Târgul Fetelor din comuna Gurghiu județul Mureș

Legea nr. 5 din 1977

author
10 minutes, 31 seconds Read

LEGE nr. 5 din 30 iunie 1977
privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale taranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate


EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 8 iulie 1977


În Republica Socialistă România, îmbunătăţirea sistemului de pensii şi asigurări sociale, generalizarea sa la toate categoriile de oameni ai muncii, se înscriu în cadrul programului general al partidului şi statului de ridicare necontenita a nivelului de viaţa al întregului popor.
În prezent, prin dezvoltarea agriculturii, a întregii economii naţionale, a devenit posibila instituirea, cu sprijinul statului, pentru prima oara în istoria tarii noastre, a unui sistem de pensii şi asigurări sociale pentru taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate prin care, ţinînd seama şi de contribuţia acestora la fondul central de produse al statului, sa li se garanteze obţinerea unor venituri corespunzătoare la batrinete sau în caz de invaliditate.


În acest scop,
Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Articolul 1

Taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate au dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi.


Articolul 2

Taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate au următoarele drepturi de pensie

a) pensie pentru limita de vîrsta;
b) pensie pentru pierderea totală sau în cea mai mare parte a capacităţii de muncă;
c) pensie de urmaş.

Pensia se stabileşte în funcţie de următoarele elemente:

a) perioada de contribuţie la fondul de pensii;
b) valoarea produselor livrate anual la fondul de stat;
c) gradul de invaliditate.

Taranii cu gospodărie individuală au dreptul, de asemenea, la asistenţa medicală şi medicamente în condiţiile prevăzute de lege.

Articolul 3

Fondurile necesare plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ce se acordă taranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate se constituie din:
a) contribuţia personală, de 40 lei lunar, a fiecărui membru al gospodăriei individuale care a împlinit 18 ani şi desfăşoară activitate agricolă; contribuţia se depune trimestrial;
b) contribuţia statului, de 2 la suta, stabilită la valoarea produselor livrate la fondul de stat de taranii cu gospodărie individuală; contribuţia se depune lunar la fondul de pensii şi asigurări sociale de către părţile care preiau produsele agricole.
Sumele depuse la fondul de pensii şi asigurări sociale de taranii cu gospodărie individuală şi membrii lor de familie au regimul dobinzii de 3 la suta.


Articolul 4

Persoanele care primesc pensie din sectorul asigurărilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi şi pensia cuvenită în baza prezentei legi pentru perioada în care au contribuit la fondul de pensii şi în raport cu valoarea produselor livrate la fondul de stat.
Suma rezultată din pensiile cumulate nu va putea depăşi nivelul pensiei de asigurări sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective în cazul în care întreaga activitate ar fi fost prestată într-o unitate de stat.
În cazul în care, prin cumul, se depăşeşte acest nivel, pensiile se vor reduce în mod proporţional.


Articolul 5

Pensiile acordate taranilor cu gospodărie individuală nu sînt impozabile.
Cererile care au drep scop stabilirea dreptului la pensie, introduse în faţa oricăror organe, sînt scutite de taxe.
Dreptul la pensie este imprescriptibil.
Pensia nu poate fi cedata nici total, nici parţial.


Capitolul 2 Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale

Articolul 6

În sistemul de pensii şi asigurări sociale sînt cuprinşi, în mod obligatoriu, toţi taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, precum şi membrii de familie din care aceştia desfăşoară activitate agricolă în gospodărie, dacă au împlinit vîrsta de 18 ani.


Articolul 7

Pensia integrală pentru limita de vîrsta se acordă pe tot timpul vieţii:
a) bărbaţilor care au împlinit vîrsta de 65 ani şi au contribuit la fondul de pensii cel puţin 30 ani;
b) femeilor care au împlinit vîrsta de 60 ani şi au contribuit la fondul de pensii cel puţin 25 ani.


Articolul 8

Pensia pentru limita de vîrsta este de 160-400 lei lunar şi se stabileşte, în raport de perioada de contribuţie şi de valoarea produselor livrate anual la fondul de stat, după cum urmează:

Perioada de contribuţie Valoarea livrărilor anuale la fondul de stat – lei –
peste 12.000 10.001 – 12.000 8.001 – 10.000 5.001 – 8.000 5.000
– ani –
Cuantumul pensiei lunare – lei –
30 400 375 350 325 300
25 360 330 310 285 260
20 320 290 265 245 220
15 280 250 225 205 190
10 240 210 195 175 160

Articolul 9

Taranii cu gospodărie individuală care au contribuit la fondul de pensii şi asigurări sociale o perioadă mai mare de 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile vor beneficia, pentru fiecare an de contribuţie în plus, de o majorare cu 0,5 la suta a pensiei ce li se cuvine.


Articolul 10

Membrii gospodariilor individuale care livreaza anual la fondul de stat produse în valoare mai mica de 5.000 lei, dar nu mai puţin de 3.000 lei, vor beneficia, în funcţie de perioada de contribuţie, de 70 la suta din pensia stabilită pentru cei care livreaza produse în valoare de 5.000 lei; cei care livreaza anual produse în valoare mai mica de 3.000 lei vor beneficia de o pensie reprezentind 50 la suta din pensia stabilită, în funcţie de perioada de contribuţie, pentru cei care livreaza produse în valoare de 5.000 lei.


Articolul 11

Valoarea produselor livrate anual la fondul de stat se stabileşte pe gospodărie şi este luată în considerare, la stabilirea pensiei, pentru fiecare membru de familie din gospodărie care a plătit contribuţia personală pentru a beneficia de pensie.


Articolul 12

Taranii cu gospodărie individuală care fac parte din asociaţiile pomicole, viticole sau zootehnice vor beneficia de o pensie majorată cu 15 la suta.


Articolul 13

Durata minima de contribuţie care da dreptul la pensie pentru limita de vîrsta este de 10 ani.
În mod tranzitoriu, taranii cu gospodărie individuală pot beneficia de pensie pentru limita de vîrsta în următoarele condiţii:
a) cei care au împlinit sau vor împlini pînă la 31 decembrie 1997 vîrsta de 70 ani bărbaţii şi 65 ani femeile şi au depus contribuţia pe perioada 1 iulie – 31 dcembrie l977 vor primi o pensie de 100 lei lunar;
b) cei care vor împlini în perioada 1 ianuarie 1978 – 31 decembrie 1982 vîrsta de 70 ani bărbaţii şi 65 ani femeile şi au cotizat de la 1 iulie 1977 pînă la împlinirea virstei respective vor primi o pensie de 100 lei lunar, care se majorează cu cîte 10 lei pentru fiecare an în care au cotizat;
c) cei care vor împlini pînă la 31 decembrie 1987 vîrsta de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile şi au cotizat o perioadă de cel puţin 5 ani vor primi o pensie de 140 lei lunar, care se majorează cu cîte 10 lei pentru fiecare 2 ani în care au cotizat peste perioada minima de 5 ani.
Pentru a beneficia de pensie, persoanele arătate la lit. b) şi c) sînt obligate ca, pe perioada în care contribuie, să livreze la fondul de stat produse în valoare de cel puţin 5.000 lei anual. În cazul livrării de produse în valoare mai mica de 5.000 lei anual, pensia se reduce în mod corespunzător, potrivit prevederilor, art. 10.


Articolul 14

Taranii cu gospodărie individuală au dreptul la pensie pentru pierderea totală sau în cea mai mare parte a capacităţii de muncă pe toată durata invaliditatii de gradul I sau II, dacă au depus contribuţia cel puţin 10 ani.
Cuantumul pensiei pentru pierderea capacităţii de muncă în cazul invaliditatii de gradul I se stabileşte, în raport de perioada de contribuţie, în procente din pensia pentru limita de vîrsta, după cum urmează:

Perioada de contribuţie
10 ani 15 ani 20 ani 25 ani 30 ani
– procent din pensia pentru limită de vîrstă 35 45 55 65 75


În cadrul fiecărei perioade de contribuţie, procentele se aplică proporţional cu numărul anilor de contribuţie la fondul de pensii şi asigurări sociale.
În cazul invaliditatii de gradul II cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.
După împlinirea virstei de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile, beneficiarii pensiei pentru pierderea capacităţii de muncă pot cere transformarea acestei pensii în pensia pentru limita de vîrsta la care au dreptul.


Articolul 15

Pensia de urmaş se acordă, pentru fiecare copil orfan de unul sau ambii părinţi, pînă la împlinirea virstei de 16 ani, iar dacă urmează o şcoala, pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăşi vîrsta de 25 ani.
Pensia de urmaş se acordă cu condiţia ca părintele sau, după caz, părinţii decedati sa fi fost pensionari sau sa fi îndeplinit condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Cuantumul pensiei este de 70 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre părinţi şi de 100 lei anual pentru fiecare copil orfan de ambii părinţi.


Articolul 16

Taranii cu gospodărie individuală şi membrii lor de familie, inclusiv cei care sînt pensionari, beneficiază, pe timpul internării în spitale, de întreţinere şi de medicamente pe timpul tratamentului ambulatoriu, potrivit legii.
Cheltuielile necesare în acest scop se suporta din fondul de pensii şi asigurări sociale al taranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperatiste.


Capitolul 3 Stabilirea şi plata pensiilor

Articolul 17

În vederea asigurării respectării stricte a prevederilor legii privind întocmirea actelor de pensionare a ţinerii unei evidente corecte a tuturor datelor şi celorlalte elemente pe baza cărora se stabilesc drepturile la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale pe lîngă consiliile populare comunale se constituie comisii de pensii şi asigurări sociale ale taranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, conduse de vicepreşedintele biroului executiv al consiliului popular şi din care vor face parte secretarul biroului executiv, medicul circumscripţiei sanitare, precum şi un număr de 5-7 deputaţi şi ţărani cu gospodărie individuală desemnaţi de adunarea cetăţenilor.
Componenta comisiei se aproba de biroul executiv al consiliului popular comunal.


Articolul 18

Comisia de pensii şi asigurări sociale întocmeşte şi înaintează direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale dosarul de pensionare; direcţia propune, potrivit legii, comisiei judeţene de pensii, emiterea deciziei de pensionare sau va depune dosarul la comisia judeteana de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.


Articolul 19

Comisiile judeţene de pensii emit, potrivit legii, deciziile de pensionare şi examinează contestaţiile împotriva hotărîrilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi ale comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă.
Împotriva deciziei comisiilor de pensii se poate face apel, în termen de 30 zile de la comunicarea, la Comisia Centrala de Pensii, care funcţionează la Ministerul Muncii.


Articolul 20

În vederea stabilirii drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale ale taranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, se introduce „Carnetul de pensii şi asigurări sociale”, în care se vor evidenţia contribuţia personală, livrările la fondul de stat alte elemente care servesc la stabilirea acestor drepturi


Articolul 21

Operaţiunile privind constituirea şi administrarea fondurilor necesare plăţii pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate se fac de Ministerul Muncii, prin direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acestora.


Articolul 22

Perioada de contribuţie a taranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate se ia în considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.


Articolul 23

Pensiilie şi celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă la cererea persoanelor îndreptăţite.


Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 24

Prevederile prezentei legi se intregesc în mod corespunzător cu dispoziţiile legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, referitoare la plata pensiei şi suspendarea acesteia, revizuirea deciziilor de pensionare, recuperarea sumelor plătite fără temei cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, la contestaţia împotriva hotărîrii privind încadrarea în grade de invaliditate şi la revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate.


Articolul 25

Prevederile prezentei legi se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 1978, cu excepţia celor privind contribuţia statului, care se aplică de la data de 1 iunie 1977.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 30 iunie 1977.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
NICOLAE GIOSAN


www.pensii.ro -Legislația pensiilor . contact@pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *