1995 MC DONALD S IN ROMANIA

HG 183 din 1 aprilie 1995

author
9 minutes, 44 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 183/1995 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor și a altor venituri ale populației, începând cu luna aprilie 1995;


În vigoare de la 01 aprilie 1995
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 31 martie 1995.


Guvernul României h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. – Ca urmare a creșterii prețurilor de consum, se indexează cu 10% următoarele venituri ale populației:
a) pensiile de asigurări sociale de stat, I.O.V.R. și cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată;
b) pensiile agricultorilor;
c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat;
d) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate;
e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislației de pensii;
f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată;
g) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 și prin Legea nr. 44/1994;
h) ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
i) ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen;
j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
k) alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați, potrivit legii, unor familii ori persoane;
l) ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
m) indemnizațiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
n) indemnizația lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.
Art. 2. – Alocația de stat pentru copii, în cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 7.000 lei lunar pentru fiecare copil.
Art. 3. – Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat și I.O.V.R. se stabilește la 70.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 55.000 lei.
Art. 4. – (1) Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se indexează ținându-se seama de creșterea prognozată a prețurilor la produsele alimentare și sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sânge potrivit legii, indexate în corelare cu coeficientul de creștere prognozată a prețurilor la produsele alimentare, se stabilesc la 6.900 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge și la 28.500 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
Art. 5. – Premiile, primele și alte drepturi de această natură, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, se indexează cu 8%.
Art. 6. – Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum și alte drepturi pentru elevi și studenți, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 7. – Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se află în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de bază indexat.
Art. 8. – (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu data de 1 aprilie 1995, în drepturile la care se referă, obținându-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
(2) Sumele reprezentând rezultatele indexării se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile la care se aplică.
(3) Sumele reprezentând rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințe din fondul de stat, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituții de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă salariaților și pensionarilor pentru procurarea de proteze și produse ortopedice.
(4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(5) Costul mesei calde și indemnizația de hrană care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care se suportă din cheltuielile de producție, pot fi majorate în limita a 12%. Cu coeficientul de 12% pot fi majorate și costul mesei calde și indemnizația de hrană care se acordă, potrivit legii, salariaților din unele unități bugetare.
Art. 9. – Se recomandă societăților comerciale cu capital majoritar privat și organizațiilor cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale – altele decât cel de stat să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.
Art. 10. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 aprilie 1995.
Art. 11. – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul muncii
și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
p. Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Dan Mogoș,
secretar de stat

București, 31 martie 1995.
Nr. 183.

ANEXA Nr. 1

ALOCAȚIA ZILNICĂ DE HRANĂ
pentru consumul colectiv în unitățile sociale de stat

– lei/zi –
Învățământ
Copii în grădinițe cu program prelungit 1.290
Copii în grădinițe cu program săptămânal 1.530
Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale 1.850
Elevi și tineri din casele de copii, din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor 2.020
Elevi din școlile speciale de reeducare 1.520
Elevi din învățământul primar și gimnazial, din școli complementare și de meserii, din școli profesionale, din licee și școli postliceale 1.640
Studenți 1.900
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din școli speciale 2.140
Participanți la concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene și finale și la olimpiadele internaționale 1.890
Copii în tabere, colonii și excursii 1.640
Copii în tabere internaționale 1.890
Sănătate
Bolnavi adulți internați în unități sanitare 1.960
Bolnavi internați în staționare de zi 1.020
Copii nou-născuți prematur, în maternități, secții sau compartimente*) 300
Copii 0-3 ani, internați în unități sanitare 940
Copii 3-16 ani, internați în unități sanitare 1.700
Copii în creșe cu program zilnic 980
Copii în creșe cu program săptămânal 1.520
Copii în leagăne de copii 1.630
Bolnavi arși, internați în unități sanitare 2.570
Bolnavi în leprozerii 3.300
Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 1.890
Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 180
Donatori de sânge 3.430
Bolnavi străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie 6.420
Asistență socială
Cămine de bătrâni și pensionari 1.590
Cămine-spital pentru adulți 1.850
Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori 1.700
Cantine de ajutor social 1.510
*) În cazul alimentației naturale, de alimentația nou-născutului poate beneficia mama copilului.

Activitatea sportivă
I. Activitatea sportivă de performanță

– lei/zi –
Acțiunea Plafoane maxime
La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiții sportive interne:
– etapa pe localitate până la 6.300 –
– etapa județeană până la 8.630 până la 14.500
– etapa de zonă (interjudețeană) și divizia B până la 9.930 până la 16.700
– etapa finală, cupe, competiții cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 11.170 până la 19.590
b) Cantonamente, semicantonamente și tabere:
– organizate de direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, cluburi și asociații sportive cu sportivii din secțiile acestora până la 11.260 până la 20.330
– organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, alte instituții centrale, de direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, de cluburi și asociații sportive cu sportivii din loturile olimpice și naționale până la 12.400 până la 21.890
c) Competiții și acțiuni sportive internaționale:
– organizate de cluburi și asociații sportive până la 13.540 până la 24.830
– organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, alte instituții centrale până la 14.790 până la 26.300

Plafoane maxime
– lei/zi –
II. Acțiuni sportive, altele decât cele de performanță:
– competiții sportive interne 2.710
– cantonamente, semicantonamente și tabere 2.870
– competiții sportive internaționale 3.540
III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) și m), precum și cele pentru alimentația de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului și Sportului cu 12%, corespunzător creșterii prognozate a prețurilor la produsele alimentare.
Transporturi
– lei/zi –
1. Nave maritime de transport mărfuri și călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj și extracție maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri și călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale și maritime, șalande, macarale autopropulsate și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, remorchere portuare și pilotine 2.950
2. Restul navelor și corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcției și reconstrucției, în țară 2.700
3. Scafandri 3.200

NOTĂ:
Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi depășit, la solicitarea beneficiarilor, cu suportarea cheltuielilor de către aceștia.

ANEXA Nr. 2

BURSE, AJUTOARE SOCIALE ȘI ALTE DREPTURI
pentru elevi și studenți

– lei/lună –
I. Burse
1. Bursa socială pentru elevi:
– clasele I-VIII 16.800
– clasele IX-XII 24.650
2. Bursa de merit pentru elevi 5.950
3. Bursa de merit pentru studenți 68.350
4. Bursa de studiu pentru studenți 47.750
5. Bursa socială pentru studenții din ciclul I și II 42.900
6. Bursa de studiu pentru studenții din ciclul de studii aprofundate 68.350
7. Bursa socială pentru studenții din ciclul de studii aprofundate 50.400
8. Bursa pentru tinerii români din Republica Moldova și Ucraina, primiți la studii în România, pentru tinerii de origine etnică română și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate și pentru cetățenii străini bursieri ai statului român:
– pentru elevi 53.000
– pentru studenți 68.350
– pentru doctoranzi și postuniversitari 73.800
II. Ajutoarele sociale și alte drepturi acordate elevilor și studenților potrivit Hotărârii Guvernului nr. 657/1994, sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagăne, case de copii și instituții de învățământ special potrivit Ordonanței Guvernului nr. 56/1994, aprobată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 10%, iar premiile acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 369/1994 se indexează cu 8%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învățământului.

ANEXA Nr. 3

PLAFOANELE
în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe

– lei/lună –
Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991
Plafoanele indexate de la 1 aprilie 1995 până la 12.000 până la 155.500
12.001 – 20.000 155.501 – 225.700 peste 20.000 peste 225.700

www.pensii.ro – Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *