Inundatiile din 1970

Hotarirea nr. 1975/1970

author
7 minutes, 49 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 1.975 din 31 decembrie 1970 privind salarizarea pe bază de cote procentuale a lucrătorilor din comerţ.

Emitent CONSILIUL DE MINIȘTRI, publicată în Buletinul Oficial din Nr. 4 din 7 Ianuarie 1971

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Articolul 1
Personalul operativ şi muncitorii din unităţile comerciale cu amănuntul, unde vînzările de mărfuri nu au oscilatii mari de la o perioadă la alta, vor fi salarizaţi pe bază de cote procentuale la valoarea desfacerilor realizate.
Personalul operativ şi muncitorii din unităţile comerciale cu amănuntul, unde vînzările de mărfuri au oscilatii mari de la o perioadă la alta, vor putea fi salarizaţi parţial pe bază de cote procentuale la valoarea desfacerilor realizate – de regula cel puţin 50% din salariu – iar diferenţa în raport cu timpul efectiv lucrat.
Personalul operativ şi muncitorii din unele categorii de unităţi, cum ar fi depozitele de păstrare intelungata a mărfurilor, de colectare şi stocare a ambalajelor, cele care desfac combustibil solid, cherestea, materiale de construcţii, carne şi altele de acest gen, vor putea fi retribuiţi în regie. Se autorizeaza Ministerul Comerţului Interior şi celelalte organe centrale prevăzute la articolul 12 din prezenta hotărîre sa stabilească periodic mărfurile şi categoriile de unităţi la care salarizarea lucrătorilor se face în condiţiile acestui alineat.
Personalul operativ şi muncitorii din unităţile de desfacere a mărfurilor cu ridicată şi din întreprinderile de recuperare şi valorificare a ambalajelor vor fi salarizaţi cu formele de salarizare similare celor prevăzute în alineatele de mai sus.
Muncitorii din unităţile comerciale care prestează munci nespecifice comerţului vor fi salarizaţi în regie. În cazul cînd exista condiţii corespunzătoare, se va aplica salarizarea în acord.
Articolul 2
Personalul tehnic-administrativ din întreprinderile şi organizaţiile comerciale cu funcţii care contribuie la creşterea volumului de activitate va fi retribuit în acord direct proporţional, în raport cu gradul de realizare sau, după caz, de depasire a planului. În cazul în care condiţiile nu permit aplicarea salarizarii în acord direct proporţional, organul ierarhic superior va putea aproba salarizarea acestui personal în regie.
La unele funcţii de conducere ce se vor stabili de ministerele şi organele centrale prevăzute la articolul 12 din prezenta hotărîre, pe lîngă salarizarea în acord direct proporţional, salariul tarifar se va acorda şi în funcţie de realizarea beneficiului planificat. În acest scop se va retine în fiecare luna 10% din salariul tarifar, sumele reţinute restituindu-se după încheierea trimestrului, cu condiţia realizării beneficiului planificat. În cazul în care nu se realizează beneficiul planificat, salariul tarifar pe întregul trimestru se diminuează în raport de 1/1, corespunzător gradului de nerealizare a acestui indicator, fără ca diminuarea să poată depăşi 10%.
Personalul tehnic-administrativ încadrat pe funcţii care nu contribuie direct la creşterea volumului de activitate va fi retribuit în regie, salariile tarifare acordindu-se integral la îndeplinirea sarcinilor individuale de serviciu. Lista acestor funcţii va fi stabilită de ministerele sau organele centrale prevăzute la articolul 12 din prezenta hotărîre.
Articolul 3
Personalul operativ şi muncitorii retribuiţi pe bază de cote procentuale în condiţiile prezentei hotărîri au calitatea de angajat în sensul codului muncii, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acestea.
Articolul 4
Şefii de unităţi şi subunitati, cu acordul colectivului în cazul gestiunii colective, pot utiliza pentru activităţi temporare sau ocazionale, personal fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de indicatorul de calificare, retribuit pe bază de tarife, în cadrul cotelor procentuale stabilite unităţii respective, inclusiv angajaţii unor întreprinderi sau organizaţii socialiste, în afară programului de lucru.
Personalul utilizat în aceste condiţii nu are calitatea de angajat şi nu beneficiază de alte drepturi în afară de remunerarea pentru activitatea depusa. Răspunderea gestionara pentru mărfurile încredinţate acestui personal revine şefului de unitate sau colectivului, în cazul gestiunilor colective.
Articolul 5
Aplicarea cotelor procentuale se va face global pe unitate (subunitate) sau individual. În cazul cînd aplicarea se face pe un colectiv de lucrători, repartizarea veniturilor pe lucrator se va face proporţional cu salariul tarifar pe timpul efectiv lucrat; şeful de unitate va putea, în cazul cînd se considera necesar, sa repartizeze o parte de cel mult 10% din cistig celor mai buni lucrători din formaţiune.
Articolul 6
Întreprinderile şi organizaţiile comerciale vor stabili şi comunică în scris pentru fiecare unitate în parte formatia minimala de lucrători, cotele procentuale, eventualele cheltuieli ce se suporta de salariaţii unităţii potrivit articolului 4 alineatul 3 din hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 802/1965, precum şi alte elemente necesare a fi prevăzute în contractul de muncă.
Articolul 7
În planul de muncă şi salarii al ministerelor şi celelalte organe centrale se va prevedea indicatorul „nivel fond salarii la 1000 lei desfacere şi prestaţii”.
Nivelul fondului de salarii se stabileşte prin raportarea fondului de salarii scriptic, nescriptic şi de şcolarizare la volumul desfacerilor şi prestaţiilor de servicii şi va fi menţinut constant pe o perioadă de 2 ani.
Nivelul fondului de salarii stabilit de ministere şi celelalte organe centrale pe unităţile subordonate va fi repartizat pe întreprinderi şi organizaţii comerciale, care vor stabili cotele procentuale pe grupe de mărfuri sau unităţi de desfacere, precum şi fondul de salarii pentru personalul tehnic-administrativ, operativ şi muncitori salarizaţi în regie, fondul necesar pentru sporul de vechime şi alte drepturi.
Articolul 8
Băncile vor elibera fondurile necesare pentru plata salariilor la întregul personal în raport direct cu realizarea sau, după caz, cu depăşirea planului pe întreprinderi şi organizaţii comerciale prin aplicarea nivelului stabilit la volumul desfacerii – inclusiv prestaţiile – realizate lunar cumulat de la începutul trimestrului.
În cazul nerealizarii planului de desfacere – inclusiv prestaţiile – băncile vor elibera fondul de salarii necesar pentru plata drepturilor cuvenite personalul, în limita sumelor rezultate prin aplicarea nivelului stabilit la desfacerea planificata, cu aprobarea organului ierarhic superior, în cadrul legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului din comerţ.
Fondurile de salarii astfel eliberate de către bănci se vor utiliza în cadrul întreprinderilor şi organizaţiilor comerciale ţinînd seama de cotele stabilite pe grupe de mărfuri sau unităţi de desfacere, precum şi de celelalte drepturi cuvenite lucrătorilor.
Aplicarea prevederilor acestui articol se va face potrivit instrucţiunilor Ministerului Comerţului Interior, cu avizul Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România.
Articolul 9
La ministerele şi organele centrale prevăzute la articolul 12 din prezenta hotărîre, nivelul cheltuielilor de circulaţie constituie indicator de calcul pentru planificarea beneficiilor.
Articolul 10
Numărul de personal, fondul de salarii şi cheltuieli de circulaţie se vor urmări şi raporta în continuare de întreprinderile şi organizaţiile comerciale, precum şi de ministere şi celelalte organe centrale prevăzute la articolul 12 din prezenta hotărîre.
Articolul 11
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor sînt autorizate să efectueze modificările necesare cu privire la indicatorii de plan pe anul 1971 ai Ministerului Comerţului Interior, Ministerului Turismului şi Ministerului Agriculturii şi Silviculturii – Departamentul întreprinderilor agricole de stat şi Centrala pentru valorificarea legumelor şi fructelor, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri.
Articolul 12
Prezenta hotărîre se aplică experimental – cu începere de la 1 februarie 1971 pînă la sfîrşitul anului 1972 – la activitatea comercială şi de prestaţii a unităţilor din sistemul Ministerului Comerţului Interior, Ministerului Turismului şi Ministerului Agriculturii şi Silviculturii – Departamentul întreprinderilor agricole de stat şi Centrala pentru valorificarea legumelor şi fructelor.
Prevederile prezentei hotărîri vor putea fi aplicate şi în unităţile comerciale aparţinînd altor ministere sau organe centrale unde nu exista condiţii corespunzătoare, cu aprobarea ministerului sau organului central interesat şi cu avizul Ministerului Muncii şi Comitetului de Stat al Planificarii.
Pînă la 30 septembrie 1972 ministerele şi celelalte organe centrale prevăzute la acest articol vor informa Consiliul de Miniştri asupra rezultatelor şi vor face propuneri pentru definitivare.
Articolul 13
Se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărîri în reţeaua cooperaţiei de consum.
Articolul 14
Prevederile capitolului III din hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 3031/1952 privind controlul utilizării fondului de salarii, articolul 2 din hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 708/1956 privind stabilirea sarcinilor de desfacere pentru întreprinderile comerciale cu ridicată, articolul 1 şi 2 din hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1807/1967 privind cointeresarea lucrătorilor din sectorul de valorificare a legumelor şi fructelor, precum şi stabilirea preţurilor maximale la legume-fructe, articolele 2 şi 3 din hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1055/1968 privind îmbunătăţirea metodologiei de planificare a forţelor de muncă şi a fondului de salarii pentru unele categorii de lucrători din comerţ, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.
Prevederile hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 802/1965 privind remunerarea pe bază de cota procentuală şi tarife, precum şi drepturile personalului astfel remunerat se aplică în continuare la unităţile din sistemul ministerelor şi celorlalte organe centrale prevăzute la articolul 12, în măsura în care nu contravin prezentei hotărîri.
www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *