Sistemul de pensii al cultului baptist din Romania

author
8 minutes, 59 seconds Read
Cultul Creștin Baptist din România are sistem propriu de pensii și asigurări sociale denumit Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Baptist din România, Casă de Pensii neintegrată în sistemul public de pensii și care funcționează ca persoană juridică distinctă în cadrul cultului cu patrimoniu propriu.
Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Baptist din România (prescurtat C.P.A. a C.C.B.R, scurt C.P.A.) a luat ființă prin Decretul nr. 718/1956 pentru înființarea caselor de pensii și ajutoare în cadrul cultelor din România și funcționează în baza art.24 al (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și a art.4 și art.107 din Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist-Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, recunoscut prin H.G. nr. 58/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 59/25 ianuarie 2008.

Membrii contizanți
În sistemul propriu de pensii și asigurări sociale a C.C.B.R. sunt asigurate persoanele fizice denumite asigurați. Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale conform legii și prevederilor prezentului Regulament (Statut). Sunt considerați membri ai C.P.A. a C.C.B.R., potrivit prevederilor prezentului Regulament (Statut), următoarele persoane:
a. persoanele care desfășoară activități pe baza contractelor individuale de muncă în cadrul pârților componente ale Cultului Baptist;
b. persoanele care se găsesc în una din situațiile de la pct. a), dar care funcționează în cadrul persoanelor juridice afiliate Casei de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Baptist.
c. persoanele care realizează în cadrul Cultului Baptist sau a entităților afiliate C.P.A a CCBR venituri de natură profesională, altele decât cele salariale din: drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art.7 al.1 pct.13 indice 1 din Codul Fiscal, cu regularitate sau în mod ocazional; contracte/convenții încheiate potrivit Codului Civil.
d. pensionarii C.P.A.
Se pot asigura în sistemul propriu de pensii pe bază de contract de asigurare persoanele care se regăsesc în situațiile prevăzute la aliniatul precedent și care doresc să-și completeze venitul asigurat, precum și persoanele care nu se regăsesc în situațiile prevăzute în aliniatul precedent, dar care au încheiate contracte de asigurare în condițiile prezentului Regulament (Statut) și cu aprobarea Consiliului Uniunii. Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă între persoana interesată și C.P.A. și produce efecte de la data înregistrării acestuia la C.P.A. Contractul de asigurare constituie titlul de creanță. Neplata contravalorii obligației asumate prin contractul de asigurare poate conduce la rezilierea acestuia. Contractul de asigurare poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre pârți, conform clauzelor prevăzute în contract. În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuția de asigurări sociale achitată nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie. Contractul de asigurare socială se reziliază din inițiativa CPA în cazul neachitării obligațiilor de plata pentru o perioada de 6 luni consecutive.

Recunoașterea reciprocă a stagiilor de cotizare realizate în sistemul de pensii al CPA și alte sisteme.

Constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoanele au plătit contribuții de asigurări sociale în sistemul propriu, precum și în alte țâri în condițiile stabilite în acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte. Între sistemul propriu și sistemul public de pensii se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau serviciu în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș, precum și alte drepturi de asigurări sociale.

Sistemul propriu de pensii și asigurări sociale a Cultului Baptist recunoaște stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii în vederea deschiderii drepturilor la pensie în cadrul Cultului pentru pensie anticipată și pensie anticipată parțială

Formele de pensionare

Nu diferă mult de cele existente în cadrul sistemului public de pensii din România.
Aceste sunt:

• Pensia pentru limită de vârstă
• Pensia Anticipată Parțială
• Pensia Anticipată
• Pensia de Invaliditate
• Pensia de urmaș

Pensia pentru limită de vârstă

Condiții bărbați
– Stagiu de cotizare: complet 35 minim 15 ani
– Vârsta împlinită: 65 de ani.
Condiții femei
– Stagiul de cotizare: complet ( vezi anexa nr. 1) minim 15 ani.
– Vârsta: vezi Anexa Nr. 1

Facilități pentru pastori

Asiguratii aflati in functia de pastor si care si-au desfășurat activitatea ca pastori cel putin 25 de ani si au o vechime totala in munca de 30 de ani, pot beneficia, la cerere, de pensie pentru limita de vârstă incepand cu varsta de 60 de ani, cu reducerea stagiului complet de cotizare la 30 de ani.  Dovada faptul că solicitantul și-a desfășurat activitatea ca pastor se face printr-o adeverință emisă în acest sens de către comunitatea teritoriala competentă. Asigurații aflaţi în funcţia de pastor care și-au desfăşurat activitatea ca pastori și au realizat un stagiu de cotizare în cult de 30 de ani, pot beneficia, la cerere, de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 13 ani. Reducerile vârstei standard de pensionare prevăzute pentru condiţii deosebite de muncă, condiţii speciale precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 (treisprezece) ani. Pentru pastorii care ramân în slujire (își continua activitatea) după obținerea PLV vor fi contribuabili ai sistemului propriu de pensii al Cultului, prin plata CAS-ului aferent salariului stabilit prin noul CIM.
Cumulul pensiei cu venituri de natură salarială. Dacă cumulul se realizează dintr-o activitate din cadrul bisericii atunci recalcularea pensiei pentru perioada suplimentar realizată se poate realiza numai după încetarea activității profesionale.

Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele încadrate în grad de handicap

În sistemul propriu de pensii și asigurări sociale a C.C.B.R. persoanele care sunt încadrate în grad de handicap nu au prevăzute facilități pentru o pensionare mai timpurie indiferent de gradul de handicap.

Pensia Anticipată, Anticipată Parțială, Pensia de urmaș și Pensia pentru Invaliditate


Află din timp ce valoare are pensia ta


Se acordă în aceleași condiții ca și în sistemul public de pensii din România inclusiv calculul procentului de diminuare.

Calcul pensiilor

La realizarea calculului pensiilor se utilizează un sistem similar cu cel din sistemul public de pensii din România conform legii 263/2010 mai puțin aplicarea indicelui de corecție, însă valoarea punctului de pensie este stabilită de către Consiliul de Conducere al CPBRR.

Comitetul de Conducere al CPA va analiza și decide oportunitatea majorării punctului de pensie in sistemul propriu până la 40%, în funcție de rata inflației și de posibilitățile financiare ale CPA, cu aprobarea Consiliului Uniunii.

Categoria de asigurați păstori care au slujit în perioada comunistă beneficiază de un spor reparatoriu la pensie pentru limită de vârstă, obţinută pentru calitatea de păstor, eşalonat pe categorii de vechime astfel:
10% pentru minim 5 ani ca păstor înainte de 1990 și 15 ani vechime totală în cult. 15% pentru minim 10 ani ca păstor înainte de 1990 și 20 ani vechime totală în cult. 20% pentru minim 15 ani ca păstor înainte de 1990 și 25 ani vechime totală în cult. 25% pentru minim 20 ani ca păstor înainte de 1990 și 30 ani vechime totală în cult. Sporul prevăzut în alineatul precedent se adaugă la pensia cuvenită din funcţia de pastor și se acordă pe toată durata vieţii pensionarului aflat în pensie pentru limită de vârstă ca măsură reparatorie pentru discriminarea salarială ca pastor în perioada comunistă. Sporul se acordă cu începere de la 01.06.2007 în acord cu hotărârea Congresului Cultului Creștin Baptist din România, din mai 2007 și cu dispoziţiile exprese din Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România, recunoscut prin H.G. nr. 58/2008.

 aimDOCUMENTE

Pensie pentru LIMITA DE VARSTA, Pensie ANTICIPATA, Pensie ANTICIPATA PARTIAL:

 1. Cerere pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta / anticipata / anticipata partiala  (Cerere P Limită de Vârstă)
 2. Declaratie (DECLARATIE).
 3. Extras de cont bancar pe numele asiguratului
 4. Carnetul de munca – copie conform cu originalul
 5. Alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate
 6. Actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie – copie
 7. Livretul militar – copie
 8. Diploma de studii cursuri de zi in institutiile de invatamant superior prevazute in Statutul Cultului (Institutul Teologic Baptist si Universitatea Emanuel) si adeverinta din care sa rezulte perioada efectuarii studiilor
 9. In situatia persoanelor care au urmat cursuri ale unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestor studii de catre statul roman
 10. Adeverinta privind conditiile speciale de munca si/sau deosebite
 11. Dovada certificarii stagiului de cotizare
 12. Adeverinta din care sa rezulte data calitatii de asigurat
 13. Procura speciala, pentru mandatar – original si copie (daca este cazul)
 14. Acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, si/sau al Legii nr. 341/2004, privind recunostinta fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 (daca este cazul)

Pensie de URMAS:

 1. Cerere pentru inscrierea la pensie de urmas (CERERE-PENSIE-URMAS)
 2. Declaratie (DECLARATIE)
 3. Extras de cont bancar pe numele asiguratului
 4. Copie dupa CI
 5. Copie dupa Certificatul de Deces
 6. Copie dupa Certificatul de Casatorie

Pensie de INVALIDITATE:

 1. Cerere pentru inscrierea la pensie de invaliditate (CERERE-PENSIE-INVALIDITATE)
 2. Declaratie (IDEM DE MAI SUS)
 3. Extras de cont bancar pe numele asiguratului
 4. Copie dupa CI
 5. Decizia medicala de incadrare in grad de handicap
 6. Copie dupa cartea de munca
 7. Cerere scutire impozit pensii

Suport juridic Regulamentul de Organizare si Funcționare

Date de contact

Casa de Pensii si Ajutoare a Cultului Crestin Baptist din Romania

Str. Dambovita, nr. 9-11, Sector 6, Bucuresti

E-mail: secretariat@cpaccb.ro

Web: www.cpaccb.ro

Pentru detalii și informații suplimentare cere ajutor la contact@pensii.ro 

04.03.2023 www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *