incasarea pensiilor si indemnizatiilor

author
17 minutes, 20 seconds Read

Cine poate solicita o pensie pentru un pensionar de drept ? Cand se plateste pensia ?  Se poate incasa retroactiv ? Cine poate incasa ultima pensie pentru pensionarul decedat ? Ce documente sunt necesare pentru a incasa pensia ?

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.


Notă: Dacă angajatorul completează dosarul de pensionare pentru tine trebuie să sti că nu este legal și că depunerea dosarului de către orice altă persoană în afara celor menționate mai sus este NULA de drept și constituie o infracțiune ! Nu sunt puține cazurile în care ”oameni de bine” sau angajați ai serviciului de „personal” din cadrul ultimului loc de muncă sau angajat să ”ajute” viitorul pensionar pentru o pensionare reusita. De  cele mai multe ori pensionarii astfel ajutați au rămas cu venituri lipsă în calculul pensiei și cu o pensie mai mică.. toată viața. Cere o consultanta inainte de pensionare pentru a fi sigur că vei primi pensia intreaga.


În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii emisă în condiţiile prevăzute de lege şi se acordă de la data înregistrării cererii.

În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de la o altă dată, după cum urmează:

a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor pe bază de contract de asigurare socială dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situaţia pensiei de invaliditate;

b) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordată persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;

c) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordată persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;

d) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordată persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Decizia cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

Decizia casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire. Sumele rezultate în urma aplicării acestei prevederi se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.

Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor de mai sus se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar. Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Plata pensiei şi a altor drepturi băneşti se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Naţională de Pensii Publice şi Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. sau, după caz, între CNPP şi bănci.

Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.

Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

În sistemul public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul a decedat;

b) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş – copil invalid, pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile de a fi în vârstă de până la 6 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi urmaşul – soţ supravieţuitor, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an, şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;

d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş – copil invalid, pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile de a fi în vârstă de până la 6 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi urmaşul – soţ supravieţuitor, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;

e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş – copil invalid, pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile de a fi în vârstă de până la 6 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi urmaşul – soţ supravieţuitor, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;

f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş – copil invalid, pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile de a fi în vârstă de până la 6 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi urmaşul – soţ supravieţuitor, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an, nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute de lege;

g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei urmaşului – copil invalid, pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile de a fi în vârstă de până la 6 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

h) pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.

În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile de a fi angajat, asigurat, realizează venituri din drepturi de autor sau conexe, îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau este numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, este membru cooperator sau realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;

c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş – copil invalid, pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile de a fi în vârstă de până la 6 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi urmaşul – soţ supravieţuitor, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;

d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;

e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile de a fi angajat, asigurat, realizează venituri din drepturi de autor sau conexe, îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau este numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, este membru cooperator sau realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;

f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una din situaţiile de a fi angajat, asigurat, realizează venituri din drepturi de autor sau conexe, îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau este numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti sau este membru cooperator, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

g) copilul urmaş a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;

h) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;

i) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

j) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

k) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Plata indemnizaţiei pentru însoţitor se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.

Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);

c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut copilului urmaş care a împlinit vârsta de 16 ani şi nu a făcut iniţial dovada continuării studiilor.

Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, cât şi orice modificare a drepturilor de pensie se face prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

Prevederile referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii pentru limită de vârstă;

b) nevăzătorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmaş, până la vârsta de 16 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut.

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. Aceste sumele pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

Termenele lunare de plată a pensiilor şi/sau indemnizaţiilor sunt după cum urmează:
a) pentru pensiile şi / sau indemnizaţiile expediate la domiciliu

1. pentru indemnizaţiile acordate în baza Legii nr. 341/2004 şi Legii nr. 44/1994 – între 05 şi 15 a lunii la domiciliu sau în datele de 16 şi 17 a lunii la oficiul poştal;

2. pentru pensii şi celelalte tipuri de indemnizaţii acodate în baza unor legi speciale:
– între 14 şi 28 a lunii la domiciliul beneficiarului şi până în penultima zi lucrătoare la oficiul poştal arondat pentru plăţile curente (lunare);

– între 24 şi penultima zi lucrătoare a lunii atât la domiciliu cât şi la oficiul poştat arondat pentru plăţile restante (pensii reordonanţate, diferenţe, primele drepturi).

b) pentru pensiile şi/sau indemnizaţiile virate în conturi curente deschise la bănci

1. pentru indemnizaţiile acordate în baza Legii nr. 341/2004 şi a Legii nr. 44/1994 – din data de 04 a lunii;

2. pentru pensii şi/sau celelalte tipuri de indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale – din data de 14 a lunii.

TIPURI DE MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN MODALITATEA DE PLATĂ
Pricipalele modificări intervenite în modalitatea de plată a pensiilor sunt următoarele:

de la domiciliul beneficiarului în conturi curente de pensii deschise la bănci;

din conturi curente de pensii deschise la bănci la domiciliul beneficiarului;

de la o adresă de domiciliu la alte adrese în cadrul judeţului;

de la o bancă la altă bancă, sau dintr-un cont curent de pensii în altul la aceeaşi bancă.

Aceste modificări se operează la solicitarea beneficiarilor prin cereri scrise adresate casei teritoriale de pensii. Dacă cererea este depusă până la data de 16 a lunii curente, modificarea se operează începând cu luna următoarea depunerii cererii, în caz contrar modificarea se operează peste 2 luni de la data depunerii cererii.

TRANSFERUL PLĂŢII PENSIEI ŞI / SAU INDEMNIZAŢIEI ÎN ALT JUDEŢ

În cazul în care beneficiarul unei pensii şi / sau indemnizaţii îşi stabileşte definitiv domiciliul în alt judeţ, la cererea scrisă a acestuia, casa teritorială de pensii transferă dosarul de pensii şi/sau indemnizaţii casei teritoriale de pensii în raza căreia şi-a stabilit domiciliul beneficiarul.

Transferul se efectuează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

REORDONANŢAREA PENSIILOR ŞI / SAU A INDEMNIZAŢIILOR NEACHITATE

Pensiile şi/sau indemnizaţiile neîncasate de beneficiari din anumite motive se reordonanţează (plătesc) la cerere în luna următoare înregistrării cererii la casa teritorială de pensii. Sumele respective pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie (3 ani).

Mărturiile clienților noștri

Buna ziua dl Covaciu,

Va multumesc foarte mult pentru raspunsul dvs.profesional si de mare finete.
A fost o placere sa am onoarea de a vorbi cu dvs.si de a apela la serviciile oferite de firma dumneavoatra.
Cand am citit in expertiza dvs ca este important a verifica eligibilitatea perioadei 12.11.1984-01.07.1990 pentru incadrarea in grupa a II-a,mi-am amintit ca eu depusesem o cerere in 2018 in acest sens si abia azi am
putut sa merg la societate si…surpriza,era gata adeverinta din 2021.Intr-adevar am fost incadrata in grupa a II-a de munca in perioada 02.11.1984 – 31.05.1991(anexez si adeverinta),deci 6,7 ani.
Imi pare tare rau ca nu am avut aceasta adeverinta atunci cand s-a lucrat la actele mele pentru ca banuiesc ca ar fi schimbat datele,procentul de diminuare.
Va rog f mult, daca nu va cer prea mult sa imi spuneti cum m-ar ajuta pe mine acesti 6,7 ani de grupa II.?
Multa sanatate , bucurii si tot respectul meu..pentru omul deosebit care sunteti.

(Corina M. 26.05.2022).

Pentru ajutor scrie la contact@pensii.ro 

pensii.ro – Ca sa sti !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *