interpretare după partitură

Precizarea nr. 181679/1992 , aplicare Lege 49/1992

author
10 minutes, 52 seconds Read

Ministerul Economiei și Finanțelor

Precizarea nr. 181679/1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale. CAS, Pensie Suplimentara, cumul functii CAS pensie,

În vigoare de la 11 august 1992 până la 01 aprilie 2001
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 11 august 1992.

Nr. 947/181.679

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Economiei și Finanțelor

1. Cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat

a) Cotele de contribuție pentru asigurările sociale de stat, prevăzute la art. II din Legea nr. 49/1992, sînt datorate de persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat începînd cu luna aprilie 1992.

Persoanele juridice și fizice care au virat contribuția de 22% pentru asigurările sociale de stat, aferentă lunilor aprilie și mai 1992, vor recalcula contribuția în condițiile și pe baza cotelor prevăzute la art. II din lege și vor vira diferența o dată cu contribuția datorată pe luna iunie sau, cel mai tîrziu, luna iulie 1992.

b) Contribuția pentru asigurările sociale de stat se datorează de persoanele juridice și fizice, asupra cîștigului brut realizat de salariații acestora încadrați cu contract de muncă, încheiat pe durată nedeterminată sau determinată, indiferent de forma de salarizare utilizată și forma de proprietate.

De asemenea, contribuția se datorează și pentru premiile acordate salariaților din fondul de salarii.

c) În conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul nr. 389/1972, contribuția pentru asigurări sociale de stat nu se datorează asupra sumelor reprezentînd:

drepturile plătite asiguraților, potrivit legii, din fondurile asigurărilor sociale de stat și din fondurile proprii ale persoanelor juridice sau fizice la care salariatul își desfășoară activitatea (conform art. III pct. 7 din lege);

drepturile plătite, potrivit dispozițiilor legale, în cazul desfacerii contractelor de muncă, respectiv cele aferente muncii prestate în perioada preavizului de concediere;

drepturile de autor sau de colaborator extern;

drepturile pentru executarea de lucrări sau pentru prestarea de servicii pe bază de contracte civile, ori pentru alte categorii de lucrări care nu au la bază contracte de muncă reglementate, ca atare, prin legislația muncii;

sumele ce se acordă salariaților din profitul net de către societățile comerciale și regiile autonome;

indemnizațiile primite de împuterniciții mandatați de Ministerul Economiei și Finanțelor și ministerele de resort, reprezentanți ai intereselor capitalului de stat, de membrii consiliului de administrație și de cenzori;

indemnizațiile de delegare și detașare și indemnizațiile acordate personalului transferat în condițiile legii.

d) Pentru calcularea corectă a contribuției pentru asigurările sociale de stat, persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat vor lua măsuri pentru nominalizarea salariaților pe grupe de muncă.

Pe recapitulația statelor de plată a salariilor, evidențierea se va face pe grupe de muncă, în funcție de timpul efectiv lucrat în locurile de muncă incluse în aceste grupe, potrivit pct. 7 și 8 din Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății și Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/5.03.1990, astfel:

numărul de salariați;

fondul de salarii;

contribuția pentru asigurări sociale de stat.

e) Membrii asociațiilor familiale și persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă calculează și depun contribuția pentru asigurările sociale de stat și contribuția de 3% pentru pensia suplimentară, la venitul lunar al asiguratului, începînd cu 1 aprilie 1992.

În cazul asociaților sau comanditarilor care participă la administrarea societăților comerciale și au încheiate contracte de asigurări sociale de stat, contribuția pentru asigurările sociale de stat de 25% și, respectiv, 3% pentru pensia suplimentară se datorează asupra valorii de asigurare stabilite prin contract.

f) Contribuția de 2% pentru compensarea creșterii prețurilor la medicamente, prevăzută la art. II pct. 2 din lege, este inclusă în contribuția de asigurări sociale de stat, pe care o plătește persoana juridică sau fizică, virarea lunară către Ministerul Sănătății efectuîndu-se de Direcția generală de asigurări sociale și pensii din Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

2. Cu privire la contribuția pentru pensia suplimentară

a) Contribuția salariaților de 3% pentru pensia suplimentară se calculează și se reține la sumele încasate drept salarii de bază, la care se adaugă toate drepturile salariale care, potrivit dispozițiilor legale, fac parte din salariul de bază (indemnizația de conducere, salariul de merit, sporul pentru lucrul în subteran, sporul pentru profesor-diriginte, farmacist-diriginte, asistent medical șef, medic inspector, inspector școlar de specialitate etc.), sporurile prevăzute la art. III pct. 3 din lege, precum și alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractul individual de muncă, sume care, de altfel, se iau în calcul, potrivit art. III pct. 1 din lege, la stabilirea pensiei.

b) Contribuția pentru pensia suplimentară aferentă lunilor aprilie și mai 1992 se va recalcula și se va reține potrivit prevederilor legale, urmînd ca diferența să fie virată o dată cu contribuția datorată pentru luna iunie sau, cel mai tîrziu, luna iulie 1992.

c) Contribuția pentru pensia suplimentară este datorată pentru întreaga perioadă care constituie vechime în muncă, inclusiv în perioadele în care salariații se află în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1 an și primesc indemnizații de asigurări sociale.

d) Contribuția pentru pensia suplimentară este datorată și de persoanele care cumulează pensia cu salariul pe bază de contract de muncă.

În cazul persoanelor care cumulează mai multe funcții, contribuția se calculează și se reține la funcția de bază.

e) Contribuția pentru pensia suplimentară nu se reține persoanelor care prestează servicii sau execută lucrări pe bază de contracte civile sau efectuează alte categorii de lucrări care nu au la bază contracte de muncă reglementate, ca atare, prin legislația muncii.

f) Contribuția pentru pensia suplimentară nu se reține de la salariați pe perioadele nelucrate și consemnate ca atare în carnetul de muncă, perioade care, prin urmare, nu constituie vechime în muncă utilă la pensie.

3. Cu privire la calcularea și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de stat

a) Procentele prevăzute de Hotărîrea nr. 880/1965, cu modificările ulterioare, pe baza cărora se calculează indemnizațiile de asigurări sociale de stat. În caz de boală, sarcină și lehuzie și pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 3 ani, cuvenite persoanelor asigurate, se stabilesc în funcție de vechimea totală în muncă realizată de acestea pînă la data acordării concediului medical, noțiunea de „vechime neîntreruptă în muncă” nemaifiind utilizată în legislația de asigurări sociale.

b) Pentru calcularea indemnizațiilor de asigurări sociale de stat: în caz de boală, accidente de muncă și boli profesionale, prevenirea îmbolnăvirilor, sarcină și lehuzie, îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 3 ani și creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1 an, se ia în considerare salariul de bază (inclusiv drepturile care fac parte din salariul de bază și cele care se adaugă potrivit art. IV pct. 6 din lege) din luna în care s-a acordat concediul medical.

c) Indemnizațiile pentru concediile medicale, acordate în caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea și întărirea sănătății pentru primele 10 zile lucrătoare, precum și cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale, care se suportă din fondurile persoanei juridice și fizice la care salariatul își desfășoară activitatea, se calculează după aceleași reglementări prevăzute pentru indemnizațiile care se suportă din fondurile de asigurări sociale de stat.

d) Indemnizațiile pentru plata concediilor medicale în caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, întărirea și refacerea sănătății pentru primele 10 zile lucrătoare se suportă din fondul de salarii al persoanei juridice sau fizice care folosește personal salariat și se înregistrează în contabilitate în debitul conturilor de cheltuieli, respectiv: 500 „Cheltuielile producției de bază”, 501 „Cheltuieli de circulație”, 520 „Cheltuieli comune secției”, 521 „Cheltuieli generale ale societății comerciale”, după caz, într-un analitic distinct.

În contabilitatea instituțiilor publice, indemnizațiile prevăzute la alineatul precedent, suportate din credite bugetare, venituri extrabugetare sau fonduri speciale, se înregistrează în debitul conturilor de cheltuieli, într-un analitic distinct, și se raportează în anexa nr. 14 „Detalierea cheltuielilor” la bilanțul contabil, la art. 10 alin. 03 „Alte drepturi de personal”.

e) Certificatele medicale acordate pentru perioade mai mici de 10 zile lucrătoare, cu întrerupere între ele, se iau în considerare separat, durata lor necumulîndu-se, iar plata se suportă din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își desfășoară activitatea.

În situația în care, în aceeași lună, un salariat are două sau mai multe certificate medicale pentru afecțiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizația de boală se calculează separat, iar plata se face potrivit prevederilor art. III pct. 7 din lege.

f) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă provocată de un accident survenit în timpul deplasării la și de la locul de muncă, în perioada și pe traseul normal al deplasării, se suportă pentru primele 10 zile lucrătoare de concediu medical de către persoanele juridice sau fizice la care salariații își desfășoară activitatea, iar începînd cu a 11-a zi, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

g) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă provocată de un accident de muncă sau boală profesională, precum și accidentele survenite în timpul deplasării la și de la locul de muncă se plătesc în cuantum de 100% din salariul de bază și sporurile prevăzute de lege, numai dacă certificatele sînt vizate de organul de protecție a muncii din unitate (pe baza proceselor-verbale tip pentru înregistrarea accidentelor de muncă și a documentelor din care să rezulte declararea bolilor profesionale).

h) Angajații cu contracte de muncă pe perioadă determinată beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de stat, potrivit art. 3 din Hotărîrea nr. 880/1965, cu modificările ulterioare.

i) În cazul cînd persoana juridică sau fizică, care folosește personal salariat, își încetează activitatea, pentru personalul disponibilizat, drepturile de asigurări sociale se plătesc în continuare din fondurile de asigurări sociale de stat, prin direcția de muncă și protecție socială județeană.

4. Cu privire la plata contribuției pentru asigurările sociale de stat și pentru pensia suplimentară

a) Persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat au obligația să vireze contribuția la termenele stabilite de lege. Neplata la termen a contribuției atrage majorări aplicate asupra sumelor datorate, care se calculează de angajator și se virează o dată cu suma datorată, menționîndu-se pe dispoziția de plată cuantumul acestora.

b) Direcțiile de muncă și protecție socială țin evidența majorărilor în contul 504 „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat”, într-un analitic distinct, și le vor raporta la contul de executare, la subcapitolul „Alte venituri”.

c) Organele specializate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care efectuează controale în unități cu privire la calcularea și plata contribuției pentru asigurările sociale de stat și pentru pensia suplimentară, întocmesc, obligatoriu, procese-verbale de constatare.

5. Cu privire la completarea formularului de dispoziție de decontare a contribuției pentru asigurări sociale de stat

Decontarea, contribuției pentru asigurări sociale de stat se efectuează utilizând formularul tipizat cod 24-2-4 a/A, format A.5, aprobat prin Decretul nr. 10/1986, care se va completa astfel:

în caseta liberă de pe fața formularului se va înscrie:

Grupa de muncă Numărul de salariați Fondul de salarii C.A.S. datorat
I ……………….. …………….. …………..
II ……………….. …………….. …………..
III ……………….. …………….. …………..
TOTAL C.A.S. ……………….. …………….. …………..

pe rîndul 4 „Contribuția de asigurări sociale de stat”, de pe versoul dispoziției de plată a C.A.S., la coloana „Luna curentă”, se va trece suma înscrisă pe pagina 1 a dispoziției, la rubrica „Total C.A.S.”;

în coloana „Cumulat”, de pe versoul formularului, se va înscrie numărul de zile și sumele plătite din fondurile proprii, în luna curentă, pentru: indemnizațiile de boală, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea și întărirea sănătății și pentru accidente de muncă și boli profesionale;

direcțiile de muncă și protecție socială vor centraliza datele înscrise în dispozițiile de decontare a C.A.S. și le vor raporta în contul de executare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de asigurări sociale de stat.

Ministrul muncii și protecției sociale, Ministrul economiei și finanțelor,
Dan Mircea Popescu George Danielescu
Ministrul bugetului,
veniturilor statului și controlului financiar,
Florian Bercea

www.pensii.ro -Legislație pensii publice

Pentru detalii si informații suplimentare legate de efectul acestui act juridic asupra valorii pensiei tale scrie la contact@pensii.ro.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *