

d)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

e)Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

f)art. 68, art. 68^1 alin. (2) şi art. 68^2-68^4 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

g)art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;

h)art. 74-77, 80, 81 şi 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;

i)art. 43-52 şi 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;

j)art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;

La data de 01-04-2013 Lit. j) a art. 196 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013.

Notă CTCE Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2012, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în forma avută anterior modificării aduse prin Legea nr. 37/2013, constatându-se ca acestea sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică şi consilierilor de conturi.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

În concluzie, în intervalul 9 mai 2012-23 iunie 2012, dispoziţiile invocate mai sus, în măsura în care se aplicau şi consilierilor de conturi, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 24 iunie 2012, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

k)art. 127 alin. (3) şi art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

l)art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;

m)Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;

n)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

o)Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;

p)Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

q)Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic şi consular pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate în valută, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;

r)prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 şi 2, art. 21 alin. 3 şi art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;

s)prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ş)orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 ROBERTA ALMA ANASTASE

 PREŞEDINTELE SENATULUI

 MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 16 decembrie 2010.

Nr. 263.

Anexa nr. 1

LISTA cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale

 1. Personal navigant pe:

a)avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;

b)avioane clasice de transport public;

c)avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;

d)elicoptere şi avioane utilitare;

e)aeronave prototipuri la încercare în zbor.

 1. Echipaje de recepţie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:

a)avioane clasice;

b)avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

 1. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie
 2. Personal navigant de control în zbor
 3. Personal tehnic care execută recepţiaşi controlul tehnic în zbor al aeronavelor
 4. Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor
 5. Personal de paraşutism profesionist care:

a)execută salturi din aeronavă în procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale;

b)execută salturi pentru recepţia paraşutelor;

c)execută salturi din turnul de paraşutism;

d)desfăşoară activitatea de instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta.

 1. Însoţitori de bord

Anexa nr. 2

LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi

 1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şimuniţii pentru următoarele operaţii:

a)manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;

b)manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

c)fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;

d)fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;

e)asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

f)asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, de produse pirotehnice, de materii explozive şi mine;

g)operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;

h)delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

 1. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare
 2. Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii
 3. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m
 4. Activităţile desfăşurate în subteran în cadrul metroului pentru:

a)mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

b)mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

c)mecanic instructor.

 1. Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, care se desfăşoară 100% în subteran
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor
 3. Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri şi de docheri-mecanizatori
 4. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP
 5. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri şi chesonieri
 6. Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine
 7. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori
 8. Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale – pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile
 9. Reparaţii şi întreţinere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t
 10. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura – operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire – şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă
 11. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;

b)Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;

c)Cuptoarele pentru topirea sticlei.

 1. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a)cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarelor de gaze – platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs, scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;

b)sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;

c)arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

d)operaţia de gudronare a lingotierelor.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:

a)măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

b)calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;

c)prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;

d)coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;

e)recuperarea produselor cărbunoase;

f)prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

 1. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

a)sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate – retur, expediţia aglomeratului;

b)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

c)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d)prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

a)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

b)instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul din oţelarii:

a)încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 t pe şarjă;

b)turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;

c)pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;

d)cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

 1. Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a)încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;

b)încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci – macarale Tiegler, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;

c)încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatra înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;

d)încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

e)extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;

f)extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;

g)striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi a ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

 1. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă
 2. Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

a)zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b)executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată – activitate permanentă.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

a)uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;

b)distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;

c)electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d)electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;

f)afinarea aurului şi a argintului;

g)fabricarea pulberii de aluminiu;

h)fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

a)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

b)topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în procesul de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c)fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d)metalurgia zincului;

e)personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

 1. Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

a)metalizarea cu nichel-carbonil;

b)instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c)operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d)deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;

e)instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;

f)operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g)acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m²/oră.

 1. a) Fabricarea abrazivelor din cuarţ – toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;

b)Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

 1. Activitatea de perforare, forare, împuşcareşi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc şi autobasculante mai mari de 25 t
 2. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate
 3. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum
 4. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice
 5. Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopicşi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat
 6. Fabricarea acrilonitriluluişi a derivaţilorcianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşiinstalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului
 7. Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice
 8. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon
 9. Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum – fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice
 10. Fabricarea fenolului
 11. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă
 12. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului
 13. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi a policlorurii de vinil
 14. Activitatea de fabricare a pesticidelor
 15. Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa şi betanaftilimină
 16. Fabricarea şi ambalarea benzidinei
 17. Fabricarea hidrobenzenului
 18. Dozarea manuală a antioxidanţilor, a acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare
 19. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii
 20. Fabricarea ferodourilor – toate operaţiile; fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest – toate operaţiile

Anexa nr. 3

Pensia ta trebuie revizuită ?

Unitățile care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.

crt.

Societatea/Localitatea Codul

fiscal

Nr. registrul

comerţului

Aviz nr./

dată

Poziţia

din lista

locurilor

de muncă

1. Societatea Comercială Semifabricate –

S.A., localitatea Braşov

R14787559 J08/982/2002 1/25.05.2004 24, 26
2. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petromar Constanţa,

localitatea Constanţa

1908756 J13/2810/1997 2/12.11.2004 8, 9, 11
3. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Arpechim, localitatea Piteşti

10122420 J03/11/1998 28/15.02.2005 7, 36, 37,

39, 40, 42

4. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Târgovişte,

localitatea Târgovişte

10072411 J15/426/1999 33/3.05.2005 13
5. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Videle, localitatea

Videle

3746480 J34/522/1997 39/6.05.2005,

40/6.05.2005,

66/8.07.2005,

67/8.07.2005,

68/8.07.2005

13
6. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Moineşti, localitatea

Moineşti

9691198 J04/52/1998 47/1.07.2005 13
7. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Timişoara, localitatea

Timişoara

10143369 J35/33/1998 50/1.07.2005 13
8. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrorep Moineşti, localitatea

Moineşti

96912001 J04/51/1998 54/4.07.2005 13
9. Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Suplacu, localitatea

Suplacu de Barcău

10241960 J05/123/1998 72/14.07.2005 13
10. Societatea Comercială Romplumb – S.A.,

localitatea Baia Mare

R2206334 J24/54/1991 3/12.11.2004 21, 29
11. Societatea Comercială Star Glass – S.A.,

localitatea Târgu Jiu

R2162017 J18/49/1991 4/12.11.2004 15, 16, 27
12. Societatea Comercială RIG Service –

S.A., localitatea Constanţa

R14320668 J13/2053/2001 5/12.11.2004 11
13. Societatea Comercială Grup Servicii

Petroliere – S.A., localitatea Constanţa

R16020764 J13/6322/2004 6/12.11.2004 11
14. Societatea Comercială Grup Petrol

Marin – S.A., localitatea Constanţa

R7471838 J13/1755/1995 7/12.11.2004 11
15. Societatea Comercială Ampelum – S.A.,

localitatea Zlatna

R1772840 J01/27/1991 9/3.12.2004 7, 21, 26
16. Societatea Comercială Acumulatorul –

S.A., comuna Pantelimon

R478901 J23/177/2002 10/30.11.2004 29
17. Societatea Naţională de Transport

Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” –

S.A., localitatea Bucureşti

R11054545 J40/9764/1998 11/30.11.2004 7
18. Societatea Naţională de Transport

Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.,

localitatea Bucureşti

R11054537 J40/9775/1998 12/30.11.2004 7
19. Societatea Comercială Aversa – S.A.,

localitatea Bucureşti

R850 J40/924/1991 13/3.12.2004 24, 26
20. Societatea Comercială Ario – S.A.,

localitatea Bistriţa

R2736489 J06/38/1991 14/22.12.2004 24
21. Societatea Comercială Saturn – S.A.,

localitatea Alba Iulia

R175057 J01/186/1991 15/22.12.2004 24
22. Regia Autonomă pentru Activităţi

Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea

Drobeta-Turnu Severin – sucursala

Cercetări Nucleare Piteşti, localitatea

Piteşti – Mioveni

11057002 J03/515/1998 16/22.12.2004 2
23. Regia Autonomă pentru Activităţi

Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea

Drobeta-Turnu Severin – sucursala

ROMAG – PROD., localitatea

Drobeta-Turnu Severin

12611350 J25/300/1998 55/4.07.2005 36
24. Regia Autonomă pentru Activităţi

Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea

Drobeta-Turnu Severin

R10882752 J25/282/1998 172/22.09.2005 2
25. Societatea Comercială MittalSteel

Hunedoara – S.A., localitatea Hunedoara

R2126855 J20/41/1991 18/22.12.2004 7, 23, 25
26. Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie

Nucleară „Horia Hulubei”, comuna

Măgurele

332134 J23/1945/2002 22/15.02.2005 2
27. Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Devamin Exploatarea

Minieră, localitatea Deva

R11669346 J20/334/1999 24/15.02.2005

58/6.07.2005

20
28. Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Poiana Ruscă Teliuc,

localitatea Teliucu Inferior

R14990030 J20/843/2002 25/15.02.2005 20
29. Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Roşiamin, localitatea

Roşia Montană

R4330648 J01/468/2001 27/15.02.2005 20, 28 (b,

e), 32

30. Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Certej, localitatea

Certeju de Sus

14271549 J20/763/2001 31/15.02.2005 20
31. Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Bradmin – S.A.,

localitatea Brad

R14271514 J20/765/2001 74/14.07.2005 20, 26, 29
32. Societatea Comercială Rempes – S.A.,

localitatea Deva

2119262 J20/2070/1992 26/15.02.2005 24
33. Societatea Comercială Glassrom – S.A.,

comuna Berca

R2810240 J10/2713/1992 29/15.02.2005 15
34. Societatea Comercială Roşia Montană

Gold Corporation – S.A., localitatea

Roşia Montană

9762620 J01/443/1999 30/15.02.2005 21 (c),

29 (a)

35. Societatea Comercială Rulmenţi – S.A.,

localitatea Bârlad

2808089 J37/8/1991 32/3.05.2005 7, 24,

26, 27

36. Societatea Comercială Industria Sârmei –

S.A., localitatea Câmpia Turzii

199710 J12/67/1991 34/4.05.2005 19 (a, d,

f), 23 (a,

b), 24,

25 (a, b,

e, f, g),

26

37. Societatea Naţională a Sării – S.A.,

localitatea Bucureşti Exploatarea

Minieră Râmnicu Vâlcea, localitatea

Râmnicu Vâlcea

R2536030 J38/204/1998 23/R/

/29.04.2005

20
38. Societatea Comercială Moldomin – S.A.,

localitatea Moldova Nouă

11932018 J11/233/1999 37/5.05.2005 32
39. Societatea Comercială Armătura – S.A.,

localitatea Cluj-Napoca

R199001 J12/13/1991 38/5.05.2005 24
40. Societatea Comercială Hidroconstrucţia –

S.A., localitatea Bucureşti

1556820 J40/1726/1991 42/6.05.2005 1 (a), 3
41. Societatea Comercială Uzina de Utilaj

Minier şi Reparaţii – S.A. – UUMR,

localitatea Baia Sprie

R2944625 J24/1762/1992 43/10.05.2005 22
42. Societatea Comercială Cozmircom – S.A.,

localitatea Baia Mare

R2951916 J24/2013/1992 44/10.05.2005 24, 26
43. Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Uzina Mecanică

Sadu – S.A., localitatea Bumbeşti-Jiu

14373832 J18/330/2001 45/10.05.2005 1 (c, d, g,

h), 7, 26,

29 (b), 33

44. Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Uzina Mecanică

Plopeni – S.A., localitatea Plopeni

R13741804 J29/162/2001 101/26.07.2005 1 (c, d, e,

f, g, h),

7, 24, 26

45. Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Tohan – S.A.,

localitatea Zărneşti

R13652413 J08/49/2001 131/15.09.2005 1 (c, d, e,

f, g, h),

7, 26,

27 (a),

29 (b),

30 (b), 33

46. Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Carfil – S.A.,

localitatea Braşov

R13945863 J08/596/2001 173/22.09.2005 1 (d, e,

f), 33

47. Societatea Comercială Oltchim – S.A.,

localitatea Râmnicu Vâlcea

R1475261 J38/219/1991 46/1.07.2005 2, 7, 24,

26, 39, 42,

43, 44, 45

48. Societatea Comercială Cuprom – S.A.,

localitatea Bucureşti – sucursala Baia

Mare, localitatea Baia Mare

15763027 J24/1088/2003 48/1.07.2005

48B/8.09.2005

21, 26, 28,

29

49. Societatea Comercială Stipo – S.A.,

localitatea Dorohoi

R622127 J07/1995/1991 49/1.07.2005 15, 16 (a,

b), 27, 33

50. Societatea Comercială Combinatul

Siderurgic Reşiţa – S.A., localitatea

Reşiţa

R1064207 J11/59/1991 51/1.07.2005 1 (a), 7,

23, 25, 26,

27

51. Societatea Comercială Stimas – S.A.,

localitatea Suceava

717928 J33/5/1991 52/4.07.2005 15, 16
52. Societatea Comercială Beta – S.A.,

localitatea Buzău

1154660 J10/9/1991 53/4.07.2005

140/20.09.2005

2, 26, 33
53. Societatea Comercială Mecanica Dacia –

S.A., localitatea Mioveni

R9813287 J03/714/1997 56/6.07.2005 24, 26
54. Societatea Comercială Centrala Electrică

de Termoficare Arad – S.A., localitatea

Arad

R14593668 J02/336/2002 59/6.07.2005 7
55. Societatea Comercială Petromservice –

S.A., localitatea Bucureşti – sucursala

Piteşti, localitatea Piteşti

14716450 J03/449/2002 61/7.07.2005 13
56. Societatea Comercială Petromservice –

S.A., localitatea Bucureşti – sucursala

Craiova, localitatea Işalniţa

R14794386 J16/685/2002 65/8.07.2005 13
57. Societatea Comercială Petromservice –

S.A., localitatea Bucureşti – sucursala

Petromservice Vest, localitatea Arad

14743030 J40/694/2002 71/11.07.2005 13
58. Societatea Comercială Petromservice –

S.A. – sucursala Ploieşti, localitatea

Ploieşti

146933608 J29/642/2002 77/15.07.2005 13
59. Societatea Comercială Mecanex – S.A.,

localitatea Botoşani

R613803 J07/199/1991 62/7.07.2005 24
60. Societatea Comercială Promex – S.A.,

localitatea Brăila

R2265683 J09/112/1991 63/7.07.2005 7, 24, 26,

33

61. Societatea Comercială de Transport cu

Metroul METROREX – S.A., localitatea

Bucureşti

R13863739 J40/6880/1999 64/7.07.2005

225/8.09.2005

5, 6
62. Societatea Comercială Upetrom 1 Mai –

S.A., localitatea Ploieşti

1350365 J29/1/1991 69/8.07.2005 24, 26,

27, 33

63. Societatea Comercială IUS – S.A.,

localitatea Braşov

R1109309 J08/30/1991 70/11.07.2005 26
64. Societatea Comercială Foraj Sonde Bascov

– S.A., localitatea Bascov

R167778 J03/2714/1992 73/14.07.2005 13
65. Societatea Comercială de Reparaţiişi

Servicii Termoserv Craiova – S.A.,

localitatea Işalniţa

15376918 J16/578/2003 75/14.07.2005 7, 27
66. Hidroelectrica – S.A., localitatea

Bucureşti – filiala Societatea

Comercială Hidroserv Porţile de Fier –

S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin

14936693 J25/250/2002 76/14.07.2005 10
67. Societatea Comercială Cupru Min – S.A.,

localitatea Abrud

11551757 J01/64/1999 78/15.07.2005 3, 14, 20,

26, 32

68. Societatea Comercială Hitrom – S.A.,

localitatea Vaslui

R2431476 J37/174/2002 80/15.07.2005 7
69. Societatea Comercială Tractorul U.T.B. –

S.A., localitatea Braşov

R1109465 J08/16/1991 81/18.07.2005 23, 24, 26
70. Societatea Comercială Foraj Sonde

Râmnicu Vâlcea – S.A., localitatea

Râmnicu Vâlcea

R2618033 J38/1296/1992 83/18.07.2005 13
71. Societatea Comercială UMB – S.A.,

localitatea Bacău

R16970624 J04/2137/2004 84/18.07.2005 24
72. Societatea Comercială Metabet CF – S.A.,

localitatea Piteşti

128507 J03/150/1991 85/19.07.2005 7, 23,

24, 33

73. Societatea Comercială Materiale de

Fricţiune şi Garnituri de Etanşare –

FERMIT – S.A., localitatea Râmnicu Sărat

R1170151 J10/298/1991 86/19.07.2005 51
74. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Socep S.A.,

localitatea Constanţa

1870767 J13/643/1991 87/22.07.2005 1 (a, b),

7, 8

75. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Decirom S.A.,

localitatea Constanţa

1890411 J13/516/1991 88/22.07.2005 1 (a,b), 8
76. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Chimpex – S.A.,

localitatea Constanţa

R1910160 J13/619/1991 89/22.07.2005 1 (a, b),

7, 8

77. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Frial – S.A.,

localitatea Constanţa

1887971 J13/624/1991 90/22.07.2005 1 (a, b), 8
78. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Casa de Expediţii

PHOENIX – S.A., localitatea Constanţa

R1878000 J13/703/1991 91/22.07.2005 1 (a, b), 8
79. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Rotrac – S.A.,

localitatea Constanţa

R4272644 J13/5956/1992 92/22.07.2005 1 (a, b), 8
80. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Minmetal – S.A.,

localitatea Constanţa

R1910217 J13/566/1991 93/22.07.2005 1 (a, b),

7, 8, 9

81. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Umex – S.A.,

localitatea Constanţa

R1888500 J13/604/1991 94/22.07.2005 1 (a, b), 8
82. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Romtrans Agenţia

Mol 1 – S.A., localitatea Constanţa

R400805 J13/1549/1996 95/22.07.2005 1 (a, b),

7, 8, 9

83. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Oil Terminal –

S.A., localitatea Constanţa

2410163 J13/512/1991 96/25.07.2005

226/08.09.2005

7
84. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Sticerom Group

Exim – S.R.L., localitatea Constanţa

R16041031 J13/5029/2004 97/25.07.2005 1 (a, b), 8
85. Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Compania de

Remorcare Maritimă Coremar – S.A.,

localitatea Constanţa

R1874343 J13/620/1991 98/25.07.2005 9
86. Societatea Comercială Dafora – S.A.,

localitatea Mediaş sucursala Foraj,

localitatea Mediaş

R15513764 J32/768/2003 99/25.07.2005 13
87. Societatea Comercială Atlas – G.I.P. –

S.A., localitatea Ploieşti

1360687 J29/79/2001 100/25.07.2005

147/21.09.2005

1 (a, c), 2
88. Societatea Comercială Lugomet – S.A.,

localitatea Lugoj

R1846726 J35/258/1991 102/26.07.2005 24, 26, 27
89. Societatea Comercială Stisom – S.A.,

localitatea Poiana Codrului

6433995 J30/663/1991 104/8.09.2005 15
90. Societatea Comercială Remarul 16 Febru-

arie – S.A., localitatea Cluj-Napoca

201373 J12/1591/1992 105/8.09.2005 7, 24, 26,

30 (a)

91. Societatea Comercială Rompetrol

Rafinare – S.A., localitatea Constanţa

R1860712 J13/534/1991 106/8.09.2005 18 (b),

36, 39

92. Societatea Comercială Somvetra – S.A.,

localitatea Gherla

R202174 J12/48/1991 107/8.09.2005 15, 16,

27, 33

93. Societatea Comercială Celhart Donaris –

S.A., localitatea Brăila

R2253999 J09/6/1990 108/9.09.2005 7
94. Societatea Comercială Sticla Turda –

S.A., localitatea Turda

R202190 J12/3/1991 109/9.09.2005 15, 16 (a,

b), 33

95. Societatea Comercială Turnătoria

Metalul – S.R.L., localitatea Cluj-

Napoca

2886044 J12/3977/1992 110/9.09.2005 24, 33
96. Societatea Comercială Vitrometan – S.A.,

localitatea Mediaş

R803786 J32/8/1991 111/9.09.2005 15, 16 (a,

b), 27

97. Societatea Comercială Cristiro – S.A.,

localitatea Bistriţa

R567480 J06/30/1991 112/9.09.2005 15, 16 (b,

c), 27, 33

98. Societatea Comercială Agroexport – S.A.,

localitatea Constanţa

1592415 J13/1164/2001 113/9.09.2005 1 (a, b), 8
99. Agenţia Română de Salvare a Vieţii

Omeneşti pe Mare, localitatea Constanţa

16330145 114/9.09.2005 9
100. Societatea Naţională de Gaze Naturale

ROMGAZ – S.A. – Sucursala de

Intervenţii, Reparaţii Capitale şi

Operaţii Speciale la Sonde

(S.I.R.C.O.S.S.), localitatea Mediaş

15750450 J32/1190/2003 115/12.09.2005 13
101. Societatea Comercială Foraj Sonde –

S.A., localitatea Târgu Mureş

R4727746 J26/349/1995 116/12.09.2005 13
102. Societatea Comercială MittalSteel

Galaţi – S.A., localitatea Galaţi

1639739 J17/21/1991 117/12.09.2005 1 (b), 7

10, 18 (a,

b), 19 (c),

21 (a), 22,

23, 24,

25 (a), 26,

27, 30 (c,

d), 39

103. Societatea Comercială Nitroexplosives –

S.A., localitatea Făgăraş

16283540 J08/675/2004 118/12.09.2005 1 (c)
104. Societatea Comercială Alro – S.A.,

localitatea Slatina

1515374 J28/8/1991 119/13.09.2005 28 (d)
105. Societatea Comercială Grandemar – S.A.,

localitatea Cluj-Napoca

200947 J12/365/1991 120/13.09.2005 32
106. Societatea Comercială FOSERCO – S.A.,

localitatea Târgu Ocna

R969453 J04/563/1991 121/13.09.2005 13
107. Societatea Comercială Aquafor

Internaţional – S.R.L., localitatea

Târgu Ocna

R12979930 J04/233/2000 122/13.09.2005 13
108. Societatea Comercială MittalSteel

Roman – S.A., localitatea Roman

2057240 J27/88/1991 123/13.09.2005 7, 24,

25 (a), 26,

27 (a),

30 (c)

109. Societatea Comercială Fabrica de Sticlă

Avrig – S.A., localitatea Avrig

R2460706 J32/69/1991 124/14.09.2005 15
110. Societatea Comercială Rominserv – S.A.,

localitatea Bucureşti – punct de lucru

Societatea Comercială RominservValves

Iaifo – S.A., localitatea Zalău

14208851 J40/8331/2001 125/4.09.2005

158/21.09.2005

2, 24, 26
111. Societatea Comercială Sometra – S.A.,

localitatea Copşa Mică

813526 J32/124/1991 126/14.09.2005 7, 21, 22,

23, 26, 28,

29, 36, 38

112. Societatea Comercială Întreţinereşi

Reparaţii Locomotive şi Utilaje – CFR

IRLU – S.A., localitatea Bucureşti

R14300920 J40/9679/2001 127/14.09.2005 7
113. Societatea Comercială Severnav – S.A.,

localitatea Drobeta-Turnu Severin

R1606030 J25/03/1990 129/14.09.2005 33
114. Societatea Comercială Hidrojet – S.A.,

localitatea Breaza

R1318860 J29/17/1991 130/14.09.2005 24, 26, 27
115. Societatea Comercială Stirom – S.A.,

localitatea Bucureşti

335588 J40/10/1990 132/15.09.2005 16 (a, b),

30 (a)

116. Societatea Comercială Foraj Sonde –

S.A., localitatea Craiova

3730778 J16/2746/1992 133/15.09.2005 13
117. Societatea Comercială Laminorul – S.A.,

localitatea Brăila

2266948 J09/42/1991 134/15.09.2005 7, 25 (a),

26

118. Societatea Comercială MechelTârgovişte

– S.A., localitatea Târgovişte

R913720 J15/284/1991 135/16.09.2005 a (a), 7,

19 (f), 23

(a, b, c),

24, 25 (a,

b, c, e, f,

g), 26, 27

119. Societatea Comercială Silcotub – S.A.,

localitatea Zalău

R676666 J31/8/1991 136/16.09.2005 25 (a)
120. Institutul de Sănătate Publică,

localitatea Bucureşti

4340692 138/20.09.2005 2
121. Spitalul Universitar Căi Ferate,

localitatea Craiova

4332169 139/21.09.2005 2
122. Societatea Comercială Nuclear & Vacuum –

S.A., localitatea Măgurele

R481419 J23/1216/2002 141/20.09.2005 2
123. Trustul de Montaj Utilaj Chimic

Bucureşti – sucursala Bucureşti-Sud,

localitatea Bucureşti

390841 J40/7572/2002 142/20.09.2005 2
124. Societatea Comercială Rompetrol Rafinare

– S.A., localitatea Constanţa

R1860712 J13/534/1991 145/20.09.2005 2
125. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii

Louis Ţurcanu, localitatea Timişoara

4548538 146/21.09.2005 2
126. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă,

localitatea Timişoara

4483447 148/21.09.2005 2
127. Societatea Naţională Nuclearelectrica –

S.A., localitatea Bucureşti

R10874881 J40/7403/1998 149/21.09.2005 2
128. Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.

Pantelimon, localitatea Bucureşti

420388 150/21.09.2005 2
129. Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele,

localitatea Bucureşti

4283538 151/21.09.2005 2
130. Spitalul Orăşenesc, localitatea

Bumbeşti-Jiu

4448199 152/21.09.2005 2
131. Centrul de Cardiologie, localitatea Iaşi 8615184 153/21.09.2005 2
132. Societatea Comercială Vilmar – S.A.,

localitatea Râmnicu Vâlcea

R2989503 J38/1525/1991 156/21.09.2005 2, 25 (a),

26, 33

133. Spitalul Clinic Judeţean, localitatea

Sibiu

4240898 157/21.09.2005 2
134. Societatea Comercială Rafiserv Arpechim

– S.A., localitatea Piteşti

15227355 J03/211/2003 159/21.09.2005 2
135. Spitalul Universitar CFR Witing,

localitatea Bucureşti

4267257 161/22.09.2005 2
136. Societatea Comercială Menarom – S.A.,

localitatea Galaţi

R1627165 J17/172/1991 162/22.09.2005 2
137. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.

Apostol Andrei, localitatea Galaţi

3126853 164/22.09.2005

165/22.09.2005

2
138. Regia Autonomă de Transport Bucureşti –

R.A., localitatea Bucureşti

1589886 J40/46/1991 167/22.09.2005 2, 24,

30 (a), 33

139. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,

localitatea Constanţa

4301103 J70/380/1992 168/22.09.2005 2
140. Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru

Trestioreanu, localitatea Bucureşti

4203709 169/22.09.2005 2
141. Societatea Comercială Fortus – S.A.,

localitatea Iaşi

R1958479 J22/683/1991 170/22.09.2005 2
142. Spitalul Clinic Colţea, localitatea

Bucureşti

4192960 171/22.09.2005 2
143. Spitalul Municipal, localitatea Roman 2613940 175/22.09.2005 2
144. Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola,

localitatea Iaşi

4541165 176/22.09.2005 2
145. Societatea Comercială Foraj Sonde

Zădăreni – S.A., localitatea Zădăreni

1727229 J02/124/1993 177/22.09.2005 13
146. Spitalul Clinic de Pediatrie,

localitatea Sibiu

11411672 179/22.09.2005 2
147. Institutul de Boli Cardiovasculare Prof.

Dr. C.C. Iliescu, localitatea Bucureşti

4203628 181/22.09.2005 2

Anexa nr. 4

LISTA

cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale

  1. Balerin/Solist Balet

  2. Dansator

  3. Acrobat

  4. Jongler

  5. Clovn

  6. Călăreţ de circ

  7. Dresor de animale sălbatice

  8. Solist vocal de operă şi de operetă

  9. Instrumentist la instrumente de suflat

  10. Cascador

Anexa nr. 5

VÂRSTE STANDARD de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare

Femei

Luna şi anul

naşterii

Luna şi anul

pensionării

Vârsta

asiguratului

la ieşirea la

pensie

(ani/luni)

Stagiul complet

de cotizare

(ani/luni)

Stagiul minim

de cotizare

(ani/luni)

Aprilie 1944 Aprilie 2001 57/0 25/0 10/0
Mai 1944 Mai 2001 57/0 25/0 10/0
Iunie 1944 Iunie 2001 57/0 25/0 10/0
Iulie 1944 Iulie 2001 57/0 25/0 10/0
August 1944 August 2001 57/0 25/0 10/0
Septembrie 1944 Septembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Octombrie 1944 Octombrie 2001 57/0 25/0 10/0
Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Decembrie 1944 Decembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 57/0 25/0 10/0
Februarie 1945 Februarie 2002 57/0 25/0 10/0
Martie 1945 Martie 2002 57/0 25/0 10/0
Aprilie 1945 Mai 2002 57/1 25/1 10/1
Mai 1945 Iunie 2002 57/1 25/1 10/1
Iunie 1945 Iulie 2002 57/1 25/1 10/1
Iulie 1945 August 2002 57/1 25/1 10/1
August 1945 Septembrie 2002 57/1 25/1 10/1
Septembrie 1945 Noiembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Octombrie 1945 Decembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 57/2 25/2 10/2
Decembrie 1945 Februarie 2003 57/2 25/2 10/2
Ianuarie 1946 Martie 2003 57/2 25/2 10/2
Februarie 1946 Mai 2003 57/3 25/3 10/3
Martie 1946 Iunie 2003 57/3 25/3 10/3
Aprilie 1946 Iulie 2003 57/3 25/3 10/3
Mai 1946 August 2003 57/3 25/3 10/3
Iunie 1946 Septembrie 2003 57/3 25/3 10/3
Iulie 1946 Noiembrie 2003 57/4 25/4 10/4
August 1946 Decembrie 2003 57/4 25/4 10/4
Septembrie 1946 Ianuarie 2004 57/4 25/4 10/4
Octombrie 1946 Februarie 2004 57/4 25/4 10/4
Noiembrie 1946 Martie 2004 57/4 25/4 10/4
Decembrie 1946 Mai 2004 57/5 25/5 10/5
Ianuarie 1947 Iunie 2004 57/5 25/5 10/5
Februarie 1947 Iulie 2004 57/5 25/5 10/5
Martie 1947 August 2004 57/5 25/5 10/5
Aprilie 1947 Septembrie 2004 57/5 25/5 10/5
Mai 1947 Noiembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iunie 1947 Decembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iulie 1947 Ianuarie 2005 57/6 25/6 10/6
August 1947 Februarie 2005 57/6 25/6 10/6
Septembrie 1947 Martie 2005 57/6 25/6 10/6
Octombrie 1947 Mai 2005 57/7 25/7 10/7
Noiembrie 1947 Iunie 2005 57/7 25/7 10/7
Decembrie 1947 Iulie 2005 57/7 25/7 10/7
Ianuarie 1948 Septembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Februarie 1948 Octombrie 2005 57/8 25/8 10/8
Martie 1948 Noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Aprilie 1948 Ianuarie 2006 57/9 25/9 10/9
Mai 1948 Februarie 2006 57/9 25/9 10/9
Iunie 1948 Martie 2006 57/9 25/9 10/9
Iulie 1948 Mai 2006 57/10 25/10 10/10
August 1948 Iunie 2006 57/10 25/10 10/10
Septembrie 1948 Iulie 2006 57/10 25/10 10/10
Octombrie 1948 Septembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Noiembrie 1948 Octombrie 2006 57/11 25/11 10/11
Decembrie 1948 Noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 58/0 26/0 11/0
Februarie 1949 Februarie 2007 58/0 26/0 11/0
Martie 1949 Martie 2007 58/0 26/0 11/0
Aprilie 1949 Mai 2007 58/1 26/2 11/2
Mai 1949 Iunie 2007 58/1 26/2 11/2
Iunie 1949 Iulie 2007 58/1 26/2 11/2
Iulie 1949 Septembrie 2007 58/2 26/4 11/4
August 1949 Octombrie 2007 58/2 26/4 11/4
Septembrie 1949 Noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4
Octombrie 1949 Ianuarie 2008 58/3 26/6 11/6
Noiembrie 1949 Februarie 2008 58/3 26/6 11/6
Decembrie 1949 Martie 2008 58/3 26/6 11/6
Ianuarie 1950 Mai 2008 58/4 26/8 11/8
Februarie 1950 Iunie 2008 58/4 26/8 11/8
Martie 1950 Iulie 2008 58/4 26/8 11/8
Aprilie 1950 Septembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Mai 1950 Octombrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iunie 1950 Noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iulie 1950 Ianuarie 2009 58/6 27/0 12/0
August 1950 Februarie 2009 58/6 27/0 12/0
Septembrie 1950 Martie 2009 58/6 27/0 12/0
Octombrie 1950 Mai 2009 58/7 27/2 12/2
Noiembrie 1950 Iunie 2009 58/7 27/2 12/2
Decembrie 1950 Iulie 2009 58/7 27/2 12/2
Ianuarie 1951 Septembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Februarie 1951 Octombrie 2009 58/8 27/4 12/4
Martie 1951 Noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Aprilie 1951 Ianuarie 2010 58/9 27/6 12/6
Mai 1951 Februarie 2010 58/9 27/6 12/6
Iunie 1951 Martie 2010 58/9 27/6 12/6
Iulie 1951 Mai 2010 58/10 27/8 12/8
August 1951 Iunie 2010 58/10 27/8 12/8
Septembrie 1951 Iulie 2010 58/10 27/8 12/8
Octombrie 1951 Septembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Noiembrie 1951 Octombrie 2010 58/11 27/10 12/10
Decembrie 1951 Noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 59/0 28/0 13/0
Februarie 1952 Februarie 2011 59/0 28/0 13/0
Martie 1952 Martie 2011 59/0 28/0 13/0
Aprilie 1952 Mai 2011 59/1 28/2 13/2
Mai 1952 Iunie 2011 59/1 28/2 13/2
Iunie 1952 Iulie 2011 59/1 28/2 13/2
Iulie 1952 Septembrie 2011 59/2 28/4 13/4
August 1952 Octombrie 2011 59/2 28/4 13/4
Septembrie 1952 Noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4
Octombrie 1952 Ianuarie 2012 59/3 28/6 13/6
Noiembrie 1952 Februarie 2012 59/3 28/6 13/6
Decembrie 1952 Martie 2012 59/3 28/6 13/6
Ianuarie 1953 Mai 2012 59/4 28/8 13/8
Februarie 1953 Iunie 2012 59/4 28/8 13/8
Martie 1953 Iulie 2012 59/4 28/8 13/8
Aprilie 1953 Septembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Mai 1953 Octombrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iunie 1953 Noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iulie 1953 Ianuarie 2013 59/6 29/0 14/0
August 1953 Februarie 2013 59/6 29/0 14/0
Septembrie 1953 Martie 2013 59/6 29/0 14/0
Octombrie 1953 Mai 2013 59/7 29/2 14/2
Noiembrie 1953 Iunie 2013 59/7 29/2 14/2
Decembrie 1953 Iulie 2013 59/7 29/2 14/2
Ianuarie 1954 Septembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Februarie 1954 Octombrie 2013 59/8 29/4 14/4
Martie 1954 Noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6
Mai 1954 Februarie 2014 59/9 29/6 14/6
Iunie 1954 Martie 2014 59/9 29/6 14/6
Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8
August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8
Septembrie 1954 Iulie 2014 59/10 29/8 14/8
Octombrie 1954 Septembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Noiembrie 1954 Octombrie 2014 59/11 29/10 14/10
Decembrie 1954 Noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Ianuarie 1955 Ianuarie 2015 60/0 30/0 15/0
Februarie 1955 Februarie 2015 60/0 30/0 15/0
Martie 1955 Martie 2015 60/0 30/0 15/0
Aprilie 1955 Mai 2015 60/1 30/1 15/0
Mai 1955 Iunie 2015 60/1 30/1 15/0
Iunie 1955 Iulie 2015 60/1 30/1 15/0
Iulie 1955 Septembrie 2015 60/2 30/2 15/0
August 1955 Octombrie 2015 60/2 30/2 15/0
Septembrie 1955 Noiembrie 2015 60/2 30/2 15/0
Octombrie 1955 Ianuarie 2016 60/3 30/3 15/0
Noiembrie 1955 Februarie 2016 60/3 30/3 15/0
Decembrie 1955 Martie 2016 60/3 30/3 15/0
Ianuarie 1956 Mai 2016 60/4 30/4 15/0
Februarie 1956 Iunie 2016 60/4 30/4 15/0
Martie 1956 Iulie 2016 60/4 30/4 15/0
Aprilie 1956 Septembrie 2016 60/5 30/5 15/0
Mai 1956 Octombrie 2016 60/5 30/5 15/0
Iunie 1956 Noiembrie 2016 60/5 30/5 15/0
Iulie 1956 Ianuarie 2017 60/6 30/6 15/0
August 1956 Februarie 2017 60/6 30/6 15/0
Septembrie 1956 Martie 2017 60/6 30/6 15/0
Octombrie 1956 Mai 2017 60/7 30/7 15/0
Noiembrie 1956 Iunie 2017 60/7 30/7 15/0
Decembrie 1956 Iulie 2017 60/7 30/7 15/0
Ianuarie 1957 Septembrie 2017 60/8 30/8 15/0
Februarie 1957 Octombrie 2017 60/8 30/8 15/0
Martie 1957 Noiembrie 2017 60/8 30/8 15/0
Aprilie 1957 Ianuarie 2018 60/9 30/9 15/0
Mai 1957 Februarie 2018 60/9 30/9 15/0
Iunie 1957 Martie 2018 60/9 30/9 15/0
Iulie 1957 Mai 2018 60/10 30/10 15/0
August 1957 Iunie 2018 60/10 30/10 15/0
Septembrie 1957 Iulie 2018 60/10 30/10 15/0
Octombrie 1957 Septembrie 2018 60/11 30/11 15/0
Noiembrie 1957 Octombrie 2018 60/11 30/11 15/0
Decembrie 1957 Noiembrie 2018 60/11 30/11 15/0
Ianuarie 1958 Ianuarie 2019 61/0 31/0 15/0
Februarie 1958 Februarie 2019 61/0 31/0 15/0
Martie 1958 Martie 2019 61/0 31/0 15/0
Aprilie 1958 Mai 2019 61/1 31/1 15/0
Mai 1958 Iunie 2019 61/1 31/1 15/0
Iunie 1958 Iulie 2019 61/1 31/1 15/0
Iulie 1958 Septembrie 2019 61/2 31/2 15/0
August 1958 Octombrie 2019 61/2 31/2 15/0
Septembrie 1958 Noiembrie 2019 61/2 31/2 15/0
Octombrie 1958 Ianuarie 2020 61/3 31/3 15/0
Noiembrie 1958 Februarie 2020 61/3 31/3 15/0
Decembrie 1958 Martie 2020 61/3 31/3 15/0
Ianuarie 1959 Mai 2020 61/4 31/4 15/0
Februarie 1959 Iunie 2020 61/4 31/4 15/0
Martie 1959 Iulie 2020 61/4 31/4 15/0
Aprilie 1959 Septembrie 2020 61/5 31/5 15/0
Mai 1959 Octombrie 2020 61/5 31/5 15/0
Iunie 1959 Noiembrie 2020 61/5 31/5 15/0
Iulie 1959 Ianuarie 2021 61/6 31/6 15/0
August 1959 Februarie 2021 61/6 31/6 15/0
Septembrie 1959 Martie 2021 61/6 31/6 15/0
Octombrie 1959 Mai 2021 61/7 31/7 15/0
Noiembrie 1959 Iunie 2021 61/7 31/7 15/0
Decembrie 1959 Iulie 2021 61/7 31/7 15/0
Ianuarie 1960 Septembrie 2021 61/8 31/8 15/0
Februarie 1960 Octombrie 2021 61/8 31/8 15/0
Martie 1960 Noiembrie 2021 61/8 31/8 15/0
Aprilie 1960 Ianuarie 2022 61/9 31/9 15/0
Mai 1960 Februarie 2022 61/9 31/9 15/0
Iunie 1960 Martie 2022 61/9 31/9 15/0
Iulie 1960 Mai 2022 61/10 31/10 15/0
August 1960 Iunie 2022 61/10 31/10 15/0
Septembrie 1960 Iulie 2022 61/10 31/10 15/0
Octombrie 1960 Septembrie 2022 61/11 31/11 15/0
Noiembrie 1960 Octombrie 2022 61/11 31/11 15/0
Decembrie 1960 Noiembrie 2022 61/11 31/11 15/0
Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 62/0 32/0 15/0
Februarie 1961 Februarie 2023 62/0 32/0 15/0
Martie 1961 Martie 2023 62/0 32/1 15/0
Aprilie 1961 Aprilie 2023 62/0 32/1 15/0
Mai 1961 Mai 2023 62/0 32/2 15/0
Iunie 1961 Iulie 2023 62/1 32/2 15/0
Iulie 1961 August 2023 62/1 32/3 15/0
August 1961 Septembrie 2023 62/1 32/3 15/0
Septembrie 1961 Octombrie 2023 62/1 32/4 15/0
Octombrie 1961 Noiembrie 2023 62/1 32/4 15/0
Noiembrie 1961 Ianuarie 2024 62/2 32/5 15/0
Decembrie 1961 Februarie 2024 62/2 32/5 15/0
Ianuarie 1962 Martie 2024 62/2 32/6 15/0
Februarie 1962 Aprilie 2024 62/2 32/6 15/0
Martie 1962 Mai 2024 62/2 32/7 15/0
Aprilie 1962 Iulie 2024 62/3 32/7 15/0
Mai 1962 August 2024 62/3 32/8 15/0
Iunie 1962 Septembrie 2024 62/3 32/8 15/0
Iulie 1962 Octombrie 2024 62/3 32/9 15/0
August 1962 Noiembrie 2024 62/3 32/9 15/0
Septembrie 1962 Ianuarie 2025 62/4 32/10 15/0
Octombrie 1962 Februarie 2025 62/4 32/10 15/0
Noiembrie 1962 Martie 2025 62/4 32/11 15/0
Decembrie 1962 Aprilie 2025 62/4 32/11 15/0
Ianuarie 1963 Mai 2025 62/4 33/0 15/0
Februarie 1963 Iulie 2025 62/5 33/0 15/0
Martie 1963 August 2025 62/5 33/1 15/0
Aprilie 1963 Septembrie 2025 62/5 33/1 15/0
Mai 1963 Octombrie 2025 62/5 33/2 15/0
Iunie 1963 Noiembrie 2025 62/5 33/2 15/0
Iulie 1963 Ianuarie 2026 62/6 33/3 15/0
August 1963 Februarie 2026 62/6 33/3 15/0
Septembrie 1963 Martie 2026 62/6 33/4 15/0
Octombrie 1963 Aprilie 2026 62/6 33/4 15/0
Noiembrie 1963 Mai 2026 62/6 33/5 15/0
Decembrie 1963 Iulie 2026 62/7 33/5 15/0
Ianuarie 1964 August 2026 62/7 33/6 15/0
Februarie 1964 Septembrie 2026 62/7 33/6 15/0
Martie 1964 Octombrie 2026 62/7 33/7 15/0
Aprilie 1964 Noiembrie 2026 62/7 33/7 15/0
Mai 1964 Ianuarie 2027 62/8 33/8 15/0
Iunie 1964 Februarie 2027 62/8 33/8 15/0
Iulie 1964 Martie 2027 62/8 33/9 15/0
August 1964 Aprilie 2027 62/8 33/9 15/0
Septembrie 1964 Mai 2027 62/8 33/10 15/0
Octombrie 1964 Iulie 2027 62/9 33/10 15/0
Noiembrie 1964 August 2027 62/9 33/11 15/0
Decembrie 1964 Septembrie 2027 62/9 33/11 15/0
Ianuarie 1965 Octombrie 2027 62/9 34/0 15/0
Februarie 1965 Noiembrie 2027 62/9 34/0 15/0
Martie 1965 Ianuarie 2028 62/10 34/1 15/0
Aprilie 1965 Februarie 2028 62/10 34/1 15/0
Mai 1965 Martie 2028 62/10 34/2 15/0
Iunie 1965 Aprilie 2028 62/10 34/2 15/0
Iulie 1965 Mai 2028 62/10 34/3 15/0
August 1965 Iunie 2028 62/10 34/3 15/0
Septembrie 1965 Iulie 2028 62/10 34/4 15/0
Octombrie 1965 August 2028 62/10 34/4 15/0
Noiembrie 1965 Septembrie 2028 62/10 34/5 15/0
Decembrie 1965 Octombrie 2028 62/10 34/5 15/0
Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 62/10 34/6 15/0
Februarie 1966 Ianuarie 2029 62/11 34/6 15/0
Martie 1966 Februarie 2029 62/11 34/7 15/0
Aprilie 1966 Martie 2029 62/11 34/7 15/0
Mai 1966 Aprilie 2029 62/11 34/8 15/0
Iunie 1966 Mai 2029 62/11 34/8 15/0
Iulie 1966 Iunie 2029 62/11 34/9 15/0
August 1966 Iulie 2029 62/11 34/9 15/0
Septembrie 1966 August 2029 62/11 34/10 15/0
Octombrie 1966 Septembrie 2029 62/11 34/10 15/0
Noiembrie 1966 Octombrie 2029 62/11 34/11 15/0
Decembrie 1966 Noiembrie 2029 62/11 34/11 15/0
Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 63/0 35/0 15/0

Bărbaţi

Luna şi anul

naşterii

Luna şi anul

pensionării

Vârsta

asiguratului

la ieşirea la

pensie

(ani/luni)

Stagiul complet

de cotizare

(ani/luni)

Stagiul minim

de cotizare

(ani/luni)

Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 62/0 30/0 10/0
Februarie 1939 Februarie 2001 62/0 30/0 10/0
Martie 1939 Martie 2001 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1939 Aprilie 2001 62/0 30/0 10/0
Mai 1939 Mai 2001 62/0 30/0 10/0
Iunie 1939 Iunie 2001 62/0 30/0 10/0
Iulie 1939 Iulie 2001 62/0 30/0 10/0
August 1939 August 2001 62/0 30/0 10/0
Septembrie 1939 Septembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Octombrie 1939 Octombrie 2001 62/0 30/0 10/0
Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Decembrie 1939 Decembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 62/0 30/0 10/0
Februarie 1940 Februarie 2002 62/0 30/0 10/0
Martie 1940 Martie 2002 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1940 Mai 2002 62/1 30/1 10/1
Mai 1940 Iunie 2002 62/1 30/1 10/1
Iunie 1940 Iulie 2002 62/1 30/1 10/1
Iulie 1940 August 2002 62/1 30/1 10/1
August 1940 Septembrie 2002 62/1 30/1 10/1
Septembrie 1940 Noiembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Octombrie 1940 Decembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 62/2 30/2 10/2
Decembrie 1940 Februarie 2003 62/2 30/2 10/2
Ianuarie 1941 Martie 2003 62/2 30/2 10/2
Februarie 1941 Mai 2003 62/3 30/3 10/3
Martie 1941 Iunie 2003 62/3 30/3 10/3
Aprilie 1941 Iulie 2003 62/3 30/3 10/3
Mai 1941 August 2003 62/3 30/3 10/3
Iunie 1941 Septembrie 2003 62/3 30/3 10/3
Iulie 1941 Noiembrie 2003 62/4 30/4 10/4
August 1941 Decembrie 2003 62/4 30/4 10/4
Septembrie 1941 Ianuarie 2004 62/4 30/4 10/4
Octombrie 1941 Februarie 2004 62/4 30/4 10/4
Noiembrie 1941 Martie 2004 62/4 30/4 10/4
Decembrie 1941 Mai 2004 62/5 30/5 10/5
Ianuarie 1942 Iunie 2004 62/5 30/5 10/5
Februarie 1942 Iulie 2004 62/5 30/5 10/5
Martie 1942 August 2004 62/5 30/5 10/5
Aprilie 1942 Septembrie 2004 62/5 30/5 10/5
Mai 1942 Noiembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iunie 1942 Decembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iulie 1942 Ianuarie 2005 62/6 30/6 10/6
August 1942 Februarie 2005 62/6 30/6 10/6
Septembrie 1942 Martie 2005 62/6 30/6 10/6
Octombrie 1942 Mai 2005 62/7 30/7 10/7
Noiembrie 1942 Iunie 2005 62/7 30/7 10/7
Decembrie 1942 Iulie 2005 62/7 30/7 10/7
Ianuarie 1943 Septembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Februarie 1943 Octombrie 2005 62/8 30/8 10/8
Martie 1943 Noiembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Aprilie 1943 Ianuarie 2006 62/9 30/9 10/9
Mai 1943 Februarie 2006 62/9 30/9 10/9
Iunie 1943 Martie 2006 62/9 30/9 10/9
Iulie 1943 Mai 2006 62/10 30/10 10/10
August 1943 Iunie 2006 62/10 30/10 10/10
Septembrie 1943 Iulie 2006 62/10 30/10 10/10
Octombrie 1943 Septembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Noiembrie 1943 Octombrie 2006 62/11 30/11 10/11
Decembrie 1943 Noiembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 63/0 31/0 11/0
Februarie 1944 Februarie 2007 63/0 31/0 11/0
Martie 1944 Martie 2007 63/0 31/0 11/0
Aprilie 1944 Mai 2007 63/1 31/2 11/2
Mai 1944 Iunie 2007 63/1 31/2 11/2
Iunie 1944 Iulie 2007 63/1 31/2 11/2
Iulie 1944 Septembrie 2007 63/2 31/4 11/4
August 1944 Octombrie 2007 63/2 31/4 11/4
Septembrie 1944 Noiembrie 2007 63/2 31/4 11/4
Octombrie 1944 Ianuarie 2008 63/3 31/6 11/6
Noiembrie 1944 Februarie 2008 63/3 31/6 11/6
Decembrie 1944 Martie 2008 63/3 31/6 11/6
Ianuarie 1945 Mai 2008 63/4 31/8 11/8
Februarie 1945 Iunie 2008 63/4 31/8 11/8
Martie 1945 Iulie 2008 63/4 31/8 11/8
Aprilie 1945 Septembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Mai 1945 Octombrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iunie 1945 Noiembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iulie 1945 Ianuarie 2009 63/6 32/0 12/0
August 1945 Februarie 2009 63/6 32/0 12/0
Septembrie 1945 Martie 2009 63/6 32/0 12/0
Octombrie 1945 Mai 2009 63/7 32/2 12/2
Noiembrie 1945 Iunie 2009 63/7 32/2 12/2
Decembrie 1945 Iulie 2009 63/7 32/2 12/2
Ianuarie 1946 Septembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Februarie 1946 Octombrie 2009 63/8 32/4 12/4
Martie 1946 Noiembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Aprilie 1946 Ianuarie 2010 63/9 32/6 12/6
Mai 1946 Februarie 2010 63/9 32/6 12/6
Iunie 1946 Martie 2010 63/9 32/6 12/6
Iulie 1946 Mai 2010 63/10 32/8 12/8
August 1946 Iunie 2010 63/10 32/8 12/8
Septembrie 1946 Iulie 2010 63/10 32/8 12/8
Octombrie 1946 Septembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Noiembrie 1946 Octombrie 2010 63/11 32/10 12/10
Decembrie 1946 Noiembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 64/0 33/0 13/0
Februarie 1947 Februarie 2011 64/0 33/0 13/0
Martie 1947 Martie 2011 64/0 33/0 13/0
Aprilie 1947 Mai 2011 64/1 33/2 13/2
Mai 1947 Iunie 2011 64/1 33/2 13/2
Iunie 1947 Iulie 2011 64/1 33/2 13/2
Iulie 1947 Septembrie 2011 64/2 33/4 13/4
August 1947 Octombrie 2011 64/2 33/4 13/4
Septembrie 1947 Noiembrie 2011 64/2 33/4 13/4
Octombrie 1947 Ianuarie 2012 64/3 33/6 13/6
Noiembrie 1947 Februarie 2012 64/3 33/6 13/6
Decembrie 1947 Martie 2012 64/3 33/6 13/6
Ianuarie 1948 Mai 2012 64/4 33/8 13/8
Februarie 1948 Iunie 2012 64/4 33/8 13/8
Martie 1948 Iulie 2012 64/4 33/8 13/8
Aprilie 1948 Septembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Mai 1948 Octombrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iunie 1948 Noiembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iulie 1948 Ianuarie 2013 64/6 34/0 14/0
August 1948 Februarie 2013 64/6 34/0 14/0
Septembrie 1948 Martie 2013 64/6 34/0 14/0
Octombrie 1948 Mai 2013 64/7 34/2 14/2
Noiembrie 1948 Iunie 2013 64/7 34/2 14/2
Decembrie 1948 Iulie 2013 64/7 34/2 14/2
Ianuarie 1949 Septembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Februarie 1949 Octombrie 2013 64/8 34/4 14/4
Martie 1949 Noiembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Aprilie 1949 Ianuarie 2014 64/9 34/6 14/6
Mai 1949 Februarie 2014 64/9 34/6 14/6
Iunie 1949 Martie 2014 64/9 34/6 14/6
Iulie 1949 Mai 2014 64/10 34/8 14/8
August 1949 Iunie 2014 64/10 34/8 14/8
Septembrie 1949 Iulie 2014 64/10 34/8 14/8
Octombrie 1949 Septembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Noiembrie 1949 Octombrie 2014 64/11 34/10 14/10
Decembrie 1949 Noiembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 65/0 35/0 15/0
Februarie 1950 Februarie 2015 65/0 35/0 15/0
Martie 1950 Martie 2015 65/0 35/0 15/0

Anexa nr. 6

Abrogată.

La data de 01-01-2018 Anexa 6 a fost abrogată de Punctul 165, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Anexa nr. 7

SALARIUL MEDIU ANUAL

Anul Salariul mediu anual (lei)
Brut Net
1938 168
1947 261
1948 293
1949 335
1950 366 337
1951 397 365
1952 403 370
1953 447 410
1954 487 456
1955 536 499
1956 593 549
1957 671 619
1958 747 684
1959 784 726
1960 854 802
1961 898 833
1962 947 880
1963 1.005 932
1964 1.046 965
1965 1.115 1.028
1966 1.179 1.083
1967 1.210 1.107
1968 1.248 1.139
1969 1.297 1.180
1970 1.434 1.289
1971 1.471 1.318
1972 1.498 1.339
1973 1.563 1.391
1974 1.663 1.471
1975 1.813 1.595
1976 1.964 1.712
1977 2.102 1.818
1978 2.344 2.011
1979 2.457 2.108
1980 2.602 2.238
1981 2.721 2.340
1982 2.936 2.525
1983 3.024 2.601
1984 3.224 2.773
1985 3.285 2.827
1986 3.317 2.855
1987 3.337 2.872
1988 3.422 2.946
1989 3.538 3.063
1990 4.010 3.381

1991-2010: Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistică

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Anexa nr. 8

SALARIUL MINIM PE ŢARĂ

Anul Începând cu

ziua, luna

Salariul

minim

(lei)

Actul normativ prin

care s-a stabilit

1949 166
1950 166
1951 166
1952 166
1953 166
1954 166
1955 220
1956 220
1957 1 mai 220

350

1958 350
1959 1 august 350

400

1960 400
1961 1 decembrie 400

475

1962 475
1963 475
1964 475
1965 1 septembrie 475

550

1966 550
1967 1 august 550

700

1968 700
1969 700
1970 1 martie

1 mai

700

750

800

1971 800
1972 1 septembrie 800

1.000

1973 1.000
1974 1 august 1.000

1.140

1975 1 iulie 1.140

1.200

1976 1.200
1977 1.200
1978 1.200
1979 1 august 1.200

1.425

1980 1.425
1981 1.425
1982 1.425
1983 1 septembrie 1.425

1.500

1984 1.500
1985 1.500
1986 1.500
1987 1.500
1988 1 iulie 1.500

2.000

1989 2.000
1990 2.000
1991 1 martie

1 aprilie

1 mai

1 septembrie

1 noiembrie

2.000

3.150

4.675

5.975

6.775

7.000

Hotărârea Guvernului nr. 133/1991Hotărârea Guvernului nr. 219/1991Hotărârea Guvernului nr. 219/1991Hotărârea Guvernului nr. 579/1991Hotărârea Guvernului nr. 780/1991
1992 1 ianuarie

1 martie

1 mai

1 septembrie

1 noiembrie

8.500

9.150

11.200

12.920

15.215

Hotărârea Guvernului nr. 19/1992Hotărârea Guvernului nr. 149/1992Hotărârea Guvernului nr. 218/1992Hotărârea Guvernului nr. 499/1992Hotărârea Guvernului nr. 774/1992
1993 1 ianuarie

1 martie

1 mai

1 octombrie

1 decembrie

16.600

17.600

30.000

40.200

45.000

Hotărârea Guvernului nr. 94/1993Hotărârea Guvernului nr. 124/1993Hotărârea Guvernului nr. 208/1993Hotărârea Guvernului nr. 586/1993Hotărârea Guvernului nr. 683/1993
1994 15 martie

1 iulie

45.000

60.000

65.000

Hotărârea Guvernului nr. 90/1994Hotărârea Guvernului nr. 353/1994
1995 1 aprilie 65.000

75.000

Hotărârea Guvernului nr. 184/1995
1996 1 august 75.000

97.000

Hotărârea Guvernului nr. 594/1996
1997 1 februarie

1 august

1 octombrie

97.000

150.000

225.000

250.000

Hotărârea Guvernului nr. 27/1997Hotărârea Guvernului nr. 468/1997
1998 1 aprilie 350.000 Hotărârea Guvernului nr. 208/1998
1999 1 mai 450.000 Hotărârea Guvernului nr. 296/1999
2000 1 februarie

1 decembrie

450.000

700.000

1.000.000

Hotărârea Guvernului nr. 101/2000Hotărârea Guvernului nr. 1.166/2000
2001 1 martie 1.000.000

1.400.000

Hotărârea Guvernului nr. 231/2001
2002 1 martie 1.400.000

1.750.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2001
2003 1 ianuarie 2.500.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2002
2004 1 ianuarie 2.800.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2003
2005 1 ianuarie

1 iulie

3.100.000

310 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 2.346/2004
2006 1 ianuarie 330 (RON) Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2005
2007 1 ianuarie 390 (RON) Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2006
2008 1 ianuarie

1 octombrie

500 (RON)

540 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 1.507/2007Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008
2009 1 ianuarie 600 (RON) Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008
2010 1 ianuarie 600 (RON) Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008
2011 1 ianuarie 670 (RON) Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2010
2012 1 ianuarie 700 (RON) Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2011
2013 1 februarie

1 iulie

750 (RON)

800 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 23/2013Hotărârea Guvernului nr. 23/2013
2014 1 ianuarie

1 iulie

850 (RON)

900 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 871/2013Hotărârea Guvernului nr. 871/2013
2015 1 ianuarie

1 iulie

975 (RON)

1.050(RON)

Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014
2016 1 mai 1.250(RON) Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2015
2017 1 februarie 1.450(RON) Hotărârea Guvernului nr. 1/2017
2018 1 ianuarie 1.900(RON) Hotărârea Guvernului nr. 846/2017
2019 1 ianuarie 2.080(RON) Hotărârea Guvernului nr. 937/2018

NOTĂ:

Ministerul Muncii și Justiției Sociale transmite către Casa Naţională de Pensii Publice datele pentru completarea anexei nr. 8.

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Tabelul din anexa nr. 8 este actualizat, în mod corespunzător, cu actele normative care reglementează stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

www.pensii.ro  @: contact@pensii.ro

Actualizat 04.07.2021

Similar Posts

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *