HG 281/1993 salarizare

author
48 minutes, 37 seconds Read

HOTĂRÎREA Nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

EMITENT GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 25 iunie 1993

În baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,

Guvernul României hotărăşte:

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Articolul 1
Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată şi de proiectare, unităţi de informatica, unităţi sanitare şi de asistenţa socială, unităţi de cultura, unităţi de sport, precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional.
Articolul 2
(1) Salariile personalului din unităţile prevăzute la art. 1 cuprind:
– salariul de baza, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;
– sporuri la salariul de baza: pentru vechimea în munca şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza;
– premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizarile pe ansamblul unităţii;
– premii speciale stabilite în valoare fixa, pe 2-3 marimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanţa realizarilor obţinute.
(2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităţilor bugetare mai poate beneficia şi de alte drepturi ce se acordă în natura: masa gratuita, transport de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parţial de unitate, locuinta de serviciu şi altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.


Ai pierdut carnetul de muncă ? Vei mai primi pensie ? Cere ajutor la documente@pensiata.ro .


Capitolul 2

Salarii de baza

Articolul 3
(1) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de baza sunt stabilite pe 3-6 gradatii, iar în învăţământ, pe transe de vechime.
(2) Salariile de baza pentru personalul de conducere – şef birou, şef serviciu, director şi director general, adjunctii şi asimilaţii acestora, prevăzuţi în anexele la prezenta hotărâre – sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţilor şi subunitatilor. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza şi în cazul în care funcţia de conducere este îndeplinită la o alta unitate bugetară decît cea la care s-a stabilit funcţia de execuţie de baza.
Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere sau de celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce-i revine.
(3) Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectiva, pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizaţia prevăzută la alin. (2).
(4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva şi se stabileşte de ministru, conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, după caz.
Articolul 4
(1) Salariile de baza pentru funcţiile din unităţile de învăţământ, cercetare şi proiectare, sanitare şi de asistenţa socială, de informatica, de cultura şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11.
(2) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de baza.
(3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.
(4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al unităţilor bugetare, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.
Articolul 5
(1) Trecerea în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectiva, cu aprobarea conducătorului unităţii. Pentru persoanele care ocupa funcţii de conducere, trecerea în gradatia imediat superioară se face de organul care aproba numirea în aceste funcţii.
(2) La trecerea la gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul „foarte bun” sau „bun” în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani.
(3) În mod excepţional, vechimea minima prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.
(4) Angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradatia 1, cu excepţia cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe transe de vechime. Pentru personalul sanitar reuşit la concurs pe aceeaşi funcţie, salariul de baza se poate stabili la nivelul gradatiei avute anterior concursului la funcţia în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant.
(5) În mod excepţional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, pentru unităţile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.
În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu.
(6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru angajare sau avansare – doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele – se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, pentru unităţile subordonate.
(7) Trecerea personalului didactic într-o transa de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută.
(8) Avansarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învăţământ sau obţinerea gradelor didactice II sau I.
Articolul 6
Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unităţii – la propunerea şefului ierarhic – şi se acordă calificativele „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător” sau „slab”.
Capitolul 3 Sporuri la salariul de baza
Articolul 7
(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:


Află din timp ce valoare are pensia ta . Mai târziu, poate fi prea TÂRZIU !


Tranşa de vechime în muncă

Cota la salariul de bază
între 3 şi 5 ani      – 5%
de la 5 la 10 ani   – 10%
de la 10 la 15 ani – 15%
de la 15 la 20 ani  – 20%
peste 20 ani         – 25%
(2) Pentru personalul încadrat în munca, după data aplicării prezentei hotărâri, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca a perioadelor lucrate în alte sectoare decît cele bugetare, dacă vechimea respectiva se apreciază ca este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin.
(3) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul „bun”.
(4) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cît persoana respectiva a obţinut calificativul „slab”.
(5) Sporul corespunzător vechimii în munca, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca, prevăzută la transa respectiva.
(6) Pensionării pentru limita de vârsta, care se reangajeaza în munca potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca, dobândită după data pensionării.
Articolul 8
În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiţii deosebit de periculoase, vătămătoare, nedorite sau pentru condiţii dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, după consultarea sindicatelor;
b) pentru activităţi ce solicita o incordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii de muncă deosebite, un spor de până la 15% din salariul de baza.
De acest spor poate beneficia:
– personalul de specialitate din unele activităţi medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, inclusiv cardiologie interventionala şi chirurgia toracica, ortopedie-traumatologie, arsi, chirurgie plastica şi reparatorie, anestezie şi terapie intensiva, hemodializa;
– personalul din unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii;
– personalul medico-sanitar de intervenţie din staţiile de salvare, precum şi soferii de pe autosalvari;
– personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie, obstetrică-ginecologie şi în unităţi de asistenţa socială şi de ocrotire;
– personalul din instituţiile care se ocupa de: îngrijirea şi/sau educarea specială a copiilor; calificarea şi ocrotirea invalizilor şi deficientilor; îngrijirea batrinilor;
– personalul didactic care asigura predarea simultană la doua-patru clase de elevi în învăţământul primar; care îndrumă practica psihopedagogică; care asigura perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor; personalul navigant din Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă care executa misiuni de instruire în zbor; personalul de pe navele şcoala pe perioada cît se afla în larg; personalul de paza din cadrul unităţilor bugetare cu obiective de patrimoniu.
Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor;
c) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor;
d) salariaţii care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de baza. De acelaşi spor beneficiază şi personalul din unităţile vamale de frontieră.
Pentru condiţii deosebit de grele, în mediul rural la altitudine şi cu cai de acces dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.
Criteriile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor;
e) pentru activitatea desfăşurată de nevăzători, un spor de 15% din salariul de baza brut pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
f) pentru activitatea de imersiune, o indemnizaţie de 750 lei/ora de scufundare.
Articolul 9
(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se completează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituţiei respective, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.
(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, potrivit reglementărilor în vigoare.
Articolul 10
Munca prestată în unităţile sanitare, de asistenţa socială şi de ocrotire, precum şi în unităţile vamale în sâmbăta libera, în ziua de duminica sau în zilele de sarbatori legale, în cadrul schimbului normal de lucru, în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenta sau a continuităţii activităţii unităţilor vamale, se plătesc cu un spor de până la 100% din salariul de baza şi se aproba de conducătorul unităţii. Munca astfel prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.
Articolul 11
(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.
(2) În unităţile sanitare, de asistenţa socială şi de ocrotire, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi, în locul sporului prevăzut la alin. (1), un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate în cele trei ture.
Articolul 12
(1) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, cum ar fi: profesor-diriginte de clasa, sora-sefa şi altele, personalul beneficiază de un spor stabilit în suma fixa, care se adauga la salariul de baza şi face parte din acesta, conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. Pentru îndeplinirea unor activităţi în afară funcţiei de baza (expertize medicale, tehnico-economice şi altele asemenea), plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de baza. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condiţiile prezentei hotărâri.
(2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitatea integrată de învăţământ medico-farmaceutic va beneficia, pe lângă salariul funcţiei didactice, şi de o indemnizaţie clinica de până la 50% din salariul de baza lunar al funcţiei medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătăţii.

Capitolul 4

Premii

Articolul 13
Unităţile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. Din acest fond consiliul de administraţie sau alte organe similare de conducere ale unităţilor pot acorda premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

Articolul 14
(1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare beneficiază, după caz, la sfârşitul anului calendaristic, anului şcolar, stagiunii etc., de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata.
(2) Consiliul de administraţie sau, după caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
Articolul 15
Instituţiile publice organizate pe regim extrabugetar, precum şi cele care au organizate activităţi pe regim extrabugetar şi care realizează prin efort propriu venituri suplimentare faţă de cele prevăzute iniţial la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu prin activităţi cum ar fi: lucrări de cercetare, expertizare, analize de laborator şi altele similare, valorificarea unor prestaţii proprii către terţi executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar.
Criteriile şi condiţiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
Articolul 16
(1) Pentru realizari deosebit de valoroase sau de importanţa naţionala din cultura, ocrotirea sănătăţii şi din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, indiferent de unitatea în care se realizează, se pot acorda, o dată pe an, premii speciale, după cum urmează:
a) 10 premii a 300.000 lei;
b) 15 premii a 200.000 lei;
c) 20 premii a 150.000 lei.
(2) Sumele necesare acordării premiilor se aproba, în condiţiile prevăzute de lege, din fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului. Premiile individuale se aproba, după caz, de ministrul culturii, de preşedintele Academiei Române, ministrul învăţământului, ministrul sănătăţii, ministrul cercetării şi tehnologiei, respectiv de preşedinţii Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole.

Capitolul 5

Alte drepturi

A. Plata cu ora

Articolul 17
(1) În anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi aminate şi nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalţi salariaţi încadraţi pe funcţii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeaşi unitate sau din alte unităţi, care să realizeze sarcinile respective în afară programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora, în sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice.
(2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute ca atare în statul de funcţii. În învăţământ, plata cu ora se poate aplica şi pentru unele discipline sau activităţi care nu se pot constitui în posturi didactice complete. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aplica plata cu ora, potrivit celor de mai sus, se stabilesc anual de Ministerul Învăţământului.
(3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de baza cu care este încadrat titularul înlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situaţiile prevăzute la alin. (2) se ia în considerare salariul de baza prevăzut în statul de funcţii. Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora în învăţământ, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare săptămânală, cu funcţia didactica îndeplinită şi cu vechimea recunoscută în învăţământ, cu obligaţia îndeplinirii şi a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu.
(4) Personalul sanitar cu pregătire superioară, care efectuează garzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afară normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de baza, se salarizeaza cu salariul orar al funcţiei de baza.
Articolul 18
Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum şi pentru munca remunerată prin plata cu ora, potrivit art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (1), nu poate depăşi un salariu de baza lunar, corespunzător încadrării fiecăruia.

B. Salarizarea în cazul cumulului de funcţii

Articolul 19
(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de baza în afară unităţii şi care se salarizeaza la nivelul gradatiei 1 a funcţiei, gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcţii.
(2) În învăţământul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs până la începutul anului şcolar (universitar), cît şi cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcţiei didactice îndeplinite, vechimii recunoscute în învăţământ şi gradului didactic obţinut (în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar).
Posturile vacante din unităţile de asistenţa socială sau de ocrotire a sănătăţii şi din cultura, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. Salarizarea acestora se face la nivelul gradatiei 1 a funcţiei, gradului sau treptei profesionale, prevăzute în statul de funcţii. Posturile vacante ocupate în condiţiile de mai sus se comunică lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială.
(3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate de suprapunere celui de la funcţia în care este încadrat; în acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

C. Numirea temporară, delegarea, detasarea sau trecerea temporară în alta munca

Articolul 20
Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţii de conducere, care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.
Articolul 21
(1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul de baza avut anterior.
(2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta ramura are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în alta munca, salariaţii primesc, pe lângă salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.
(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. Face excepţie personalul detaşat în perioada de sezon la unităţile bugetare din staţiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detaşat.
D. Drepturi în cazul mutării în alta localitate şi alte drepturi
Articolul 22
(1) Personalul mutat, în cadrul aceleaşi unităţi, în alta localitate are dreptul la:
a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa;
b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza lunar;
c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.
(2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în alta unitate situata într-o localitate diferita decît cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut aceasta menţiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.
Articolul 23
(1) La încadrarea într-o unitate din alta localitate decît cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor şi farmacistilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.
(2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalenta cu doua salarii de baza pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de Ministerul Finanţelor.
(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Capitolul 6

State de funcţii

Articolul 24
(1) În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul public naţional, fiecare minister, alte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice defalca fondul pentru unităţile subordonate.
(2) Fiecare unitate bugetară îşi întocmeşte anual statul de funcţii în raport cu necesităţile activităţii respective, care cuprinde denumirea funcţiei, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, nivelul studiilor şi nivelul salariilor de baza pe gradatii. Statele de funcţii pentru unităţile organizate în structura ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice se aproba de către acestea.
(3) Pe baza statelor de funcţii se întocmeşte statul de personal, care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcţii şi fondul de salarii corespunzător. Statele de personal ale unităţilor bugetare, centralizate de ministere şi instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice, se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.
Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Articolul 25
(1) Prevederile art. 13 şi 14 se vor aplica după aprobarea bugetului de stat, începând cu anul 1994. Pentru anul 1993, se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
(2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru personalul din unităţile subordonate acestora. Premiile individuale se aproba de către conducătorul unităţii.
Articolul 26
(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, împreună cu sporurile, premiile, treceri în gradatii superioare, avansari în grade sau trepte şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocaţiile bugetare stabilite cu aceasta destinaţie.
(2) Ministerul Sănătăţii, cu consultarea celorlalte ministere sau instituţii centrale ale administraţiei publice, care au în subordine unităţi sanitare şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, va stabili modul de echivalare a noilor funcţii specifice acestor unităţi, prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre, cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum şi modul de încadrare pe gradatii a personalului respectiv, astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţiile bugetare. În situaţia în care, prin reincadrarea la gradatia 1, unii salariaţi ar urma sa beneficieze de o majorare a salariului de baza de peste 22%, Ministerul Sănătăţii, precum şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice pot stabili pentru personalul încadrat în unităţile din subordine salarii de baza mai mici cu până la 20% decît cele prevăzute la gradatia 1, la gradul sau treapta profesională în care urmează a fi încadrat personalul respectiv.
Articolul 27
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie sau, după caz, a altor organe de conducere similare, respectiv a organului ierarhic superior fiecărei unităţi bugetare.
(2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa.
(3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile.
(4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţa de aceasta.
Articolul 28
Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba şi avansarea, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.
Articolul 29
Prevederile din prezenta hotărâre se aplică şi instituţiilor publice a căror finanţare se face din mijloace extrabugetare.
Articolul 30
Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele, beneficiază de drepturile prevăzute în reglementările specifice.
Articolul 31
Se recomanda ca salariile pentru unităţile de cult să fie stabilite, la propunerea acestora, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor proprii şi a contribuţiei din partea statului, acordată cu aceasta destinaţie unităţilor de cult.
Articolul 32
Ministerele, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii pentru unităţi şi unele funcţii care nu sunt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare şi unităţilor respective, prin preluarea acestor funcţii din celelalte anexe la prezenta hotărâre.
Articolul 33
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor, în aplicarea prezentei hotărâri, pot da îndrumări metodologice şi avizează, la propunerea celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, ponderea personalului care poate fi încadrat în grade profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri şi adaosuri la salarii, pentru unităţile bugetare sau extrabugetare. În mod similar se procedează şi în cazul reorganizării unor unităţi bugetare sau extrabugetare.
Articolul 34
Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre privind stabilirea
salariului de baza la încadrarea, avansarea în funcţii a personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Articolul 35
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în toate unităţile bugetare modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare, stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.
Articolul 36
(1) Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute şi impozabile, potrivit legii, şi cuprind toate indexarile aprobate prin hotărârile Guvernului până la 1 iunie 1993.
(2) Salariile prevăzute în anexe se vor indexa în baza hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993, în procentele prevăzute de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor publice interesate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Articolul 37
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 38
Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna iunie 1993.
Pe aceeaşi dată se abroga art. 1-29, art. 31-36 şi anexele nr. 1-12 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

ANEXA NR 1

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÎNT

I. Salarii de baza pentru personalul didactic din învăţământ

A. Salariile de baza pentru funcţiile didactice din învăţământul superior

a) Funcţii didactice

Nr. crt. Funcţia Vechimea în învăţământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani peste 25 ani peste 30 ani
1. Profesor universitar 69.530 72.000 74.470 77.070 82.870 85.710
2. Conferenţiar universitar 58.970 60.890 62.740 64.840 67.200 69.530 72.000
3. Şef de lucrări (lector universitar) 52.120 53.790 55.390 57.120 58.970 60.890
4. Asistent universitar 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
5. Preparator 43.410

b) Funcţii didactice de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă  – lei –
1. Rector Salariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite 28.200
2. Prorector 24.500
3. Decan 21.990
4. Secretar, ştiinţific al senatului 19.485
5. Prodecan 17.160
6. Secretar ştiinţific al consiliului profesoral 13.500
7. Şef de catedră 10.800

B. Salariile de baza pentru funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri

a) Funcţii didactice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani peste 25 ani
1. Profesor cu grad didactic I S*) 52.120 53.790 55.390 57.120 58.970 60.890
cu grad didactic II 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
definitiv 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
debutant 39.770
2. Profesor cu grad didactic I I.P.3**) 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790 55.390
cu grad didactic II 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
definitiv 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650
debutant 36.560
3. Institutor I cu grad didactic I S***) 49.030 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120
cu grad didactic II 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
definitiv 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
debutant 37.550
4. Institutor II cu grad didactic I I.P.3****) 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
cu grad didactic II 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
definitiv 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410
debutant 35.570
5. Învăţător cu grad didactic I M 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120
cu grad didactic II 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550
definitiv 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180
debutant 34.520
6. Educator, educatoare cu grad didactic I M 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
cu grad didactic II 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
definitiv 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 33.530
7. Maistru instructor cu grad didactic I M 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
cu grad didactic II 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
definitiv 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
debutant 33.530
8. Profesor, învăţător, educator, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate M 31.800 32.670 33.530 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660

Notă *) Absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.

Notă **) Absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.

Notă ***) Absolvenţii învăţământului universitar cu durata 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa, care sunt şi absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli pedagogice postliceale.

Notă ****) Absolvenţii învăţământului superior cu durata de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa, care sunt şi absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli pedagogice postliceale.

b) Funcţii didactice de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
1. Director Salariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite şi gradului didactic obţinut 18.510
2. Director adjunct 13.500

II. Salarii de baza pentru funcţiile ajutatoare din instituţiile deînvăţământ

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia
1 2 3 4
Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
a) Funcţii didactice ajutătoare
1. Şef atelier şcoală I M 42.180 43.410 44.650 46.070
2. Şef atelier şcoală II M 37.550 38.660 39.770 40.940
3. Şef atelier şcoală III M 33.530 34.520 35.570 36.560
4. Laborant, pedagog şcolar*), instructor I M 32.670 33.530 34.520 35.570
5. Laborant, pedagog şcolar*), instructor II M 29.460 30.200 30.940 31.800
6. Laborant debutant M 28.720
7. Pedagog şcolar G 29.460 30.200 30.940 31.800
8. Pedagog şcolar debutant G 28.720
b) Alte funcţii ajutătoare
9. Model I M 31.800 32.670 33.530 34.520
10. Model II M; G 28.720 29.460 30.200 30.940
11. Model debutant M; G 27.980
12. Supraveghetor noapte G 29.460 30.200 30.940 31.800
13. Supraveghetor noapte debutant G 28.720

Notă *) Pedagogul şcolar, absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzător funcţiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.III. Salarii de baza pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Secretar I*) S 50.510 52.120 53.790 55.390
2. Secretar II S 44.650 46.070 47.550 49.030
3. Secretar III S 39.770 40.940 42.180 43.410
4. Secretar IV S 36.560 37.550 38.660
5. Secretar debutant S 35.570
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
6. Secretar I M 37.550 38.660 39.770 40.940
7. Secretar II M 33.530 34.520 35.570 36.560
8. Secretar III M 30.200 30.940 31.800 32.670
9. Secretar debutant M 29.460

Notă *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului.c) Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
1. Secretar şef*) Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie îndeplinite 8.100
2. Secretar şef**) 5.400

Notă *) Se utilizează numai în învăţământul superior.Notă **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Învăţământului.IV. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabi-litati suplimentare funcţiei didactice de baza, care fac parte din salariul debaza

Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri Spor maxim – lei –
– Profesor-diriginte 2.900

b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor funcţiei debaza şi care nu fac parte din salariul de baza

Indemnizaţia maximă  ─────────────────── – lei –
– Preşedintele Comisiei de bacalaureat:
– la o comisie de până la 100 de candidaţi 1/2 din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
– la o comisie de peste 100 de candidaţi un salariu de bază lunar corespunzător funcţiei didactice în care este încadrat

Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozarii, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

Anexa 1

AI. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

1. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate

A. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert-consultant I A S 69.530 72.000 74.470 77.070
2. Expert-consultant I S 58.970 60.890 62.740 64.840
3. Expert-consultant II S 52.120 53.790 55.390 57.120

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
4. Director general Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie 22.950
5. Director general adjunct 19.485
6. Director 19.485
7. Director adjunct 18.510

II. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTREDE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE

1. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate

A. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 52.120 53.790 55.390 57.120
2. Expert gradul II S 46.070 47.550 49.030 50.510
3. Expert gradul III S 40.940 42.180 43.410 44.650
4. Expert debutant S 39.770
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Instructor I M 42.180 43.410 44.650 46.070
6. Instructor II M 37.550 38.660 39.770 40.940
7. Instructor III M 34.520 35.570 36.560
8. Instructor debutant M 33.530

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
1. Director centru de perfecţionare 18.320
2. Director adjunct centru de perfecţionare 16.000
3. Şef centru de calificare 7.530

NOTĂ:

1. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă, în funcţiile de expert gradul I, II, III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviatie „Aurel Vlaicu”.

2. Funcţia de instructor se utilizează la centrele de perfecţionare a personalului din marina civilă şi din navigaţia fluviala, precum şi la Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă.

3. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.

4. Funcţiile de expert gradul I, respectiv gradul II şi gradul III, pot fi ocupate de persoanele care au deţinut, anterior aplicării prezentei hotărâri, funcţiile de expert II, respectiv III sau IV. Salariile de baza sunt corespunzătoare noului grad profesional echivalat şi gradatiei avute. Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

Anexa 2

I. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢA SOCIALĂ, ALTELE DECÎT CELE CLINICI

A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcţia de execuţie Nivelul studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 67.200 69.530 72.000 74.470 77.070 82.870
2. Medic specialist S 55.390 57.120 58.970 60.890 62.740 64.840
3. Medic secundar anul II-V S 49.030 50.510 52.120 53.790
4. Medic secundar anul I S 47.550
5. Medic S 47.550 49.030 50.510 52.120 55.390 58.970
6. Medic stagiar, medic intern S 46.070
7. Farmacist primar*) S 55.390 57.120 58.970 60.890 62.740 64.840
8. Farmacist specialist S 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
9. Farmacist secundar anul II-III S 40.940 42.180 43.410 44.650
10. Farmacist secundar anul I S 39.770
11. Farmacist S 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 50.510
12. Farmacist stagiar, farmacist intern S 38.660
13. Dentist principal Învăţământ superior 3 ani 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120
14. Dentist Î.S. 3 ani 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
15. Dentist debutant Î.S. 3 ani 34.520
16. Asistent medical principal**) M 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070
17. Asistent medical**) M 33.530 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660
18. Asistent medical debutant**) M 32.670
___________  *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
**) Se aplică şi funcţiilor de asistent social şi asistent educator-puericultor.
19. Tehnician dentar principal*) M 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550
20. Tehnician dentar*) M 34.520 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770
21. Tehnician dentar debutant*) M 33.530
22. Soră medicală principală**) M 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650
23. Soră medicală**) M 32.670 33.530 34.520 35.570 36.560 37.550
24. Soră medicală debutant**) M 31.800
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
25. Biolog, biochimist, chimist principal S 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120 58.970
26. Biolog, biochimist, chimist specialist S 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
27. Biolog, biochimist, chimist S 38.660 39.770 40.940
28. Biolog, biochimist, chimist debutant S 37.550
29. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician principal S 46.070 47.550 49.030 52.120 55.390 58.970
30. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician S 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410 44.650
31. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician debutant S 37.550
32. Profesor C.F.M. principal***) Î.S. 3 ani 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120
33. Profesor C.F.M.***) Î.S. 3 ani 36.560 38.660 39.770 40.940 42.180 43.410
34. Profesor C.F.M. debutant***) Î.S. 3 ani 34.520
C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
35. Infirmieră, agent D.D.D. G 28.720 29.460 30.200 30.940 31.800 32.670
38. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 27.230
37. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 27.230 27.980 28.720 29.460 30.200
38. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; debutant G 25.810
39. Şofer autosanitară I****) 38.660 39.770 40.940 42.180
40. Şofer autosanitară II****) 34.520 35.570 36.560 37.550
41. Şofer autosanitară III****) 30.940 31.800 32.670 33.530

Notă *)

Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.

Notă **)

Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social.

Notă ***)

Se aplica şi funcţiei de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.

Notă ****)

Se aplica nivelului I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din staţiile de salvare judeţene şi din municipiul Bucureşti, iar nivelul de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

II. UNITĂŢI CLINICE, INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALE

A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcţia de execuţie Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 74.470 77.070 80.030 82.870 85.710 87.800
2. Medic specialist S 60.890 62.740 64.840 67.200 69.530 72.000
3. Farmacist primar*) S 60.890 62.740 64.840 67.200 69.530 72.000
4. Farmacist specialist S 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120 60.890
5. Asistent medical principal M 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030 50.510
6. Asistent medical M 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940 42.180
7. Asistent medical debutant M 32.670
8. Soră medicală principală M 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
9. Soră medicală M 35.570 36.560 37.550 38.660 39.770 40.940
10. Soră medicală debutantă M 31.800
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
11. Biolog, biochimist, chimist; principal S 55.390 57.120 58.970 60.890 62.740 64.840
12. Biolog, biochimist, chimist; specialist S 46.070 47.550 49.030 50.510 52.120 53.790
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician; principal S 50.510 52.120 53.790 57.120 60.890 64.840
14. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician S 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550 49.030
15. Profesor C.F.M. principal Î.S. 3 ani 49.030 50.510 52.120 53.790 55.390 57.120
16. Profesor C.F.M. Î.S. 3 ani 40.940 42.180 43.410 44.650 46.070 47.550

Notă *) Se poate utiliza numai în unităţile sanitare umane.

NOTĂ:

1. Încadrarea unităţilor sanitare şi de asistenţa socială în categoria unităţilor clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Învăţământului, avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor.

2. În unităţile clinice, pe lângă funcţiile prevăzute la cap. II, se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap. I, potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din prezenta hotărâre.

III. FUNCŢII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă  – lei –
1. Medic (farmacist) director Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie 21.990
2. Medic (farmacist) director adjunct 18.320
3. Medic şef (policlinică, staţie salvare, centru transfuzie sanguină şi altele similare) 17.745
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), şef secţie, laborator şi altele similare 11.190
5. Asistent medical şef 9.070

IV. SPORURI ŞI INDEMNIZAŢII

a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de baza

Spor maxim  – lei –
1. Farmacist-diriginte 5.400
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 4.040
3. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef 5.020
4. Spălătoreasă cu gestiune; şef formaţie 1.940

b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor funcţiei debaza şi care nu fac parte din salariul de baza

– lei/şedinţă – ───────────────
1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii muncă şi ai comisiilor medicale 1.800 – 3.700 (dar nu mai mult de 25%, în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei îndeplinite)

NOTĂ:
1. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit indicatorului tarifar de calificare elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
2. Muncitorii din activitatea de salubrizare şi canalizare care lucrează în condiţii de muncă nedorite, precum şi cei care lucrează la deszăpeziri beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de baza, în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.
Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 177/1993.

Anexa 12

CONDIŢII
privind angajarea şi avansarea personalului în funcţii

1. Angajarea personalului într-o unitate bugetară se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afară unităţii.
2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să fie cetăţean român. În anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice ori ale instituţiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, în funcţie de necesitate, angajarea unor specialişti, cetăţeni străini;
– sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează;
– să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima data. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
– să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.
3. În cadrul fiecărei unităţi bugetare, conducerea unităţii constituie o comisie de examinare care verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, precum şi competenţa profesională a candidaţilor.
Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia şi, dacă este cazul, 2-3 specialişti din învăţământul superior de specialitate, din unităţi de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice coordonatoare. Reprezentanţii numiţi în comisie din afară unităţilor bugetare vor fi desemnaţi de conducătorul instituţiei unde sunt încadraţi. Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de membrii comisiei şi un secretar ce va fi numit de conducătorul unităţii. Secretarul răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de lege.
4. Posturile vacante existente în statul de funcţii al unităţilor bugetare vor fi scoase la concurs, în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi bugetare, publicarea facindu-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afişarea acestora la sediul unităţilor respective, cu cel puţin 15 zile înainte de data sustinerii concursului.
5. O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publică şi data şi locul sustinerii concursului, precum şi modalităţile de informare privind condiţiile de participare prevăzute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţia solicitanţilor de către unitate.
6. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din fiecare minister, instituţie centrala sau locală a administraţiei publice sau va fi avizată de o comisie specială de angajare, pregătire şi avansare a personalului ce se organizează la nivelul fiecărui minister, instituţie centrala sau locală a administraţiei publice, în condiţiile stabilite de ministrul ori conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice.
7. Concursul consta dintr-o proba scrisă, o proba orala sau interviu.
Probele scrise şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare proba cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
La medii egale obţinute la probele scrise şi orale, comisia va stabili candidatul reuşit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare şi altele).
Pentru funcţiile de paza, de deservire şi de întreţinere a curăţeniei, stabilite de conducătorul unităţii, concursul va consta într-o proba practica.
8. Dosarele cuprinzând notele obţinute de candidaţi la concurs împreună cu toate actele acestora vor fi depuse la preşedintele comisiei de angajare, pregătire şi avansare din ministerul, instituţia centrala sau locală a administraţiei publice în structura cărora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora.
Rezultatul verificării se comunică unităţii, care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. În termen de 3 zile de la afişare se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de conducerea ministerului sau a instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice şi se comunică petitionarului în termen de 5 zile.
După confirmarea, de către ministere, celelalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice, a rezultatelor obţinute la concurs, se fac comunicările către candidaţii reusiti şi către persoanele care urmează să fie angajate.
9. Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. În cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmînd să se comunice următoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
10. Condiţiile prevăzute la pct. 8 şi 9 se aplică şi specialiştilor angajaţi pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanţa deosebită pentru o perioadă determinata, în situaţia în care unitatea nu are asemenea specialişti sau nu pot fi executate cu angajaţii unităţii.
11. Persoanele angajate pe funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.
Dacă, la sfârşitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. Definitivarea se acordă pe baza notarilor şefului ierarhic, ale conducătorului unităţii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe un post de execuţie vacant potrivit pregătirii şi competentei sau, după caz, i se desface contractul de muncă.
12. (1) Promovarea în funcţiile de director general, director, respectiv de adjunct şi asimilatele acestora, se face prin concurs din rindul specialiştilor care se încadrează în gradul profesional I, II sau III.
La concursul pentru funcţia de conducere se au în vedere următoarele elemente de apreciere:
– rezultatele obţinute la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei de
execuţie în care este încadrat, precum şi în activitatea desfăşurată până la
data concursului;
– calităţile de organizator şi conducător al unor lucrări sau activităţi;
– calităţile de asigurare a unui climat favorabil de muncă în colectivul pe care urmează sa-l conducă;
– capacitatea de a lua decizii.
Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei funcţii de conducere sunt de competenţa celui care organizează
concursul.
Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Dacă, la sfârşitul perioadei de proba, persoana respectiva s-a dovedit corespunzătoare va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. În cazul în care, în perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face faţa sarcinilor ce-i revin în funcţia de conducere respectiva, aceasta va fi trecută în funcţia de execuţie avută anterior sau în alta echivalenta.
(2) Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul conducătorilor unităţilor de învăţământ, cercetare, sanitare, de cultura şi ai altor unităţi care ar urma să fie aleşi conform statutelor sau altor reglementări specifice domeniilor respective.
(3) Criteriile pentru angajarea şi avansarea în grade şi trepte profesionale, precum şi pentru promovarea în funcţii superioare a personalului de specialitate din unităţile de învăţământ, cercetare, sanitare, de cultura şi organelor administraţiei publice se stabilesc prin statute sau alte reglementări specifice acestor instituţii.
13. Pentru personalul care trece de la o instituţie la alta din funcţii cu salarii fixe sau între limite pe funcţii la care salariilor sunt stabilite pe gradatii, încadrarea se face pe postul vacant respectiv până la gradatia care să-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.
14. În urma unor reorganizari ale instituţiilor publice, dispuse prin acte normative, personalul căruia i se menţin atribuţiile va putea fi reincadrat pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradatii, care să-i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizării.
––––-

pensii.ro -Legislația pentru pensia ta

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *