OUG 52/1998- completare OUG 9/1997

author
8 minutes, 13 seconds Read

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 22 decembrie 1998

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

Articolul 1
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:
1. Titlul va avea următorul cuprins:
„Ordonanţa de urgenta cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationala a activităţii, privatizare sau lichidare”
2. Articolul I va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Salariaţii societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, precum şi ai regiilor autonome care înregistrează pierderi sau arierate, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) De aceleaşi măsuri de protecţie beneficiază şi salariaţii ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute prin concedieri colective ca urmare a închiderii operationale parţiale sau totale a activităţii societăţilor comerciale, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
(3) Posturile persoanelor cărora le încetează contractul individual de muncă în procesul de restructurare se desfiinţează şi nu pot fi reinfiintate timp de 12 luni.
(4) Posturile persoanelor cărora le încetează contractul individual de muncă în situaţia închiderii operationale a activităţii societăţilor comerciale se desfiinţează şi pot fi reinfiintate numai la reluarea activităţii după privatizarea acestora.
(5) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin societăţi comerciale se înţelege şi companiile naţionale, societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare.”
3. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) desfacerea contractului individual de muncă este dispusă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii.”
4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Desfacerea contractului individual de muncă se va face în termen de 60 de zile, după caz, de la:
A. În cazul programului de restructurare:
1. data aprobării programului de restructurare de către:
a) Comitetul de direcţie al Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei;
b) comitetele de direcţie ale sucursalelor Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale care au capitalul social cuprins între 2,5 miliarde lei şi 18 miliarde lei;
c) adunarea generală a acţionarilor, în baza mandatului special dat de direcţiile teritoriale ale Fondului Proprietăţii de Stat reprezentantului sau în adunarea generală, pentru societăţile comerciale care au capitalul social până la 2,5 miliarde lei;
2. data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort privind aprobarea programului de restructurare pentru regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea ministerelor;
3. data hotărârii consiliului judeţean sau local, după caz, privind aprobarea programelor de restructurare pentru regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea acestora.
B. În cazul închiderii operationale a activităţii societăţilor comerciale:
– data hotărârii adunării generale a acţionarilor, în baza mandatului special dat de Fondul Proprietăţii de Stat reprezentanţilor săi în adunarea generală, pentru societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
C. În cazul privatizării societăţilor comerciale:
– data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a societăţilor comerciale care se privatizează, dacă acesta cuprinde clauze referitoare la disponibilizarile de personal sau, după caz, alte termene prevăzute în contract pentru disponibilizari de personal, dacă acestea se fac în etape.
D. În cazul lichidării societăţilor comerciale:
a) data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor prin care s-a dispus dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale, în cazul lichidării, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 31/1990, republicată;
b) data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunalul în jurisdicţia căruia se afla sediul principal al societăţii comerciale, privind aprobarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, completată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997.”
5. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:
„Art. 3.^1 – (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin program de restructurare se înţelege ansamblul de măsuri de natura organizatorică, tehnica, tehnologică, managerială şi financiară, destinat să asigure diminuarea sau eliminarea pierderilor şi a plăţilor restante şi care are ca efect micşorarea numărului de personal.
(2) În vederea aprobării de către Fondul Proprietăţii de Stat, programele de restructurare prevăzute la alin. (1) vor avea şi avizul ministerelor de resort.”
6. La articolul 4, în alineatul (1) şi la literele a) şi b) se elimina cuvintele „privatizare, lichidare”, precum şi sintagma „şi fluxuri financiare negative”.
7. La articolul 5 alineatul (1) se elimina cuvintele „privatizare, lichidare”.
8. La articolul 7, după cuvântul „restructurare” se introduce sintagma „închidere operationala a activităţii”.
9. La articolul 7 alineatul (2), literele c) şi d) se vor completa cu sintagma „în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă”.
10. Articolele 11, 12, 14 şi 15 se abroga.
11. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6), care vor avea următorul cuprins:
„(5) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în munca în cadrul societăţii comerciale sau al regiei autonome din care a fost disponibilizat sau în cadrul unei unităţi rezultate din reorganizarea acestora, iar sumele primite în condiţiile art. 21 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă se restituie în limita plăţilor aferente perioadei ulterioare încadrării în munca.
(6) Sumele aferente plăţilor compensatorii nu constituie sursa de venituri, în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.”
12. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:
„(2) Suma totală de bani acordată potrivit alin. (1) poate fi majorată cu un salariu mediu net pe ramura sau, după caz, pe economie, dacă beneficiarul are domiciliul într-un judeţ în care nivelul ratei somajului este de cel puţin 12% .”
13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
„(2) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se pot achită, după caz:
a) într-o singura transa, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol sau pentru cumpărarea de acţiuni;
b) în doua transe, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani în scopul infiintarii sau al asocierii în vederea infiintarii unei societăţi comerciale sau asociaţii familiale, după cum urmează:
– în prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar şi pentru alte cheltuieli privind înfiinţarea acestora;
– după prezentarea actelor doveditoare privind înfiinţarea societăţii comerciale sau a asociaţiei familiale se va achită a doua transa reprezentând diferenţa cuvenită drept plata compensatorie.”
14. După alineatul (3) al articolului 21 se introduc alineatele (4) şi (5), care vor avea următorul cuprins:
„(4) Beneficiarul care a cumpărat acţiuni nu le poate instraina timp de 12 luni.
(5) În situaţia în care beneficiarul care a primit suma de bani în condiţiile alin. (2) nu poate face dovada utilizării acesteia în scopurile menţionate, în termen de 90 de zile de la data încasării este obligat sa restituie comisionul perceput de C.E.C. în condiţiile legii.”
15. La articolul 23 alineatul (1), după cuvintele „se transfera” se introduce cuvântul „lunar”.
16. La articolul 23 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Conturile curente personale purtătoare de dobânda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.”
17. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) scutirea, pe o perioadă de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au înfiinţat societăţi comerciale şi de la plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizaţi sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale;”
Articolul 2
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă după aprobare, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat,
Victor Eros,
vicepreşedinte

www.pensii.ro – Ca sa sti !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *