OUG 174/2022

author
94 minutes, 34 seconds Read

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private.

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022

Având în vedere contextul actual caracterizat de nivelurile ridicate ale ratei inflației în zona euro și în România, precum și de fenomenul de creștere a prețurilor la energie,
ținând seama de creșterea riscului de piață cauzată de o volatilitate ridicată pe piețele financiare, în contextul situației piețelor financiare din Uniunea Europeană marcate de deteriorarea echilibrelor macroeconomice generate de conflictul armat din Ucraina,
luând în considerare efectele volatilității ridicate din piețele financiare asupra portofoliilor de active ale fondurilor de pensii private, precum și modului în care acestea adoptă măsurile necesare pentru protejarea activelor participanților și beneficiarilor la sistemul de pensii private, dar și deprecierea valorii titlurilor de stat aflate în portofoliile fondurilor de pensii,
ținând seama de previziunile care arată încetinirea ritmului de creștere economică, determinate, printre altele, și de fenomenul creșterii ratelor dobânzilor la împrumuturi, precum și efectele crizei sanitare generate de pandemia COVID-19 care se resimt și în prezent,
întrucât se impune adoptarea unor măsuri legislative, în regim de urgență, pentru a contracara posibilele efecte negative asupra sistemului de pensii private din România și asupra participanților la acest sistem,
întrucât s-a identificat necesitatea imediată de modificare și completare a cadrului de reglementare primar aplicabil sistemului de pensii private, în principal, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul de a spori capacitatea de supraveghere a Autorității de Supraveghere Financiară și de a impune o mai mare responsabilizare a administratorilor în ceea ce privește activitatea desfășurată de aceștia, aceste modificări fiind aduse pentru a asigura o protecție suplimentară a activelor fondurilor de pensii private, în beneficiul participanților la aceste fonduri,
având în vedere cele expuse anterior, a apărut necesitatea unei importante reforme în domeniul sistemului pensiilor private, de natură să consolideze rolul Autorității de Supraveghere Financiară.
Având în vedere că aceste împrejurări obiective vizează interesul public și constituie situații extraordinare, se impune adoptarea de măsuri imediate în ceea ce privește funcționarea entităților din cadrul sistemului de pensii private, astfel încât activitatea sistemului de pensii private să se desfășoare în condiții de maximă siguranță pentru participanți.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul I
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea, I nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
7. administrator special – Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reglementat prin Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, sau orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii administrat privat, desemnată sau selectată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului unui fond de pensii administrat privat, pentru o perioadă determinată;
2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 25 se introduc două noi puncte, pct. 25^1 și 25^2, cu următorul cuprins:
25^1. persoană care deține o funcție-cheie – persoană ale cărei atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul administratorului atribuțiile de:
a) evaluare și administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;
b) conformitate și/sau control intern;
c) audit intern;
d) director de investiții,
e) actuar;
25^2. persoană relevantă în raport cu administratorul – oricare dintre următoarele persoane:
a) un membru al structurii de conducere a administratorului;
b) un angajat al administratorului, precum și orice altă persoană fizică ce își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul administratorului și care este implicată în desfășurarea de către administrator a activității de administrare a fondului de pensii administrat privat;
c) persoană fizică/juridică direct implicată în prestarea de servicii către administrator în baza unui contract în vederea desfășurării activității de administrare a fondului de pensii administrat privat;
3. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 37 se introduce un nou punct, pct. 37^1, cu următorul cuprins:
37^1. structură de conducere – este reprezentată de:
a) membrii consiliului de administrație, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist, denumiți în continuare, în mod colectiv, Consiliul;
b) conducerea executivă: persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale administratorului, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acestuia și au competența de a angaja răspunderea societății, și anume: directorii, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii directoratului, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor și a sediilor secundare din cadrul administratorului;
4. La articolul 3, litera b) se abrogă.
5. La articolul 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a) și c).
6. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente financiare tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare; investițiile în instrumente care nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată trebuie să nu depășească niveluri prudențiale, stabilite conform reglementărilor A.S.F.;
7. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:
(3) În vederea gestionării operațiunilor zilnice ale fondului de pensii, direcția de investiții responsabilă cu administrarea investițiilor, cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor este condusă de un director de investiții, persoană cu funcție-cheie autorizată de A.S.F.
(4) Activitatea direcției de investiții cuprinde efectuarea de analize prealabile investirii asupra:
a) încadrării în profilul de risc al fondului;
b) lichidității fiecărui instrument financiar în cauză, conform reglementărilor A.S.F;
c) costurilor implicate;
d) altor elemente stabilite prin reglementările A.S.F.
(5) Directorul de investiții are următoarele atribuții și responsabilități:
a) să organizeze activitatea structurii responsabile cu administrarea investițiilor, cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor;
b) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind administrarea investițiilor, analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, inclusiv privind efectuarea de analize prealabile investirii/dezinvestirii, prevăzute la alin. (4);
c) să decidă cu privire la investirea activelor fondului de pensii în limita competențelor și în conformitate cu strategia de investire a activelor stabilită de administrator;
d) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind monitorizarea continuă a portofoliului de investiții și a procesului de investire și dezinvestire a activelor;
e) să asigure respectarea reglementărilor prudențiale;
f) să stabilească sisteme de raportare detaliate și oportune către structura de conducere care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activității desfășurate;
g) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind tranzacțiile efectuate în numele fondului de pensii, astfel încât să se asigure obținerea celui mai bun rezultat posibil, ținând seama de prețul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare și de decontare, mărimea, natura ordinelor de tranzacționare sau de orice alte considerente privind executarea tranzacției;
h) alte atribuții stabilite prin reglementările A.S.F.
8. După articolul 23 se introduce un nou articol, art. 23^1, cu următorul cuprins:
Articolul 23^1
Administratorul elaborează procedurile interne cu privire la activitatea direcției de investiții, care sunt aprobate de organul statutar competent și care se referă la:
a) proceduri referitoare la tranzacțiile în interesul propriu al administratorului sau tranzacțiile personale ale salariaților acestuia care să conțină și prevederi referitoare la modul de aprobare al acestora și proceduri de administrare a conflictului de interese;
b) proceduri care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând fondului de pensii administrat privat de cele aparținând administratorului, precum și de cele ale celorlalte fonduri de pensii private administrate de același administrator;
c) proceduri care să asigure posibilitatea ca toate operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate;
d) proceduri care să detalieze nivelurile de competență și modul în care se administrează activele fondului de pensii administrat privat;
e) proceduri documentate și actualizate periodic de investire a activelor, conform strategiei de investiții și obiectivelor fondului de pensii administrat privat;
f) alte proceduri stabilite prin reglementările A.S.F.
9. La articolul 24 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
e) procedurile privind desemnarea persoanelor responsabile cu luarea deciziilor de investire și realizarea investițiilor, precum și procedurile pentru stabilirea limitelor de competențe în luarea deciziilor de investire.
10. La articolul 24, după alineatul (2) se introduc șapte noi alineate, alin. (3)-(9), cu următorul cuprins:
(3) Administrarea riscurilor se desfășoară în mod independent față de celelalte activități pe care administratorul le efectuează.
(4) Consiliul analizează adecvarea și eficiența sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către administrator și de către fondul de pensii administrat privat, precum și modul de administrare a riscurilor la care sunt expuși aceștia.
(5) Structura de administrare a riscului asigură concordanța activităților de control intern cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului.
(6) Structura de administrare a riscului realizează în mod periodic simulări de criză, care să permită evaluarea și monitorizarea riscurilor la care este expus fondul de pensii.
(7) Structura de administrare a riscului realizează analiza riscurilor asociate fiecărei poziții de investiții a fondului de pensii și efectul general al acestora asupra portofoliului fondului astfel încât riscurile să poată fi permanent identificate, evaluate, administrate și monitorizate în mod corespunzător.
(8) Structura de administrare a riscului asigură informarea consiliului asupra aspectelor semnificative care ar putea influența profilul de risc al fondului de pensii administrat privat.
(9) Structura de administrare a riscului elaborează proceduri de administrare a riscului, care să includă cel puțin metode de identificare și evaluare a riscului de credit, de piață, de lichiditate, a riscurilor operaționale, inclusiv cele generate de sistemele informatice, a riscului reputațional, de contraparte și a riscului valutar, instrumente de avertizare timpurie, teste de stres.
11. La articolul 25 alineatul (1), partea introductivă și litera h^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Articolul 25
(1) Administratorul investește activele fondului de pensii în:
……………………………………………….
h^3) investiții private de capital sub forma acțiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; în situația în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul acestor entități, administratorul poate investi în aceste instrumente financiare, în procent de până la 3%; acest procent poate fi majorat până la 5% în situația în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul acestor entități, fondurile de investiții private de capital în care se investește sunt finanțate din fonduri alocate prin Planul național de redresare și reziliență și domeniile în care se realizează investiția sunt supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; pentru investițiile în instrumente financiare în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul fondurilor de investiții private de capital finanțate din fonduri alocate prin Planul național de redresare și reziliență normele privind condițiile/criteriile de realizare a plasamentelor de capital se stabilesc prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
12. La articolul 25 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 5%; în cazul în care statul român deține, direct sau indirect, o participație mai mare de 50% din capitalul social al unui emitent, administratorul poate investi 10% din activele unui fond de pensii în respectivul emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 10%;
13. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
(5) Administratorul investește activele fondului de pensii în valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, iar această admitere este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.
14. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 27
(1) Administratorul exercită, în numele participanților, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii.
(2) Administratorul elaborează strategii pentru a determina momentul și modul în care trebuie exercitate drepturile de vot aferente activelor deținute în portofoliul fondului de pensii pe care îl administrează, în beneficiul exclusiv al participanților și al beneficiarilor la fondul de pensii.
(3) Strategiile prevăzute la alin. (2) cuprind măsuri și proceduri pentru:
a) monitorizarea acțiunilor relevante de la nivelul societăților;
b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și cu politica de investiții a fondului de pensii;
c) prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot;
d) evaluarea propunerilor referitoare la guvernanța corporativă, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea în funcțiile de membru în consiliu;
e) evaluarea propunerilor referitoare la structura capitalului, impactul social și asupra mediului.
(4) În baza strategiilor prevăzute la alin. (2), administratorul întocmește analize prealabile acordării mandatului de exercitare a drepturilor de vot pentru instrumentele financiare deținute în portofoliu și întocmește decizii de exercitare a drepturilor de vot în numele fondului de pensii.
(5) O descriere succintă a strategiilor și detaliile acțiunilor întreprinse pe baza acestor strategii se pun la dispoziția participanților, la cererea acestora.
15. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Nu pot fi contraparte în tranzacțiile care au ca obiect activele fondului de pensii, cu excepția situațiilor stabilite prin reglementările A.S.F.:
a) administratorul sau auditorul;
b) depozitarul;
c) administratorul special;
d) membrii Consiliului A.S.F. și personalul A.S.F.;
e) persoanele afiliate entităților prevăzute la lit. a)-d);
f) orice alte persoane sau entități prevăzute prin reglementările A.S.F.
16. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
(3) A.S.F. elaborează reglementări cu privire la:
a) reguli de investire a activelor fondurilor de pensii administrate privat;
b) activitatea de control intern, de audit intern și de management al riscurilor.
17. La articolului 37, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 37
De la data pensionării de invaliditate în condițiile art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, participantul poate obține:
18. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 38
(1) În cazul decesului unui participant înainte de transferul activului personal net către un fond de plată a pensiilor private, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.
(2) Drepturile beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) sunt aceleași cu cele ale participanților la acel fond de pensii.
(3) Beneficiarul are dreptul să opteze între:
a) cumularea conturilor, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii;
b) plata unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, indiferent dacă beneficiarul are sau nu calitatea de participant.
(4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării acestora.
19. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
(1^1) Administratorul este responsabil de evaluarea corectă a activelor fondului de pensii și are obligația de a se asigura prin reglementările sale interne că structura organizatorică responsabilă cu activitatea de evaluare a activelor este independentă din punct de vedere funcțional de direcția de investiții.
(1^2) Administratorul elaborează proceduri cu respectarea reglementărilor în vigoare, astfel încât să se poată îndeplini obligația de a realiza o evaluare corespunzătoare a activelor fondului de pensii.
(1^3) Este interzisă externalizarea de către administrator a activității de evaluare a activelor fondului de pensii.
20. La articolul 51, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) În situația în care există neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net și a unității de fond, valorile corecte sunt stabilite de către administrator și depozitar pe baza reglementărilor A.S.F. și a procedurilor elaborate de administrator și depozitar.
(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei în care s-au constatat neconcordanțele prevăzute la respectivul alineat.
21. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 52
(1) Administratorul care a primit contribuții pe o perioadă de cel puțin 60 de luni calculează, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 60 de luni și o comunică A.S.F. în aceeași zi.
22. La articolul 54, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
a^1) metodologia de evaluare a activelor fondului de pensii;
23. La articolul 57 alineatul (1), după litera k) se introduc trei noi litere, lit. k^1)-k^3), cu următorul cuprins:
k^1) activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii;
k^2) soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari;
k^3) controlul respectării legislației aplicabile;
24. La articolul 58, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:
(3) Administratorul poate delega către terți, sub condiția notificării A.S.F., pe bază de contract scris și în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea prezentei legi, exercitarea activităților prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. k^1).
(4) Pentru a acoperi eventualele riscuri de răspundere civilă profesională aferente activităților desfășurate în temeiul prezentei legi, administratorul deține o asigurare de răspundere civilă profesională pentru răspunderea care decurge din neglijența profesională care este corespunzătoare riscurilor acoperite.
25. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 61
(1) Administratorul este obligat să notifice A.S.F., fără întârziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minimă.
(2) Capitalul social nu are voie să scadă cu mai mult de 20% din valoarea minimă.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), acționarii administratorului sunt obligați la reîntregirea capitalului social în termenul precizat de A.S.F., care nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 6 luni.
(4) Administratorul deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, stabilit prin reglementările A.S.F., a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.
26. La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 62
(1) O persoană fizică sau juridică nu poate fi:
a) acționar direct decât în cadrul unui singur administrator;
b) acționar direct și acționar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori;
c) acționar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori.
27. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 63
(1) Achiziția directă de acțiuni ale unui administrator, care conduce la o deținere mai mare de 10% din capitalul social, este supusă aprobării prealabile a A.S.F., sub sancțiunea nulității.
(2) A.S.F. aprobă proiectul de achiziție prevăzut la alin. (1) și calitatea de acționar semnificativ direct, în termen de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete, conform reglementărilor A.S.F., dacă persoana care intenționează să achiziționeze acțiuni îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acționarii unui administrator.
(3) Orice achiziție directă de acțiuni ale unui administrator, care nu conduce la dobândirea de către cumpărător a calității de acționar direct semnificativ, precum și orice achiziție de acțiuni care conduce la dobândirea calității de acționar indirect semnificativ se notifică A.S.F. de către cumpărător în termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării achiziției.
28. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 64
(1) Consiliul decide politica de investiții a fondului de pensii, precum și atribuțiile din regulamentul de organizare și funcționare al administratorului, avizat de A.S.F., elaborat cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Consiliul stabilește mecanismele de guvernanță care asigură gestionarea eficientă și prudentă a administratorului, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieței și supraveghează implementarea acestora.
(3) Consiliul monitorizează și evaluează periodic eficacitatea mecanismelor de guvernanță ale administratorului și adoptă măsurile corespunzătoare pentru a soluționa eventualele deficiențe.
(4) Membrii Consiliului au acces la informațiile și documentele necesare pentru supervizarea și monitorizarea procesului decizional al conducerii.
(5) Consiliul este responsabil cu constituirea unui comitet de investiții și a unui comitet de remunerare care au obligația de a înainta anual acestuia sau ori de câte ori este cazul rapoarte privind activitatea desfășurată.
(6) Comitetul de remunerare analizează și stabilește politica de remunerație fixă de bază și politica de remunerație variabilă a administratorului, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.
(7) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 25^1 lit. a), b) și d) sunt autorizate de către A.S.F., odată cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.
(8) Persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 25^1 lit. c) și e) sunt notificate A.S.F.
(9) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie, după caz, îndeplinesc următoarele cerințe:
a) privind competența:
1. pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificările, cunoștințele și experiența lor sunt adecvate pentru a le permite să asigure o administrare sănătoasă și prudentă a administratorului;
2. pentru persoanele care dețin funcții-cheie, calificările, cunoștințele și experiența lor profesională sunt adecvate să îndeplinească atribuțiile funcțiilor-cheie în mod corespunzător;
b) privind onorabilitatea, respectiv o bună reputație și integritate;
c) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;
d) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;
e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective.
(10) Cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice.
(11) Durata mandatului membrilor structurii de conducere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Membrii sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
29. La articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 65
(1) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri în structura de conducere:
a) a unui alt administrator sau a persoanelor afiliate acestuia;
b) a administratorului unui fond de pensii facultative și/sau al unui fond de pensii ocupaționale sau a persoanelor afiliate acestuia, cu excepția situației în care administratorii fac parte din același grup;
c) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;
d) a societăților de servicii de investiții financiare sau a instituțiilor de credit care sunt autorizate să presteze servicii și activități de investiții, precum și a persoanelor afiliate acestora, cu care administratorul a încheiat un contract de intermediere;
e) a unei organizații sindicale sau patronale.
30. La articolul 66, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (3)-(7), cu următorul cuprins:
(3) Administratorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese sunt identificate și gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate.
(4) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care pot apărea în cursul activității de administrare a portofoliului fondului de pensii administrat privat și/sau a serviciilor conexe și a căror existență ar putea prejudicia interesele acestuia, administratorul va lua în considerare, în baza criteriilor minime stabilite prin reglementările A.S.F., precum și a celor stabilite la nivelul societății, dacă o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect se află în oricare dintre următoarele situații:
a) administratorul sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară pe seama fondului;
b) administratorul sau acea persoană ar putea beneficia de un stimulent financiar sau de altă natură pentru a favoriza o terță parte pe seama fondului.
(5) Administratorul trebuie să dispună măsurile și procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate:
a) cerința ca personalul direcției de investiții care efectuează activități de analiză și alte persoane relevante să nu se implice în tranzacții personale sau să procedeze la influențarea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzacții cu instrumentele financiare supuse analizei sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele acesteia să fie utilizate de fondul de pensii;
b) cerința ca tranzacțiile personale identificate la nivelul administratorului să fie evidențiate într-un registru conform procedurilor interne ale administratorului;
c) prevederile privind interdicțiile impuse administratorului cu privire la investițiile fondului de pensii administrat privat.
(6) Procedurile administratorului întocmite în vederea aplicării dispozițiilor alin. (5) lit. b) trebuie să fie concepute astfel încât să asigure în mod distinct următoarele:
a) fiecare persoană relevantă trebuie să cunoască restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către administrator cu privire la acestea;
b) administratorul trebuie să fie informat de îndată cu privire la orice tranzacție personală aprobată la care participă o persoană relevantă.
(7) Administratorului, personalului cu atribuții de analiză financiară și persoanelor relevante implicate în analiza investițiilor le este interzis să accepte orice fel de avantaje materiale sau de altă natură de la persoanele având un interes material legat de respectiva investiție.
31. La articolul 78 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, lit. g^1)-g^3), cu următorul cuprins:
g^1) un program de activitate care prezintă structura organizatorică a administratorului, inclusiv informații despre modul în care administratorul intenționează să își respecte obligațiile ce îi revin;
g^2) informații privind politicile și practicile de remunerare;
g^3) informații cu privire la externalizarea unor activități;
32. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), modificarea regulamentului de organizare și funcționare a administratorului se notifică A.S.F. cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea intrării sale în vigoare.
33. La articolul 81 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (9) și (10), art. 65, art. 66 alin. (1) și ale art. 80 alin. (1);
34. La articolul 86, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 86
(1) Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflației; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflației; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflației; 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflației; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației.
35. La articolul 86, alineatul (5) se abrogă.
36. După articolul 88^1 se introduce un nou capitol, capitolul X^1, alcătuit din art. 88^2-88^4, cu următorul cuprins:
Capitolul X^1 Reglementări interne ale administratorului
Articolul 88^2
(1) Administratorul trebuie să respecte, pe tot parcursul desfășurării activității, regulile prudențiale stabilite prin prezenta lege și prin reglementările emise de A.S.F.
(2) Reglementările interne ale administratorului cuprind prevederi referitoare la următoarele aspecte:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale administratorului;
b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c) stabilirea unor proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme de control intern;
d) stabilirea de proceduri care să asigure separarea activelor și pasivelor administratorului și ale fiecărui fond de pensii private administrat;
e) stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalitățile de raportare internă și la administrarea conflictului de interese;
f) stabilirea unor proceduri care să asigure posibilitatea ca operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul în care au fost efectuate;
g) stabilirea de politici scrise în ceea ce privește gestionarea riscurilor, auditul intern și, dacă este cazul, activitățile actuariale și cele externalizate;
h) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite verificarea respectării regulilor prudențiale, regulilor de guvernanță corporativă, precum și a altor cerințe legale.
(3) Politicile prevăzute la alin. (2) lit. g) sunt revizuite cel puțin o dată la trei ani sau ori de câte ori este necesar.
Articolul 88^3
În scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor și a integrității sistemului de pensii administrate privat, administratorul are următoarele obligații:
a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională;
b) să evite conflictele de interese;
c) să asigure participanților și beneficiarilor un tratament corect, egal și nediscriminatoriu.
Articolul 88^4
A.S.F. emite reglementări privind:
a) aplicarea de către administratori a regulilor prudențiale;
b) aplicarea principiilor de guvernanță corporativă.
37. La articolul 96, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizației prospectului și a fondului de pensii și/sau a autorizației de administrare.
38. Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 97
În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației prospectului și a fondului de pensii, A.S.F. notifică administratorul cu privire la retragerea autorizației.
39. După articolul 97 se introduce un nou articol, art. 97^1, cu următorul cuprins:
Articolul 97^1
(1) A.S.F. desemnează ca administrator special un alt administrator, în urma procedurii prevăzute la art. 98 și 99, sau Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.
(2) După împlinirea termenelor prevăzute la art. 98 alin. (2) și (3), Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private poate fi desemnat administrator special, direct, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 98 și 99.
40. Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 98
(1) A.S.F. solicită oferte celorlalți administratori autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare specială a unui fond de pensii administrat privat.
(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data solicitării, administratorii transmit ofertele de administrare specială.
(3) În termen de 5 zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), A.S.F. selectează administratorii dintre ofertele primite.
(4) Principalele criterii de selecție a ofertelor sunt reprezentate de performanța administratorilor în cazul fondurilor administrate, politica investițională și nivelul cheltuielilor legate de administrare.
41. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 99
(1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 98 alin. (4) preia în administrare activele fondului de pensii.
(2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, A.S.F. poate desemna ca administrator special, după împlinirea termenului prevăzut la art. 98 alin. (3), Fondul de garantare a drepturilor de pensii sau unul dintre administratorii autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii, conform criteriilor de selecție prevăzute la art. 98 alin. (4) și în reglementările A.S.F. emise în temeiul prezentei legi.
(3) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, A.S.F. anunță public participanții fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii în termen de 90 de zile calendaristice.
42. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 100
(1) În ziua lucrătoare imediat următoare împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. 99 alin. (3), administratorul special transmite A.S.F. lista cu numele și codul numeric personal ale participanților care nu au aderat la un nou fond de pensii.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), A.S.F. repartizează participanții care nu au aderat la un nou fond de pensii, în cote egale, la fondurile de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (1).
(3) După efectuarea repartizării, A.S.F. notifică administratorul special cu privire la noul fond de pensii la care trebuie transferat activul personal al fiecărui participant.
(4) Administratorul special transferă activul personal al participanților în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării prevăzute la alin. (3).
43. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 101
Administratorul special administrează activele fondului de pensii, inclusiv contribuțiile primite în perioada administrării speciale, într-un termen de până la 12 luni, în vederea transferării activelor personale la un alt fond de pensii.
44. Articolul 102 se abrogă.
45. La articolul 103, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și anunțul privind administratorul special desemnat se publică de A.S.F. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina de internet a A.S.F.
46. Articolul 104 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 104
A.S.F. emite reglementări privind:
a) criteriile de selectare și desemnare, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;
b) atribuțiile administratorului special;
c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de contencios administrativ competente.
47. Titlul capitolului XIV se modifică și va avea următorul cuprins:
Capitolul XIV Obligații de raportare și transparență
48. La articolul 111 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, lit. b^1) și b^2), cu următorul cuprins:
b^1) cuantumul total al remunerațiilor pentru exercițiul financiar, defalcat în remunerații fixe și remunerații variabile, plătite de administrator personalului său, și numărul persoanelor care au beneficiat de aceste remunerații, precum și, atunci când este cazul, valoarea comisioanelor de performanță plătite de administrator și numărul persoanelor care au primit aceste comisioane;
b^2) cuantumul agregat al remunerației, defalcat pentru persoanele aflate în structura de conducere și pentru persoanele cu funcții-cheie;
49. La articolul 112, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Articolul 112
(1) Administratorul transmite lunar A.S.F. un raport privind investițiile fiecărui fond de pensii și ale administratorului, realizate în nume propriu.
(2) A.S.F. elaborează raportul-cadru, care trebuie să conțină:
a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare atât pentru fondul de pensii, cât și pentru administrator;
b) procentul activelor unui fond de pensii și ale administratorului investit într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;
d) principalele piețe pe care operează în numele fondului de pensii;
e) modul de transmitere și publicare a acestuia;
f) alte elemente stabilite prin reglementările A.S.F.
50. După articolul 114 se introduce un nou articol, art. 114^1, cu următorul cuprins:
Articolul 114^1
(1) A.S.F. efectuează verificări asupra evidențelor contabile ale administratorului și ale fondurilor de pensii administrate.
(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), administratorul pune la dispoziția A.S.F. registrele contabile, evidențe contabile, rapoarte contabile, documente de afaceri și orice alte înscrisuri solicitate de A.S.F. În același scop, A.S.F. poate solicita informații sau înscrisuri și altor persoane cu care administratorul are sau a avut raporturi economice sau juridice.
51. La articolul 118, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing și a persoanei responsabile cu activitatea de marketing din cadrul agenților de marketing persoane juridice;
52. La articolul 119, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:
(3) Depozitarul se supune controlului Băncii Naționale a României și A.S.F.
(4) Depozitarul trebuie să prezinte garanții financiare și profesionale pentru a-și putea desfășura eficient activitățile care îi revin ca depozitar și pentru a-și îndeplini obligațiile aferente acestei funcții.
53. La articolul 121 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
c^1) a desemnat o persoană responsabilă cu activitatea de depozitare, care se avizează de către A.S.F.;
54. La articolul 133 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
d) procedura de avizare și de retragere a avizului persoanei prevăzute la art. 121 alin. (2) lit. c^1).
55. La articolul 136 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare;
56. La articolul 136, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
(5) Dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil.
57. La articolul 138, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
(3^1) Activele care acoperă provizionul tehnic nu pot fi cesionate, grevate de sarcini, nu pot face obiectul executării silite sau al unor măsuri asigurătorii împotriva administratorului și/sau a depozitarului, sub sancțiunea nulității absolute a acestora, și nu intră în masa credală a administratorului și/sau a depozitarului până la momentul îndeplinirii obligațiilor pentru care acestea au fost constituite.
58. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 140
(1) Încălcarea de către administrator, depozitar, auditorul financiar și de către agentul de marketing a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia și a reglementărilor interne proprii atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.
(2) Administratorul, depozitarul, auditorul financiar și agentul de marketing răspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră.
(3) Persoanele fizice din structura de conducere a administratorului răspund pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, aplicabile administratorului.
(4) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
59. După articolul 140 se introduc două noi articole, art. 140^1 și 140^2, cu următorul cuprins:
Articolul 140^1
(1) A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(2) Sancțiunile și măsurile administrative prevăzute la alin. (1) sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
(3) La stabilirea tipului și cuantumului sancțiunii sau măsurilor administrative dispuse în temeiul exercitării competențelor sale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, A.S.F. are în vedere principiul proporționalității și al raționamentului calificat, precum și toate circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
a) gravitatea și durata încălcării;
b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;
c) importanța profiturilor obținute sau a veniturilor rezultate din evitarea pierderilor de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;
d) prejudiciile suferite de participanți sau de beneficiarii acestora ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;
e) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă cooperează cu A.S.F. în vederea remedierii faptelor constatate;
f) încălcările anterioare săvârșite de persoana fizică sau juridică responsabilă;
g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârșirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru remedierea deficiențelor produse prin săvârșirea faptei.
Articolul 140^2
(1) A.S.F. poate să dispună măsuri administrative de prevenire a unor situații de natură să afecteze buna funcționare a sistemului de pensii administrate privat sau măsuri de remediere a unor deficiențe.
(2) A.S.F. poate aplica următoarele măsuri administrative:
a) anularea votului sau suspendarea exercițiului dreptului de vot al acționarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerințele legale privind calitatea acționariatului unui administrator care desfășoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a administratorului și a fondului, în detrimentul participanților și beneficiarilor acestora;
b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a anumitor operațiuni ale administratorului reglementate de lege;
c) restrângerea exercițiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept;
d) o declarație publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării, care se va emite de A.S.F. în forma unui act administrativ individual emis în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, și va fi publicat în Buletinul A.S.F.;
e) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;
f) atenționarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;
g) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării unor riscuri în activitate.
(3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la art. 141 alin. (2).
60. Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 141
(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte:
a) nerespectarea de către administrator, de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestuia, de către persoanele care dețin funcții-cheie și/sau de către persoanele care exercită în fapt sau în drept funcții de conducere sau alte activități prevăzute de prezenta lege și de reglementările A.S.F.:
1. a obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia;
2. a măsurilor prevăzute prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control ale A.S.F.;
3. a prevederilor existente în reglementările proprii ale administratorului în domeniul pensiilor administrate privat;
b) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanților și a beneficiarilor;
c) nerespectarea de către administrator a unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 113 alin. (2) și la art. 114 alin. (1), precum și nerespectarea de către depozitar a dispozițiilor art. 131 alin. (3);
d) nerespectarea de către administrator și/sau de către acționarii administratorului a prevederilor art. 59 și 61 referitoare la capitalul social;
e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdicțiile prevăzute pentru structura de conducere;
f) nerespectarea obligației administratorului de a furniza informații participanților, prevăzută la art. 111;
g) încălcarea de către administrator, agenții de marketing și persoanele afiliate acestora a interdicțiilor prevăzute la art. 117;
h) nerespectarea de către administrator a dispozițiilor art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia;
i) nerespectarea de către administrator, de către persoanele din structura de conducere, de către depozitar sau de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1), a prevederilor art. 138 referitoare la provizionul tehnic;
j) împiedicarea exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi;
k) nerespectarea de către depozitar, auditorul financiar și agentul de marketing a obligațiilor în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat, a reglementărilor interne proprii, precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control ale A.S.F.;
l) nerespectarea de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1), și de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 118 lit. a), a obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat.
(2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:
a) avertisment scris;
b) amendă contravențională;
c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea de către A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între 1 an și 5 ani de la data comunicării deciziei de sancționare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie;
d) retragerea autorizării administratorului, a avizului depozitarului, a avizului auditorului financiar și a avizului agentului de marketing;
e) retragerea avizului/autorizării acordat/acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului și persoanelor cu funcții-cheie din cadrul acestuia, persoanei responsabile cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 118 lit. a), sau persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1);
f) interzicerea desfășurării unor activități reglementate de prezenta lege pe o perioadă cuprinsă între 90 și 365 de zile de la data comunicării deciziei de sancționare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie.
(3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
a) pentru persoanele juridice: de la 0,1% la 5% din cifra de afaceri realizată conform celor mai recente situații financiare anuale auditate depuse la organele competente;
b) pentru persoanele fizice: de la 2.000 de lei la 2.000.000 de lei.
(5) Amenzile contravenționale stabilite prin lege și aplicate de Consiliul A.S.F. se fac venit la bugetul de stat.
(6) A.S.F. poate aplica sancțiuni persoanei juridice supravegheate și persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) și l) cărora le este imputabilă respectiva contravenție, în situația în care constată săvârșirea unei fapte contravenționale prevăzute la alin. (1).
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
(8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.
(9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.
(10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.
(11) Contravențiile se constată de către persoanele din cadrul A.S.F., care au atribuții privind autorizarea, supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private ori de către alte persoane împuternicite în acest scop, prin decizie a președintelui A.S.F.
(12) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la alin. (1), în cadrul activității de autorizare, supraveghere sau control, A.S.F. dispune, prin acte individuale, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2).
(13) În cadrul activității de supraveghere și control, A.S.F. poate dispune, prin acte individuale, extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare.
61. La articolul 142, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:
(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul constatării a două sau mai multe contravenții prin același act, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz, cu respectarea prevederilor art. 140^1 alin. (3).
(2^2) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 141 alin. (1), persoanele sancționate achită integral amenda contravențională stabilită în decizia A.S.F. de sancționare, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia.
62. Articolul 143 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 143
(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, contravențiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.
(2) În cazul contravențiilor continue, termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) curge, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, de la data încetării săvârșirii faptei.
63. După articolul 143 se introduce un nou articol, art. 143^1, cu următorul cuprins:
Articolul 143^1
(1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
(2) A.S.F. stabilește căi de comunicare independente și autonome, care sunt sigure și garantează confidențialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.
(3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente și autonome, în condițiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt separate de căi de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern și cu părți terțe în cadrul activității sale obișnuite;
b) sunt concepute, stabilite și utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea și confidențialitatea informațiilor și împiedică accesul angajaților neautorizați ai A.S.F.;
c) permit stocarea durabilă a informațiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigații suplimentare. A.S.F. păstrează evidențele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidențială și sigură.
(4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor cel puțin în următoarele moduri:
a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;
b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;
c) întâlnirea cu angajați specializați ai A.S.F., dacă este cazul.
(5) Raportarea de către angajații din cadrul administratorilor sau din cadrul depozitarilor, prevăzută la alin. (1), nu se consideră încălcare a vreunei restricții privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ și nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare.
Articolul II
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
7. administratorul special poate fi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private sau orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii facultative, desemnată sau selectată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului, pentru o perioadă determinată;
2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 22 se introduc două noi puncte, pct. 22^1 și 22^2, cu următorul cuprins:
22^1. persoană care deține o funcție-cheie – persoană ale cărei atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul administratorului atribuțiile de:
a) evaluare și administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;
b) conformitate și/sau control intern;
c) audit intern;
d) director de investiții;
e) actuar;
22^2. persoană relevantă în raport cu administratorul – oricare dintre următoarele persoane:
a) un membru al structurii de conducere a administratorului;
b) un angajat al administratorului, precum și orice altă persoană fizică ce își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul administratorului și care este implicată în desfășurarea de către administrator a activității de administrare a fondului de pensii facultative;
c) persoană fizică/juridică direct implicată în prestarea de servicii către administrator în baza unui contract în vederea desfășurării activității de administrare a fondului de pensii facultative;
3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 26 și 27 se modifică și vor avea următorul cuprins:
26. provizion tehnic reprezintă un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acoperă riscurile biometrice și pe cele privind investițiile;
27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 60 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unități de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă;
4. La articolul 2, după punctul 35 se introduce un nou punct, pct. 35^1, cu următorul cuprins:
35^1. structură de conducere – este reprezentată de:
a) membrii consiliului de administrație, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist, denumiți în continuare, în mod colectiv, Consiliul;
b) conducerea executivă: persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale administratorului, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acestuia și au competența de a angaja răspunderea societății, și anume: directorii, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii directoratului, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor și a sediilor secundare din cadrul administratorului;
5. La articolul 10 alineatul (2), după litera h) se introduc trei noi litere, lit. h^1)-h^3), cu următorul cuprins:
h^1) un program de activitate care prezintă structura organizatorică a administratorului, inclusiv informații despre modul în care administratorul intenționează să își respecte obligațiile ce îi revin;
h^2) informații privind politicile și practicile de remunerare;
h^3) informații cu privire la externalizarea unor activități;
6. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), modificarea regulamentului de organizare și funcționare a administratorului se notifică A.S.F. cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea intrării sale în vigoare.
7. La articolul 15 alineatul (1), după litera l) se introduc trei noi litere, lit. l^1)-l^3), cu următorul cuprins:
l^1) activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii facultative;
l^2) soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari;
l^3) controlul respectării legislației aplicabile.
8. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu următorul cuprins:
Articolul 16^1
(1) Administratorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese sunt identificate și gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate.
(2) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care pot apărea în cursul activității de administrare a portofoliului fondului de pensii facultative și/sau a serviciilor conexe și a căror existență ar putea prejudicia interesele acestuia, administratorul va lua în considerare, în baza unor criterii minime stabilite la nivelul societății, dacă o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect se află în oricare dintre următoarele situații:
a) administratorul sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară, pe seama fondului;
b) administratorul sau acea persoană ar putea beneficia de un stimulent financiar sau de altă natură pentru a favoriza o terță parte, pe seama fondului.
(3) Administratorul trebuie să dispună măsurile și procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate:
a) cerința ca personalul direcției de investiții care efectuează activități de analiză și alte persoane relevante să nu se implice în tranzacții personale sau să procedeze la influențarea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzacții cu instrumentele financiare supuse analizei sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele acesteia să fie utilizate de fondul de pensii;
b) cerința ca tranzacțiile personale identificate la nivelul administratorului să fie evidențiate într-un registru care să includă orice aprobare acordată de către structura de conducere a societății sau interdicție în legătură cu acestea;
c) prevederile privind interdicțiile impuse administratorului cu privire la investițiile fondului de pensii facultative.
(4) Procedurile administratorului întocmite în vederea aplicării dispozițiilor alin. (3) lit. b) trebuie să fie concepute astfel încât să asigure în mod distinct următoarele:
a) fiecare persoană relevantă trebuie să cunoască restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către administrator cu privire la acestea;
b) administratorul trebuie să fie informat de îndată cu privire la orice tranzacție personală la care participă o persoană relevantă.
(5) Administratorului, personalului cu atribuții de analiză financiară și persoanelor relevante implicate în analiza investițiilor le este interzis să accepte orice fel de avantaje materiale sau de altă natură de la persoanele având un interes material legat de respectiva investiție.
9. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:
(2^1) Administratorul poate delega către terți, sub condiția notificării A.S.F., pe bază de contract scris și în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea prezentei legi, exercitarea activităților prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. l^1).
(2^2) Pentru a acoperi eventualele riscuri de răspundere civilă profesională aferente activităților desfășurate în temeiul prezentei legi, administratorul deține o asigurare de răspundere civilă profesională pentru răspunderea care decurge din neglijență profesională care este corespunzătoare riscurilor acoperite.
10. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
(6) Administratorul deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, stabilit prin reglementările A.S.F., a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;
11. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 21
(1) O persoană fizică sau juridică nu poate fi:
a) acționar direct decât la un singur administrator;
b) acționar direct și acționar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori;
c) acționar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori.
12. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 22
(1) Consiliul decide politica de investiții a fondului de pensii facultative, precum și atribuțiile din regulamentul de organizare și funcționare al administratorului, avizat de A.S.F., elaborat cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Consiliul stabilește mecanismele de guvernanță care asigură gestionarea eficientă și prudentă a administratorului, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieței, și supraveghează implementarea acestora.
(3) Consiliul monitorizează și evaluează periodic eficacitatea mecanismelor de guvernanță ale administratorului și adoptă măsurile corespunzătoare pentru a soluționa eventualele deficiențe.
(4) Membrii Consiliului au acces la informațiile și documentele necesare pentru supervizarea și monitorizarea procesului decizional al conducerii.
(5) Consiliul este responsabil cu constituirea unui comitet de investiții și a unui comitet de remunerare care au obligația de a înainta anual acestuia sau ori de câte ori este cazul rapoarte privind activitatea desfășurată.
(6) Comitetul de remunerare analizează și stabilește politica de remunerație fixă de bază și politica de remunerație variabilă a administratorului, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.
(7) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 22^1 lit. a), b) și d) sunt autorizate de către A.S.F., odată cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.
(8) Persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 22^1 lit. c) și e) sunt notificate A.S.F.
(9) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie, după caz, îndeplinesc următoarele cerințe:
a) privind competența:
1. pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificările, cunoștințele și experiența lor sunt adecvate pentru a le permite să asigure o administrare sănătoasă și prudentă a administratorului;
2. pentru persoanele care dețin funcții-cheie, calificările, cunoștințele și experiența lor profesională sunt adecvate să îndeplinească atribuțiile funcțiilor-cheie în mod corespunzător;
b) privind onorabilitatea, respectiv o bună reputație și integritate;
c) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;
d) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;
e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective.
(10) Durata mandatului membrilor structurii de conducere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Membrii sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
13. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 23
(1) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri în structura de conducere:
a) a altor administratori de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii ocupaționale sau a persoanelor afiliate acestora, cu excepția situației în care administratorii fac parte din același grup;
b) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;
c) a societăților de servicii de investiții financiare, a instituțiilor de credit care sunt autorizate să presteze servicii și activități de investiții, precum și a persoanelor afiliate acestora, cu care administratorul a încheiat un contract de intermediere;
d) a unei organizații sindicale sau patronale.
14. La articolul 38, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, 21, art. 22 alin. (9) și (10) și ale art. 23;
15. La articolul 47 alineatul (2), litera b) se abrogă.
16. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizației prospectului și a fondului de pensii facultative și/sau a autorizației de administrare.
17. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 59
În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației prospectului și a fondului de pensii facultative, A.S.F. notifică administratorul cu privire la retragerea autorizației.
18. După articolul 59 se introduce un nou articol, art. 59^1, cu următorul cuprins:
Articolul 59^1
(1) A.S.F. desemnează ca administrator special un alt administrator, în urma procedurii prevăzute la art. 60-63, sau Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.
(2) După împlinirea termenelor prevăzute la art. 60 alin. (2) și art. 61 alin. (1), Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private poate fi desemnat administrator special, direct, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 60-63.
19. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 60
(1) A.S.F. solicită oferte celorlalți administratori, pentru preluarea în administrare specială a unui fond de pensii facultative/a unor fonduri de pensii facultative.
(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare specială.
20. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 61
(1) În termen de 5 zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la art. 60 alin. (2), A.S.F. selectează administratorii dintre ofertele primite.
(2) Principalele criterii de selecție a ofertelor sunt reprezentate de performanța administratorilor în cazul fondurilor administrate, politica investițională și nivelul cheltuielilor legate de administrare.
21. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 62
Administratorul selectat potrivit criteriilor de selecție prevăzute la art. 61 alin. (2) preia în administrare activele fondului/fondurilor de pensii facultative.
22. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 63
În cazul în care administratorii nu transmit oferte, A.S.F. desemnează ca administrator special, după împlinirea termenului prevăzut la art. 61 alin. (1), Fondul de garantare a drepturilor de pensii private sau unul dintre administratorii autorizați pentru administrarea de fonduri de pensii conform criteriilor de selecție prevăzute la art. 61 alin. (2) și în reglementările A.S.F. emise în temeiul prezentei legi.
23. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 64
În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, A.S.F. anunță public participanții fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii facultative în termen de 90 de zile calendaristice.
24. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 65
(1) În ziua lucrătoare imediat următoare împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. 64, administratorul special transmite A.S.F. lista cu numele și codul numeric personal ale participanților care nu au aderat la un nou fond de pensii facultative.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), A.S.F. repartizează participanții care nu au aderat la un nou fond de pensii facultative, în cote egale, la fondurile de pensii facultative, în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (1).
(3) După efectuarea repartizării, A.S.F. notifică administratorul special cu privire la noul fond de pensii facultative la care trebuie transferat activul personal al fiecărui participant.
(4) Administratorul special transferă activul personal al participanților în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării prevăzute la alin. (3).
25. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 66
Administratorul special administrează activele fondului/fondurilor de pensii facultative, inclusiv contribuțiile primite în această perioadă, în termen de 12 luni, în vederea transferării activelor personale la un alt fond de pensii facultative.
26. Articolul 67 se abrogă.
27. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 69
Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și anunțul privind administratorul special desemnat se publică de către A.S.F. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și pe pagina de internet a A.S.F.
28. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 70
A.S.F. emite reglementări conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind:
a) criteriile de selectare și desemnare, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;
b) atribuțiile administratorului special;
c) procedura de administrare a fondului de pensii facultative până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de contencios administrativ competente.
29. La articolul 73, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Transferul de lichidități bănești cuprinde activul personal, calculat în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.
30. La articolul 74^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) A.S.F. emite reglementări privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing și a persoanei responsabile cu activitatea de marketing din cadrul agenților de marketing persoane juridice.
31. La articolul 81, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alin. (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:
(1^1) Administratorul este responsabil de evaluarea corectă a activelor fondului de pensii facultative și are obligația de a se asigura prin reglementările sale interne că structura organizatorică responsabilă cu activitatea de evaluare a activelor este independentă din punct de vedere funcțional de direcția de investiții.
(1^2) Administratorul elaborează proceduri cu respectarea reglementărilor în vigoare, astfel încât să se poată îndeplini obligația de a realiza o evaluare corespunzătoare a activelor fondului de pensii facultative.
(1^3) Este interzisă externalizarea de către administrator a activității de evaluare a activelor fondului de pensii facultative.
(1^4) În situația în care există neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net și a unității de fond, valorile corecte sunt stabilite de către administrator și depozitar pe baza reglementărilor A.S.F. și a procedurilor elaborate de administrator și depozitar.
(1^5) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (1^4), cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei în care s-au constatat neconcordanțele prevăzute la respectivul alineat.
32. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 82
Administratorul care a primit contribuții pe o perioadă de cel puțin 60 de luni calculează în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative pentru ultimele 60 de luni și o comunică A.S.F. în aceeași zi.
33. La articolul 83, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
a^1) metodologia de evaluare a activelor fondului de pensii;
34. La articolul 84, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente financiare tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare; investițiile în instrumente care nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată trebuie să nu depășească niveluri prudențiale, conform reglementărilor A.S.F.;
35. La articolul 84, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:
(2) În vederea gestionării operațiunilor zilnice ale fondului de pensii, direcția de investiții responsabilă cu administrarea investițiilor, cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor este condusă de un director de investiții, persoană cu funcție-cheie autorizată de A.S.F.
(3) Activitatea direcției de investiții cuprinde efectuarea de analize prealabile investirii asupra:
a) încadrării în profilul de risc al fondului;
b) lichidității fiecărui instrument financiar în cauză, conform reglementărilor A.S.F.;
c) costurilor implicate;
d) altor elemente stabilite prin reglementările A.S.F.
(4) Directorul de investiții are următoarele atribuții:
a) să organizeze activitatea structurii responsabile cu administrarea investițiilor, cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor;
b) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind administrarea investițiilor, analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, inclusiv efectuarea de analize prealabile investirii/dezinvestirii prevăzute la alin. (3);
c) să decidă cu privire la investirea activelor fondurilor de pensii în limita competențelor și în conformitate cu strategia de investire a activelor stabilită de administrator;
d) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind monitorizarea continuă a portofoliului de investiții și a procesului de investire și dezinvestirea activelor;
e) să asigure respectarea reglementărilor prudențiale;
f) să stabilească sisteme de raportare detaliate și oportune către structura de conducere care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activității desfășurate;
g) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind tranzacțiile efectuate în numele fondului de pensii, astfel încât să se asigure obținerea celui mai bun rezultat posibil, ținând seama de prețul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare și de decontare, mărimea, natura ordinelor de tranzacționare sau de orice alte considerente privind executarea tranzacției;
h) alte atribuții stabilite prin reglementările A.S.F.
36. După articolul 85 se introduce un nou articol, art. 85^1, cu următorul cuprins:
Articolul 85^1
Administratorul elaborează procedurile interne cu privire la activitatea direcției de investiții și plasarea activelor, care sunt aprobate de organul statutar competent și care se referă la:
a) proceduri referitoare la tranzacțiile în interesul propriu al administratorului sau tranzacțiile personale ale salariaților acestuia care să conțină și prevederi referitoare la modul de aprobare a acestora și proceduri de administrare a conflictului de interese;
b) proceduri care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând fondului de pensii facultative de cele aparținând administratorului, precum și de cele ale celorlalte fonduri de pensii private administrate de același administrator;
c) proceduri care să asigure posibilitatea ca toate operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate;
d) proceduri care să detalieze nivelurile de competență și modul în care se administrează activele fondului de pensii facultative;
e) proceduri documentate de investire a activelor, conform strategiei de investiții și obiectivelor fondului de pensii facultative, precum și actualizarea periodică a acestora;
f) alte proceduri stabilite prin reglementări A.S.F.
37. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 86
(1) Administratorul elaborează o declarație privind politica de investiții, în formă scrisă. Declarația privind politica de investiții respectă regulile de investire și conține:
a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura și durata obligațiilor;
b) metode de evaluare a riscurilor investiționale;
c) procedurile de management al riscului;
d) metoda de revizuire a regulilor de investire;
e) procedurile privind desemnarea persoanelor responsabile cu luarea deciziilor de investire și de realizare a investițiilor.
(2) Administratorul revizuiește și completează declarația privind politica de investiții ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiții sau cel puțin o dată la 3 ani, cu acordul A.S.F., informând participanții referitor la noua politică investițională.
(3) Administrarea riscurilor se desfășoară în mod independent față de celelalte activități pe care administratorul le efectuează.
(4) Consiliul analizează adecvarea și eficiența sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către administrator și de către fondul de pensii facultative, precum și modul de administrare a riscurilor la care aceștia sunt expuși.
(5) Structura de administrare a riscului asigură concordanța activităților de control intern cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului.
(6) Structura de administrare a riscului realizează în mod periodic simulări de criză, care să permită evaluarea și monitorizarea riscurilor la care este expus fondul de pensii facultative.
(7) Structura de administrare a riscului realizează analiza riscurilor asociate fiecărei poziții de investiții a fondului de pensii și efectul general al acestora asupra portofoliului fondului astfel încât riscurile să poată fi permanent identificate, evaluate, administrate și monitorizate în mod corespunzător.
(8) Structura de administrare a riscului asigură informarea Consiliului asupra aspectelor semnificative care ar putea influența profilul de risc al fondului de pensii facultative.
(9) Structura de administrare a riscului elaborează proceduri de administrare a riscului, care să includă metode de identificare și evaluare a riscului de credit, de piață, de lichiditate, a riscurilor operaționale, inclusiv cele generate de sistemele informatice, a riscului reputațional, de contraparte și a riscului valutar, instrumente de avertizare timpurie, teste de stres.
38. La articolul 87 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 87
(1) Administratorul investește activele fondului de pensii facultative în:
39. La articolul 87 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:
h^1) investiții private de capital sub forma acțiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; în situația în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul acestor entități, administratorul poate investi în aceste instrumente financiare, în procent de până la 3%; acest procent poate fi majorat până la 5% în situația în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul acestor entități, fondurile de investiții private de capital în care se investește sunt finanțate din fonduri alocate prin Planul național de redresare și reziliență și domeniile în care se realizează investiția sunt supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; pentru investițiile în instrumente financiare în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul fondurilor de investiții private de capital finanțate din fonduri alocate prin Planul național de redresare și reziliență normele privind condițiile/criteriile de realizare a plasamentelor de capital se stabilesc prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
40. La articolul 87 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) 5% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 5%; în cazul în care statul român deține, direct sau indirect, o participație mai mare de 50% din capitalul social al unui emitent, administratorul poate investi 10% din activele unui fond de pensii facultative în respectivul emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 10%;
41. La articolul 87, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
(5) Administratorul investește activele fondului de pensii facultative în valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, iar această admitere este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.
42. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 89
(1) Administratorul exercită, în numele participanților, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.
(2) Administratorul elaborează strategii pentru a determina momentul și modul în care trebuie exercitate drepturile de vot aferente activelor deținute în portofoliul fondului de pensii facultative pe care îl administrează, în beneficiul exclusiv al participanților și al beneficiarilor la fondul de pensii.
(3) Strategiile prevăzute la alin. (2) prevăd măsuri și proceduri pentru:
a) monitorizarea acțiunilor relevante de la nivelul societăților;
b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și cu politica de investiții a fondului de pensii facultative;
c) prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot;
d) evaluarea propunerilor referitoare la guvernanța corporativă, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea în funcțiile de membru în consiliu;
e) evaluarea propunerilor referitoare la structura capitalului, impactul social și asupra mediului.
(4) În baza strategiilor prevăzute la alin. (2), administratorul întocmește analize prealabile acordării mandatului de exercitare a drepturilor de vot pentru instrumentele financiare deținute în portofoliu și întocmește decizii de exercitare a drepturilor de vot în numele fondului de pensii facultative.
(5) O descriere succintă a strategiilor și detaliile acțiunilor întreprinse pe baza acestor strategii se pun la dispoziția participanților de către administrator, la cererea acestora.
43. La articolul 90, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Nu pot fi contraparte în tranzacțiile care au ca obiect activele fondului de pensii facultative, cu excepția situațiilor stabilite prin reglementările A.S.F.:
a) administratorul sau auditorul;
b) depozitarul;
c) administratorul special;
d) membrii Consiliului A.S.F. și personalul A.S.F.;
e) persoanele afiliate entităților prevăzute la lit. a)-d);
f) orice alte persoane sau entități prevăzute prin reglementări ale A.S.F.
44. La articolul 91, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 91
(1) A.S.F. calculează și publică lunar:
a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 60 de luni;
b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 60 de luni;
c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor.
45. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
(3) A.S.F. elaborează reglementări cu privire la:
a) reguli de investire a activelor fondurilor de pensii facultative;
b) activitatea de control intern, de audit intern și de management al riscurilor.
46. La articolul 92, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative.
47. După articolul 92 se introduce un nou capitol, capitolul XI^1, alcătuit din art. 92^1-92^3, cu următorul cuprins:
Capitolul XI^1 Reguli prudențiale
Articolul 92^1
(1) Administratorul trebuie să respecte pe tot parcursul desfășurării activității regulile prudențiale stabilite prin prezenta lege și prin reglementările emise de A.S.F.
(2) Reglementările interne ale administratorului cuprind prevederi referitoare la următoarele aspecte:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale administratorului;
b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c) stabilirea unor proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme de control intern;
d) stabilirea de proceduri care să asigure separarea activelor și pasivelor administratorului și ale fiecărui fond de pensii facultative;
e) stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalitățile de raportare internă și la administrarea conflictului de interese;
f) stabilirea unor proceduri care să asigure posibilitatea ca operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul în care au fost efectuate;
g) stabilirea de politici scrise în ceea ce privește gestionarea riscurilor, auditul intern și, dacă este cazul, activitățile actuariale și cele externalizate;
h) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite verificarea respectării regulilor prudențiale, regulilor de guvernanță corporativă, precum și a altor cerințe legale.
(3) Politicile prevăzute la alin. (2) lit. g) sunt revizuite cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori este necesar.
Articolul 92^2
În scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor și a integrității sistemului de pensii facultative, administratorul are următoarele obligații:
a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională;
b) să evite conflictele de interese;
c) să asigure participanților și beneficiarilor un tratament corect, egal și nediscriminatoriu.
Articolul 92^3
A.S.F. emite reglementări privind:
a) aplicarea de către administratori a regulilor prudențiale;
b) aplicarea principiilor de guvernanță corporativă.
48. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
(3) Dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil.
49. La articolul 94, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) participantul beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, caz în care poate obține:
1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c), conform reglementărilor adoptate de A.S.F.;
2. o pensie facultativă ale cărei condiții și termene sunt stabilite prin lege specială privind plata pensiilor private, dacă îndeplinește condiția prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c);
50. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 99
A.S.F. emite reglementări cu privire la:
a) informațiile conținute în reclame sau în materiale promoționale în legătură cu un prospect al schemei de pensii facultative;
b) activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing și a persoanelor responsabile cu activitatea de marketing din cadrul agenților de marketing persoane juridice.
51. La articolul 101, după litera b) se introduc două noi litere, lit. b^1) și b^2), cu următorul cuprins:
b^1) cuantumul total al remunerațiilor pentru exercițiul financiar, defalcat în remunerații fixe și remunerații variabile, plătite de administrator personalului său, și numărul persoanelor care au beneficiat de aceste remunerații, precum și, atunci când este cazul, valoarea comisioanelor de performanță plătite de administrator și numărul persoanelor care au primit aceste comisioane;
b^2) cuantumul agregat al remunerației, defalcat pentru persoanele aflate în structura de conducere și pentru persoanele cu funcții-cheie;
52. La articolul 102, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Articolul 102
(1) Administratorul transmite lunar A.S.F. un raport privind investițiile fiecărui fond de pensii facultative și ale administratorului, realizate în nume propriu.
(2) A.S.F. elaborează raportul-cadru, care trebuie să conțină:
a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare, atât pentru fondul de pensii facultative, cât și pentru administrator;
b) procentul activelor unui fond de pensii facultative și ale administratorului investit într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
c) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit, în cazul activelor unui singur emitent;
d) principalele piețe pe care operează în numele fondului de pensii facultative;
e) modul de transmitere și publicare ale acestuia;
f) alte elemente stabilite prin reglementările A.S.F.
53. La capitolul XIV, după articolul 104 se introduce un nou articol, art. 104^1, cu următorul cuprins:
Articolul 104^1
(1) A.S.F. efectuează verificări asupra evidențelor contabile ale administratorului și ale fondurilor de pensii facultative administrate.
(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), administratorii fondurilor de pensii facultative administrate pun la dispoziția A.S.F. registrele contabile, evidențe contabile, rapoarte contabile, documente de afaceri și orice alte înscrisuri solicitate de A.S.F. În același scop, A.S.F. poate solicita informații sau înscrisuri și altor persoane cu care administratorii fondurilor de pensii facultative administrate au sau au avut raporturi economice sau juridice.
54. La articolul 107 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
f) să desemneze o persoană responsabilă cu activitatea de depozitare, care este avizată de către A.S.F.
55. La articolul 110, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) A.S.F. emite reglementări privind:
a) criteriile de avizare și de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naționale a României;
b) obligațiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;
c) contractul-cadru de depozitare și procedura de modificare a acestuia;
d) calculul și plata comisionului de depozitare;
e) procedura de avizare și de retragere a avizului persoanei prevăzute la art. 107 alin. (1) lit. f).
56. La articolul 115, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 115
(1) Administratorul trebuie să mențină permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii facultative administrate.
57. La articolul 115, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
(3^1) Activele care acoperă provizionul tehnic nu pot fi cesionate, grevate de sarcini, nu pot face obiectul executării silite sau al unor măsuri asigurătorii împotriva administratorului și/sau a depozitarului, sub sancțiunea nulității absolute a acestora, și nu intră în masa credală a administratorului și/sau a depozitarului până la momentul îndeplinirii obligațiilor pentru care acestea au fost constituite.
58. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 120
(1) Încălcarea de către administrator, depozitar, auditorul financiar și de către agentul de marketing a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia și a reglementărilor interne proprii atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.
(2) Administratorul, depozitarul, auditorul financiar, agentul de marketing sau angajatorul, după caz, răspunde față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră.
(3) Persoanele fizice din structura de conducere a administratorului răspund pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, aplicabile administratorului.
(4) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.
59. După articolul 120 se introduc două noi articole, art. 120^1 și 120^2, cu următorul cuprins:
Articolul 120^1
(1) A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi și reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(2) Sancțiunile și măsurile administrative prevăzute la alin. (1) sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
(3) La stabilirea tipului și cuantumului sancțiunii sau măsurilor administrative dispuse în temeiul exercitării competențelor sale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, A.S.F. are în vedere principiul proporționalității și al raționamentului calificat, precum și toate circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
a) gravitatea și durata încălcării;
b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;
c) importanța profiturilor obținute sau a veniturilor rezultate din evitarea pierderilor de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;
d) prejudiciile suferite de participanți sau de beneficiarii acestora ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;
e) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă cooperează cu A.S.F. în vederea remedierii faptelor constatate;
f) încălcările anterioare săvârșite de persoana fizică sau juridică responsabilă;
g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârșirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru remedierea deficiențelor produse prin săvârșirea faptei.
Articolul 120^2
(1) A.S.F. poate să dispună măsuri administrative de prevenire a unor situații de natură să afecteze buna funcționare a sistemului de pensii facultative sau măsuri de remediere a unor deficiențe.
(2) A.S.F. poate aplica următoarele măsuri administrative:
a) anularea votului sau suspendarea exercițiului dreptului de vot al acționarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerințele legale privind calitatea acționariatului unui administrator care desfășoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a administratorului și a fondului, în detrimentul participanților și beneficiarilor acestora;
b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a anumitor operațiuni ale administratorului reglementate de lege;
c) restrângerea exercițiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept;
d) o declarație publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării, care se va emite de A.S.F. în forma unui act administrativ individual emis în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și va fi publicat în Buletinul A.S.F.;
e) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;
f) atenționarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;
g) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării unor riscuri în activitate.
(3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la art. 121 alin. (2).
60. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 121
(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte:
a) nerespectarea de către administrator, de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestuia, de către persoanele care dețin funcții-cheie și/sau de către persoanele care exercită în fapt sau în drept funcții de conducere sau alte activități prevăzute de prezenta lege și de reglementările A.S.F.:
1. a obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia;
2. a măsurilor prevăzute prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control ale A.S.F.;
3. a prevederilor existente în reglementările proprii ale administratorului în domeniul pensiilor facultative;
b) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor depozitarului;
c) nerespectarea de către acționarii administratorului a prevederilor art. 20 alin. (1);
d) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 44 alin. (3) și (4);
e) nerespectarea de către administrator a obligațiilor prevăzute la art. 76 alin. (7);
f) depășirea de către administrator a plafoanelor prevăzute la art. 87 alin. (1) și (4);
g) investirea de către administrator în categoriile de active prevăzute la art. 90 alin. (1);
h) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;
i) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 97 și nerespectarea de către administratori, depozitari, precum și de către persoanele afiliate lor a prevederilor art. 98 alin. (1);
j) nerespectarea de către administrator a termenelor prevăzute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) și la art. 104;
k) nerespectarea de către administrator a dispozițiilor prevăzute la art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia;
l) nerespectarea de către administrator, depozitar sau de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestora a prevederilor art. 115 referitoare la provizionul tehnic;
m) împiedicarea exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi;
n) nerespectarea de către depozitar, auditorul financiar și agentul de marketing a obligațiilor în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii facultative, a reglementărilor interne proprii, precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control ale A.S.F.;
o) nerespectarea de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 107 alin. (1) lit. f), și de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 74^1 alin. (2), a obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii facultative.
(2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:
a) avertisment scris;
b) amendă contravențională;
c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea, de către A.S.F., pentru o perioadă cuprinsă între 1 an și 5 ani de la data comunicării deciziei de sancționare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie;
d) retragerea autorizării administratorului, a avizului depozitarului, a avizului auditorului financiar și a avizului agentului de marketing;
e) retragerea avizului/autorizării acordat/acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului, persoanelor cu funcții-cheie, persoanei responsabile cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 74^1 alin. (2), sau persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 107 alin. (1) lit. f);
f) interzicerea desfășurării unor activități ce cad sub incidența prezentei legi pe o perioadă cuprinsă între 90 și 365 de zile de la data comunicării deciziei de sancționare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie.
(3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
a) pentru persoanele juridice: de la 0,1% la 5% din cifra de afaceri realizată conform celor mai recente situații financiare anuale auditate, depuse la organele competente;
b) pentru persoanele fizice: de la 2.000 de lei la 2.000.000 de lei.
(5) Amenzile contravenționale stabilite prin lege și aplicate de Consiliul A.S.F. se fac venit la bugetul de stat.
(6) A.S.F. poate aplica sancțiuni persoanei juridice supravegheate și persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) și o) cărora le este imputabilă respectiva contravenție, în situația în care constată săvârșirea unei fapte contravenționale prevăzute la alin. (1).
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
(8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.
(9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.
(10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.
(11) Contravențiile se constată de către persoanele din cadrul A.S.F. care au atribuții privind autorizarea, supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private ori de către alte persoane împuternicite în acest scop, prin decizie a președintelui A.S.F.
(12) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la alin. (1), în cadrul activității de autorizare, supraveghere sau control, A.S.F. dispune, prin emiterea de acte individuale, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2).
(13) În cadrul activității de supraveghere și control, A.S.F. poate dispune, prin acte individuale, extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare.
61. La articolul 122, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3), cu următorul cuprins:
(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul constatării a două sau mai multe contravenții prin același act, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz, cu respectarea prevederilor art. 120^1 alin. (3).
(3) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 121 alin. (1), persoanele sancționate achită integral amenda contravențională stabilită în decizia A.S.F. de sancționare, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia.
62. Articolul 122^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 122^1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, contravențiile prevăzute de prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.
(2) În cazul contravențiilor continue, termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) curge, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, de la data încetării săvârșirii faptei.
63. După articolul 122^1 se introduce un nou articol, art. 122^2, cu următorul cuprins:
Articolul 122^2
(1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
(2) A.S.F. stabilește căi de comunicare independente și autonome, care sunt sigure și garantează confidențialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.
(3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente și autonome, în condițiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt separate de căile de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern și cu părți terțe în cadrul activității sale obișnuite;
b) sunt concepute, stabilite și utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea și confidențialitatea informațiilor și împiedică accesul angajaților neautorizați ai A.S.F.;
c) permit stocarea durabilă a informațiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigații suplimentare. A.S.F. păstrează evidențele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidențială și sigură.
(4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor cel puțin în următoarele moduri:
a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;
b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;
c) întâlnirea cu angajați specializați ai A.S.F., dacă este cazul.
(5) Raportarea de către angajații din cadrul administratorilor sau din cadrul depozitarilor, prevăzută la alin. (1), nu se consideră încălcare a vreunei restricții privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ și nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare.
Articolul III
Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 31 octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:
(4) Fondul de garantare poate fi administrator special al unui fond de pensii din sistemul de pensii private, conform deciziei Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
(5) În calitate de administrator special, Fondul de garantare înlocuiește structura de conducere a administratorului fondului de pensii și preia temporar activitatea de administrare a fondului de pensii.
2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Președintele Consiliului de administrație al Fondului de garantare primește o indemnizație lunară de 25% din remunerația lunară a directorului general al Fondului de garantare, iar ceilalți membri ai Consiliului de administrație primesc o indemnizație lunară de 20% din remunerația lunară a directorului general al Fondului de garantare, indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.
3. La articolul 11, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
f) încheie cu directorul general un contract de mandat; în cazul în care directorul general este numit dintre salariații Fondului de garantare, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada exercitării mandatului;
4. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 12
(1) Pentru asigurarea conducerii executive a activității Fondului de garantare, Consiliul de administrație numește, prin decizie, directorul general, cu avizul A.S.F.
5. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:
(5) Directorul general este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
(6) Directorul general al cărui mandat a expirat își păstrează această calitate până la numirea succesorului său.
Articolul IV
În cuprinsul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private“, respectiv „Comisia“ se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară“, respectiv „A.S.F.“
Articolul V
(1) Investițiile private de capital deținute în portofoliul fondurilor de pensii private la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și angajamentele asumate prin contractele aflate în curs de derulare la data respectivă, care depășesc limitele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. h^3) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 87 alin. (1) lit. h^1) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuse dispozițiilor legale aplicabile la data încheierii contractelor/asumării angajamentelor respective.
(2) Orice investiție suplimentară față de contractele sau angajamentele prevăzute la alin. (1), ulterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
Articolul VI
Prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, și cele ale Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și cererilor de autorizare, aprobare sau avizare, după caz, depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Articolul VII
(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul de administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private duce la îndeplinire prevederile art. III pct. 3 și 4.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă al directorului general, încheiat pentru îndeplinirea acestei funcții, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, încetează de drept la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; directorul general al cărui contract individual de muncă încetează în condițiile prezentului articol va continua să își desfășoare activitatea în cadrul fondului.
Articolul VIII
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, administratorul de fonduri de pensii private are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională pentru răspunderea ce decurge din neglijența profesională și care este corespunzătoare riscurilor acoperite.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, entitățile reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se conforma prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), administratorii fondurilor de pensii private nu mai deduc comisionul de administrare din contribuții brute încasate începând cu ziua lucrătoare următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Articolul IX
În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite reglementări în aplicarea acesteia.
Articolul X
Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 58-62 și art. II pct. 57-61, care intră în vigoare la 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. VIII alin. (2).

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Marcel-Ioan Boloș
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
București, 8 decembrie 2022.
Nr. 174.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *