HG 177/1993

author
9 minutes, 49 seconds Read

HOTĂRÎREA nr. 177 din 24 aprilie 1993

cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, începând cu 1 mai 1993

Guvernul României hotărăşte:
Articolul 1
Începând cu data de 1 mai 1993, ca urmare a creşterii preţurilor de consum şi a tarifelor la produsele şi serviciile la care se retrage subvenţia, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor acorda la salariile individuale ale personalului din cadrul acestora o compensaţie în suma fixa de 10.160 lei lunar brut pe salariat.
Articolul 2
În afară compensării prevăzute la art. 1, începând cu data de 1 mai 1993, salariile de baza din luna aprilie 1993 se pot indexa ca urmare a creşterii prognozate a preţurilor şi tarifelor, în perioada mai-iunie 1993, la produsele şi serviciile nesubventionate. Valoarea indexării pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 3.000 lei lunar brut.
Articolul 3
Pentru acordarea compensării şi indexării prevăzute la art. 1 şi 2, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor lua măsuri de reducere a costurilor de producţie şi de creştere a productivitatii muncii, astfel încât influenţa asupra creşterii preţurilor şi tarifelor să fie minima.
Articolul 4
Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor acorda suma de 10.160 lei lunar brut, prevăzută la art. 1, separat de celelalte drepturi salariale. Includerea în salariile de baza se va face treptat de către fiecare unitate prin negociere cu sindicatele şi /sau cu reprezentanţii salariaţilor, începând cu luna iunie 1993.
Articolul 5
Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere şi care până la data de 1 mai 1993 au încheiat contractele colective de muncă sau, după caz, contractele individuale de muncă pentru anul 1993, prin negociere cu sindicatele şi/sau cu reprezentanţii salariaţilor, pot acorda suma prevăzută la art. 1, integral sau parţial, numai în cazul şi în cuantumul în care, faţă de salariile negociate, se considera justificată o astfel de măsura. Suma respectiva va fi preluată în salariile de baza începând cu data de 1 mai 1993.
Articolul 6
La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome unde salariile se stabilesc prin negociere, la care prin contractele colective de muncă s-a prevăzut acordarea în mod gratuit sau cu un preţ redus a unora dintre produsele sau serviciile la care se retrage subvenţia şi acestea nu sunt aprobate prin acte normative, valoarea compensatiei prevăzute la art. 1 se corecteaza cu suma corespunzătoare, calculată pe baza cantităţii de produse sau servicii stabilite a se acordă lunar şi a diferenţei dintre preţul aplicat de la 1 mai 1993, după retragerea subvenţiilor, şi cel aplicat până la data respectiva.
Articolul 7
(1) Coeficientul de indexare se va calcula de către fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat şi regie autonomă la care salariile se stabilesc prin negociere prin raportarea valorii indexării de 3.000 lei brut lunar la salariul mediu realizat în perioada martie-aprilie 1993, inclusiv indexarea acordată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/1993. La stabilirea salariului mediu, în vederea determinării coeficientului de indexare pe fiecare societate comercială sau regie autonomă la care salariile se stabilesc prin negociere, vor fi luate în considerare drepturile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/1992, precum şi numărul mediu de personal din lunile martie-aprilie 1993.
(2) Coeficientul concret de indexare, în limita celor prevăzute la alin. (1), se stabileşte de către consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în funcţie de fondul ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi. La regiile autonome prevăzute cu subvenţie, indexarea se va face cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.
Articolul 8
Prevederile art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre vor fi avute în vedere în mod corespunzător la stabilirea măsurilor ce pot fi luate de Guvern, potrivit legii, pentru frânarea procesului inflationist şi al somajului.
Articolul 9
(1) Salariile personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu data de 1 mai 1993, cu coeficientul de 6,8%. Sumele rezultate din indexare se includ în drepturile la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora.
(2) Salariile indexate, potrivit alin. (1), se majorează cu suma de 10.160 lei lunar brut ca urmare a creşterii preţurilor de consum şi tarifelor la produsele şi serviciile la care se elimina în întregime subvenţia, începând cu data de 1 mai 1993. Suma de 10.160 lei lunar brut se va acorda separat de celelalte drepturi salariale, urmînd a fi inclusă în mod corespunzător în salariile de baza prin actele normative pe baza cărora se stabilesc salariile în instituţiile publice.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.
(4) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Articolul 10
În luna iulie 1993, după cunoaşterea datelor statistice referitoare la creşterea efectivă a preţurilor de consum din luna iunie 1993, se va reexamina, cu consultarea sindicatelor şi patronatului, valoarea indexării medii pe salariat, tinindu-se seama de diferenţele ce pot aparea în prognoza creşterii preţurilor de consum pe întreaga perioadă mai-iunie 1993, precum şi de evoluţia salariului mediu pe economie, a producţiei şi productivitatii muncii.
Articolul 11
(1) Compensaţia stabilită potrivit art. 1 şi art. 9 alin. (2) face parte din salariu şi se acordă proporţional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Aceasta se cuprinde în fondul de salarii şi se ia în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu salariul şi, respectiv, fondul de salarii, cumulindu-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale.
(2) Până la includerea compensatiei prevăzută la art. 1 şi art. 9 alin. (2) în salariul de baza, aceasta se va lua în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru concediu de odihnă. Compensaţia prevăzută se va lua în calcul şi pentru determinarea cuantumului altor drepturi ce se determina în funcţie de salariul de baza, proporţional cu procentele aplicate la salariul de baza în raport cu care se stabilesc drepturi, conform reglementărilor în vigoare, respectiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, pentru îngrijirea copilului bolnav sau pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 1 an, indemnizaţiile acordate, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 307/1991, republicată, personalului trimis în străinătate pentru o perioadă care depăşeşte 3 luni, necesare întreţinerii locuinţei şi persoanelor aflate în întreţinere legală, precum şi alte drepturi similare stabilite cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.
(3) Compensaţia prevăzută la art. 1 şi art. 9 alin. (2) are caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992, pentru care se plăteşte contribuţia de 3% aferentă pensiei suplimentare.
(4) La stabilirea contribuţiei de 1% pentru fondul de şomaj, compensaţia prevăzută la art. 1 şi art. 9 alin. (2) nu se ia în calcul până la includerea acesteia în salariul de baza.
Articolul 12
(1) În cazul cumulului de funcţii, compensaţia pentru creşterea preţurilor la produsele şi serviciile la care se retrage subvenţia se acordă o singură dată la unitatea unde persoana în cauza îşi are funcţia de baza.
(2) Persoanele care cumulează fracţiuni de norma în vederea realizării unei norme întregi vor beneficia de compensaţie proporţional cu fracţiunea de norma, până la realizarea compensatiei integrale, prevăzută la art. 1 şi art. 9 alin. (2).
(3) Până la includerea compensatiei în salariul de baza, persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia cu salariul vor beneficia de compensaţia acordată la pensie, iar de la locul de muncă, de diferenţa dintre compensaţia în suma fixa acordată salariaţilor şi cea primită în calitate de pensionar.
Articolul 13
Începând cu data de 1 mai 1993, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 28.950 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 170,30 lei pe ora, care cuprinde şi compensaţia prevăzută la art. 1.
Articolul 14
(1) Ajutorul de şomaj se indexează, începând cu data de 1 mai 1993, cu coeficientul de 6,8%. La ajutorul de şomaj indexat se va adauga şi partea din compensaţia prevăzută la art. 1, calculată prin aplicarea procentului stabilit de Legea nr. 1/1991, republicată, cu care s-a determinat ajutorul de şomaj. Ajutorul de şomaj astfel stabilit nu poate fi mai mic de 75%, 80% şi, respectiv, 85%, după caz, din salariul de baza minim pe ţara, net, asa cum prevede Legea nr. 1/1991, republicată.
(2) Până la includerea compensatiei în salariul de baza, la calculul ajutorului de şomaj ce se va stabili după data de 1 mai 1993 compensaţia se va determina în acelaşi mod cu cel prevăzut la alin. (1).
(3) Alocaţia de sprijin va fi majorată, începând cu data de 1 mai 1993, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, ţinând seama de salariul de baza minim brut pe ţara, stabilit potrivit prevederilor art. 13 din prezenta hotărâre.
Articolul 15
Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii mai 1993, stabilite în baza procentului general de compensare-indexare de 30% sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 16
Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere şi instituţiile publice vor acorda cel puţin 50% din compensaţia cuvenită, prevăzută la art. 1 şi art. 9 alin. (2), în prima decada a lunii mai 1993, sub forma de avans.
Articolul 17
În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.
Articolul 18
Prevederile prezentei hotărâri cu privire la compensarea-indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat se vor aplica, în mod corespunzător, şi în cazul societăţilor comerciale cu capital privat sau mixt, precum şi în cazul unităţilor cooperatiste şi obşteşti, în scopul asigurării protecţiei sociale a personalului din cadrul acestora.
Articolul 19
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială, penală sau civilă, conform legii.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
p. Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Gheorghe Brehoi,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Dan Mogos,
secretar de stat

ANEXA 1

TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salarialepentru luna mai 1993

Venitul lunar impozabil – lei – Impozit lunar
până la 2.700 6%
2.701 – 3.000 162 + 10% pentru ceea ce depăşeşte 2.700 lei
3.001 – 4.000 192 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 3.000 lei
4.001 – 6.800 372 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 4.000 lei
6.801 – 11.000 988 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 6.800 lei
11.001 – 16.400 1.954 + 24% pentru ceea ce depăşeşte 11.000 lei
16.401 – 27.700 3.250 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 16.400 lei
27.701 – 38.600 6.075 + 26% pentru ceea ce depăşeşte 27.700 lei
38.601 – 54.900 8.909 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 38.600 lei
54.901 – 82.400 13.473 + 31% pentru ceea ce depăşeşte 54.900 lei
82.401 – 110.000 21.998 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 82.400 lei
110.001 – 137.500 31.658 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 110.000 lei
peste 137.500 42.658 + 45% pentru ceea ce depăşeşte 137.500 lei

www.pensii.ro- legislația pentru pensii.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *